Patrycja Kosiarkiewicz
Muzyk

Biografia

Patrycja Kosiar­kie­wicz (ur. 19 lipca 1972 w Zielonej Górze) – polska piosen­kar­ka, kompo­zy­tor­ka i autorka tekstów. Człon­ki­ni Akademii Fonogra­ficz­nej ZPAV oraz Stowa­rzy­sze­nia Autorów ZAiKS. W latach 2018–2019 liderka i wokalist­ka rockowej formacji Halo.

Wykształcenie

Jest absol­went­ką filolo­gii angiel­skiej na Uniwer­sy­te­cie Zielo­no­gór­skim oraz dzien­ni­kar­stwa na uczelni Colle­gium Civitas w Warszawie.

Kariera muzyczna

Debiu­to­wa­ła na początku lat 90. W latach 1993–1995 była liderką zielo­no­gór­skie­go zespołu O! La! La!, z którym nagrała płytę pt. Euforia. W między­cza­sie nagrała z zespołem Flapjack utwór "Balada", który znalazł się na albumie Fishdick zespołu Acid drinkers, jako "odrzut" z sesji Flapjac­ka. W 1997 podpi­sa­ła kontrakt z firmą PolyGram i wydała album zatytu­ło­wa­ny Bajeczki, który został sprze­da­ny w 35 tys. nakła­dzie. Na przeło­mie 1998 i 1999 wydała drugą płytę, zatytu­ło­wa­ną Kim więc jestem, której produ­cen­tem był Wojciech "Voo Voo" Waglew­ski. W 1998 otrzy­ma­ła nomina­cję do Nagród Akademii Fonogra­ficz­nej Fryde­ry­ki w katego­rii Fonogra­ficz­ny debiut roku. Otrzy­ma­ła też statu­et­kę Indywi­du­al­ność roku i nagrodę stacji radio­wych Playbox. Niedługo potem przesta­ła nagrywać i występować. 

W 2001 wypro­du­ko­wa­ła płytę debiu­tu­ją­cej polskiej wokalist­ki Jagody pt. Pewność mam, była także autorką wszyst­kich tekstów zaśpie­wa­nych na płycie przez piosen­kar­kę oraz kompo­zy­tor­ką melodii do utworów. W 2002 zajęła się warstwą tekstową na debiu­tanc­kiej płycie Alicji Janosz pt. Ala Janosz, pierw­szej laure­at­ki telewi­zyj­ne­go show Idol. Album promo­wa­ły piosenki z jej tekstami – "Zmień siebie" i "Zbudzi­łam się".

Po blisko siedmiu latach przerwy nagrała płytę pt. ''Rocznik '72''. Na płycie wystą­pi­li m.in. gitarzy­sta Marek Napiór­kow­ski, perku­si­sta Michał Dąbrówka, basista Piotr Żaczek, trębacz Robert Majewski i sakso­fo­ni­sta Henryk Miśkie­wicz. Muzycz­nie wykorzy­sta­ne zostały brzmie­nia lat siedem­dzie­sią­tych, muzyki klubowej, etno, jak i wpływy rhythm & bluesa. Singlami promu­ją­cy­mi płytę były "Za darmo nic" oraz utwór tytułowy "Rocznik '72".

W czerwcu 2008 premierę miała piosenka olimpij­ska "Pokonaj siebie", której autorką tekstu jest Kosiar­kie­wicz, a wykony­wa­na jest przez zespół Feel i Iwonę Węgrow­ską. Ponadto współ­pra­co­wa­ła z Węgrow­ską przy jej pierw­szej solowej płycie, która ukazała się 28 listo­pa­da 2008. Jest produ­cent­ką płyty oraz autorką tekstu i muzyki do kilku piosenek, w tym m.in. singla "4 lata". Pod koniec listo­pa­da 2008 na antenie radia RMF FM pojawił się "Hymn Pocztów­ki do Świętego Mikołaja" autor­stwa Kosiar­kie­wicz, wykony­wa­ny przez nią wraz z zespołem Feel. Piosenka została również wydana na płycie zatytu­ło­wa­nej Pocztów­ka do Świętego Mikołaja. 19 maja 2009 w progra­mie Kuba Wojewódz­ki odbyła się premiera jej nowej piosenki – "Zdumie­wa­ją­ce". Pod koniec listo­pa­da 2010 została wydana płyta pt. Pocztów­ka do Świętego Mikołaja, na której Kosiar­kie­wicz wraz z Szymonem Wydrą wykonali "Hymn Pocztów­ki do Świętego Mikołaja". 

14 marca 2011 zapre­zen­to­wa­ła singiel "Czy komuś jeszcze wstyd?", którym zapowia­da­ła swoją kolejną płytę pt. Ogród niespo­dzia­nek, którą wydała 15 kwietnia. We wrześniu 2013 wydała kolejny album studyjny pt. Mój Jezus nie pija coli, który nagrała we współ­pra­cy z zespołem Effor­tless. Napisała także teksty na płytę pt. Atom zespołu Sound’n’Grace, który był jednym z najwięk­szych sukcesów komer­cyj­nych 2015, oraz do kilku piosenek z EP-ki pt. Wielo­ry­by i syreny Michała Rudasia z 2016. Jest autorką singli zespołu Sound’n’Grace, które pojawiły się na kolejnym albumie Życzenia. Single: 100 oraz Idealnie przez wiele tygodni utrzy­my­wa­ły się w podsu­mo­wa­niu najle­piej granych piosenek w Polsce AirPlay Top publi­ko­wa­ne­go przez Związek Produ­cen­tów Audio-Video. 

W latach 2018–2019 była liderką rockowej formacji Halo. Wydali dwa single, "Tygrysy" oraz "Hamuj", która doszła do drugiego miejsca listy przebo­jów "Turbo Top" w Antyra­dio. Od 2019 pracuje nad albumem pt. Ogólnie chodzi o to, którego premiera zapowia­da­na jest na 2020. 

Głos Kosiar­kie­wicz można usłyszeć w spotach rekla­mo­wych Wedla oraz Lecha.

Działalność pozamuzyczna

W latach 2010–2012 publi­ko­wa­ła felie­to­ny obycza­jo­we "Dzidka i ja" w czaso­pi­śmie Super­li­nia.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI