Paweł "Konjo" Konnak
Muzyk

Biografia

Paweł Konrad Konnak, pseudo­nim Konjo, Koñjo (ur. 19 lutego 1966 w Gdańsku) – polski perfor­mer, reżyser filmowy, konfe­ran­sjer, poeta, dziennikarz.

Kariera

Paweł Konnak jest osobą związaną z gdańską sceną artystycz­ną, bliski z jednej strony estetyce punkowej, jak i nurtowi muzycz­ne­mu znanemu jako yass. Związany od 1986 z grupą poetycką Zlali Mi Się Do Środka, także z Kabare­tem Profu­zyj­nym Zlew Polski. Jest współ­au­to­rem wraz z Krzysz­to­fem Skibą kabaretu rocko­we­go Lalamido oraz współ­twór­cą grupy artystycz­nej Totart. Wielo­let­ni przewod­ni­czą­cy uczel­nia­nej grupy Levarów, która ukonsty­tu­owa­ła się na początku lat 90. wśród studen­tów Uniwer­sy­te­tu Gdańskie­go (obecnie już nieaktywnej).

Współ­pra­co­wał z zespołem Ich Troje i przyjaź­ni się z Michałem Wiśniew­skim. Podczas koncer­tów zespołu zajmował się przede wszyst­kim rozba­wia­niem publicz­no­ści w oczeki­wa­niu na wokali­stów. U boku Michała Wiśniew­skie­go wystąpił w jego progra­mie Jestem jaki jestem. Menedże­rem Pawła Konnaka przez długi czas byli Maciej Durczak – ten sam, który zajmował się zespołem Ich Troje, Michałem Wiśniew­skim i Martą Manda­ry­ną Wiśniew­ską oraz Andrzej Bączyń­ski, m.in. menedżer grupy Big Cyc.

Wystę­po­wał w III edycji programu Gwiazdy tańczą na lodzie z Agatą Rosłoń­ską. Zajął 8. miejsce, odpada­jąc w 5 odcinku, jednak w kolej­nych powrócił z własnym show.

W 2009 wystąpił gościn­nie w teledy­sku do piosenki grupy Video pt. "Weź nie pi

 • rdol!" oraz jej ocenzu­ro­wa­nej wersji pt. "Będzie piekło!". W 2010 roku wystąpił w teledy­sku zespołu Jorrgus pt. "Intryguj, uwodź, prowokuj mnie".
 • Publikacje

 • Sztuka restau­ra­cji – tom poezji
 • Randka z mutantem – tom poezji
 • Król festynów – tom poezji – nomina­cja do Nagrody Literac­kiej Nike
 • Dzieła zebrane i wylane. Gdańsk, Gdański Kantor Wydaw­ni­czy, 2009. . 
 • Artyści, wariaci, anarchi­ści. Wyd. I. Warszawa, Narodowe Centrum Kultury. 2010. .
 • Gangrena – mój punk rock song. Warszawa, Narodowe Centrum Kultury, 2011. .
 • Nikt nie odda się za zupę. Warszawa, Narodowe Centrum Kultury, 2012. .
 • Karnawał profuzji. Warszawa, Narodowe Centrum Kultury, 2013. .
 • Księgowy tańczy. Warszawa, Narodowe Centrum Kultury. .
 • Maciej Chmiel, Paweł Koñjo Konnak – fenomen uczest­nic­twa w sztuce współ­cze­snej, Warszawa, Narodowe Centrum Kultury. 
 • Odznaczenia

  W 2013 został odzna­czo­ny Krzyżem Wolności i Solidarności.

  Nagrody

 • 2008, 2009, 2014, 2016 – Laureat Nagrody Prezy­den­ta Miasta Gdańska w Dziedzi­nie Kultury

 • Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI