Marek Bałata
Muzyk

Biografia

Marek Bałata (ur. 31 sierpnia 1955 w Rzeszo­wie) – polski wokali­sta jazzowy, kompo­zy­tor, grafik.

Pochodzi z Mielca, tam ukończył Techni­kum Mecha­nicz­ne i wyjechał na studia do Krakowa. Na jego reper­tu­ar składają się utwory własne oraz standar­dy jazzowe, pieśni gospel, trans­kryp­cje utworów Fryde­ry­ka Chopina, utwory Krzysz­to­fa Komedy, piosenki Zygmunta Koniecz­ne­go, Wojcie­cha Młynar­skie­go, Agniesz­ki Osiec­kiej i Andrzeja Waligórskiego.

Wystę­pu­je z własnym Quinte­tem, w skład którego wchodzą najlepsi muzycy polscy. W 1996 założył między­na­ro­do­wy zespół CANTABILE IN JAZZ, w którym wystę­po­wa­li wokali­ści: Urszula Dudziak, Michele Hendricks, Judy Niemack oraz basiści, m.in.: Mariusz Bogda­no­wicz, Anthony Jackson, Adam Skrzypek. Wykonuje partie solowe nowej aranża­cji Mszy Kreol­skiej Misa Criolla Ariela Ramíreza. Od roku 2001 współ­re­ali­zu­je projekt artystycz­ny Włodzi­mie­rza Szomań­skie­go pt. "Missa Gospel’s", będący próbą adapta­cji muzyki gospel do wymogów współ­cze­snej liturgii katolic­kiej. Współ­pra­co­wał też z grupą Sierra Manta oraz Colle­gium Cantorum. W latach 2009–2012 razem z Olą Turkie­wicz wystę­po­wał w czterech kolej­nych edycjach Koncertu Niepod­le­gło­ści w Muzeum Powsta­nia Warszaw­skie­go. Od 1990 roku zwycięz­ca dorocz­ne­go plebi­scy­tu Jazz Top pisma "Jazz Forum" w katego­rii Wokalista.

W 2010 wszedł w skład warszaw­skie­go Społecz­ne­go Komitetu Poparcia Jarosła­wa Kaczyń­skie­go jako kandy­da­ta na urząd Prezy­den­ta RP.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI