Marcin "Novy" Nowak
Muzyk

Biografia

Marcin "Novy" Nowak (ur. 17 paździer­ni­ka 1975) – polski muzyk, kompo­zy­tor, autor tekstów, wokali­sta i instru­men­ta­li­sta. Marcin Nowak znany jest przede wszyst­kim jako basista, popular­ność przynio­sły mu występy w zespo­łach Behemoth i Vader, a także Devilyn i Dies Irae, w których pełnił również funkcję wokali­sty i autora tekstów. Nowak współ­pra­co­wał ponadto z takimi grupami muzycz­ny­mi jak: Cruci­fied Mortals, Nader Sadek, Spinal Cord, Against the Plagues, Condem­na­tion, Rebirth oraz Thy Disease. Od 2010 roku tworzy autorski projekt pod nazwą Road's End.

Działalność artystyczna

Marcin Nowak rozpo­czął działal­ność artystycz­ną w 1992 roku w tarnow­skim zespole Cerebral Concus­sion, który założył wraz z gitarzy­stą Łukaszem Luboniem. W 1996 roku formacja mająca w dorobku kasetę demo pt. The Rule (1994) przyjęła nazwę Devilyn. Również w 1996 roku Nowak wraz z zespołem wydał debiu­tanc­ki album zatytu­ło­wa­ny Anger, który ukazał się nakładem francu­skiej wytwórni muzycz­nej Liste­na­ble Records. Kolejny album Devilyn pt. Reborn in Pain ukazał się w 1998 roku. Wsparcie ze strony Liste­na­ble Records, a także liczne koncerty przyspo­rzy­ły zespo­ło­wi popular­no­ści na scenie muzyki death­me­ta­lo­wej. W 2000 roku Nowak dołączył jako muzyk sesyjny do gdańskie­go zespołu Behemoth. Tego samego roku nagrał wraz z grupą album pt. Thelema.6. Również w 2000 roku Novy wziął udział w reakty­wa­cji zespołu Maury­ce­go "Mausera" Stefa­no­wi­cza – Dies Irae. Efektem współ­pra­cy był album Immola­ted (2000).

W 2001 roku ukazał się trzeci i ostatni album Devilyn z Nowakiem w składzie, pt. Artefact. Rok później nagrał kolejną płytę wraz z formacją Behemoth zatytu­ło­wa­ną Zos Kia Cultus (Here and Beyond). Także w 2002 roku ukazała się druga płyta Dies Irae pt. The Sin War. W 2003 roku muzyk został usunięty ze składu Devilyn w wyniku niepo­ro­zu­mień z Łukaszem Luboniem. Również w 2003 roku Marcin Nowak przyjął ofertę Piotra Wiwczar­ka i dołączył olsztyń­skiej formacji Vader, kończąc tym samym współ­pra­cę z zespołem Adam Darskie­go – Behemoth. Następ­nie w 2004 roku uzupeł­nił skład thrash-death­me­ta­lo­wej grupy Spinal Cord. Wraz z zespołem nagrał wydany tego samego roku album pt. Stigmata of Life. Także w 2004 roku wraz z amery­kań­skim zespołem Cruci­fied Mortals zareje­stro­wał minial­bum pt. Conver­ted by Decapi­ta­tion oraz trzecią płytę wraz z Dies Irae – Sculp­tu­re of Stone.

W między­cza­sie Nowak wziął udział w rejestra­cji raportu wideo z prac nad albumem The Beast (2004) kwartetu Vader. W rzeczy­wi­sto­ści muzyk nie brał udziału w nagra­niach płyty, a materiał filmowy służył celom promo­cyj­nym. Basista wystąpił także w promo­cyj­nych teledy­skach zreali­zo­wa­nych do utworów "Dark Trans­mis­sion" i "Choices". Następ­nie ukazały się koncer­to­we wydaw­nic­twa Night of the Apoca­lyp­se (2005) i …And Blood Was Shed in Warsaw (2007), na których znalazły się koncerty zareje­stro­wa­ne z udziałem Nowaka. Z kolei wydany w 2005 minial­bum The Art of War i długo­gra­ją­ca płyta Impres­sions in Blood z 2006 roku, pomimo zaanga­żo­wa­nia muzyka w ich promocję, zostały zreali­zo­wa­ne bez jego udziału. W 2008 roku ukazało się jedyne wydaw­nic­two grupy Vader zareje­stro­wa­ne z udziałem Nowaka pt. XXV. Muzyk nagrał tylko część śladów gitary basowej z przezna­cze­niem na płytę. Według lidera zespołu Piotra Wiwczar­ka styl gry Nowaka był karko­łom­ny i nieod­po­wied­ni. Tego samego roku w atmos­fe­rze skandalu Nowak opuścił grupę.

Następ­nie na krótko dołączył do krakow­skiej grupy thrash­me­ta­lo­wej Virgin Snatch. Wraz z zespołem dał szereg koncer­tów w Polsce, po czym opuścił skład w 2009 roku. W między­cza­sie zagrał na albumie formacji Condem­na­tion pt. Abyssies of Anguish (2009). W 2010 roku Nowak powołał autorski projekt pod nazwą Road's End. Wystąpił także gościn­nie na płycie ukraiń­skie­go zespołu Semargl – Ordo Bellic­tum Satanas. W 2011 roku dołączył do industrial death­me­ta­lo­ej formacji Thy Disease i black-death­me­ta­lo­we­go zespołu Wawrzyna "Varyena" Chyliń­skie­go – Against the Plagues. Również w 2011 uzupeł­nił koncer­to­wy skład formacji Nader Sadek. Wystąpił również gościn­nie na albumach zespołów Orthodox – Forever Not Yet oraz Hexfire – The Fire of Redemp­tion. W 2012 roku w związku ze zobowią­za­nia­mi wobec innych projek­tów muzyk opuścił skład Thy Disease i Spinal Cord. W 2014 roku znany z występów w zespole Decapi­ta­ted – Marcin "Martin" Rygiel zastąpił Nowaka w zespole Nader Sadek.

Instrumentarium

Marcin Nowak przez znaczny okres działal­no­ści artystycz­nej grał na wykona­nych na zamówie­nie gitarach basowych polskie­go produ­cen­ta – firmy Malinek. Były to: cztero­stru­no­wa gitara z korpusem inspi­ro­wa­nym modelami amery­kań­skiej manufak­tu­ry Hammer oparta na aktyw­nych humbuc­ke­rach EMG oraz pięcio­stru­no­wy instru­ment z korpusem zainspi­ro­wa­nym modelem firmy Warwick Status również z przystaw­ka­mi EMG. Gitara ta została skradzio­na muzykowi w 2006 roku podczas pobytu zespołu Vader w ramach trasy koncer­to­wej w Turcji. W 2004 roku Nowak na krótko związał się z firmą Mayones, która zaopa­trzy­ła muzyka w pięcio­stru­no­wą gitarę Victo­rio­us 5. Następ­nie grał na pięcio­stru­no­wym modelu Music Man BONGO. Z kolei w 2006 roku wrocław­ski lutnik Piotr Kamecki przygo­to­wał sygno­wa­ną przez Nowaka pięcio­stru­no­wą gitarę P. Kamecki Custom Novy Signa­tu­re. Po odejściu z zespołu Vader ponownie nawiązał współ­pra­cę z manufak­tu­rą Malinek przekształ­co­ną w firmę Malwood. Przed­się­bior­stwo wykonało według projektu muzyka gitarę pod nazwą Malwood N 6. Muzyk używa ponadto wzmac­nia­cza Eden WT1205 oraz kolumn głośni­ko­wych Eden D410XST i Eden D115XLT, a także strun Ernie Ball Nickiel Wound .045-.130 (PO2836).


Dyskografia 25

Virgin Snatch - Act Of Grace

Act Of Grace

Virgin Snatch
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 070
 • EAN: 5903427872289
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: digipack
Devilyn - Anger

Anger

Devilyn
Behemoth - Antichristian Phenomenon

Antichristian Phenomenon

Behemoth
Devilyn - Artefact

Artefact

Devilyn
 • Wytwórnia: Blackend (UK)
 • Numer katalogowy: BLACK038CD
 • EAN: 0803341106321
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
Vader - Beware The Beast

Beware The Beast

Vader
 • Wytwórnia: Empire Records
 • Numer katalogowy: EMP CD 040-S
 • EAN: 5903876600488
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2004
Vader - Blood

Blood

Vader
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0223
 • EAN: 5907758024263
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 2003
Vader - Blood / Reing Forever World

Blood / Reing Forever World

Vader
 • Wytwórnia: Metal Blade (US)
 • Numer katalogowy: 3984 14460 2
 • EAN: 0039841446029
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2003
Behemoth - Conjuration

Conjuration

Behemoth
Vader - Dark Age

Dark Age

Vader
 • Wytwórnia: Witching Hour Productions
 • Numer katalogowy: EVIL 095 CD
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2017
 • Opakowanie: digipack
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 550 egzemplarzy
Dies Irae - Immolated

Immolated

Dies Irae
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0115
 • EAN: 5907785017337
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
Vader - Impressions In Blood

Impressions In Blood

Vader
 • Wytwórnia: Regain Records (SWE)
 • Numer katalogowy: RRLP098
 • EAN: 7320470068113
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 2006
Vader - Impressions In Blood

Impressions In Blood

Vader
 • Wytwórnia: Regain Records (SWE)
 • Numer katalogowy: RR 136
 • EAN: 7320470096635
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2007
Vader - Lead Us

Lead Us

Vader
 • Wytwórnia: Regain Records (SWE)
 • Numer katalogowy: REG-CD-1044
 • EAN: 0879822000440
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 2008
Behemoth - Live In Kraków

Live In Kraków

Behemoth
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0208
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2002
 • Opakowanie: bez opakowania
 • Dodatkowa informacja: Historica (5CD)
Frontside - Początek ery nienawiści / I odpuść nam nasze winy

Początek ery nienawiści / I odpuść nam nasze winy

Frontside
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 025
 • EAN: 5903427871619
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2006
Devilyn - Reborn In Pain

Reborn In Pain

Devilyn
Dies Irae - Sculpture Of Stone

Sculpture Of Stone

Dies Irae
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0253
 • EAN: 5907785025134
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
Dies Irae - The Art Of An Endless Creation

The Art Of An Endless Creation

Dies Irae
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP DVD 0163
 • EAN: 5907785033818
 • Nośnik: DVD+CD
 • Data wydania: 2008
 • Dodatkowa informacja: DVD: koncert The Art Of An Endless Creation, CD: Sculpture Of Stone
Dies Irae - The Art Of An Endless Creation

The Art Of An Endless Creation

Dies Irae
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0723 DG
 • EAN: 5907785037922
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
 • Opakowanie: digipack
Vader - The Beast

The Beast

Vader
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0278
 • EAN: 5907785025592
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
Dies Irae - The Sin War

The Sin War

Dies Irae
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0158
 • EAN: 5907785022461
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2002
Vader - The Upcoming Chaos

The Upcoming Chaos

Vader
 • Wytwórnia: Empire Records
 • Numer katalogowy: EMP CD 081
 • EAN: 5903876600891
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 2008
Behemoth - Thelema.6

Thelema.6

Behemoth
Vader - XXV

XXV

Vader
 • Wytwórnia: Regain Records (SWE)
 • Numer katalogowy: RR141
 • EAN: 7320470089002
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2008
Behemoth - Zos Kia Cultus (Here and Beyond)

Zos Kia Cultus (Here and Beyond)

Behemoth

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI