Maria Pomianowska
Muzyk

Biografia

Maria Pomia­now­ska (ur. 26 czerwca 1961 w Warsza­wie) – polska instru­men­ta­list­ka, wokalist­ka i pedagog - profe­sor­ka Akademii Muzycz­nej w Krakowie; doktor hab. sztuk muzycz­nych, kompo­zy­tor­ka, grająca między innymi na sarangi, suce biłgo­raj­skiej, wiolon­cze­li. Założy­ciel zespołów Raga Sangit, Zespół Polski, San-Nin Trio i Arcus Poloniae.

Twórczość

Absol­went­ka Akademii Muzycz­nej w Warsza­wie w klasie wiolon­cze­li (1992). Jest uczniem Ram Narayan z Indii w grze na sarangi. Prowadzi studia nad techni­ka­mi gry na instru­men­tach muzycz­nych Azji, podró­żu­jąc do Indii, Chin, Korei, Japonii oraz na Bliski Wschód. Zajmuje się także poszu­ki­wa­nia­mi i rekon­struk­cją technik gry dawnych polskich instru­men­tów struno­wych suka biłgo­raj­ska, fidel płocka i innych.

W latach 80. założyła wraz ze swoim ówcze­snym mężem Jerzym Pomia­now­skim grającym na tabli pierwszy polski zespół grający klasycz­ną muzykę indyjską Raga Sangit (1984–1989). Powstała wtedy również dzięki niej sekcja muzyki pozaeu­ro­pej­skiej na warszaw­skiej Akademii Muzycz­nej. W ramach jej działań do Polski przyjeż­dża­li wirtuozi gry na instru­men­tach z Indii, Japonii i Iranu, grając koncerty i prowa­dząc warsz­ta­ty muzyczne. 

Równo­le­gle artystka rozwi­ja­ła zainte­re­so­wa­nia polską muzyką ludową. Powstał wtedy Zespół Polski, który sięgał do tradycji dawnych struno­wych instru­men­tów kolano­wych oraz do XIX wiecz­nych zapisów Oskara Kolberga. W składzie zespołu grały skrzypce żłobione, piszczał­ki, dudy, lira korbowa, cymbały, basy i bębny. 

Maria Pomia­now­ska przez kilka lat miesz­ka­ła w Japonii, gdzie prowa­dzi­ła inten­syw­ną działal­ność muzyczną. Przygo­to­wa­ła tamże szereg progra­mów dla japoń­skiej telewi­zji NHK, pisała muzykę do filmów, koncer­to­wa­ła na dworze cesar­skim. W 2000 na zlecenie świato­wej sławy wiolon­cze­li­sty Yo-Yo Ma skompo­no­wa­ła kilka utworów, które następ­nie wspólnie z nim oraz Michałem Kulentym i Tomaszem Sobańcem wykonała na Festi­wa­lu Kultury Azjatyc­kiej w Niigata w ramach projektu "Silk Road".

Po powrocie do Polski współ­pra­co­wa­ła z muzyko­lo­giem Ewą Dahlig i z lutni­kiem Andrze­jem Kuczkowskim.

Kolejnym projek­tem artystki (2010) była płyta i cykl koncer­tów Chopin na 5 konty­nen­tach, którego koncep­tem jest połącze­nie muzyki Fryde­ry­ka Chopina z aranża­cja­mi na instru­men­ty etniczne w ramach muzyki trady­cyj­nej z pięciu kontynentów.

W 2010 uzyskała stopień doktora sztuk muzycz­nych na Akademii Muzycz­nej w Krakowie za pracę zatytu­ło­wa­ną "Rekon­struk­cja techniki wykonaw­czej na histo­rycz­nych fidelach kolano­wych a nowe wartości sonory­stycz­ne".

28 lutego 2011 po koncer­cie pt. Chopin na 5 konty­nen­tach w Teatrze Wielkim w Warsza­wie otrzy­ma­ła Paszport Chopina, presti­żo­wą nagrodę przyzna­wa­ną przez Biuro Obchodów CHOPIN 2010 i wykonaną przez Polską Wytwór­nię Papierów Warto­ścio­wych SA dla najwy­bit­niej­szych artystów związa­nych z twórczo­ścią Fryde­ry­ka Chopina.

6 lipca 2011, podczas uroczy­sto­ści w Minister­stwie Kultury i Dziedzic­twa Narodo­we­go odebrała z rąk wicemi­ni­stra Piotra Żuchow­skie­go Brązowy Medal "Zasłu­żo­ny Kulturze Gloria Artis" za całokształt działal­no­ści artystycz­nej, w szcze­gól­no­ści dotyczą­cej rekon­struk­cji dawnych polskich instru­men­tów i utworów. Za wybitny wkład artystycz­ny w rozwój wspól­no­ty lokalnej i promocję Mazowsza w Polsce i na świecie dnia 27 listo­pa­da 2011 otrzy­ma­ła z rąk Adama Struzika Nagrodę Marszał­ka Wojewódz­twa Mazowiec­kie­go a 28 listo­pa­da z rąk prezy­den­ta RP Broni­sła­wa Komorow­skie­go Srebrny Krzyż Zasługi. W 2016 została wyróż­nio­na Nagrodą Kultu­ral­ną Wojewódz­twa Lubelskiego.

W 2019 została odzna­czo­na Srebrnym Medalem "Zasłu­żo­ny Kulturze Gloria Artis".

Od 2006 roku zasiada w radzie progra­mo­wej Warszaw­skie­go Festi­wa­lu Skrzy­żo­wa­nie Kultur, a od 2011 r. jest dyrek­to­rem artystycz­nym festiwalu.

Od 2011 współ­pra­cu­je z Anną Marią Jopek, tworzy również unika­to­we programy muzyczne wraz z muzykami arabski­mi i pakistań­ski­mi, organi­zu­jąc i tworząc między­kul­tu­ro­we projekty muzyczne w Azji i Afryce. W 2012 roku wydała w Pakista­nie nagraną wraz z muzykami pakistań­ski­mi płytę pt. ”Poland-Pakistan. Sound from two conti­nents” oraz DVD nagrane z artysta­mi arabski­mi i wydane w Tunezji pt. ”Rawabit-Więzy”. W roku 2012 wydała również pierwszą w historii Polski a drugą na świecie monogra­ficz­ną płytę z muzyką Tekli Bądarzew­skiej, twórczy­ni hitu salono­we­go, sprze­da­ne­go w XIX wieku w milionie egzem­pla­rzy na wszyst­kich konty­nen­tach. W 2013 r. stworzy­ła zespół LutoSło­wia­nie, który prezen­tu­je związki muzyki Witolda Lutosław­skie­go z polską muzyką ludową. W tym samym roku wydała także płytę z Włodzi­mie­rzem Kinior­skim zatytu­ło­wa­ną "Dwugłowy smok".

W trakcie swej kariery muzycz­nej koncer­to­wa­ła w Belgii, Austrii, Niemczech, Francji, Czechach, Bułgarii, na Tajwanie, Japonii, Iranie (styczeń 2015). Prowadzi wykłady, warsz­ta­ty muzyczne w kraju i za granicą, promuje młode zespoły i muzyków.


Dyskografia 4

Cytadela - Cytadela

Cytadela

Cytadela
 • Wytwórnia: MJM Music PL
 • Numer katalogowy: MJM 283 CD
 • EAN: 5900867028320
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
Blue Cafe - Demi - sec

Demi - sec

Blue Cafe
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5968462
 • EAN: 0724359684628
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2003
Anna Maria Jopek - Polanna

Polanna

Anna Maria Jopek
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 278 352 2
 • EAN: 0602527835228
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2011
 • Opakowanie: digipack
Anna Maria Jopek - Ulotne

Ulotne

Anna Maria Jopek
 • Wytwórnia: AnnaMariaJopekMusic
 • Numer katalogowy: AMJ 001
 • EAN: 5906395769315
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2018
 • Opakowanie: digipack

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI