Paul Kossoff
Muzyk

Biografia

Paul Kossoff (ur. 14 września 1950 w Londynie, zm. 19 marca 1976) – gitarzy­sta i współ­za­ło­ży­ciel brytyj­skie­go zespołu Free.

W 2003 został sklasy­fi­ko­wa­ny na 51. miejscu listy 100 najlep­szych gitarzy­stów wszech czasów magazynu Rolling Stone.

Życiorys

Urodził się i wychował w Londynie jako drugie dziecko Jennie i Davida Kossof­fów, znanego aktora wywodzą­ce­go się z ubogiej rodziny rosyj­skich Żydów. W wieku 8 lat został zapro­szo­ny na koncert Tommy'ego Steela, po którym rodzice za jego namową kupili mu pierwszą gitarę. Wkrótce potem Paul zaczął uczęsz­czać na prywatne lekcje gitary klasycz­nej do Blanche Monroe. Mając 13 lat wspólnie z kolegami z sąsiedz­twa założył swój pierwszy zespół; zaczął też ekspe­ry­men­to­wać z narko­ty­ka­mi czego wynikiem było coraz mniejsze zainte­re­so­wa­nie nauką i ostatecz­nie wyrzu­ce­nie ze szkoły. W roku 1965 będąc na koncer­cie Johna Mayalla i jego The Blues­bre­akers usłyszał grę Erica Claptona, co wywarło na nim duże wrażenie. Będąc niespeł­na 16-latkiem dostał pracę w sklepie Selmer's Music Store w centrum Londynu, gdzie zaczął słuchać i grać bluesa. Stał się fanem takich artystów, jak: B.B. King, Freddie King, Albert King, Otis Redding, Howlin’ Wolf i innych, którzy już wówczas, jako gwiazdy bluesa ze Stanów Zjedno­czo­nych, przyczy­ni­li się do rozkwitu popular­no­ści tej muzyki w Wielkiej Brytanii.

W roku 1966 Paul został zatrud­nio­ny w zespole braci Brookes – Black Cat Bones, wystę­pu­jąc wkrótce m.in w przerwach progra­mów biblij­nych, które dla BBC prowa­dził jego ojciec. W roku 1967 Black Cat Bones grali już profe­sjo­nal­nie, a stała praca w klubie Marquee dała im możli­wość gry przed takimi zespo­ła­mi, jak: Ten Years After, Jethro Tull czy Johnem Mayallem. Wkrótce też zaczęli wystę­po­wać z czarno­skó­ry­mi wykonaw­ca­mi bluesa z Ameryki – Eddiem Boydem, a w szcze­gól­no­ści z Champio­nem Jackiem Dupree, z którym w kwietniu 1968 roku Kossoff i Simon Kirke (wówczas perku­si­sta Black Cat Bones) nagrali część materia­łu na płytę When You Feel the Feeling You Was Feeling.

Tuż po tym wydarze­niu Kossoff i Kirke posta­no­wi­li odejść z zespołu, by niebawem wspólnie z Paulem Rodger­sem oraz Andym Fraserem utworzyć Free. Grupa istniała i nagry­wa­ła (z małą przerwą 1971) do roku 1973 osiąga­jąc szczyt popular­no­ści wydanym w roku 1970 albumem Fire & Water. Podczas wspomnia­nej przerwy Kossoff wspólnie z Kirkiem, amery­kań­skim klawi­szow­cem Johnem "Rabbit" Bundric­kiem i japoń­skim basistą Tetsu Yamau­chim nagrał w roku 1972 album Kossoff, Kirke, Tetsu and Rabbit (KKTR). W tym czasie współ­pra­co­wał m.in z Johnem Martynem (utwór Time Spent przemia­no­wa­ny później na Time Away), Micha­elem Gatelym ''Gately's Cafe'' (1972), z zespołem Uncle Dog's Old Hat (1972) i perku­si­stą zespołu Traffic Jimem Capaldim Oh How We Danced (1972).

Po reakty­wa­cji Free i nagraniu płyty Free at Last (1972), Kossoff jeszcze bardziej pogrążał się w nałogu narko­ty­ko­wym, przez co jego udział w następ­nym albumie Heart­bre­aker (1973) był incyden­tal­ny, co zostało skrupu­lat­nie odnoto­wa­ne, gdyż jego nazwisko pojawiło się na liście muzyków sesyj­nych. Pomimo kłopotów z narko­ty­ka­mi i zakoń­cze­niu działal­no­ści grupy Free, w listo­pa­dzie 1973 roku wydał solowy album Back Street Crawler, na którym oprócz orygi­nal­ne­go składu Free znaleźli się m.in. Jess Roden, Tetsu Yamauchi, John "Rabbit" Bundrick i inni. W 1974 wziął udział w sesji nagra­nio­wej Amazing Blondel Mulgrave Street (1974), a następ­nie założył formację Back Street Crawler, gdzie wystę­po­wa­li także Terry Wilson-Slesser (śpiew), Tony Brauna­gel (perkusja), Michael Montgo­me­ry (instru­men­ty klawi­szo­we). Nagrał z nimi dwa albumy The Band Plays On (1975) oraz Second Street (1976).

19 marca 1976 roku w wieku 25 lat umarł w czasie lotu z Los Angeles do Nowego Jorku. Lekarze jako przyczy­nę zgonu podali obrzęk mózgu i płuc.


Dyskografia 2

Budka Suflera - Antologia I

Antologia I

Budka Suflera
  • Wytwórnia: New Abra
  • Numer katalogowy: NA 033 1
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1999
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  • Dodatkowa informacja: Antologia 74-99 (1969 - 1975)
Budka Suflera - Underground

Underground

Budka Suflera
  • Wytwórnia: TA Music
  • Numer katalogowy: AATZ 018
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1994

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI