Michał Bryndal
Muzyk

Biografia

Michał Bryn­dal (ur. 10 czerw­ca 1983 w Toru­niu) – pol­ski per­ku­si­sta. Czło­nek tria jaz­zo­we­go Stry­jo oraz zespo­łu Voo Voo od 2011 roku (po śmier­ci Pio­tra Żyże­le­wi­cza). Wcze­śniej wystę­po­wał w zespo­le SOFA.

Brat Jac­ka Bryn­da­la (basi­sty zespo­łu Kobra­noc­ka oraz zało­ży­cie­la zespo­łu Atrak­cyj­ny Kazi­mierz) oraz Rafa­ła Bryn­da­la (saty­ry­ka, tek­ścia­rza i dzien­ni­ka­rza Radia ZET) i młod­sze­go Jaku­ba Bryn­da­la (pro­du­cen­ta muzycz­ne­go).

Życiorys

Podwój­ny magi­ster sztu­ki, absol­went Wydzia­łu Sztuk Pięk­nych na UMK w Toru­niu (2007) i Insty­tu­tu Jaz­zu na Aka­de­mii Muzycz­nej w Kato­wi­cach (2009). Oba dyplo­my z wyróż­nie­niem. Per­ku­si­sta posłu­gu­ją­cy się głów­nie tech­ni­ką ude­rza­nia spe­cjal­nie wypro­fi­lo­wa­ny­mi kawał­ka­mi drew­na w przed­mio­ty wyko­na­ne z mie­szan­ki meta­lu, drew­na i two­rzyw sztucz­nych gene­ru­jąc w ten spo­sób dźwięk. Zwią­za­ny począt­ko­wo ze sce­ną Toruń­ską, jaz­zo­wym zespo­łem Staff (nagro­da indy­wi­du­al­na dla naj­lep­sze­go instru­men­ta­li­sty na prze­glą­dzie mło­dych zespo­łów jaz­zo­wych klu­bu Ucho, 2004), eks­pe­ry­men­tal­nym Gri­bo­je­dow i soulo­wym Sofa. Z zespo­łem Sofa grał na festi­wa­lu Heine­ken Ope­ner 2005 sup­por­tu­jąc kon­cer­ty Sno­op Dog­ga i Lau­ryn Hill. W 2005 zre­zy­gno­wał ze współ­pra­cy z Sofą na rzecz dzien­nych stu­diów w Insty­tu­cie Jaz­zu na Aka­de­mii Muzycz­nej w Kato­wi­cach. Na stu­diach roz­wi­nął wie­le zna­jo­mo­ści muzycz­nych, któ­re zaowo­co­wa­ły póź­niej­szą współ­pra­cą – The Fel­lows Quin­tet (głów­na nagro­da festi­wa­lu Jazz Juniors 2005 w Kra­ko­wie), trio Stry­jo z Niko­lą Koło­dziej­czy­kiem na for­te­pia­nie i Mać­kiem Szczy­ciń­skim na kon­tra­ba­sie, Sto­ry­bo­ard z Ada­mem Bał­dy­chem na skrzyp­cach i armeń­skim akor­de­oni­stą Davi­dem Yen­gi­ba­ria­nem, Power of the Horns Pio­tra Dama­sie­wi­cza. W mię­dzy­cza­sie współ­pra­co­wał z Joan­ną Dudą two­rząc trio AUAUA (głów­na nagro­da na festi­wa­lu Klucz do karie­ry w Gorzo­wie Wiel­ko­pol­skim). AUAUA w 2010 roku wyda­ło pły­tę zaty­tu­ło­wa­ną Muzy­ka do bólu. W mię­dzy­cza­sie cią­gle aktyw­ny kon­cer­to­wo z róż­ny­mi wyko­naw­ca­mi spo­za jaz­zo­we­go świa­ta – Mariusz Lubom­ski, Maria Peszek i inni. W 2010 roz­po­czął współ­pra­cę z zespo­łem Ada­ma Bał­dy­cha Dama­ge Con­trol z Paw­łem Toma­szew­skim na instru­men­tach kla­wi­szo­wych, Anrze­jem Gąd­kiem na gita­rze, Pio­trem Żacz­kiem na basie i wymien­nie Joshem Lawrence’em i Jakiem Segu­inem na trąb­ce. Obfi­ta dzia­łal­ność kon­cer­to­wa skła­du zosta­ła zwień­czo­na nagra­niem stu­dyj­nym pły­ty “Magi­cal The­atre” w 2011 roku. W 2010 roku dołą­czył do kwin­te­tu Wojt­ka Mazo­lew­skie­go, z któ­rym nagrał dwa albu­my: “Smells like tape spi­rit” i “Woj­tek w Cze­cho­sło­wa­cji”, oba wyda­ne w roku 2011 nakła­dem Mystic Records. Oprócz wie­lu kon­cer­tów klu­bo­wych kwin­tet grał na festi­wa­lu Heine­ken Ope­ner 2011 w Gdy­ni, na Off Festi­val w Kato­wi­cach, na Tau­ron Nowa muzy­ka w Kato­wi­cach i na Del­hi Jazz Festi­val w New Del­hi w Indiach. W 2012 roku kwin­tet miał zaszczyt zagrać kon­cert przed zespo­ła­mi Bad Plus i kwin­te­tem pro­wa­dzo­nym przez Dave’a Dougla­sa i Joe Lova­no w ramach festi­wa­lu War­saw Sum­mer Jazz Days.

W 2011 został zapro­szo­ny do pro­jek­tu Jazz Plays Euro­pe, w któ­rym zespół two­rzą muzy­cy pocho­dzą­cy z róż­nych kra­jów Unii Euro­pej­skiej. Zespół kon­cer­to­wał w Holan­dii, Bel­gii, Luk­sem­bur­gu, Fran­cji, Niem­czech, na Sło­wa­cji i w Pol­sce pod­czas festi­wa­lu Jaz­z­to­pad 2011.

Z trio Stry­jo wystą­pił na jed­nym z naj­więk­szych festi­wa­li jaz­zo­wych na świe­cie – Jara­sum Jazz Festi­val w Korei Połu­dnio­wej w 2013 roku. Stry­jo wystą­pi­ło też kil­ku­krot­nie na show­ca­sie pol­skich zespo­łów jaz­zo­wych pod­czas wro­cław­skie­go festi­wa­lu Jaz­z­to­pad. Wystę­py te zyska­ły pochleb­ne recen­zje, z cze­go szcze­gól­nie cen­ną wzmian­kę w recen­zji autor­stwa Joh­na Kel­ma­na, piszą­ce­go dla portaluallaboutjazz.com.

W 2014 roku nakła­dem wytwór­ni For Tune uka­za­ła się pły­ta Niko­la Koło­dziej­czyk Orche­stra “Chord Nation” z jego udzia­łem. Jest to 5‑częściowa suita na posze­rzo­ny big band, napi­sa­na spe­cjal­nie na zamó­wie­nie festi­wa­lu Jaz­z­to­pad przez aran­że­ra i pia­ni­stę Niko­lę Koło­dziej­czy­ka. W 2015 roku pły­ta otrzy­ma­ła nagro­dę “Fry­de­ryk” w kate­go­rii “Jaz­zo­wy debiut fono­gra­ficz­ny”.

W 2014 wszedł do skła­du nowo powsta­łe­go big ban­du Kon­glo­me­rat pro­wa­dzo­ne­go przez Niko­lę Koło­dziej­czy­ka i Micha­ła Tomasz­czy­ka. Big band zare­je­stro­wał dwa utwo­ry, z gościn­nym udzia­łem Zbi­gnie­wa Wodec­kie­go i Woj­cie­cha Gąsow­skie­go, któ­re uka­za­ły się na pły­cie “Albo ina­czej”, wyda­nej w wytwór­ni Alko­po­li­ga­mia w roku 2015. Mie­siąc po wyda­niu pły­ta osią­gnę­ła sta­tus zło­tej.

W maju 2011 dołą­czył do Voo Voo pro­wa­dzo­ne­go przez gita­rzy­stę i kom­po­zy­to­ra Woj­cie­cha Waglew­skie­go. Z Voo Voo wystę­po­wał na festi­wa­lu Męskie gra­nie 2011 gdzie gościn­nie dołą­czy­li do nich: Leszek Moż­dżer, Fisz, Lech Janer­ka i inni. W roku 2014 Voo Voo zapro­szo­no do udzia­łu w cyklicz­nej impre­zie Soli­da­ri­ty of Arts w Gdań­sku, któ­rej boha­ter­ką była wie­lo­krot­na lau­re­at­ka nagro­dy Gram­my, woka­list­ka i kon­tra­ba­sist­ka Espe­ran­za Spal­ding. Na tej samej sce­nie wystą­pi­li wte­dy też Way­ne Shor­ter i Her­bie Han­cock, jed­ni z naj­więk­szych żyją­cych jazz­ma­nów. Z Voo Voo nagrał nastę­pu­ją­ce pły­ty – “Nowa Pły­ta” 2012 i “Dobry Wie­czór” 2014. Obie spo­tka­ły się ze świet­nym odbio­rem i opi­nia­mi kry­ty­ków, a pły­ta “Dobry wie­czór” otrzy­ma­ła nagro­dę Fry­de­ry­ka w kate­go­rii “Muzy­ka korze­ni” w roku 2015. Utwór “Gdy­bym” pocho­dzą­cy z tej pły­ty przez 5 tygo­dni zaj­mo­wał pierw­sze miej­sce na liście prze­bo­jów 3 pro­gra­mu pol­skie­go radia. Na pły­cie tej wśród gości wystę­pu­je wiel­kiej sła­wy woka­li­sta z Azer­bej­dża­nu Alim Quasi­mov, któ­ry zetknął się z zespo­łem pod­czas festi­wa­lu Wschód Kul­tu­ry w Rze­szo­wie w 2013 roku. W 2015 roku Voo Voo we współ­pra­cy z Muzeum Powsta­nia War­szaw­skie­go stwo­rzy­ło album upa­mięt­nia­ją­cy to histo­rycz­ne wyda­rze­nie. Pły­ta nosi nazwę “Pla­ców­ka ’44” i wraz z Voo Voo wystą­pi­ła na niej ple­ja­da pol­skich woka­li­stów, m.in. Tomek Orga­nek, Basia Der­lak, Tomek Mako­wiec­ki. Michał napi­sał dwie pio­sen­ki, z któ­rych “Palec na cyn­glu” z gościn­nym udzia­łem Organ­ka sta­ła się sin­glem pro­mu­ją­cym pły­tę i zago­ści­ła na liście prze­bo­jów 3 Pro­gra­mu Pol­skie­go Radia.

Jest w związ­ku z Moni­ką Borzym. Mają dziec­ko.


Dyskografia 11

Atrakcyjny Kazimierz - 25-Latka

25-Latka

Atrakcyjny Kazimierz
 • Wytwórnia: RKDF
 • Numer katalogowy: RKDF0025
 • EAN: 5905279259140
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2017
 • Opakowanie: digipack
Voo Voo - 7

7

Voo Voo
 • Wytwórnia: ART2 Music
 • Numer katalogowy: ART2-028
 • EAN: 9788326824838
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2017
 • Opakowanie: digibook
Voo Voo - Anawa 2020

Anawa 2020

Voo Voo
Voo Voo - Dobry wieczór

Dobry wieczór

Voo Voo
 • Wytwórnia: ART2 Music
 • Numer katalogowy: ART2-004
 • EAN: 9788326813771
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2014
 • Opakowanie: digibook
Voo Voo - Koncert Jarocin 2015

Koncert Jarocin 2015

Voo Voo
 • Wytwórnia: ART2 Music
 • Numer katalogowy: ART2 - 019
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2015
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: 30 lat Voo Voo
Voo Voo - Nowa płyta

Nowa płyta

Voo Voo
 • Wytwórnia: Agora SA
 • Numer katalogowy: J0613-RPK
 • EAN: 9788326807657
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2012
 • Opakowanie: digibook
Voo Voo - Placówka `44

Placówka `44

Voo Voo
 • Wytwórnia: Agora SA
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • EAN: 9788326822667
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2015
 • Opakowanie: digibook
Voo Voo - Przy lampce

Przy lampce

Voo Voo
 • Wytwórnia: ART2 Music
 • Numer katalogowy: ART2 - 018
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2015
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: 30 lat Voo Voo
Atrakcyjny Kazimierz - Sex na raz

Sex na raz

Atrakcyjny Kazimierz
 • Wytwórnia: Soliton
 • Numer katalogowy: SL 333-2
 • EAN: 5901571093338
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
 • Opakowanie: digipack
Voo Voo - Suwałki Blues Festival 2015

Suwałki Blues Festival 2015

Voo Voo
 • Wytwórnia: ART2 Music
 • Numer katalogowy: ART2-023
 • EAN: 5903111491239
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: digipack
Voo Voo - Za niebawem

Za niebawem

Voo Voo
 • Wytwórnia: Agora SA
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • EAN: 5903111492953
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2019
 • Opakowanie: digipack

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI