Marta "Marika" Kosakowska
Muzyk

Biografia

Marika, właści­wie Marta Kosakow­ska (ur. 14 grudnia 1980 w Białym­sto­ku) – polska wokalist­ka i autorka tekstów, a także dzien­ni­kar­ka radiowa. Wykonaw­czy­ni muzyki avant-pop, wcześniej z pogra­ni­cza reggae, dance­hal­lu, soulu oraz funku. Człon­ki­ni Akademii Fonogra­ficz­nej ZPAV.

Kariera

Urodziła się w Białym­sto­ku, choć wycho­wa­ła w Łomży, w wielo­po­ko­le­nio­wej rodzinie. Chodziła do I Liceum Ogólno­kształ­cą­ce­go im. Tadeusza Kościusz­ki w Łomży, a następ­nie studio­wa­ła poloni­sty­kę na Uniwer­sy­te­cie im. Adama Mickie­wi­cza w Poznaniu.

Zadebiu­to­wa­ła w 2002 roku jako wokalist­ka sound­sys­te­mu Bass Medium Trinity. W 2004 roku ukazał się debiu­tanc­ki album projektu, zatytu­ło­wa­ny Mówisz i masz. Między 2002 a 2005 rokiem wystę­po­wa­ła także w zespole Break­be­at Propa­gan­da. W 2005 wystę­po­wa­ła jako solistka w projek­cie teatral­nym 12 ławek zreali­zo­wa­nym w Teatrze Muzycz­nym w Gdyni, a także suppor­to­wa­ła Macy Gray podczas jej warszaw­skie­go koncertu. Wzięła udział w polsko-niemiec­kim projek­cie muzycz­nym Polski ogień, wydanym w 2006 roku, w ramach którego nagrała dwie piosenki: "Siła ognia" na riddimie "Doctor’s Darling" oraz "What’s Ya Flava" na riddimie "Curefix". Zaśpie­wa­ła także w Operze Leśnej na TOPtren­dy w ramach koncertu Trendy. W roku 2007 nakładem wytwórni Karrot Kommando wydała swój pierwszy solowy singel "Moje serce". Krótko praco­wa­ła w Centrum Sztuki Współ­cze­snej w Zamku Ujazdowskim.

22 sierpnia 2008 miał premierę jej debiu­tanc­ki album studyjny, zatytu­ło­wa­ny Plenty, który ukazał się nakładem wytwórni Pomaton EMI. Wydaw­nic­two spotkało się z pozytyw­ny­mi recen­zja­mi i uplaso­wa­ło się w top 20 polskiej listy sprze­da­ży OLiS. Drugim singlem z płyty został utwór "Masz to". W paździer­ni­ku Marika rozpo­czę­ła prowa­dze­nie własnej audycji muzycz­nej Nie tylko reggae w Polskim Radio Euro. Album Plenty otrzymał nomina­cję do nagrody Fryderyk w 2009 roku w katego­rii Album Roku Hip-Hop/R&B, natomiast Marika została nomino­wa­na w katego­rii Nowa Twarz Fonogra­fii. Podczas plebi­scy­tu Super­je­dyn­ki na 46. Krajowym Festi­wa­lu Piosenki Polskiej w Opolu nomino­wa­na została w katego­rii Debiut Roku. Latem 2009 ukazał się kolejny singel, anglo­ję­zycz­ny "So Sure", a następ­nie wydana została winylowa płyta So Remixed, zawie­ra­ją­ca remiksy utworów z debiu­tanc­kie­go albumu Mariki. We wrześniu artystka wystar­to­wa­ła z kolejnym progra­mem radiowym Towary kolonial­ne w Roxy FM.

8 czerwca 2010 wydany został drugi solowy album Mariki pt. Put Your Shoes On/​Off. Złożyły się na niego dwie płyty: pierwsza zawie­ra­ją­ca premie­ro­wy materiał i druga z remik­sa­mi. Pierw­szym utworem promu­ją­cym płytę został "Uplifter". Również i ten album dotarł do top 20 w Polsce i otrzymał przychyl­ne recenje. Został on nomino­wa­ny do nagrody Super­je­dyn­ki w katego­rii Płyta Pop, gdzie Marikę typowano także w katego­rii Wokalist­ka, a później uzyskał nomina­cję w katego­rii Album Roku Hip-Hop/R&B/Reggae w plebi­scy­cie Fryde­ry­ki 2011. W połowie 2011 ukazał się teledysk do singla "Esta Festa", w którym Marika śpiewa po polsku, angiel­sku i portu­gal­sku, a następ­nie wokalist­ka pojawiła się w nagraniu "Daj mi beat" rapera Frenchmana.

W sierpniu 2012 artystka wystą­pi­ła na Ostróda Reggae Festival jako pierwsza kobieta prowa­dzą­ca tą imprezę, gdzie jej sposób prowa­dze­nia festi­wa­lu spotkał się z bardzo różnym odbiorem. Wówczas też ukazała się kompi­la­cja Morowe panny, odnoszą­ca się do historii kobiet z czasu powsta­nia warszaw­skie­go, powstała z inicja­ty­wy Muzeum Powsta­nia Warszaw­skie­go. Marika nagrała na album dwa utwory, a piosenka "Idziemy w noc" z Maleo Reggae Rockers promo­wa­ła wydaw­nic­two. Wystą­pi­ła też gościn­nie na płycie Spiekota zespołu De Mono w coverze utworu "Wzejdę polnym makiem" Haliny Frącko­wiak, a później także w teledy­sku do tej piosenki. 20 paździer­ni­ka 2012 nakładem Karrot Kommando ukazał się trzeci album Mariki, tym razem napisany i nagrany wraz z jej zespołem Spoko­ar­mia. Płytę zatytu­ło­wa­ną Momenty poprze­dzi­ły single "Baqaa" i "Widok". 14 maja 2013 ukazała się płyta Chilli Zet Live Session będąca rejestra­cją koncertu w studiu radia Chilli Zet. Na koncert złożyły się specjal­nie zaaran­żo­wa­ne w delikat­ny, jazzu­ją­cy sposób piosenki z dotych­czas opubli­ko­wa­nych albumów Mariki. W latach 2013–2014 wraz z Tomaszem Kammelem prowa­dzi­ła trzy edycje show The Voice of Poland w TVP2. Jesienią 2014 wraz z Antonim Króli­kow­skim została prowa­dzą­cą program Super­STAR­cie także w TVP2. W między­cza­sie pojawiła się na dwóch kolej­nych składan­kach histo­rycz­nych, Panny wyklętePanny wyklęte: wygnane vol. 1.

23 paździer­ni­ka 2015, nakładem Warner Music Poland, ukazała się piąta płyta Mariki zatytu­ło­wa­na Marta Kosakow­ska, która uznawana jest za styli­stycz­ny przełom w dorobku piosen­kar­ki. Na albumie znalazły się utwory elektro­nicz­ne i avant-popowe, gościn­nie zagrał na nim kwartet smycz­ko­wy Fair Play Quartet. Płycie towarzy­szy­ła także radykal­na zmiana wizerun­ko­wa Mariki. Album poprze­dzo­ny był singlami "Tabletki" z grupą Xxanaxx oraz "A jeśli to ja" nagrany z Gooralem. Teledysk do drugiego utworu został nagro­dzo­ny srebrnym KTR w konkur­sie Stowa­rzy­sze­nia Komuni­ka­cji Marke­tin­go­wej SAR i zdobył nomina­cję za zdjęcia na Festi­wa­lu Polskich Wideokli­pów Yach Film. 18 maja 2016, nakładem wydaw­nic­twa Edipres­se, ukazała się książka autor­stwa Mariki zatytu­ło­wa­na Antyde­pre­san­ty. Publi­ka­cja zawiera teksty ok. 30 piosenek, czarno-białe ilustra­cje autor­stwa Sylwii Wilk, dwadzie­ścia opowia­dań i dziewięć filmów. Artystka pojawiła się też w filmie dokumen­tal­nym Tacy jak my oraz w książce Katarzy­ny Olubiń­skiej Bóg w wielkim mieście będącej zbiorem wywiadów na temat religii.

Prace nad nową płytą studyjną Marika rozpo­czę­ła w 2017 roku. W 2018 ukazała się nowa wersja utworu "Moje serce" z okazji dziesię­cio­le­cia wydania debiu­tanc­kiej płyty.

Życie prywatne

Jej pierw­szym mężem był Łukasz Zarębski. Para rozwio­dła się tuż na początku solowej kariery Mariki. W marcu 2016 wyszła za mąż za Pawła Nowaka.

W 2014 roku przeszła nawró­ce­nie duchowe i stała się prakty­ku­ją­cą katolicz­ką. Określa się jednak jako osobę wierzącą, aniżeli religijną.

Jest wegeta­rian­ką.

Opowie­dzia­ła się za legali­za­cją marihuany.


Dyskografia 2

Raz, Dwa, Trzy - 25

25

Raz, Dwa, Trzy
 • Wytwórnia: Pomaton
 • Numer katalogowy: 9 59231 6
 • EAN: 0190295923167
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: digipack
De Mono - Spiekota

Spiekota

De Mono
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRCD 1511
 • EAN: 5907812245115
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2012
 • Opakowanie: digipack

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI