Mirosław Baka
Muzyk

Biografia

Mirosław Michał Baka (ur. 15 grudnia 1963 w Ostrowcu Święto­krzy­skim) – polski aktor teatral­ny, filmowy i telewi­zyj­ny, wykonaw­ca piosenki aktorskiej.

Wczesne lata

Urodził się i wycho­wy­wał w Ostrowcu Święto­krzy­skim, gdzie ukończył LO nr II im. Joachima Chrep­to­wi­cza. Sześć razy zmieniał szkoły police­al­ne i pracował jako ratownik w karetce pogoto­wia ratun­ko­we­go, zanim za drugim razem dostał się na wydział zamiej­sco­wy krakow­skiej Państwo­wej Wyższej Szkoły Teatral­nej we Wrocławiu.

Kariera

Po raz pierwszy na szklanym ekranie pojawił się w telewi­zyj­nym filmie sporto­wym ówcze­sne­go debiu­tan­ta Mirosła­wa Borka Daleki dystans (1985) u boku Jerzego Schej­ba­la. 17 września 1987 debiu­to­wał w przed­sta­wie­niu dyplo­mo­wym Juliana Tuwima Bal w Operze na deskach jelenio­gór­skie­go Teatru im. C. K. Norwida, gdzie rok później zagrał jeszcze w spekta­klach: Człowiek jak człowiek Brechta, Biesy Dosto­jew­skie­go i Sen nocy letniej Szekspira.

W serialu Ballada o Januszku (1987) pojawił się jako kolega tytuło­we­go bohatera. Wielkim sukcesem okazała się jego debiu­tanc­ka rola kinowa młodego mordercy taksów­ka­rza w dramacie Krzysz­to­fa Kieślow­skie­go Krótki film o zabija­niu (1987), za którą otrzymał Nagrodę Szefa Kinema­to­gra­fii i Nagrodę Artystycz­ną Gdańskie­go Towarzy­stwa Przyja­ciół Sztuki.

W 1989 po ukończe­niu PWST, wyjechał wraz z żoną do Gdańska, gdzie otrzymał angaż do Teatru Wybrzeże i wystąpił m.in. w przed­sta­wie­niach: Wolność dla Baraba­sza jako Barabasz (1988), Pluskwa Majakow­skie­go (1989), Antoniusz i Kleopa­tra Szekspi­ra (1992) i Śmierć komiwo­ja­że­ra (1992) w reż. Feliksa Falka.

Za rolę chłopca w spekta­klu Godzina kota w 1994 odebrał nagrodę na XXIX Ogólno­pol­skim Przeglą­dzie Teatrów Małych Form w Szcze­ci­nie i Statu­et­kę Pegaza. W 1996 został odzna­czo­ny Srebrnym Krzyżem Zasługi z okazji 50-lecia Teatru Wybrzeże. Za tytułową kreację w przed­sta­wie­niu szekspi­row­skim Hamlet (1997) zdobył nagrody – wojewody gdańskie­go i prezy­den­ta Gdańska. W 1998 ZASP przyznał mu Nagrodę im. Zelwe­ro­wi­cza i został laure­atem presti­żo­wej nagrody im. Leona Schillera.

Na dużym ekranie zagrał m.in. w drama­tach – Chce mi się wyć (1989) i Nad rzeką, której nie ma (1991) Andrzeja Barań­skie­go oraz filmach wojen­nych – Pierścio­nek z orłem w koronie (1992) Andrzeja Wajdy i Demony wojny według Goi (1998) Włady­sła­wa Pasikow­skie­go. Rola gracza o nieja­snej przeszło­ści, który odnosi na giełdzie spekta­ku­lar­ne sukcesy w dramacie sensa­cyj­nym Amok (1998) przynio­sła mu nomina­cję do nagrody Orła.

W telewi­zyj­nym dramacie wojennym Andrzeja Wajdy Wyrok na Francisz­ka Kłosa (2000) wystąpił w tytuło­wej roli jako policjant Franci­szek Kłos, a filmie sensa­cyj­nym Pasikow­skie­go Reich (2001) zagrał postać "mordercy" pracu­ją­ce­go na zlecenie niemiec­kie­go mafiosa Kleina. W 2003 przyjął rolę komisa­rza policji Igora Szajbiń­skie­go 'Szajby' w serialu krymi­nal­nym Polsatu Fala zbrodni. W filmie Dariusza Zawiśla­ka Balla­dy­na (2009) wcielił się w postać Kirkora, a partne­ro­wa­ła mu gwiazda kina amery­kań­skie­go Faye Dunaway.

Wykonuje piosenkę aktorską, inter­pre­tu­je m.in. utwory Włodzi­mie­rza Wysoc­kie­go, Jacka Kaczmar­skie­go, Edwarda Stachury i Jana Wołka. W 2006 roku wziął udział w spekta­klu Tunel według Jacka Kaczmar­skie­go przygo­to­wa­nym na I Festiwal im. Kaczmar­skie­go "Nadzieja" w Kołobrze­gu, a który swoją prapre­mie­rę miał w sopockim Teatrze Atelier. Zapis tego spekta­klu ukazał się w formie płytowej.

Fundator Fundacji "żyć z POMPĄ", która działa od 2009 na rzecz dzieci leczo­nych przy pomocy pomp medycz­nych: do żywienia, do oddycha­nia, do podaży leków przeciw­bó­lo­wych i insuliny.

11 kwietnia 2014 został odzna­czo­ny srebrnym Medalem "Zasłu­żo­ny Kulturze Gloria Artis".


Dyskografia 1

Sztywny Pal Azji - Szara

Szara

Sztywny Pal Azji
  • Wytwórnia: MTJ
  • Numer katalogowy: MTJ CD 11800
  • EAN: 5906409118009
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2017
  • Opakowanie: digipack

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI