Marcin Wawruk
Muzyk

Biografia

Marcin Wawruk (ur. 1963) – chórmistrz, aranżer, produ­cent płytowy; specja­li­zu­je się w prowa­dze­niu kameral­nych zespołów wokal­nych (obecny zespół wokalny ProForma), prowadzi warsz­ta­ty wokalne i piosen­kar­skie, jest profe­so­rem w Katedrze Muzyki Uniwer­sy­te­tu Warmiń­sko-Mazur­skie­go w Olszty­nie oraz Podyplo­mo­we­go Studium Emisji Głosu w Bydgosz­czy. Miarą skutecz­no­ści jego metody wokalnej są liczne nagrody zespołu ProForma zdobyte na konkur­sach chóral­nych, a także osiągnię­cia małolet­nich uczest­ni­ków jego warsz­ta­tów w konkur­sach piosenki dziecię­cej oraz w progra­mie TVP "Szansa na sukces".

Był też nauczy­cie­lem śpiewu podczas pierw­szej polskiej edycji reality show Fabryka Gwiazd.

Współ­pra­co­wał z wieloma gwiaz­da­mi polskiej estrady: m.in. z Marylą Rodowicz, Urszulą Dudziak, Krzesi­mi­rem Dębskim, Leszkiem Możdże­rem, Markiem Bałatą, Krzysz­to­fem Krawczy­kiem, Norbim.

Brał udział w nagraniu 14 płyt CD jako produ­cent, autor, aranżer i wykonaw­ca. Jest również współ­au­to­rem zbiorku utworów dla dzieci na skrzypce i forte­pian "Skrzy­pią­ce Nutki" (PWM). Dzięki przebo­jom Norbiego został laure­atem nagrody polskie­go przemy­słu muzycz­ne­go "Fryderyk ’97".

Jest laure­atem kilku­na­stu krajo­wych i między­na­ro­do­wych konkur­sów chóral­nych oraz nagród i wyróż­nień przyzna­nych przez władze regionu warmiń­sko-mazur­skie­go. Został uhono­ro­wa­ny odznaką "Zasłu­żo­ny dla kultury polskiej".


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI