Patryk Dominik “Seth” Sztyber
Muzyk

Biografia

Patryk Domi­nik “Seth” Szty­ber (ur. 4 sierp­nia 1979 w Opocz­nie), zna­ny rów­nież jako Patrick Seth Bil­morgh – pol­ski muzyk, kom­po­zy­tor, gita­rzy­sta i woka­li­sta. Patryk Szty­ber dzia­łal­ność arty­stycz­ną roz­po­czął w 1994 roku w zespo­le Nomad. W 2004 roku jako muzyk sesyj­ny dołą­czył do gru­py Behe­moth. W 2010 roku wraz z gru­pą Behe­moth otrzy­mał nagro­dę pol­skie­go prze­my­słu fono­gra­ficz­ne­go – Fry­de­ry­ka w kate­go­rii Album roku metal za wydaw­nic­two pt. Evan­ge­lion.

Działalność artystyczna

Szty­ber dzia­łal­ność arty­stycz­ną roz­po­czął w 1994 roku w death­me­ta­lo­wej gru­pie muzycz­nej Nomad. W 1996 roku w olsz­tyń­skim Sela­ni Stu­dio gru­pa zare­je­stro­wa­ła pierw­sze wydaw­nic­two zaty­tu­ło­wa­ne Disor­der. W 1997 roku ponow­nie w Sela­ni stu­dio zespół nagrał swój pierw­szy album zaty­tu­ło­wa­ny The Tail of Sub­stan­ce, wyda­ny nakła­dem wła­snym. W roku 1998 w kato­wic­kim stu­dio Alka­traz gru­pa nagra­ła czte­ry utwo­ry, dzię­ki któ­rym gru­pa pod­pi­sa­ła kon­trakt pły­to­wy z wytwór­nią Novum Vox Mor­tis.

W lutym 1999 roku Nomad zre­ali­zo­wał trzy utwo­ry, któ­re wraz z poprzed­ni­mi uka­zu­ją się na albu­mie pt. The Devi­lish Whirl. W roku 2002, w lubel­skim Hen­drix Stu­dio muzy­cy zare­je­stro­wa­li kolej­ny album zaty­tu­ło­wa­ny Demo­nic Ver­ses, wyda­ny nakła­dem ame­ry­kań­skiej wytwór­ni muzycz­nej Bapho­met Records. W 2004 roku Szty­ber dołą­czył jako gita­rzy­sta sesyj­ny do gru­py muzycz­nej Behe­moth w któ­rej zastą­pił Mate­usza Śmierz­chal­skie­go. W 2004 roku nagrał z zespo­łem album Demi­god, któ­ry uka­zał się tego same­go roku nakła­dem szwedz­kiej wytwór­ni muzycz­nej Rega­in Records.

Rok póź­niej wydaw­nic­two uzy­ska­ło nomi­na­cję do nagro­dy pol­skie­go prze­my­słu fono­gra­ficz­ne­go Fry­de­ry­ka w kate­go­rii album roku rock/metal. W 2007 roku z zespo­łem nagrał dru­gi album zaty­tu­ło­wa­ny The Apo­sta­sy. Tego same­go roku uka­zał się czwar­ty album Nomad pt. The Inde­pen­den­ce of Obse­rva­tion Cho­ice.

W 2009 roku uka­zał się trze­ci album gru­py Behe­moth pt. Evan­ge­lion zre­ali­zo­wa­ny z udzia­łem Szty­be­ra. W paź­dzier­ni­ku 2010 roku gita­rzy­sta wystą­pił wraz z zespo­łem Deca­pi­ta­ted w War­sza­wie. Muzyk wyko­nał z gru­pą kom­po­zy­cję “Conqu­er All” pocho­dzą­cą z reper­tu­aru for­ma­cji Behe­moth. W 2010 roku Szty­ber wystą­pił gościn­nie na albu­mie for­ma­cji Pneu­ma pt. Apa­tia.

Instrumentarium

Patryk Szty­ber jest endor­se­rem ame­ry­kań­skie­go pro­du­cen­ta gitar ESP oraz pol­skie­go przed­się­bior­stwa Labo­ga wytwa­rza­ją­ce­go wzmac­nia­cze gita­ro­we, kable instru­men­tal­ne oraz kolum­ny gło­śni­ko­we. Muzyk gra na gita­rach: ESP LTD EX Series 6, LTD Viper Series 7 oraz ESP Custom Shop 7. Jed­nak­że pod­czas wystę­pów z zespo­łem Nomad gra na gita­rze Gib­son Explo­rer 6. Muzyk uży­wa ponad­to wzmac­nia­czy Peavey Tri­ple XXX i Labo­ga Mr. Hec­tor oraz kolumn gło­śni­ko­wych fir­my Mar­shall i Labo­ga 312B Mr. Hec­tor.

Szty­ber posia­da tak­że sys­tem rack przy­go­to­wa­ny przez fir­mę Mark L o nastę­pu­ją­cej spe­cy­fi­ka­cji: Mark L Midi Con­trol Sys­tem FC-12, Mark L Loop & Switch LS-145, Mark L DC/AC Power Box, Mark L Mini Line Mixer, Line 6 XT Pro, Korg DTR 1 Tuner, Neu­trik & Switch­craft, Boos Pitch, Moga­mi Cable i Fur­man Power.

Muzyk uży­wa ponad­to strun gita­ro­wych D’Addario o gru­bo­ściach (13–62, 14–68, 11–62), oraz kostek Jim Dun­lop Nylon Pics o gru­bo­ści (0,73mm).


Dyskografia 15

Behemoth - At the Arena ov Aion - Live Apostasy

At the Arena ov Aion - Live Apostasy

Behemoth
 • Wytwórnia: Regain Records (SWE)
 • Numer katalogowy: RR 153
 • EAN: 7320470103852
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: digipack
Black River - Black River

Black River

Black River
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 057
 • EAN: 5903427872104
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: digipack
Behemoth - Demigod

Demigod

Behemoth
 • Wytwórnia: Regain Records (SWE)
 • Numer katalogowy: RR 048
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
 • Opakowanie: slipcase
Behemoth - Evangelia Heretika

Evangelia Heretika

Behemoth
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTDVD 011
 • Nośnik: 2DVD+CD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: digipack
 • Dodatkowa informacja: Live In Warsaw 2009 E.V.
Behemoth - Evangelion

Evangelion

Behemoth
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 100
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
Behemoth - Ezkaton

Ezkaton

Behemoth
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 066
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: digipack
Behemoth - God = Dog

God = Dog

Behemoth
 • Wytwórnia: New Aeon Musick
 • Numer katalogowy: AEON 006
 • Nośnik: SP
 • Data wydania: 2018
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 666 numerowanych egzemplarzy
Behemoth - I Loved You At Your Darkest

I Loved You At Your Darkest

Behemoth
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 337
 • EAN: 5902643881655
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2018
 • Opakowanie: slipcase
Behemoth - Live At The BBC

Live At The BBC

Behemoth
 • Wytwórnia: New Aeon Musick
 • Numer katalogowy: AEON005
 • EAN: 5903240248049
 • Nośnik: LP+CD
 • Data wydania: 2015
 • Opakowanie: gatefold
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 111 numerowanych egzemplarzy, bursztynowy winyl
Behemoth - Messe Noire

Messe Noire

Behemoth
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTLP 052
 • EAN: 5902643880368
 • Nośnik: 2LP
 • Data wydania: 2018
 • Opakowanie: digibook, gatefold
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 800 egzemplarzy, czerwony winyl
Behemoth - O Pentagram Ignis

O Pentagram Ignis

Behemoth
 • Wytwórnia: New Aeon Musick
 • Numer katalogowy: AEON014
 • Nośnik: mLP
 • Data wydania: 2019
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 666 egzemplarzy, winyl 10``, picture disc
Behemoth - Slaves Shall Serve

Slaves Shall Serve

Behemoth
 • Wytwórnia: Regain Records (SWE)
 • Numer katalogowy: RR097
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 2005
 • Opakowanie: digipack
Behemoth - The Apostasy

The Apostasy

Behemoth
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 041
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
 • Opakowanie: slipcase
Behemoth - The Satanist

The Satanist

Behemoth
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 252
 • EAN: 5903427876393
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2014
 • Opakowanie: eco pack / vinyl replica
Black River - Trash

Trash

Black River
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 148
 • EAN: 5903427874382
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: digipack

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI