Natalia Fiedorczuk
Muzyk

Biografia

Natalia Fiedor­czuk-Cieślak (ur. 6 maja 1984 w Augusto­wie) – polska piosen­kar­ka, instru­men­ta­list­ka, autorka piosenek i pisarka. Od 2006 prowadzi działal­ność solową pod nazwą Nathalie and The Loners. Od 2008 roku jest wokalist­ką i autorką tekstów grupy Happy Pills.

Działalność muzyczna

Od 2011 jest częścią projektu ..^. (znanego również pod nazwą PTKCSS) Macieja Cieślaka. Sekstet (który wystę­pu­je również w mniej­szych składach) wykonuje awangar­do­wy folk, który w zamie­rze­niu ma wymykać się kanonom, szablo­nom i struk­tu­rom muzyki zachod­niej i nawią­zy­wać do muzyki współ­cze­snej. Poza Fiedor­czuk w ..^. wystę­pu­ją wokalist­ki Ola Bilińska (Babadag) i Małgo­rza­ta Penkalla (Enchan­ted Hunters); poza Cieśla­kiem na gitarach grają Adam Byczkow­ski (Kyst, Picto­rial Candi) i Miron Grzegor­kie­wicz (How How). 

Od 2012 roku wystę­pu­je z zespołem Urlatori e Łobuzzi, gdzie śpiewa, gra na gitarze basowej i instru­men­tach klawi­szo­wych. Grupa ta powstała z inicja­ty­wy gitarzy­sty Bartło­mie­ja Tyciń­skie­go (Mitch & Mitch, Pariste­tris, Starzy Singers) i wykonuje covery włoskich przebo­jów lat 60. XX wieku (w reper­tu­arze znajdują się utwory m.in. Adriano Celen­ta­no, Drupiego i Miny Mazzini). W zespole wystę­pu­ją także Michał "Bunio" Skrok (wokal, bas i klawisze; D4D) oraz Jerzy Rogie­wicz (perkusja; Levity, Profesjonalizm).

Działalność pozamuzyczna

We wrześniu 2012 ukazał się album Wynaję­cie (wyd. Fundacja Bęc Zmiana, Narodowe Centrum Kultury) – zawie­ra­ją­cy fotogra­fie autor­stwa Natalii Fiodor­czuk dokumen­tu­ją­ce proces poszu­ki­wa­nia miesz­ka­nia w Warsza­wie i wielko­miej­ską kulturę wynaj­mo­wa­nia. Zdjęciom towarzy­szą felie­to­ny socjo­lo­gów: Rafała Drozdow­skie­go, Marka Krajew­skie­go, Filipa Schmidta i Marty Skowrońskiej.

Działalność literacka

W listo­pa­dzie 2016 wydaw­nic­two Wielka Litera opubli­ko­wa­ło jej powieść Jak pokochać centra handlowe, nagro­dzo­ną później Paszpor­tem "Polityki" za 2016 rok w katego­rii litera­tu­ra. Za tę samą powieść w roku 2017 została nomino­wa­na do Nagrody Literac­kiej im. Witolda Gombro­wi­cza. W czerwcu 2017 roku miała miejsce premiera spekta­klu Teatru Polskie­go w Bydgosz­czy Workpla­ce, na podsta­wie tekstu autor­stwa Natalii Fiedor­czuk. W listo­pa­dzie 2017 roku wydana została książka "Delfin w malinach", będąca zbiorem felie­to­nów ukazu­ją­cych się w Dwuty­go­dni­ku, zawie­ra­ją­ca tekst Natalii Fiedor­czuk zatytu­ło­wa­ny "Biegiem przez Mazowsze". W maju 2018 r. ukazała się jej druga powieść pt. "Ulga".


Dyskografia 6

Underground Fly - Between Fiction And Reality - Acoustic Live

Between Fiction And Reality - Acoustic Live

Underground Fly
Strachy Na Lachy - Dodekafonia

Dodekafonia

Strachy Na Lachy
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SPCD 01/10
 • EAN: 5908294610347
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: digipack
Happy Pills - Happy Pills

Happy Pills

Happy Pills
 • Wytwórnia: Gusstaff Records & Mailorder
 • Numer katalogowy: GRAM 1504
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2015
 • Opakowanie: digipack
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 300 numerowanych egzemplarzy
Kombajn Do Zbierania Kur Po Wioskach - Karmelki i gruz

Karmelki i gruz

Kombajn Do Zbierania Kur Po Wioskach
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 179
 • EAN: 5903427874917
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2011
 • Opakowanie: digipack
Muzyka Końca Lata - PKP Anielina

PKP Anielina

Muzyka Końca Lata
 • Wytwórnia: Thin Man Records
 • Numer katalogowy: TMR001CD
 • EAN: 5902020614005
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2011
 • Opakowanie: digipack
Happy Pills - Retrosexual

Retrosexual

Happy Pills
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 6334612
 • EAN: 5099963346121
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: digipack

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI