Marcin Niewęgłowski
Muzyk

Biografia

Marcin Niewę­głow­ski (ur. 28 kwietnia 1988 w Świętej) – polski gitarzy­sta, wokali­sta, kompo­zy­tor, lider zespołu Trzy Gitary, w latach 2014–2016 członek zespołu Czerwone Gitary.

Życiorys

Pochodzi ze Świętej koło Złotowa, uczęsz­czał do Państwo­wej Szkoły Muzycz­nej I stopnia w klasie forte­pia­nu w Złotowie oraz Państwo­wej Szkoły Muzycz­nej II stopnia w klasie gitary w Pile. Ukończył Akademię Muzyczną im. Ignacego Jana Paderew­skie­go w Poznaniu (instru­men­ta­li­sty­ka – gitara, studia I stopnia) oraz Akademię Sztuki w Szcze­ci­nie (instru­men­ta­li­sty­ka - gitara, studia II stopnia).

W maju 2001 zespół, którego był solistą, otrzymał główną nagrodę I Ogólno­pol­skich Prezen­ta­cji Muzyki z gwiazdą "Czerwone Gitary" w Stargar­dzie Szcze­ciń­skim. W lipcu tego samego roku został zwycięz­cą konkursu "Mikrofon dla wszyst­kich", odbywa­ją­ce­go się Choszcz­nie w ramach trasy "Lato z radiem". 

Jest laure­atem Ogólno­pol­skie­go Konkursu Piosenki im. Krzysz­to­fa Klenczo­na w Szczyt­nie oraz nagrody specjal­nej rodziny Klenczo­nów, a także VII Ogólno­pol­skie­go Festi­wa­lu Muzyki Seweryna Krajew­skie­go w Brzezi­nach oraz nagrody publiczności.

W 2008 wspólnie z ojcem - Mirosła­wem Niewę­głow­skim - założył zespół Trzy Gitary wykonu­ją­cy utwory Czerwo­nych Gitar i Trzech Koron. W czerwcu 2014 grupa w składzie: Marcin Niewę­głow­ski, Mirosław Niewę­głow­ski i Sylwe­ster Pikulik, wzięła udział w II Ogólno­pol­skim Festi­wa­lu im. Krzysz­to­fa Klenczo­na w Pułtusku, na którym zdobyła Nagrodę Inter­nau­tów. Do Marcina Niewę­głow­skie­go trafiła także nagroda specjal­na od rodziny Klenczo­nów – gitara Krzysz­to­fa Klenczona.

W 2014 rozpo­czął współ­pra­cę z zespołem Czerwone Gitary. Pierwszy wspólny koncert Marcina Niewę­głow­skie­go z Czerwo­ny­mi Gitarami miał miejsce 3 grudnia 2014 w Zabrzu. Na ostat­niej płycie zespołu zatytu­ło­wa­nej Jeszcze raz, której premiera odbyła się 14 marca 2015, znajduje się jego kompo­zy­cja "Słowa", do której tekst napisał Bogdan Malach. Brał udział w jubile­uszo­wej trasie koncer­to­wej z okazji 50-lecia Czerwo­nych Gitar, zainau­gu­ro­wa­nej kilku­ty­go­dnio­wym tournee po USA i Kanadzie. 

W marcu 2016 zakoń­czył współ­pra­cę z Czerwo­ny­mi Gitarami. Od tamtej pory ponownie wystę­pu­je ze swoim zespołem Trzy Gitary. Pracuje również nad nowym własnym repertuarem.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI