Monika Kuszyńska
Muzyk

Biografia

Monika Kuszyń­ska (ur. 14 stycznia 1980 w Łodzi) – polska piosen­kar­ka i autorka tekstów.

W latach 2000–2010 wokalist­ka zespołu Varius Manx, z którym wydała trzy albumy studyjne: Eta (2001), Eno (2002), Emi (2003). Od 2009 artystka solowa, wydała album studyjny pt. Ocalona (2012).

Laure­at­ka Super­je­dyn­ki. Repre­zen­tant­ka Polski w 60. Konkur­sie Piosenki Eurowi­zji (2015).

Była uczest­nicz­ką bądź bohater­ką wielu progra­mów i repor­ta­ży telewi­zyj­nych. Prowadzi czynnie działal­ność chary­ta­tyw­ną, głównie na rzecz osób niepeł­no­spraw­nych, za co została uhono­ro­wa­na Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Św. Brata Alberta.

Wczesne lata

Jest córką Janusza Kuszyń­skie­go i Bożeny Kuszyń­skiej (z domu Stania­szek). Jej rodzice pracują w branży włókien­ni­czej. Jej prababka, Maria Łęcka, miała szlachec­kie korzenie. W 1980 została ochrzczo­na, jej rodzi­ca­mi chrzest­ny­mi są Zygmunt Kuszyń­ski i Teresa Chabel­ska. Ma o pięć lat młodszą siostrę, Martę, która jest projen­tant­ką mody. Wycho­wa­ła się w bloko­wi­sku przy ul. Hibnera 13 w Łodzi.

Uczyła się w łódzkiej Szkole Podsta­wo­wej nr 91 im. Leonida Teligi i XXI Liceum Ogólno­kształ­cą­cym im. Bolesła­wa Prusa. Ukończy­ła studia wyższe na Akademii Muzycz­nej w Łodzi, zostając magistrem sztuki jako muzykoterapeuta.

W latach szkol­nych śpiewała w zespole dziecię­cym "Uśmiech Pana Karola" kiero­wa­nym przez Sławo­mi­ra Germa­niu­ka. Będąc w liceum, udzie­la­ła się w szkolnym chórze i teatrze, a także brała udział w konkur­sach recyta­tor­skich i śpiewała w kościel­nej scholi.

Kariera muzyczna

Działalność z Varius Manx

Profe­sjo­nal­ną karierę zaczęła jako wokalist­ka zespołu Faren­he­it, który tworzyli również: Krzysz­tof Tonn, Bartosz Sapota, Radosław Osowski i Dariusz Piekara. Nagrali wspólnie dwa single, "Film" i "Sens istnie­nia", z którym bez powodze­nia ubiegali się o udział w koncer­cie "Debiutów" podczas Krajo­we­go Festi­wa­lu Piosenki Polskiej w Opolu. Pod koniec 2000 została wokalist­ką zespołu Varius Manx, założo­ne­go przez Roberta Jansona, z którym wcześniej nawią­za­ła współ­pra­cę, nagry­wa­jąc partie wokalne do piosenek udostęp­nia­nych w publi­shin­gu. W 2001 wydali pierwszy, wspólnie nagrany album studyjny, zatytu­ło­wa­ny Eta, który promo­wa­li singlami "Maj" i "Jestem Twoją Afryką". Z pierw­szym singlem bez powodze­nia zgłosili się do koncertu "Premier" podczas 48. KFPP w Opolu.

W lipcu 2002 za piosenkę "Moje Eldorado" zdobyli pierwszą nagrodę w finale Festi­wa­lu Piosenki Krajów Nadbał­tyc­kich w Karlshamn. Singiel zapowia­dał ich drugi, wspólny album studyjny pt. Eno, który wydali 21 września 2002. Album promo­wa­li też singlami "Jest w nim" i "Znów być kochaną". W styczniu 2003 wzięli udział z piosenką "Sonny" w krajo­wych elimi­na­cjach do 48. Konkursu Piosenki Eurowi­zji. W trakcie koncertu finało­we­go miała na sobie kostium projektu duetu Paprocki & Brzozow­ski. Piosenką "Sonny" promo­wa­li kolejny album studyjny pt. Emi, który wydali w 2004 i na którym znalazły się piosenki z tekstami Kuszyń­skiej. Na albumie umieści­li również single "Pamiętaj mnie" i "Stay in My Heart", nagrany z raperem Ernestem "Redem" Ivandą. W maju wystą­pi­li na recitalu w Opolu z okazji 15-lecia istnie­nia Varius Manx.

28 maja 2006 z zespołem miała poważny wypadek samocho­do­wy pod Miliczem. W wypadku doznała przerwa­nia rdzenia kręgo­we­go, wskutek czego pozosta­je spara­li­żo­wa­na od pasa w dół i porusza się na wózku inwalidz­kim. 16 lipca 2006, w trakcie festi­wa­lu TOPtren­dy 2006 w Sopocie, odbył się koncert chary­ta­tyw­ny na rzecz poszko­do­wa­nych w wypadku członków zespołu.

Działalność solowa

Po trzylet­niej przerwie, w 2009 powró­ci­ła na rynek muzyczny za namową Beaty Bednarz, która zapro­po­no­wa­ła jej napisa­nie tekstu, a następ­nie nagranie partii wokal­nych do utworu "Nowa rodzę się", który znalazł się na trzyna­stym albumie studyj­nym Bednarz pt. Pasja miłości. W 2010 wystą­pi­ła publicz­nie w telewi­zji po raz pierwszy od wypadku, wykonu­jąc utwór w progra­mie Dzień dobry TVN. W czerwcu była jurorką podczas 6. Festi­wa­lu Zacza­ro­wa­nej Piosenki w Krakowie. We wrześniu zagrała pierwszy koncert po wypadku, który odbył się w ramach Europej­skie­go Festi­wa­lu Filmo­we­go "Integra­cja Ty i Ja" w Kosza­li­nie. Mieszka w Bielsko-Białej.

2 czerwca 2012 z piosenką "Ocaleni", nagraną z chórem utworzo­nym na potrzeby programu Bitwa na głosy, wystą­pi­ła w konkur­sie "Premiery" podczas 49. KFPP w Opolu. 12 czerwca wydała pierwszy, solowy album studyjny pt. Ocalona. W lutym 2013 otrzy­ma­ła nomina­cję do Wiktora w katego­rii "gwiazda piosenki i estrady". 8 czerwca wystą­pi­ła podczas 51. KFPP w Opolu, w którego trakcie zaśpie­wa­ła utwór "Moja i Twoja nadzieja" w ramach koncertu "25 lat! Wolność – kocham i rozumiem".

W marcu 2015 w trakcie programu Świat się kręci została ogłoszo­na repre­zen­tant­ką Polski w 60. Konkur­sie Piosenki Eurowi­zji w Wiedniu. Konkur­so­wą piosenkę "In the Name of Love" napisała wspólnie z Jakubem Raczyń­skim, inspi­ru­jąc się sloganem konkursu – Building Bridges. W kwietniu wzięła udział w nagraniu krótkie­go filmu (tzw. "pocztów­ki"), który zapre­zen­to­wa­ny został przed jej konkur­so­wym występem, a także wystą­pi­ła na dwóch impre­zach promo­cyj­nych (Eurovi­sion Pre-Party, Riga 2015 w Rydze i Eurovi­sion in Concert w Amster­da­mie) i na konfe­ren­cji prasowej Vienna 12 Points organi­zo­wa­nej w Krakowie przez austriac­ką telewi­zję Öster­re­ichi­scher Rundfunk. 14 maja rozpo­czę­ła próby do występu w konkur­sie. 21 maja wystą­pi­ła jako ostatnia, 17. w kolej­no­ści w drugim koncer­cie półfi­na­ło­wym i z ósmego miejsca zakwa­li­fi­ko­wa­ła się do finału rozgry­wa­ne­go 23 maja. Zdobyw­szy 10 punktów, zajęła w nim 23. miejsce na 27 finali­stów. Podczas występu zapre­zen­to­wa­ła się w sukni projektu swojej siostry, Marty. W między­cza­sie nagrała piosenkę "In the Name of Love" w polskiej wersji języko­wej, "Obudź się i żyj". 12 czerwca wystą­pi­ła w ramach koncertu "Super­De­biu­ty" na 52. KFPP w Opolu, śpiewa­jąc utwór "W żółtych płomie­niach liści" wraz z zespołem Skaldo­wie . Drugiego dnia festi­wa­lo­we­go wystą­pi­ła w koncer­cie Super­je­dyn­ki, podczas którego odebrała nagrodę dla Super­Ar­ty­sty bez granic i wykonała utwór "Obudź się i żyj". 30 sierpnia zaśpie­wa­ła piosenkę "Halle­lu­jah" w duecie z Edytą Górniak podczas koncertu "Europa to My". 26 września ponownie wykonały ten utwór podczas koncertu Górniak w Płocku w ramach jej trasy koncer­to­wej pt.Love 2 Love. 13 listo­pa­da nagrana przez nią piosenka "Linia życia" znalazła się na albumie studyj­nym Pectus pt. Kobiety, wydanym z okazji 10-lecia istnie­nia zespołu.

5 marca 2016 wystą­pi­ła gościn­nie w finale krajo­wych elimi­na­cji do 61. Konkursu Piosenki Eurowi­zji; na otwarcie koncertu zaśpie­wa­ła utwór "Obudź się i żyj", a później ogłosiła zwycięz­cę selekcji. W maju była jedną z jurorek podczas 61. Konkursu Piosenki Eurowi­zji, a także pojawiła się gościn­nie w singlu Bartka Grzanka "Czort". 1 czerwca 2017 wydała piosenkę "To taka miłość", którą nagrała z gościn­nym udziałem wokalnym Jakuba Raczyń­skie­go i którą dedyko­wa­ła ich synowi. 15 czerwca 2019 z piosenką "Nie ma rady na miłość" brała udział w koncer­cie "Premier" w ramach 56. KFPP w Opolu. Utworem zapowia­da drugi album studyjny.

Działalność z Varius Manx

Profe­sjo­nal­ną karierę zaczęła jako wokalist­ka zespołu Faren­he­it, który tworzyli również: Krzysz­tof Tonn, Bartosz Sapota, Radosław Osowski i Dariusz Piekara. Nagrali wspólnie dwa single, "Film" i "Sens istnie­nia", z którym bez powodze­nia ubiegali się o udział w koncer­cie "Debiutów" podczas Krajo­we­go Festi­wa­lu Piosenki Polskiej w Opolu. Pod koniec 2000 została wokalist­ką zespołu Varius Manx, założo­ne­go przez Roberta Jansona, z którym wcześniej nawią­za­ła współ­pra­cę, nagry­wa­jąc partie wokalne do piosenek udostęp­nia­nych w publi­shin­gu. W 2001 wydali pierwszy, wspólnie nagrany album studyjny, zatytu­ło­wa­ny Eta, który promo­wa­li singlami "Maj" i "Jestem Twoją Afryką". Z pierw­szym singlem bez powodze­nia zgłosili się do koncertu "Premier" podczas 48. KFPP w Opolu.

W lipcu 2002 za piosenkę "Moje Eldorado" zdobyli pierwszą nagrodę w finale Festi­wa­lu Piosenki Krajów Nadbał­tyc­kich w Karlshamn. Singiel zapowia­dał ich drugi, wspólny album studyjny pt. Eno, który wydali 21 września 2002. Album promo­wa­li też singlami "Jest w nim" i "Znów być kochaną". W styczniu 2003 wzięli udział z piosenką "Sonny" w krajo­wych elimi­na­cjach do 48. Konkursu Piosenki Eurowi­zji. W trakcie koncertu finało­we­go miała na sobie kostium projektu duetu Paprocki & Brzozow­ski. Piosenką "Sonny" promo­wa­li kolejny album studyjny pt. Emi, który wydali w 2004 i na którym znalazły się piosenki z tekstami Kuszyń­skiej. Na albumie umieści­li również single "Pamiętaj mnie" i "Stay in My Heart", nagrany z raperem Ernestem "Redem" Ivandą. W maju wystą­pi­li na recitalu w Opolu z okazji 15-lecia istnie­nia Varius Manx.

28 maja 2006 z zespołem miała poważny wypadek samocho­do­wy pod Miliczem. W wypadku doznała przerwa­nia rdzenia kręgo­we­go, wskutek czego pozosta­je spara­li­żo­wa­na od pasa w dół i porusza się na wózku inwalidz­kim. 16 lipca 2006, w trakcie festi­wa­lu TOPtren­dy 2006 w Sopocie, odbył się koncert chary­ta­tyw­ny na rzecz poszko­do­wa­nych w wypadku członków zespołu.

Działalność solowa

Po trzylet­niej przerwie, w 2009 powró­ci­ła na rynek muzyczny za namową Beaty Bednarz, która zapro­po­no­wa­ła jej napisa­nie tekstu, a następ­nie nagranie partii wokal­nych do utworu "Nowa rodzę się", który znalazł się na trzyna­stym albumie studyj­nym Bednarz pt. Pasja miłości. W 2010 wystą­pi­ła publicz­nie w telewi­zji po raz pierwszy od wypadku, wykonu­jąc utwór w progra­mie Dzień dobry TVN. W czerwcu była jurorką podczas 6. Festi­wa­lu Zacza­ro­wa­nej Piosenki w Krakowie. We wrześniu zagrała pierwszy koncert po wypadku, który odbył się w ramach Europej­skie­go Festi­wa­lu Filmo­we­go "Integra­cja Ty i Ja" w Kosza­li­nie. Mieszka w Bielsko-Białej.

2 czerwca 2012 z piosenką "Ocaleni", nagraną z chórem utworzo­nym na potrzeby programu Bitwa na głosy, wystą­pi­ła w konkur­sie "Premiery" podczas 49. KFPP w Opolu. 12 czerwca wydała pierwszy, solowy album studyjny pt. Ocalona. W lutym 2013 otrzy­ma­ła nomina­cję do Wiktora w katego­rii "gwiazda piosenki i estrady". 8 czerwca wystą­pi­ła podczas 51. KFPP w Opolu, w którego trakcie zaśpie­wa­ła utwór "Moja i Twoja nadzieja" w ramach koncertu "25 lat! Wolność – kocham i rozumiem".

W marcu 2015 w trakcie programu Świat się kręci została ogłoszo­na repre­zen­tant­ką Polski w 60. Konkur­sie Piosenki Eurowi­zji w Wiedniu. Konkur­so­wą piosenkę "In the Name of Love" napisała wspólnie z Jakubem Raczyń­skim, inspi­ru­jąc się sloganem konkursu – Building Bridges. W kwietniu wzięła udział w nagraniu krótkie­go filmu (tzw. "pocztów­ki"), który zapre­zen­to­wa­ny został przed jej konkur­so­wym występem, a także wystą­pi­ła na dwóch impre­zach promo­cyj­nych (Eurovi­sion Pre-Party, Riga 2015 w Rydze i Eurovi­sion in Concert w Amster­da­mie) i na konfe­ren­cji prasowej Vienna 12 Points organi­zo­wa­nej w Krakowie przez austriac­ką telewi­zję Öster­re­ichi­scher Rundfunk. 14 maja rozpo­czę­ła próby do występu w konkur­sie. 21 maja wystą­pi­ła jako ostatnia, 17. w kolej­no­ści w drugim koncer­cie półfi­na­ło­wym i z ósmego miejsca zakwa­li­fi­ko­wa­ła się do finału rozgry­wa­ne­go 23 maja. Zdobyw­szy 10 punktów, zajęła w nim 23. miejsce na 27 finali­stów. Podczas występu zapre­zen­to­wa­ła się w sukni projektu swojej siostry, Marty. W między­cza­sie nagrała piosenkę "In the Name of Love" w polskiej wersji języko­wej, "Obudź się i żyj". 12 czerwca wystą­pi­ła w ramach koncertu "Super­De­biu­ty" na 52. KFPP w Opolu, śpiewa­jąc utwór "W żółtych płomie­niach liści" wraz z zespołem Skaldo­wie . Drugiego dnia festi­wa­lo­we­go wystą­pi­ła w koncer­cie Super­je­dyn­ki, podczas którego odebrała nagrodę dla Super­Ar­ty­sty bez granic i wykonała utwór "Obudź się i żyj". 30 sierpnia zaśpie­wa­ła piosenkę "Halle­lu­jah" w duecie z Edytą Górniak podczas koncertu "Europa to My". 26 września ponownie wykonały ten utwór podczas koncertu Górniak w Płocku w ramach jej trasy koncer­to­wej pt.Love 2 Love. 13 listo­pa­da nagrana przez nią piosenka "Linia życia" znalazła się na albumie studyj­nym Pectus pt. Kobiety, wydanym z okazji 10-lecia istnie­nia zespołu.

5 marca 2016 wystą­pi­ła gościn­nie w finale krajo­wych elimi­na­cji do 61. Konkursu Piosenki Eurowi­zji; na otwarcie koncertu zaśpie­wa­ła utwór "Obudź się i żyj", a później ogłosiła zwycięz­cę selekcji. W maju była jedną z jurorek podczas 61. Konkursu Piosenki Eurowi­zji, a także pojawiła się gościn­nie w singlu Bartka Grzanka "Czort". 1 czerwca 2017 wydała piosenkę "To taka miłość", którą nagrała z gościn­nym udziałem wokalnym Jakuba Raczyń­skie­go i którą dedyko­wa­ła ich synowi. 15 czerwca 2019 z piosenką "Nie ma rady na miłość" brała udział w koncer­cie "Premier" w ramach 56. KFPP w Opolu. Utworem zapowia­da drugi album studyjny.

Działalność pozamuzyczna

Dwukrot­nie wzięła udział w rozbie­ra­nej sesji zdjęcio­wej do magazynu "Maxim" (2001, 2002). Pojawiła się też na okład­kach magazy­nów "Viva!" (2010, 2015), który opubli­ko­wał pierwszy wywiad Kuszyń­skiej po wypadku i "Sens" (2015, 2018).

Była trenerką jednej z drużyn w progra­mie rozryw­ko­wym TVP2 Bitwa na głosy (2012) i prowa­dzą­cą cykl przed­sta­wia­ją­cy inspi­ru­ją­ce historie ludzi w progra­mie Dzień dobry TVN (2013). W progra­mie wystę­pu­je również jako gość muzyczny, ekspert­ka bądź rozmów­czy­ni. Była gościem progra­mów Anna Dymna – spotkaj­my się (2013) i 20m2 (2015) oraz bohater­ką programu Linia życia. Niepo­ko­na­ni (2019).

4 listo­pa­da 2015 nakładem wydaw­nic­twa Edipres­se Polska ukazała się książka autobio­gra­ficz­na Kuszyń­skiej pt. "Drugie życie", która jest wywiadem-rzeką przepro­wa­dzo­nym przez Katarzy­nę Przyby­szew­ską, redak­tor­kę naczelną dwuty­go­dni­ka "Viva!".

W 2013 była jurorką akcji "Zwykły Bohater" oraz ambasa­dor­ką zawodów biego­wych Wings for Life World Run 2014, projektu fotogra­ficz­no-społecz­ne­go "440 kilome­trów po zmianę" i programu "Równych Szans". Od 2014 jest ambasa­dor­ką akcji T-Mobile "Pomoc mierzona kilome­tra­mi". 14 kwietnia 2014 została nagro­dzo­na w plebi­scy­cie "Ona to Skarb". Wzięła udział w kampanii społecz­nej "Niepeł­no­spraw­ni. Aktywni w pracy, aktywni w życiu" (2014) i rekla­mo­wej produ­cen­ta rajstop Adrian (2012).

Życie prywatne

W latach 2002–2006 była związana z Pawłem Rurakiem-Sokalem. W styczniu 2011 zaręczy­ła się z Jakubem Raczyń­skim, którego poślu­bi­ła 30 lipca 2011. Świad­ka­mi na ich ślubie byli Marta Kuszyń­ska i Wojciech Romanow­ski, rehabi­li­tant artystki. W 2013 otrzy­ma­li Srebrne Jabłko, nagrodę przyzna­wa­ną "najwspa­nial­szym polskim parom" w plebi­scy­cie czytel­ni­ków miesięcz­ni­ka "Pani". Mają dwoje dzieci, Jeremie­go (ur. 15 lutego 2017) i Kalinę (ur. 12 grudnia 2018). Miesz­ka­ją w Łodzi.

Dekla­ru­je się jako osoba wierząca w Boga, była ambasa­dor­ką Świato­wych Dni Młodzie­ży 2016 zorga­ni­zo­wa­nych w Krakowie.

Nagrody i nominacje

Odznaczenia

 • 2012: Laure­at­ka Konkursu Lady D. im. Krystyny Bochenek w katego­rii Kultura i sztuka
 • 2013: Złoty Krzyż Zasługi – za zasługi w działal­no­ści artystycz­nej i chary­ta­tyw­nej na rzecz promo­wa­nia sportu osób niepełnosprawnych
 • 2016: Medal Św. Brata Alberta – za wolę walki z niepeł­no­spraw­no­ścią oraz wspie­ra­nie organi­za­cji charytatywnych

 • Dyskografia 16

  Varius Manx - Bezimienna

  Bezimienna

  Varius Manx
  • Wytwórnia: Varius Manx
  • Numer katalogowy: PROMO CD 001
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2005
  Varius Manx - Emi

  Emi

  Varius Manx
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 5718912
  • EAN: 0724357189125
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2004
  Varius Manx - Eno

  Eno

  Varius Manx
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 5430602
  • EAN: 0724354306020
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2002
  Varius Manx - Eta

  Eta

  Varius Manx
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 5347652
  • EAN: 0724353476526
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2001
  Varius Manx - Jest w nim

  Jest w nim

  Varius Manx
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 488
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2002
  Varius Manx - Jestem tobą

  Jestem tobą

  Varius Manx
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 444
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2001
  Varius Manx - Jestem twoją Afryką

  Jestem twoją Afryką

  Varius Manx
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 391
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2001
  Pectus - Kobiety

  Kobiety

  Pectus
  • Wytwórnia: Agora SA
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • EAN: 9188386823138
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2015
  • Opakowanie: digibook
  Varius Manx - Maj

  Maj

  Varius Manx
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 381
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2001
  Varius Manx - Moje Eldorado

  Moje Eldorado

  Varius Manx
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 475
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2002
  Varius Manx - Pamiętaj mnie

  Pamiętaj mnie

  Varius Manx
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 585
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2004
  Varius Manx - Sonny

  Sonny

  Varius Manx
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 501
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2003
  Varius Manx - Stay In My Heart

  Stay In My Heart

  Varius Manx
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 605
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2004
  Varius Manx - Tyle siły mam

  Tyle siły mam

  Varius Manx
  • Wytwórnia: Polskie Radio
  • Numer katalogowy: PRCD 933S
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2006
  Varius Manx - Tyle siły mam

  Tyle siły mam

  Varius Manx
  • Wytwórnia: Polskie Radio
  • Numer katalogowy: PRCD 933
  • EAN: 5901448119338
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2006
  Varius Manx - Znów kochaną być

  Znów kochaną być

  Varius Manx
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 512
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2003

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI