Paweł Kiljański
Muzyk

Biografia

Paweł "Kiljan" Kiljań­ski (ur. 1970 w Warsza­wie) – polski wokali­sta rockowy i autor tekstów. Wielo­let­ni wokali­sta zespołu Hetman. Aktual­nie związany z zespołem Restless.

Swoją karierę muzyczną zapocząt­ko­wał w latach 1987-89, śpiewa­jąc w warszaw­skich grupach rocko­wych Sanktu­arium i Jeep. W roku 1990 utworzył wraz z Jarosła­wem Hertma­now­skim zespół Hetman, w którym wystę­po­wał w latach 1990-1996 i 2000-2006. Zaśpie­wał na sześciu albumach Hetmana: Do ciebie gnam (1990), Złe sny (1992), Co jest grane?!/Czarny chleb i czarna kawa (1993/​2001, reedycja pod zmienio­nym tytułem), Rock Kolęda (1997), Hetman – Live – 15-lecie zespołu (2005) i Skaza­niec (2006). Wraz z zespołem Hetman był częstym gościem progra­mów telewi­zyj­nych i radio­wych, telewi­zyj­nej "Muzycz­nej Jedynki", programu dla młodzie­ży "Luz". Nagrał również duet z Kasią Kowalską: rockową aranża­cję utworu Boba Marleya No Woman, No Cry. Wraz z grupą Hetman w roku 1992 otwierał stadio­no­wy koncert polskich muzyków rocko­wych zaini­cjo­wa­ny przez Marka Kotań­skie­go i Monar na rzecz dzieci zarażo­nych wirusem HIV "Niech świat się do nich uśmiech­nie" dla ponad 70-tysięcz­nej publiczności.

W latach 1996-2000, gdy przerwał współ­pra­cę z Hetmanem wraz z Piotrem Pruskim (Emigran­ci, Syndia) utworzył zespół Katmandu, z którym nagrał materiał na płytę oraz zagrał szereg koncer­tów. W 1998 z grupą Katmandu został wyróż­nio­ny nagrodą dla najlep­sze­go wokali­sty na festi­wa­lu rockowym "Rock-Oko" w Warsza­wie. Nagrodę osobi­ście wręczał mu Czesław Niemen. W roku 2000 powrócił do współ­pra­cy z zespołem Hetman i nagrał trzy kolejne albumy z tą grupą. W roku 2005 wraz z Hetmanem zagrał kilka koncer­tów w USA na festi­wa­lu Taste of Polonia w Chicago oraz udzielił kilku wywiadów dla tamtej­sze­go radia i telewi­zji. W między­cza­sie Paweł współ­pra­co­wał również z innymi muzykami należą­cy­mi do czołówki polskie­go rocka m.in. z człon­ka­mi zespołu Wilki. W roku 2006 w wyniku rozpadu grupy Hetman, "Kiljan" wraz z Radkiem Chwie­ral­skim i Jackiem "Stopą" Zieliń­skim zakła­da­ją zespół Night Rider.

Nowy zespół z "Kiljanem" w składzie rozpo­czął działal­ność koncer­to­wą oraz przygo­to­wy­wał kompo­zy­cje na debiu­tanc­ką płytę tworząc także utwór na wejście do ringu dla pięścia­rza wagi ciężkiej Tomasza "Byka" Bonina pt. Nadcho­dzi byk, który został wykonany na żywo na Gali Boksu Zawodo­we­go w Kętrzy­nie, w maju 2006 r. gdzie Bonin obronił tytuł Mistrza Świata wagi ciężkiej. W roku 2007 "Kiljan" zaini­cjo­wał wspólnie z człon­ka­mi Night Ridera oraz grupą muzyków klasycz­nych projekt Night Rider Symphony. Gościn­nie w projek­cie wziął udział Marek Piekar­czyk (TSA). Koncert premie­ro­wy Night Rider Symphony z udziałem Pawła miał miejsce 9 listo­pa­da 2008 roku w Harris Theater w Chicago podczas Gali XX Jubile­uszo­we­go Festi­wa­lu Filmu Polskie­go w Ameryce wraz z Chica­gow­ską Orkie­strą Symfo­nicz­ną. W grudniu 2010 roku miała miejsce premiera albumu Night Rider Symphony, na którym wystąpił "Kiljan". 8 września 2012 roku wraz z Orkie­strą Symfo­nicz­ną im. Karola Namysłow­skie­go wystąpił na Zamoj­skim Festi­wa­lu Kultury "arte, cultura, musica e…" z utworami Sen o dolinie Budki Suflera i Nie mogę ci wiele dać z reper­tu­aru Perfectu. Rok później, 8 września 2013 roku, "Kiljan" ponownie wystąpił na zamoj­skim festi­wa­lu, gdy miał tam miejsce premie­ro­wy koncert Night Rider Symphony w Polsce, ponownie z towarzy­sze­niem zamoj­skiej Orkie­stry Symfo­nicz­nej im. Karola Namysłow­skie­go oraz ponadto z Akade­mic­kim Chórem Uniwer­sy­te­tu Medycz­ne­go w Lublinie. 

W 2013 roku premierę miał pierwszy album zespołu Night Rider Widzę, czuję, jestem z "Kiljanem" jako wokali­stą. W 2014 roku doszło do szero­kich zmian perso­nal­nych w składzie zespołu, Paweł pozostał jego człon­kiem. Zespół prowa­dził działal­ność koncer­to­wą i opraco­wy­wał debiu­tanc­ki materiał, jednak w 2018 roku jego działal­ność wygasła. Night Rider Symphony wystą­pi­ło ponownie w 2018 roku na ceremo­nii otwarcia Mistrzo­stwa Europy w Podno­sze­niu Ciężarów U20 i U23 w Zamościu, po raz kolejny razem z zamojską Orkie­strą Symfo­nicz­ną im. Karola Namysłow­skie­go. W 2019 roku "Kiljan" dołączył do zespołu Restless z którym w marcu 2020 roku wydał album Miasto grzechu.


Dyskografia 6

Hetman - Czarny chleb i czarna kawa

Czarny chleb i czarna kawa

Hetman
 • Wytwórnia: Accord Song
 • Numer katalogowy: ACCORD SONG 513
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
Hetman - Do ciebie gnam

Do ciebie gnam

Hetman
 • Wytwórnia: Accord Song
 • Numer katalogowy: ACCORD SONG 518
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
Hetman - Kolędy

Kolędy

Hetman
 • Wytwórnia: Accord Song
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2003
Hetman - Live - 15 lecie zespołu

Live - 15 lecie zespołu

Hetman
 • Wytwórnia: Accord Song
 • Numer katalogowy: ACCORD SONG 520
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
Hetman - Skazaniec

Skazaniec

Hetman
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0434
 • EAN: 5907785027954
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2006
Hetman - Złe sny

Złe sny

Hetman
 • Wytwórnia: Kophaus
 • Numer katalogowy: KCD-002
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1992

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI