Michał Bryndal
Muzyk

Biografia

Michał Bryndal (ur. 10 czerwca 1983 w Toruniu) – polski perku­si­sta. Członek tria jazzo­we­go Stryjo oraz zespołu Voo Voo od 2011 roku (po śmierci Piotra Żyżele­wi­cza). Wcześniej wystę­po­wał w zespole SOFA.

Brat Jacka Bryndala (basisty zespołu Kobra­noc­ka oraz założy­cie­la zespołu Atrak­cyj­ny Kazimierz) oraz Rafała Bryndala (satyryka, tekścia­rza i dzien­ni­ka­rza Radia ZET) i młodsze­go Jakuba Bryndala (produ­cen­ta muzycznego).

Życiorys

Podwójny magister sztuki, absol­went Wydziału Sztuk Pięknych na UMK w Toruniu (2007) i Insty­tu­tu Jazzu na Akademii Muzycz­nej w Katowi­cach (2009). Oba dyplomy z wyróż­nie­niem. Perku­si­sta posłu­gu­ją­cy się głównie techniką uderza­nia specjal­nie wypro­fi­lo­wa­ny­mi kawał­ka­mi drewna w przed­mio­ty wykonane z mieszan­ki metalu, drewna i tworzyw sztucz­nych generu­jąc w ten sposób dźwięk. Związany począt­ko­wo ze sceną Toruńską, jazzowym zespołem Staff (nagroda indywi­du­al­na dla najlep­sze­go instru­men­ta­li­sty na przeglą­dzie młodych zespołów jazzo­wych klubu Ucho, 2004), ekspe­ry­men­tal­nym Gribo­je­dow i soulowym Sofa. Z zespołem Sofa grał na festi­wa­lu Heineken Opener 2005 suppor­tu­jąc koncerty Snoop Dogga i Lauryn Hill. W 2005 zrezy­gno­wał ze współ­pra­cy z Sofą na rzecz dzien­nych studiów w Insty­tu­cie Jazzu na Akademii Muzycz­nej w Katowi­cach. Na studiach rozwinął wiele znajo­mo­ści muzycz­nych, które zaowo­co­wa­ły później­szą współ­pra­cą – The Fellows Quintet (główna nagroda festi­wa­lu Jazz Juniors 2005 w Krakowie), trio Stryjo z Nikolą Kołodziej­czy­kiem na forte­pia­nie i Maćkiem Szczy­ciń­skim na kontra­ba­sie, Story­bo­ard z Adamem Bałdy­chem na skrzyp­cach i armeń­skim akorde­oni­stą Davidem Yengi­ba­ria­nem, Power of the Horns Piotra Damasie­wi­cza. W między­cza­sie współ­pra­co­wał z Joanną Dudą tworząc trio AUAUA (główna nagroda na festi­wa­lu Klucz do kariery w Gorzowie Wielko­pol­skim). AUAUA w 2010 roku wydało płytę zatytu­ło­wa­ną Muzyka do bólu. W między­cza­sie ciągle aktywny koncer­to­wo z różnymi wykonaw­ca­mi spoza jazzo­we­go świata – Mariusz Lubomski, Maria Peszek i inni. W 2010 rozpo­czął współ­pra­cę z zespołem Adama Bałdycha Damage Control z Pawłem Tomaszew­skim na instru­men­tach klawi­szo­wych, Anrzejem Gądkiem na gitarze, Piotrem Żaczkiem na basie i wymien­nie Joshem Lawrence’em i Jakiem Seguinem na trąbce. Obfita działal­ność koncer­to­wa składu została zwień­czo­na nagra­niem studyj­nym płyty "Magical Theatre" w 2011 roku. W 2010 roku dołączył do kwintetu Wojtka Mazolew­skie­go, z którym nagrał dwa albumy: "Smells like tape spirit" i "Wojtek w Czecho­sło­wa­cji", oba wydane w roku 2011 nakładem Mystic Records. Oprócz wielu koncer­tów klubo­wych kwintet grał na festi­wa­lu Heineken Opener 2011 w Gdyni, na Off Festival w Katowi­cach, na Tauron Nowa muzyka w Katowi­cach i na Delhi Jazz Festival w New Delhi w Indiach. W 2012 roku kwintet miał zaszczyt zagrać koncert przed zespo­ła­mi Bad Plus i kwinte­tem prowa­dzo­nym przez Dave’a Douglasa i Joe Lovano w ramach festi­wa­lu Warsaw Summer Jazz Days.

W 2011 został zapro­szo­ny do projektu Jazz Plays Europe, w którym zespół tworzą muzycy pocho­dzą­cy z różnych krajów Unii Europej­skiej. Zespół koncer­to­wał w Holandii, Belgii, Luksem­bur­gu, Francji, Niemczech, na Słowacji i w Polsce podczas festi­wa­lu Jazzto­pad 2011.

Z trio Stryjo wystąpił na jednym z najwięk­szych festi­wa­li jazzo­wych na świecie – Jarasum Jazz Festival w Korei Południo­wej w 2013 roku. Stryjo wystą­pi­ło też kilku­krot­nie na showca­sie polskich zespołów jazzo­wych podczas wrocław­skie­go festi­wa­lu Jazzto­pad. Występy te zyskały pochleb­ne recenzje, z czego szcze­gól­nie cenną wzmiankę w recenzji autor­stwa Johna Kelmana, piszą­ce­go dla porta​lu​al​la​bo​utjazz​.com.

W 2014 roku nakładem wytwórni For Tune ukazała się płyta Nikola Kołodziej­czyk Orche­stra "Chord Nation" z jego udziałem. Jest to 5-częścio­wa suita na posze­rzo­ny big band, napisana specjal­nie na zamówie­nie festi­wa­lu Jazzto­pad przez aranżera i pianistę Nikolę Kołodziej­czy­ka. W 2015 roku płyta otrzy­ma­ła nagrodę "Fryderyk" w katego­rii "Jazzowy debiut fonograficzny".

W 2014 wszedł do składu nowo powsta­łe­go big bandu Konglo­me­rat prowa­dzo­ne­go przez Nikolę Kołodziej­czy­ka i Michała Tomasz­czy­ka. Big band zareje­stro­wał dwa utwory, z gościn­nym udziałem Zbignie­wa Wodec­kie­go i Wojcie­cha Gąsow­skie­go, które ukazały się na płycie "Albo inaczej", wydanej w wytwórni Alkopo­li­ga­mia w roku 2015. Miesiąc po wydaniu płyta osiągnę­ła status złotej.

W maju 2011 dołączył do Voo Voo prowa­dzo­ne­go przez gitarzy­stę i kompo­zy­to­ra Wojcie­cha Waglew­skie­go. Z Voo Voo wystę­po­wał na festi­wa­lu Męskie granie 2011 gdzie gościn­nie dołączy­li do nich: Leszek Możdżer, Fisz, Lech Janerka i inni. W roku 2014 Voo Voo zapro­szo­no do udziału w cyklicz­nej imprezie Solida­ri­ty of Arts w Gdańsku, której bohater­ką była wielo­krot­na laure­at­ka nagrody Grammy, wokalist­ka i kontra­ba­sist­ka Esperan­za Spalding. Na tej samej scenie wystą­pi­li wtedy też Wayne Shorter i Herbie Hancock, jedni z najwięk­szych żyjących jazzma­nów. Z Voo Voo nagrał nastę­pu­ją­ce płyty – "Nowa Płyta" 2012 i "Dobry Wieczór" 2014. Obie spotkały się ze świetnym odbiorem i opiniami krytyków, a płyta "Dobry wieczór" otrzy­ma­ła nagrodę Fryde­ry­ka w katego­rii "Muzyka korzeni" w roku 2015. Utwór "Gdybym" pocho­dzą­cy z tej płyty przez 5 tygodni zajmował pierwsze miejsce na liście przebo­jów 3 programu polskie­go radia. Na płycie tej wśród gości wystę­pu­je wielkiej sławy wokali­sta z Azerbej­dża­nu Alim Quasimov, który zetknął się z zespołem podczas festi­wa­lu Wschód Kultury w Rzeszo­wie w 2013 roku. W 2015 roku Voo Voo we współ­pra­cy z Muzeum Powsta­nia Warszaw­skie­go stworzy­ło album upamięt­nia­ją­cy to histo­rycz­ne wydarze­nie. Płyta nosi nazwę "Placówka ’44" i wraz z Voo Voo wystą­pi­ła na niej plejada polskich wokali­stów, m.in. Tomek Organek, Basia Derlak, Tomek Makowiec­ki. Michał napisał dwie piosenki, z których "Palec na cynglu" z gościn­nym udziałem Organka stała się singlem promu­ją­cym płytę i zagości­ła na liście przebo­jów 3 Programu Polskie­go Radia.

Jest w związku z Moniką Borzym. Mają dziecko.


Dyskografia 11

Atrakcyjny Kazimierz - 25-Latka

25-Latka

Atrakcyjny Kazimierz
 • Wytwórnia: RKDF
 • Numer katalogowy: RKDF0025
 • EAN: 5905279259140
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2017
 • Opakowanie: digipack
Voo Voo - 7

7

Voo Voo
 • Wytwórnia: ART2 Music
 • Numer katalogowy: ART2-028
 • EAN: 9788326824838
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2017
 • Opakowanie: digibook
Voo Voo - Anawa 2020

Anawa 2020

Voo Voo
Voo Voo - Dobry wieczór

Dobry wieczór

Voo Voo
 • Wytwórnia: ART2 Music
 • Numer katalogowy: ART2-004
 • EAN: 9788326813771
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2014
 • Opakowanie: digibook
Voo Voo - Koncert Jarocin 2015

Koncert Jarocin 2015

Voo Voo
 • Wytwórnia: ART2 Music
 • Numer katalogowy: ART2 - 019
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2015
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: 30 lat Voo Voo
Voo Voo - Nowa płyta

Nowa płyta

Voo Voo
 • Wytwórnia: Agora SA
 • Numer katalogowy: J0613-RPK
 • EAN: 9788326807657
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2012
 • Opakowanie: digibook
Voo Voo - Placówka `44

Placówka `44

Voo Voo
 • Wytwórnia: Agora SA
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • EAN: 9788326822667
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2015
 • Opakowanie: digibook
Voo Voo - Przy lampce

Przy lampce

Voo Voo
 • Wytwórnia: ART2 Music
 • Numer katalogowy: ART2 - 018
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2015
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: 30 lat Voo Voo
Atrakcyjny Kazimierz - Sex na raz

Sex na raz

Atrakcyjny Kazimierz
 • Wytwórnia: Soliton
 • Numer katalogowy: SL 333-2
 • EAN: 5901571093338
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
 • Opakowanie: digipack
Voo Voo - Suwałki Blues Festival 2015

Suwałki Blues Festival 2015

Voo Voo
 • Wytwórnia: ART2 Music
 • Numer katalogowy: ART2-023
 • EAN: 5903111491239
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: digipack
Voo Voo - Za niebawem

Za niebawem

Voo Voo
 • Wytwórnia: Agora SA
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • EAN: 5903111492953
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2019
 • Opakowanie: digipack

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI