Marek Moś
Muzyk

Biografia

Marek Moś (ur. 3 grudnia 1956 w Pieka­rach Śląskich) – polski dyrygent, skrzypek i kamera­li­sta, dyrektor artystycz­ny orkie­stry kameral­nej AUKSO i festi­wa­lu Letnia Filhar­mo­nia AUKSO.

Kariera

Był założy­cie­lem i wielo­let­nim prima­riu­sem Kwartetu Śląskie­go. Z kwarte­tem tym wystę­po­wał na wielu estra­dach świata i dokonał około 30 prawy­ko­nań utworów polskich i obcych, z których część jest dedyko­wa­na zespołowi.

Ma w swoim dorobku wiele nagrań archi­wal­nych dla Polskie­go Radia i Telewi­zji, a także dla firm fonogra­ficz­nych (m.in. CD Accord, Olympia). Jest laure­atem nagród artystycz­nych i państwo­wych. W 2005 roku otrzymał Srebrny Medal "Zasłu­żo­ny Kulturze Gloria Artis".

Obecnie obok wielkiej aktyw­no­ści koncer­to­wej i nagra­nio­wej wykłada również w Akademii Muzycz­nej im. Karola Szyma­now­skie­go w Katowi­cach. Od 2008 roku jest człon­kiem jury Nagrody Mediów Publicz­nych w dziedzi­nie współ­cze­snej muzyki poważnej OPUS.

Życie prywatne

Z żoną Joanną ma dwoje dzieci: Mateusza (ur. 1989) i Katarzy­nę (ur. 1987), którzy również zajmują się muzyką.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI