Marcin Murawski
Muzyk

Biografia

Marcin Murawski (ur. 29 paździer­ni­ka 1974 w Poznaniu) – altowio­li­sta, dyrygent, pedagog i dzien­ni­karz. Profesor nadzwy­czaj­ny w Akademii Muzycz­nej im. I.J. Paderew­skie­go w Poznaniu.

Życiorys

W 1998 ukończył z wyróż­nie­niem Akademię Muzyczną im. I.J. Paderew­skie­go w Poznaniu w klasie altówki prof. Andrzeja Muraw­skie­go. Edukację uzupeł­niał m.in. na podyplo­mo­wych studiach dzien­ni­kar­stwa na Uniwer­sy­te­cie im. A. Mickie­wi­cza w Poznaniu, studiach podyplo­mo­wych w ramach stypen­dium Minister­stwa Kultury RP w Królew­skiej Jutlandz­kiej Akademii Muzycz­nej w Aarhus (Dania), w klasie altówki prof. Clausa Myrupa. W 2004 w Akademii Muzycz­nej w Katowi­cach uzyskał stopień doktora sztuk muzycz­nych. W 2012 w Akademii Muzycz­nej w Poznaniu uzyskał stopień doktora habili­to­wa­ne­go sztuk muzycznych.

W latach 2006–2013 prowa­dził klasę altówki w Akademii Sztuki w Szcze­ci­nie (wcześniej szcze­ciń­ska filia AM w Poznaniu), w latach 2005–2011 pracował w POSM II st. im. M. Karło­wi­cza w Poznaniu. Wykła­dow­ca kursów mistrzow­skich z altówki i z zakresu muzyki kameral­nej na akade­miach i uniwer­sy­te­tach w Europie (m.in. Grieg Academy w Bergen - Norwegia, Icelan­dic Academy of Arts w Reykja­vi­ku - Islandia, Royal Irish Academy of Music w Dublinie - Irlandia, Academy of Music w Rydze - Łotwa, Narodo­wej Akademii Muzycz­nej we Lwowie - Ukraina, Estoń­skiej Akademii Muzyki i Teatru w Tallinie - Estonia, Narodo­wym Konser­wa­to­rium Muzycz­nym w Tbilisi - Gruzja, Państwo­wym Konser­wa­to­rium Muzycz­nym w Peters­bur­gu - Rosja, Univer­si­tät für Musik und darstel­len­de Kunst we Wiedniu - Austria, Uniwer­sy­te­cie Zachod­nim w Timiso­arze - Rumunia), w USA (m.in. Univer­si­ty of Iowa, Univer­si­ty of Northern Iowa, Lawrence Univer­si­ty, Univer­si­ty of Illinois, Ball State Univer­si­ty, Luther College, Coe College), w Chinach (Państwo­we Konser­wa­to­rium w Harbinie) oraz w Nowej Zelandii (Victoria Univer­si­ty of Welling­ton). Juror konkur­sów krajo­wych, ekspert Centrum Edukacji Artystycz­nej, wycho­waw­ca wielu absol­wen­tów – laure­atów nagród i wyróżnień.

Laureat polskich i między­na­ro­do­wych konkur­sów, solowych i kameral­nych, m.in. Grand Prix I Festi­wa­lu Teatru Telewi­zji Polskiej i Polskie­go Radia (Sopot 2002), nagroda na XIII Między­na­ro­do­wym Konkur­sie Kameral­nym im G. i K. Bacewi­czów (Łódź 1998), nagroda i wyróż­nie­nie na VII Ogólno­pol­skim Konkur­sie Altów­ko­wym im. J. Rakow­skie­go (Poznań 1993)

Działal­ność koncer­to­wą, zarówno solowo, kameral­nie jak i z orkie­stra­mi, prowadzi w wielu miastach Polski, a także za granicą - koncer­tu­jąc we Francji, Holandii, Włoszech, Belgii, Danii, Szwecji, Niemczech, Austrii, Ukrainie, Słowacji, w Czechach, Norwegii, Islandii, Estonii, na Litwie, na Łotwie, w Gruzji, w Rumunii, w USA (m.in. w Carnegie Hall), Chinach oraz w Nowej Zelandii. Podczas 44 Między­na­ro­do­we­go Kongresu Altów­ko­we­go w Welling­ton we wrześniu 2017 dwukrot­nie wystąpił jako solista z orkie­strą, prowa­dził lekcje mistrzow­skie, przed­sta­wił wykład wraz z recita­lem dotyczą­cy formy passa­ca­glii w litera­tu­rze na altówkę, dyrygo­wał Massed Viola Orche­stra podczas koncertu finało­we­go oraz wystąpił z recita­lem muzyki polskiej. Podczas 45 Między­na­ro­do­we­go Kongresu Altów­ko­we­go w Rotter­dam w listo­pa­dzie 2018 wystąpił jako solista z orkie­strą, prowa­dził lekcje mistrzow­skie, dyrygo­wał Viola Orche­stra podczas koncertu finało­we­go oraz przed­sta­wił w premie­ro­wym pokazie film koncer­to­wy "Graupner. For viola d'amore & more" w kopro­duk­cji nowoze­landz­ko-polskiej w reżyse­rii Anny Kochno­wicz-Kann, którego był producentem.

Współ­pra­cu­je z wytwór­nią Acte Préala­ble, dla której obok kompo­zy­cji z minio­nych epok nagrywa utwory współ­cze­sne, w tym dedyko­wa­ne specjal­nie dla niego m.in. autor­stwa amery­kań­skie­go twórcy i altowio­li­sty Michaela Kimbera.

W przeszło­ści dzien­ni­karz, redaktor, szef działu muzycz­ne­go "Dziew­czy­na i Chłopak" przy "Głosie Wielko­pol­skim" (1993-1998), dzien­ni­karz Radio Merkury Poznań i Radio Winogra­dy Poznań (1995-1998), dzien­ni­karz i redaktor Telewi­zji Polskiej i Telewi­zji Polonia (1995-1998, 2005-2006), autor scena­riu­szy filmowych.

Jest człon­kiem Inter­na­tio­nal Viola Society (od 2020 pełni funkcję sekre­ta­rza wykonaw­cze­go), Austra­lian and New Zealand Viola Society i Hummel Gesel­l­schaft Weimar.

Wydawnictwa płytowe

 • Giya Kancheli - Minia­tu­res for viola and piano, Acte Préala­ble 2019
 • Adolphe Blanc - Work for viola and piano 1, Acte Préala­ble 2019
 • ''Graupner. For viola d'amore & more DVD, Acte Préala­ble 2018
 • Wojciech Gawroń­ski - Works for viola and piano, Acte Préala­ble 2018
 • Michael Kimber - the best of Music for viola, Acte Préala­ble 2017
 • René de Boisdef­fre - Works for viola and piano 1, Acte Préala­ble 2017
 • René de Boisdef­fre - Works for viola and piano 2, Acte Préala­ble 2017
 • Michael Kimber - Music for viola 7, Acte Préala­ble 2017
 • Passa­ca­glias, Acte Préala­ble 2016
 • Graupner - Vivaldi. Concerti for viola d'amore, guitar and viola, Acte Préala­ble 2016
 • Emile Pierre Ratez - Exhibi­tion 2, Acte Préala­ble 2016
 • Emile Pierre Ratez - Exhibi­tion 1, Acte Préala­ble 2016
 • Noctur­nes. Beetho­ven-Chopin-Kalli­wo­da, Acte Préala­ble 2015 
 • Michael Kimber - Music for viola 6, Acte Préala­ble 2015 
 • Michael Kimber - Music for viola 5, Acte Préala­ble 2015 
 • Michael Kimber - Music for viola 4, Acte Préala­ble 2014 
 • Michael Kimber - Music for Viola(s) 3, Acte Préala­ble 2014 
 • Michael Kimber - Music for Viola 2, Acte Préala­ble 2013 
 • Michael Kimber - Music for Viola(s), Acte Préala­ble, 2013 
 • Frederic Chopin Piano Concer­tos 1 & 2 Christo­phe Alvarez Orkie­stra Nova, Ars Sonora, 2010 
 • François Devienne - Six Duo Concer­tants pour Flute et Alto Op. 5, Acte Préala­ble, 2009 
 • Johann Nepomuk Hummel - Potpo­ur­ri op.94 - Works for viola, Acte Préala­ble, 2009
 • Roman Palester, Paul Kletzki, Acte Préala­ble, 2008
 • Roman Macie­jew­ski, Akademia Muzyczna w Poznaniu, 2008
 • Kwartety fletowe W.A. Mozarta, Twoja Muza, 2007
 • Lemur duo, Lemur Records, 2004
 • Kot mi schudł, Radio Merkury Poznań, 2001
 • Antonio Vivaldi, SP, 1999
 • G.B. Pergo­le­si – Stabat Mater, Schola Cantorum Posna­nien­sis, 1998
 • Historye!ye!ye!, BMG records, 1997
 • Koncerty farne 3, Kościół Farny/​Leo Records, 1995
 • Jewels of polish baroque, Dorian Disco­ve­ry, 1995
 • Attack of Agutti'', Lemur Records, 1995

 • Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI