Marcin Świetlicki
Muzyk

Biografia

Marcin Adam Świetlic­ki (ur. 24 grudnia 1961 w Lublinie) – polski poeta, powie­ścio­pi­sarz, dzien­ni­karz, wokali­sta zespołu Świetli­ki, Czarne Ciastecz­ka, Najprzy­jem­niej­si i Zgniłość. Współ­pra­co­wał także z wieloma innymi artysta­mi, między innymi z Robertem Brylew­skim, Krzysz­to­fem "Grabażem" Grabow­skim, Katarzy­ną Nosowską, Bogusła­wem Lindą, Mikoła­jem Trzaską i Cezarym Ostrow­skim. Wziął udział nagraniu tribute albumu "Janerka na basy i głosy" poświę­co­ne­mu Lechowi Janerce.

Życiorys

Marcin Świetlic­ki jest synem Lucjana Świetlic­kie­go i Anny z Łysakow­skich Świetlickiej.

Świetlic­ki uczęsz­czał najpierw do Szkoły Podsta­wo­wej im. Mikołaja Koper­ni­ka w Piaskach koło Lublina, a następ­nie do III Liceum Ogólno­kształ­cą­ce­go im. Unii Lubel­skiej w Lublinie. Studio­wał poloni­sty­kę na Uniwer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim w Krakowie. Dostał powoła­nie do Ludowego Wojska Polskie­go i w latach 1984–1986 odbył zasad­ni­czą służbę wojskową w Słupsku. Po jej ukończe­niu zamiesz­kał w Krakowie (gdzie mieszka do dziś) i pracował m.in. w krakow­skim Pałacu Sztuki, był dozorcą kamie­ni­cy przy ul. Ziai, pracował nad korek­ta­mi tekstów.

Debiu­to­wał w harcer­skim czaso­pi­śmie młodzie­żo­wym "Na przełaj". Jego pierw­szym tomikiem były Zimne kraje, wydane w 1992 rokuKsiążka, podobnie jak cała fiole­to­wa seria "brulionu", była antyda­to­wa­na (Kraków – Warszawa 1992) – faktycz­nie ukazała się na rynku w 1993 roku. przez fundację "brulionu", chociaż jeszcze przed debiutem został dostrze­żo­ny przez krytyków i uznany za jednego z najwy­bit­niej­szych przed­sta­wi­cie­li tzw. pokole­nia brulionu. Do 2009 wydał siedem­na­ście tomików poezji.

Był też związany z redakcją podziem­ne­go czaso­pi­sma "Tumult", dla którego przepro­wa­dził jeden z pierw­szych wywiadów z Maciejem Maleńczukiem.

W 1992 roku wspólnie z muzykami krakow­skie­go zespołu Trupa Wertera Utrata założył grupę Świetli­ki, wykonu­ją­cą jego teksty w oprawie rockowej. Marcin Świetlic­ki wystę­pu­je jako wokali­sta Świetli­ków, posłu­gu­jąc się charak­te­ry­stycz­ną manierą melore­cy­ta­cji. Zespół wydał pięć płyt długo­gra­ją­cych. Marcin Świetlic­ki znany jest także ze współ­pra­cy z wieloma muzykami alter­na­tyw­ny­mi, takimi jak Robert Brylew­ski, Cezary Ostrow­ski, i yasso­wy­mi (Mikołaj Trzaska).

Do 2004 roku pracował zawodowo jako korektor w redakcji "Tygodni­ka Powszech­ne­go" w Krakowie. Przez pewien czas prowa­dził program telewi­zyj­ny Pegaz, w duecie z Grzego­rzem Dyduchem. Zagrał główną rolę w dramacie Wojcie­cha Smarzow­skie­go – zreali­zo­wa­ne­go w formie spekta­klu – Małżo­wi­na (1998) oraz gościn­nie pojawił się w filmie Anioł w Krakowie (2002). Był człon­kiem redakcji wydawa­ne­go w latach 2010–2015 pisma mówio­ne­go Gadający Pies.

Jako dzien­ni­karz był związany ze stacją radiową Roxy FM w której wraz Grzego­rzem Dyduchem prowa­dził audycję "Ostatnia Niedziela".

W prozie pod własnym nazwi­skiem zadebiu­to­wał w 2006, wydając książkę Dwana­ście, która dała początek trylogii – następ­nie ukazały się Trzyna­ście w 2007 i Jedena­ście w 2008. Nieznany z imienia i nazwiska główny bohater trylogii opisy­wa­ny jako mistrz przypo­mi­na podmiot liryczny wierszy Świetlic­kie­go, co rodzi speku­la­cje dotyczą­ce pierwo­wzo­ru. Sam Świetlic­ki odcina się od takich inter­pre­ta­cji, natomiast niektó­rzy krytycy sugerują, że bohater trylogii o mistrzu jest grą z przeja­skra­wio­nym obrazem Świetlic­kie­go wykre­owa­nym przez fanów.

Ma dorosłe­go syna.

Wyróżnienia

Był laure­atem wielu nagród literac­kich, między innymi promo­cyj­nej nagrody im. Georga Trakla, nagrody Kościel­skich, Grand Prix w konkur­sie czaso­pi­sma "brulion", nagrody im. ks. Jana Twardow­skie­go, Paszpor­tu Polityki (przyję­cia którego odmówił).

Cztero­krot­nie nomino­wa­ny do Nagrody Literac­kiej Nike: w 1999 za tom Pieśni profana, w 2002 finał nagrody za tom Czynny do odwoła­nia, w 2007 finał nagrody za tom Muzyka środka, w 2014 finał nagrody za tom Jeden (odmówił uczest­nic­twa w konkur­sie).

W listo­pa­dzie 2006 za książkę Muzyka środka otrzymał nagrodę Krakow­ska Książka Miesiąca. Za tę książkę był nomino­wa­ny do Nagrody Literac­kiej Gdynia 2007.

13 czerwca 2009 roku otrzymał Nagrodę Literac­ką Gdynia, w katego­rii proza, za kryminał Jedena­ście.

W czerwcu 2014 roku ponownie otrzymał Nagrodę Literac­ką Gdynia, tym razem w katego­rii poezja, za tom Jeden (za ten tom był nomino­wa­ny również do Wrocław­skiej Nagrody Poetyc­kiej "Silesius"). Jest też laure­atem Wrocław­skiej Nagrody Poetyc­kiej "Silesius" za całokształt twórczo­ści (2012). Był też nomino­wa­ny do tej nagrody w 2010 w katego­rii książka roku za tom Niskie pobudki. W 2016 został nomino­wa­ny do Nagrody Poetyc­kiej im. Wisławy Szymbor­skiej za tom Delta Dietla.

Posta­no­wie­niem prezy­den­ta RP Broni­sła­wa Komorow­skie­go z 30 maja 2014 został odzna­czo­ny Krzyżem Kawaler­skim Orderu Odrodze­nia Polski za wybitne zasługi w pracy twórczej i działal­no­ści artystycz­nej, za osiągnię­cia w promo­wa­niu polskiej kultury.

Twórczość

Poezja
 • 1992: Zimne kraje (Wydaw­nic­two bruLion)
 • 1994: Schizma (Wydaw­nic­two Obserwator)
 • 1995: Zimne kraje 2 (Agencja Wydaw­ni­cza Zebra)
 • 1995: Berlin
 • 1996: 37 wierszy o wódce i papie­ro­sach (Instytut Wydaw­ni­czy Świadectwo)
 • 1996: Trzecia połowa (Wydaw­nic­two a5)
 • 1996: 20 nieza­po­mnia­nych przebo­jów i 10 kulto­wych fotogra­fii (Baran i Suszczyński)
 • 1997: Zimne kraje 3 (Centrum Sztuki - Teatr Dramatyczny)
 • 1998: Stare chłopy prowadzą rowery na techno (Wydaw­nic­two Pomona)
 • 1998: Pieśni profana (Wydaw­nic­two Czarne)
 • 2001: Czynny do odwoła­nia (Wydaw­nic­two Czarne)
 • 2003: Nieczyn­ny (Wydaw­nic­two Lampa i Iskra Boża)
 • 2003: Wiersze wyprane (Wydaw­nic­two Biuro Literackie)
 • 2004: 49 wierszy o wódce i papie­ro­sach (Wydaw­nic­two Biuro Literackie)
 • 2007: Muzyka środka (Wydaw­nic­two a5)
 • 2007: Nieoczy­wi­ste (Wydaw­nic­two EMG)
 • 2009: Niskie pobudki (Wydaw­nic­two EMG)
 • 2011: Wiersze (Wydaw­nic­two EMG)
 • 2013: Jeden (Wydaw­nic­two EMG)
 • 2015: Delta Dietla (Wydaw­nic­two EMG)
 • 2016: Drobna zmiana (Wydaw­nic­two a5)
 • 2018: Polska (wiązanka pieśni patrio­tycz­nych) (Wydaw­nic­two Wolno)
 • 2019: Ale o co ci chodzi? (Wydaw­nic­two Wolno)
 • Proza
 • 2001: Kateche­ci i frustra­ci (jako Marianna G. Świedu­chow­ska, z G. Dyduchem)
 • 2005: Kotek (w antolo­gii "Trupy Polskie")
 • 2006: Dwana­ście (Wydaw­nic­two EMG)
 • 2007: Trzyna­ście (Wydaw­nic­two EMG)
 • 2008: Jedena­ście (Wydaw­nic­two EMG)
 • 2009: Orchidea (wraz z: Gaja Grzego­rzew­ska, Irek Grin) (Wydaw­nic­two EMG)
 • 2011: Powieści (Wydaw­nic­two EMG)
 • 2011: Plus nieskoń­czo­ność (Wydaw­nic­two EMG) (w zbiorze Powieści)
 • 2017: Nieprzy­sia­dal­ność (autobio­gra­fia - wywiad rzeka), (Wydaw­nic­two Literackie)
 • Opracowania
 • Mistrz świata. Szkice o twórczo­ści Marcina Świetlic­kie­go, red. Piotr Śliwiń­ski, Poznań 2011.
 • Pierwsza połowa Marcina. Szkice o twórczo­ści Marcina Świetlic­kie­go, red. Joanna Roszak i Emilia Kledzik, Poznań 2012.
 • Katarzy­na Niespo­rek, "Ja" Świetlic­kie­go, Katowice 2014.
 • Paweł Panas, Opisanie świata. Szkice o poezji Marcina Świetlic­kie­go, Kraków 2014.
 • Rysunki
 • Rysunki zabrane przez Jarosła­wa Borowca, ułożone przez Teodora Jeske-Choiń­skie­go, Poznań 2009.
 • Poezja
 • 1992: Zimne kraje (Wydaw­nic­two bruLion)
 • 1994: Schizma (Wydaw­nic­two Obserwator)
 • 1995: Zimne kraje 2 (Agencja Wydaw­ni­cza Zebra)
 • 1995: Berlin
 • 1996: 37 wierszy o wódce i papie­ro­sach (Instytut Wydaw­ni­czy Świadectwo)
 • 1996: Trzecia połowa (Wydaw­nic­two a5)
 • 1996: 20 nieza­po­mnia­nych przebo­jów i 10 kulto­wych fotogra­fii (Baran i Suszczyński)
 • 1997: Zimne kraje 3 (Centrum Sztuki - Teatr Dramatyczny)
 • 1998: Stare chłopy prowadzą rowery na techno (Wydaw­nic­two Pomona)
 • 1998: Pieśni profana (Wydaw­nic­two Czarne)
 • 2001: Czynny do odwoła­nia (Wydaw­nic­two Czarne)
 • 2003: Nieczyn­ny (Wydaw­nic­two Lampa i Iskra Boża)
 • 2003: Wiersze wyprane (Wydaw­nic­two Biuro Literackie)
 • 2004: 49 wierszy o wódce i papie­ro­sach (Wydaw­nic­two Biuro Literackie)
 • 2007: Muzyka środka (Wydaw­nic­two a5)
 • 2007: Nieoczy­wi­ste (Wydaw­nic­two EMG)
 • 2009: Niskie pobudki (Wydaw­nic­two EMG)
 • 2011: Wiersze (Wydaw­nic­two EMG)
 • 2013: Jeden (Wydaw­nic­two EMG)
 • 2015: Delta Dietla (Wydaw­nic­two EMG)
 • 2016: Drobna zmiana (Wydaw­nic­two a5)
 • 2018: Polska (wiązanka pieśni patrio­tycz­nych) (Wydaw­nic­two Wolno)
 • 2019: Ale o co ci chodzi? (Wydaw­nic­two Wolno)
 • Proza
 • 2001: Kateche­ci i frustra­ci (jako Marianna G. Świedu­chow­ska, z G. Dyduchem)
 • 2005: Kotek (w antolo­gii "Trupy Polskie")
 • 2006: Dwana­ście (Wydaw­nic­two EMG)
 • 2007: Trzyna­ście (Wydaw­nic­two EMG)
 • 2008: Jedena­ście (Wydaw­nic­two EMG)
 • 2009: Orchidea (wraz z: Gaja Grzego­rzew­ska, Irek Grin) (Wydaw­nic­two EMG)
 • 2011: Powieści (Wydaw­nic­two EMG)
 • 2011: Plus nieskoń­czo­ność (Wydaw­nic­two EMG) (w zbiorze Powieści)
 • 2017: Nieprzy­sia­dal­ność (autobio­gra­fia - wywiad rzeka), (Wydaw­nic­two Literackie)
 • Opracowania
 • Mistrz świata. Szkice o twórczo­ści Marcina Świetlic­kie­go, red. Piotr Śliwiń­ski, Poznań 2011.
 • Pierwsza połowa Marcina. Szkice o twórczo­ści Marcina Świetlic­kie­go, red. Joanna Roszak i Emilia Kledzik, Poznań 2012.
 • Katarzy­na Niespo­rek, "Ja" Świetlic­kie­go, Katowice 2014.
 • Paweł Panas, Opisanie świata. Szkice o poezji Marcina Świetlic­kie­go, Kraków 2014.
 • Rysunki
 • Rysunki zabrane przez Jarosła­wa Borowca, ułożone przez Teodora Jeske-Choiń­skie­go, Poznań 2009.

 • Dyskografia 15

  Świetliki - Cacy Cacy Fleischmaschine

  Cacy Cacy Fleischmaschine

  Świetliki
  Chupacabras - Chupacabras

  Chupacabras

  Chupacabras
  • Wytwórnia: Mystic Production
  • Numer katalogowy: MYST CD 032
  • EAN: 5903427871725
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2006
  • Opakowanie: digipack
  Świetlicki & Ostrowski - Czołgaj się

  Czołgaj się

  Świetlicki & Ostrowski
  • Wytwórnia: Music Corner Records
  • Numer katalogowy: MCRD 053
  • EAN: 5906489287053
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2004
  Chupacabras - Dlatego, że mnie nie chcesz

  Dlatego, że mnie nie chcesz

  Chupacabras
  Chupacabras - Dom

  Dom

  Chupacabras
  • Wytwórnia: Manufaktura Legenda
  • Numer katalogowy: ML29
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2017
  • Opakowanie: digipack
  Pidżama Porno - Koncertówka 2 - Drugi szczyt

  Koncertówka 2 - Drugi szczyt

  Pidżama Porno
  • Wytwórnia: SP Records
  • Numer katalogowy: SPCD 03/03
  • EAN: 5908294614154
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2003
  Świetliki - Las putas melancólicas

  Las putas melancólicas

  Świetliki
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: 987 192-3
  • EAN: 0602498719237
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2005
  Świetliki - O.gród k.oncentracyjny (dwa dni później)

  O.gród k.oncentracyjny (dwa dni później)

  Świetliki
  Świetliki - O.gród k.oncentracyjny (dwa dni później)

  O.gród k.oncentracyjny (dwa dni później)

  Świetliki
  • Wytwórnia: Karrot Kommando
  • Numer katalogowy: KK 83
  • EAN: 5907577207908
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2015
  • Opakowanie: digipack
  Świetliki - Perły przed wieprze

  Perły przed wieprze

  Świetliki
  • Wytwórnia: Music Corner Records
  • Numer katalogowy: MCRD 037
  • EAN: 0724352050925
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1999
  • Opakowanie: digipack
  Świetliki - Sromota

  Sromota

  Świetliki
  • Wytwórnia: Karrot Kommando
  • Numer katalogowy: KK56
  • EAN: 5907577207557
  • Nośnik: 3CD
  • Data wydania: 2013
  • Opakowanie: digipack
  Pidżama Porno - Styropian

  Styropian

  Pidżama Porno
  • Wytwórnia: SP Records
  • Numer katalogowy: SPCD 49/98
  • EAN: 5908294610040
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1998
  Świat Czarownic - Świat Czarownic i Robert Brylewski

  Świat Czarownic i Robert Brylewski

  Świat Czarownic
  • Wytwórnia: Mami
  • Numer katalogowy: MAMI 028
  • EAN: 5904542621288
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2002
  Julia i Nieprzyjemni - Wojaczek

  Wojaczek

  Julia i Nieprzyjemni
  Świetliki - Złe misie

  Złe misie

  Świetliki
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: 016 557-2
  • EAN: 0044001655722
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2001

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI