Marek Wilczyński
Muzyk

Biografia

Marek Wilczyń­ski (ur. 5 paździer­ni­ka 1949 w Szcze­ci­nie, od dzieciń­stwa związany z Krakowem) – polski muzyk, kompo­zy­tor, multiin­stru­men­ta­li­sta, muzyko­log, reali­za­tor nagrań, produ­cent. Członek Związku Polskich Autorów i Kompo­zy­to­rów i Stowa­rzy­sze­nia Filmow­ców Polskich.

Studia i kursy
 • Klasa forte­pia­niu i perkusji w Państwo­wej Średniej Szkole Muzycz­nej w Krakowie w latach 1966–1970.
 • Muzyko­lo­gia na Uniwer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim. Uzyskał stopień magistra na podsta­wie pracy Percus­sio­ne batteria w twórczo­ści H.M. Górec­kie­go w 1974 r.
 • Podyplo­mo­we semina­rium muzyki elektro­nicz­nej w Państwo­wej Wyższej Szkole Muzycz­nej w Krakowie, prowa­dzo­ne przez Józefa Patkow­skie­go w latach 1974–1976.
 • Kurs techno­lo­gii nagrań cyfro­wych na Wydziale Reżyse­rii Dźwięku na Akademii Muzycz­nej w Warszawie.
 • Dwukrot­ny udział w warsz­ta­tach jazzo­wych w Chodzie­ży w klasach Stu Martina i Janusza Stefań­skie­go oraz Dona Cherry’ego.
 • Muzyk

  Marek Wilczyń­ski był człon­kiem krakow­skiej grupy Zdrój Jana, działa­ją­cej od 1968 r. pod patro­na­tem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

  Wystę­po­wał i nagrywał z wieloma różnią­cy­mi się styli­stycz­nie zespo­ła­mi i artysta­mi; m.in z grupą Maanam, Asavid Attrac­tion, Quatro, Muzyką Centrum pod kierun­kiem Marka Choło­niew­skie­go, Jackiem Wójcic­kim, Tadeuszem Kassat­tim, Jarosła­wem Śmietaną, Krzysz­to­fem Ścierań­skim, Markiem Jackowskim.

  Jako perku­si­sta wykonuje muzykę ekspe­ry­men­tal­ną, jazzową, rockową i popową.

  Odbył tournée po Polsce i Stanach Zjedno­czo­nych z Allenem Ginsber­giem, towarzy­sząc mu wraz z gitarzy­stą Stevenem Taylorem – na perkusji oraz syntezatorach.

  Kompozytor

  W swojej twórczo­ści M. Wilczyń­ski czerpie zarówno z muzyki popowej, rockowej, jazzowej, z muzyki awangar­do­wej, klasycz­nej, jak i z muzyki ludowej polskiej, i innych kręgów kulturowych

  Dzięki otwar­to­ści na różne gatunki muzyczne, kompo­zy­tor tworzy muzykę zróżni­co­wa­ną styli­stycz­nie, bardzo ekpre­syj­ną, o wyraź­nych liniach melodycz­nych i struk­tu­rach rytmicz­nych. Specja­li­zu­je się w formach krótkich, bardzo lapidarnych.

  Zarówno jako kompo­zy­tor i jako muzyk wykorzy­stu­je również instru­men­ty niety­po­we (dawne jak i współ­cze­sne) oraz związane z innymi kultu­ra­mi, zwykle z własnych zbiorów. Obok więc takich instru­men­tów jak cymbały, piła czy lira korbowa, używa instru­men­tów elektro­nicz­nych analo­go­wych (Moog EMS Synthi, theremin) jak i cyfrowych.

  Poza muzyką użytkową kompo­nu­je także utwory audio art. Odbyły się prawykonania:

 • "Symple­ga­dy" na instru­men­ta­rium bezdo­ty­ko­we (m.in. theremin) i gitarę basową – elektrycz­ną i akustycz­ną (Rafał Mazur); Między­na­ro­do­wy Festiwal Kompo­zy­to­rów w Krakowie 2004
 • "Future CD" na piłę grającą, piłę stolar­ską, 2-4 piłkarzy oraz strzelca i wytłu­mia­cza gongu; Chełm 2008
 • Muzyka filmowa

  Jest autorem ok. 300 ilustra­cji muzycz­nych do filmów animo­wa­nych, dokumen­tal­nych i fabularnych.

  Jako kompo­zy­tor muzyki filmowej zadebiu­to­wał w 1974 r. tworząc muzykę do filmu Dzwon Krzysz­to­fa Raynocha.

  Współ­pra­cu­je z polskimi i zagra­nicz­ny­mi wytwór­nia­mi filmo­wy­mi (m.in. Studio Filmów Animo­wa­nych w Krakowie, Studio Filmów Rysun­ko­wych w Bielsku-Białej, Se-ma-for w Łodzi, Studio Miniatur Filmo­wych w Warsza­wie) oraz z wieloma reżyse­ra­mi (m.in. Maciek Albrecht, Ryszard Antonisz­czak, Krzysz­tof Kiwerski, Jerzy Kucia, Andrzej Orzechow­ski, Krzysz­tof Raynoch, Jerzy Ridan, Marek Serafiń­ski, Alina Skiba, Aleksan­der "Olo" Sroczyń­ski, Longin Szmyd), Broni­sław Zeman i innymi. Jest autorem muzyki do serii Ryszarda Antonisz­cza­ka Bajki zza okna.

  Kompo­nu­je także muzykę do filmów autor­skich, pełno­me­tra­żo­wych filmów animo­wa­nych (np. Close to You, kopro­duk­cja polsko-amery­kań­ska w reż. Maćka Albrech­ta z 1994 r.), seriali dla dzieci, filmów dokumen­tal­nych (np. Pod światem Jerzego Ridana, Missa Craco­vien­sis Jerzego Jogałły z 1979 r. – pierwszy film dokumen­tal­ny o Janie Pawle II) oraz filmów fabular­nych (m.in. Przeklę­ta ziemia w reż. Ryszarda Czekały, Planeta krawiec w reż. Jerzego Domaradzkiego).

  Artyście poświę­co­ny jest półgo­dzin­ny film telewi­zyj­ny Łowca dźwięków w reż. J. Ridana.

  Muzyka teatralna

  Jako kompo­zy­tor muzyki teatral­nej zadebiu­to­wał w 1974 r. muzyką do spekta­klu Henryk VIII Szekspi­ra w reż. Jerzego Goliń­skie­go w Teatrze Nowym w Łodzi. 

  Od tego czasu współ­pra­cu­je z wieloma teatrami (m.in. Teatr Słowac­kie­go w Krakowie, Teatr Groteska w Krakowie, Teatr Drama­tycz­ny w Opolu, Teatr Ateneum w Warsza­wie, Teatr Polski we Wrocła­wiu) oraz reżyse­ra­mi teatral­ny­mi (m.in. Kazimierz Dejmek, Bogdan Hussa­kow­ski, Tadeusz Minc, Jan Polewka, Adolf Weltschek).

  Jest autorem muzyki do wszyst­kich spekta­kli Teatru Własnego.


  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI