Monika Wierzbicka
Muzyk

Biografia

Moni­ka Wierz­bic­ka, pseu­do­nim Nina Nu (ur. 22 maja 1970 w Giżyc­ku) – pol­ska pio­sen­kar­ka i aktor­ka.

Życiorys

Ukoń­czy­ła Stu­dium Wokal­no-Aktor­skie przy Teatrze Muzycz­nym w Gdy­ni. Przez sie­dem lat pra­co­wa­ła w teatrze Syre­na, rów­no­cze­śnie współ­pra­cu­jąc ze stu­dia­mi dub­bin­go­wy­mi, Kaba­re­tem Olgi Lipiń­skiej oraz Dzien­ni­kiem Tele­wi­zyj­nym Jac­ka Fedo­ro­wi­cza.

W latach 90. wystę­po­wa­ła z Toma­szem “Kon­fi” Kon­fe­de­ra­kiem w zespo­le “Dzie­ci Mona Lisy”. Zasły­nę­li wów­czas jako auto­rzy hym­nu Wiel­kiej Orkie­stry Świą­tecz­nej Pomo­cy, ale wkrót­ce zaprze­sta­li dzia­łal­no­ści.

Spo­tka­li się ponow­nie jesie­nią 1999 roku i zało­ży­li duet “Ha-Dwa­‑O!”. Zespół ten wydał dwie pły­ty z jej udzia­łem: “Począ­tek” (2000), oraz “O kobie­tach, o face­tach” (2001). Z pierw­szej pły­ty wypro­mo­wa­li jako sin­gle pio­sen­ki “Zatrzy­maj mnie”, oraz “Sen o samot­no­ści”. W grud­niu 2000 wyda­li sin­gel “Magia Świąt”, któ­ry został zamiesz­czo­ny jako bonus track na dru­giej pły­cie duetu. W stycz­niu 2001 uka­zał się sin­gel “Ser­ce Ser­cu”. Ten ostat­ni utwór stał się hym­nem Wiel­kiej Orkie­stry Świą­tecz­nej Pomo­cy. W jego nagra­niu gościn­nie udział wzię­li: Mał­go­rza­ta Ostrow­ska, Zespół Ich Tro­je, Mag­da Fem­me, Artur Gadow­ski, Jarek Jani­szew­ski (Czar­no-Czar­ni), Zespół Kar­ma­Co­ma, Gra­ży­na Łoba­szew­ska oraz Tomek “Lipa” Lip­nic­ki z zespo­łów: Acid Drin­kers i Lipa­li, oraz chór dzie­cię­cy “Don Don”. Zespół “Ha-Dwa­‑O!” otrzy­mał nomi­na­cję do Fry­de­ry­ka w kate­go­rii “Album Roku – dan­ce, tech­no, elek­tro­ni­ka” za rok 2000; dwie nomi­na­cje do ple­bi­scy­tu “Super­je­dyn­ki”, w kate­go­riach: “debiut” i “muzy­ka tanecz­na”, zaś pol­scy DJ‑e uzna­li duet “Ha-Dwa­‑O!” za naj­lep­szy debiut roku, nato­miast utwór “Zatrzy­maj mnie” za hit lata 2000.

Z dru­giej pły­ty zespo­łu “Ha-Dwa­‑O!” “O kobie­tach, o face­tach” (2001) na sin­glach poka­za­ły się takie pio­sen­ki, jak “Sło­wa” i “Ty i ja” z gościn­nym udzia­łem Andrze­ja Rybiń­skie­go. Na począt­ku 2002 roku Moni­ka Wierz­bic­ka ode­szła z tego zespo­łu.

W mar­cu 2003 roku spo­tka­ła Paw­ła Gaw­li­ka, z któ­rym współ­two­rzy­ła zespół “Ana­log”. Zespół ten wydał dwie pły­ty.

Współ­pra­co­wa­ła rów­nież z zespo­ła­mi “a.n.t” oraz “Prze­myśl”, a tak­że z zespo­łem “Wio­lon­cze­le z mia­sta”, z któ­rym nagra­ła pły­tę “No i Moni­ka” (2007).

W roku 2008 wraz z Andrze­jem Bonar­kiem (jako “Wierz­bic­ka i Bona­rek”) przy­go­to­wa­ła pły­tę “Moja Emi­ly Dic­kin­son” z muzy­ką do wier­szy ame­ry­kań­skiej poet­ki.

Od 2011 jest woka­list­ką zespo­łu Żywio­łak.

Polski dubbing

 • 2013–2014: Roxy (Sezon 6) Klub Winx
 • 2011: Wiedź­min 2: Zabój­cy kró­lów
 • Ade­li­na,
 • Iskra
 • 2011: My Lit­tle Pony: Przy­jaźń to magia – Dia­mond Tia­ra (odc. 12, 18, 32, 38, 49)
 • 2011: Sco­oby Doo i Bry­ga­da Detek­ty­wów – Mar­tha “Woda z mię­cha” (odc. 18, 28–30, 34)
 • 2011: Hop
 • 2011: Ran­go
 • 2010: Mania
 • 2009: Fan­boy i Chum Chum – Kiki
 • 2009: Dra­gon Age: Począ­tek
 • 2009: Nod­dy w Kra­inie Zaba­wek
 • 2008: Viva High Scho­ol Musi­cal Mek­syk: Poje­dy­nek
 • 2008: Bat­man: Odważ­ni i bez­względ­ni
 • 2007: Pokémon: Wymiar wal­ki
 • Gar­de­nia,
 • Zoey
 • 2006: H2O – wystar­czy kro­pla – Miriam Kent
 • 2005: A.T.O.M. Alpha Teens On Machi­nes
 • lekar­ka (odc. 18)
 • Buf­fy (odc. 19)
 • 2004: Mulan II
 • 2004: Nie­ide­al­na
 • 2004: Świą­ty­nia pier­wot­ne­go zła – róż­ne gło­sy
 • 2003–2004: Bra­cia koala
 • 2002–2008: Kryp­to­nim: Klan na drze­wie
 • Heli­ciel­ka (B.R.A.K.-P.R.Ą.D.U.),
 • Musia,
 • Numer 12 (I.M.P.R.E.Z.A. (1))
 • 2002: Krów­ka Mu Mu
 • 2001–2007: Mrocz­ne przy­go­dy Billy’ego i Man­dy – Bab­cia Irwi­na (odc. Dra­ku­la musi umrzeć)
 • 2001–2004: Samu­raj Jack
 • 2000: Twe­ety: Wiel­ka podróż – Kró­licz­ka Lola
 • 1999: Spon­ge­Bob Kan­cia­sto­por­ty
 • 1998: Dzie­się­cio­ro przy­ka­zań – opo­wie­ści dla dzie­ci
 • 1997: Myszor­ki na pre­rii – Bry­dzia
 • 1997: Her­ku­les – Terp­sy­cho­ra
 • 1997: Świat kró­li­ka Pio­tru­sia i jego przy­ja­ciół
 • 1996–1998: Kac­per
 • 1995: Nowe przy­go­dy Made­li­ne
 • 1992–1997: Kot Ik!
 • Pam i Pol­ly,
 • Babs (odc. 19)
 • 1991–1992: Eerie, India­na – Syn­di Tel­ler
 • 1991 Super Mario World (serial animowany)-Hip,Oogtar,Yoshi,Kootie Pie
 • 1990–1994: Przy­go­dy Anim­ków
 • 1990: Pino­kio
 • 1988–1994: Gar­field i przy­ja­cie­le – Lano­lin
 • 1988–1991: Szcze­niak zwa­ny Sco­oby Doo
 • 1988: Yogi i inwa­zja kosmi­tów
 • 1987: Wiel­ka uciecz­ka Misia Yogi – Bit­zy
 • 1986: Ame­ry­kań­ska opo­wieść
 • 1984–1991: Mape­ciąt­ka
 • 1982: Tajem­ni­ca IZBY
 • 1976: Dwa­na­ście prac Aste­rik­sa
 • Śpiew piosenek

 • 2002: Cyber­łow­cy – śpiew pio­sen­ki tytu­ło­wej
 • 1998: Rudolf czer­wo­no­no­sy reni­fer
 • 1997: Świat kró­li­ka Pio­tru­sia i jego przy­ja­ciół
 • (odc. 60)

 • 1996–1997: Wal­ter Melon
 • 1993: Hol­ly-roc­ko­wa koły­san­ka
 • 1992–1997: Kot Ik!
 • 1987: Miś Yogi i cza­ro­dziej­ski lot Świer­ko­wą Gęsią
 • 1986: Ame­ry­kań­ska opo­wieść
 • 1979: Sco­oby Doo pod­bi­ja Hol­ly­wo­od
 • 1972–1973: Nowy Sco­oby Doo
 • 1969–1970: Sco­oby Doo, gdzie jesteś?
 • 1966: Czło­wiek zwa­ny Flint­sto­nem
 • Dialogi polskie

 • 2007: Świat Tod­da

 • Dyskografia 8

  Analog - Analogia

  Analogia

  Analog
  • Wytwórnia: Yellow Flower
  • Numer katalogowy: FCD 152-2
  • EAN: 5905912550689
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2004
  Żywiołak - Globalna wiocha

  Globalna wiocha

  Żywiołak
  • Wytwórnia: Karrot Kommando
  • Numer katalogowy: KK32
  • EAN: 5907577207274
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2011
  • Opakowanie: digipack
  Analog - Historia na 6/8

  Historia na 6/8

  Analog
  • Wytwórnia: Yellow Flower
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2005
  • Opakowanie: bez opakowania
  Analog - Inna

  Inna

  Analog
  • Wytwórnia: Youme
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2004
  • Opakowanie: bez opakowania
  Analog - Kolejka po miłość

  Kolejka po miłość

  Analog
  • Wytwórnia: Yellow Flower
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2004
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Kora - Metamorfozy

  Metamorfozy

  Kora
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: 176 714 5
  • EAN: 0602517671454
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2008
  • Opakowanie: super jewel box
  Analog - Monologi - Człowieka trzeba

  Monologi - Człowieka trzeba

  Analog
  • Wytwórnia: Analog
  • Numer katalogowy: ANALOGPROMO01
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2005
  • Opakowanie: bez opakowania
  Analog - Ulica wolność

  Ulica wolność

  Analog
  • Wytwórnia: Fonografika
  • Numer katalogowy: FCD 193-2
  • EAN: 5905912551105
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2005

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI