Marcus Miller
Muzyk

Biografia

Mar­cus Mil­ler, właśc. Wil­liam Hen­ry Mar­cus Mil­ler Jr. (ur. 14 czerw­ca 1959 na Bro­okly­nie) – ame­ry­kań­ski muzyk, kom­po­zy­tor, aran­żer i mul­tiin­stru­men­ta­li­sta, gra­ją­cy przede wszyst­kim na gita­rze baso­wej.

W facho­wym śro­do­wi­sku jego styl gry ucho­dzi za melo­dyj­ny, zachwy­ca­ją­cy dodat­ko­wo wir­tu­ozyj­ną szyb­ko­ścią i pre­cy­zją. Uzna­nie zyskał sobie zarów­no jako arty­sta solo­wy, jak rów­nież jako pro­du­cent muzycz­ny. Szcze­gól­ne popu­lar­ny jest jako muzyk stu­dyj­ny, zapra­sza­ny do nagra­nia kon­kret­nych albu­mów. Moż­na go usły­szeć na ponad 400 albu­mach, m.in. na pły­tach: Mile­sa Davi­sa, Are­thy Fran­klin, Luthe­ra Van­dros­sa, Davi­da San­bor­na, Bud­ki Sufle­ra oraz Ala Jar­re­au.

Życiorys

Jako nasto­la­tek grał w gru­pie soulo­wej Har­lem River Dri­ve. W 1977 podej­mo­wał pró­by współ­pra­cy z wie­lo­ma muzy­ka­mi, m.in. z Bob­bym Hum­ph­rey­em. Kon­cer­to­wał z per­ku­si­stą Len­nym White’em. W tym cza­sie stał się cenio­nym muzy­kiem stu­dyj­nym, uczest­ni­cząc w nagra­niach innych arty­stów, m.in. Are­thy Fran­klin. W 1980 zauwa­żył go Miles Davis, któ­ry przez dwa lata z nim współ­pra­co­wał. Była to dla nie­go ist­na szko­ła jaz­zu. Nie­dłu­go trze­ba było cze­kać żeby w 1984 r. powstał jego pierw­szy krą­żek solo­wy któ­ry otwo­rzył mu dro­gę do bycia świa­to­wej sła­wy gita­rzy­stą baso­wym.

Technika gry

Jego cha­rak­te­ry­stycz­ny styl gry na tym instru­men­cie przy­czy­nił się do spo­pu­la­ry­zo­wa­nia tzw. slap­pin­gu, pole­ga­ją­ce­go na ude­rza­niu za pomo­cą kciu­ka o stru­ny gita­ry baso­wej i uzy­ski­wa­niu, poprzez ude­rza­nie o pro­gi tych strun, cha­rak­te­ry­stycz­ne­go, per­ku­syj­ne­go dźwię­ku. Ta tech­ni­ka czę­sto uży­wa­na jest w kom­bi­na­cji z tzw. pop­pin­giem. Mil­ler odkrył, że poprzez per­ku­syj­ny styl gry na gita­rze baso­wej – slap zwa­ny też klan­giem lepiej prze­dzie­ra się poprzez trans­mi­sję gra­ne­go bądź odtwa­rza­ne­go utwo­ru.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI