Patrycja Kosiarkiewicz
Muzyk

Biografia

Patry­cja Kosiar­kie­wicz (ur. 19 lip­ca 1972 w Zie­lo­nej Górze) – pol­ska pio­sen­kar­ka, kom­po­zy­tor­ka i autor­ka tek­stów. Człon­ki­ni Aka­de­mii Fono­gra­ficz­nej ZPAV oraz Sto­wa­rzy­sze­nia Auto­rów ZAiKS. W latach 2018–2019 lider­ka i woka­list­ka roc­ko­wej for­ma­cji Halo.

Wykształcenie

Jest absol­went­ką filo­lo­gii angiel­skiej na Uni­wer­sy­te­cie Zie­lo­no­gór­skim oraz dzien­ni­kar­stwa na uczel­ni Col­le­gium Civi­tas w War­sza­wie.

Kariera muzyczna

Debiu­to­wa­ła na począt­ku lat 90. W latach 1993–1995 była lider­ką zie­lo­no­gór­skie­go zespo­łu O! La! La!, z któ­rym nagra­ła pły­tę pt. Eufo­ria. W mię­dzy­cza­sie nagra­ła z zespo­łem Fla­pjack utwór “Bala­da”, któ­ry zna­lazł się na albu­mie Fish­dick zespo­łu Acid drin­kers, jako “odrzut” z sesji Fla­pjac­ka. W 1997 pod­pi­sa­ła kon­trakt z fir­mą Poly­Gram i wyda­ła album zaty­tu­ło­wa­ny Bajecz­ki, któ­ry został sprze­da­ny w 35 tys. nakła­dzie. Na prze­ło­mie 1998 i 1999 wyda­ła dru­gą pły­tę, zaty­tu­ło­wa­ną Kim więc jestem, któ­rej pro­du­cen­tem był Woj­ciech “Voo Voo” Waglew­ski. W 1998 otrzy­ma­ła nomi­na­cję do Nagród Aka­de­mii Fono­gra­ficz­nej Fry­de­ry­ki w kate­go­rii Fono­gra­ficz­ny debiut roku. Otrzy­ma­ła też sta­tu­et­kę Indy­wi­du­al­ność roku i nagro­dę sta­cji radio­wych Play­box. Nie­dłu­go potem prze­sta­ła nagry­wać i wystę­po­wać.

W 2001 wypro­du­ko­wa­ła pły­tę debiu­tu­ją­cej pol­skiej woka­list­ki Jago­dy pt. Pew­ność mam, była tak­że autor­ką wszyst­kich tek­stów zaśpie­wa­nych na pły­cie przez pio­sen­kar­kę oraz kom­po­zy­tor­ką melo­dii do utwo­rów. W 2002 zaję­ła się war­stwą tek­sto­wą na debiu­tanc­kiej pły­cie Ali­cji Janosz pt. Ala Janosz, pierw­szej lau­re­at­ki tele­wi­zyj­ne­go show Idol. Album pro­mo­wa­ły pio­sen­ki z jej tek­sta­mi – “Zmień sie­bie” i “Zbu­dzi­łam się”.

Po bli­sko sied­miu latach prze­rwy nagra­ła pły­tę pt. ‘’Rocz­nik ‘72’’. Na pły­cie wystą­pi­li m.in. gita­rzy­sta Marek Napiór­kow­ski, per­ku­si­sta Michał Dąbrów­ka, basi­sta Piotr Żaczek, trę­bacz Robert Majew­ski i sak­so­fo­ni­sta Hen­ryk Miś­kie­wicz. Muzycz­nie wyko­rzy­sta­ne zosta­ły brzmie­nia lat sie­dem­dzie­sią­tych, muzy­ki klu­bo­wej, etno, jak i wpły­wy rhy­thm & blu­esa. Sin­gla­mi pro­mu­ją­cy­mi pły­tę były “Za dar­mo nic” oraz utwór tytu­ło­wy “Rocz­nik ‘72”.

W czerw­cu 2008 pre­mie­rę mia­ła pio­sen­ka olim­pij­ska “Poko­naj sie­bie”, któ­rej autor­ką tek­stu jest Kosiar­kie­wicz, a wyko­ny­wa­na jest przez zespół Feel i Iwo­nę Węgrow­ską. Ponad­to współ­pra­co­wa­ła z Węgrow­ską przy jej pierw­szej solo­wej pły­cie, któ­ra uka­za­ła się 28 listo­pa­da 2008. Jest pro­du­cent­ką pły­ty oraz autor­ką tek­stu i muzy­ki do kil­ku pio­se­nek, w tym m.in. sin­gla “4 lata”. Pod koniec listo­pa­da 2008 na ante­nie radia RMF FM poja­wił się “Hymn Pocz­tów­ki do Świę­te­go Miko­ła­ja” autor­stwa Kosiar­kie­wicz, wyko­ny­wa­ny przez nią wraz z zespo­łem Feel. Pio­sen­ka zosta­ła rów­nież wyda­na na pły­cie zaty­tu­ło­wa­nej Pocz­tów­ka do Świę­te­go Miko­ła­ja. 19 maja 2009 w pro­gra­mie Kuba Woje­wódz­ki odby­ła się pre­mie­ra jej nowej pio­sen­ki – “Zdu­mie­wa­ją­ce”. Pod koniec listo­pa­da 2010 zosta­ła wyda­na pły­ta pt. Pocz­tów­ka do Świę­te­go Miko­ła­ja, na któ­rej Kosiar­kie­wicz wraz z Szy­mo­nem Wydrą wyko­na­li “Hymn Pocz­tów­ki do Świę­te­go Miko­ła­ja”.

14 mar­ca 2011 zapre­zen­to­wa­ła sin­giel “Czy komuś jesz­cze wstyd?”, któ­rym zapo­wia­da­ła swo­ją kolej­ną pły­tę pt. Ogród nie­spo­dzia­nek, któ­rą wyda­ła 15 kwiet­nia. We wrze­śniu 2013 wyda­ła kolej­ny album stu­dyj­ny pt. Mój Jezus nie pija coli, któ­ry nagra­ła we współ­pra­cy z zespo­łem Effor­tless. Napi­sa­ła tak­że tek­sty na pły­tę pt. Atom zespo­łu Sound’n’Grace, któ­ry był jed­nym z naj­więk­szych suk­ce­sów komer­cyj­nych 2015, oraz do kil­ku pio­se­nek z EP-ki pt. Wie­lo­ry­by i syre­ny Micha­ła Ruda­sia z 2016. Jest autor­ką sin­gli zespo­łu Sound’n’Grace, któ­re poja­wi­ły się na kolej­nym albu­mie Życze­nia. Sin­gle: 100 oraz Ide­al­nie przez wie­le tygo­dni utrzy­my­wa­ły się w pod­su­mo­wa­niu naj­le­piej gra­nych pio­se­nek w Pol­sce Air­Play Top publi­ko­wa­ne­go przez Zwią­zek Pro­du­cen­tów Audio-Video.

W latach 2018–2019 była lider­ką roc­ko­wej for­ma­cji Halo. Wyda­li dwa sin­gle, “Tygry­sy” oraz “Hamuj”, któ­ra doszła do dru­gie­go miej­sca listy prze­bo­jów “Tur­bo Top” w Anty­ra­dio. Od 2019 pra­cu­je nad albu­mem pt. Ogól­nie cho­dzi o to, któ­re­go pre­mie­ra zapo­wia­da­na jest na 2020.

Głos Kosiar­kie­wicz moż­na usły­szeć w spo­tach rekla­mo­wych Wedla oraz Lecha.

Działalność pozamuzyczna

W latach 2010–2012 publi­ko­wa­ła felie­to­ny oby­cza­jo­we “Dzid­ka i ja” w cza­so­pi­śmie Super­li­nia.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI