Paweł Kuczyński
Muzyk

Biografia

Paweł Kuczyń­ski (ur. 21 czerwca 1951 we Włocław­ku) – polski muzyk, były basista i jeden z założy­cie­li zespołu Republi­ka. Począt­ko­wo współ­pra­co­wał z Janem Castorem. Później także z Grzego­rzem Ciechow­skim, Zbysz­kiem Krzywań­skim, Sławo­mi­rem Ciesiel­skim oraz Robertem Gawliń­skim. Były prezes Klubu Wysoko­gór­skie­go w Toruniu. Członek Akademii Fonogra­ficz­nej ZPAV.

Życiorys

Paweł Robert Kuczyń­ski urodził się 21 czerwca 1951 r. we Włocław­ku. Dzieciń­stwo spędził w miejsco­wo­ści Dobre na Kujawach. Podczas nauki w liceum w Ciecho­cin­ku zaczął grywać w zespo­łach bitowych, traktu­jąc to wówczas jako dobrą zabawę. W roku 1969 wraz z rodzi­ca­mi i siostrą przepro­wa­dził się do Torunia. Wkrótce potem związał się ze studenc­ką grupą teatral­ną "Panop­ty­kon" – kompo­no­wał, przygo­to­wy­wał oprawy muzyczne spekta­kli, a przy okazji współ­pra­co­wał z różnymi wykonaw­ca­mi z kręgu muzyki studenc­kiej. Jednak prawdzi­wą fascy­na­cją był dla niego rock. W studenc­kim studio radiowym wspólnie z Wieśkiem Ruciń­skim (Janem Castorem) tworzyli własne nagrania. W roku 1974 Paweł Kuczyń­ski ożenił się z Alicją, rok później urodził się Tymote­usz – ich pierwsze dziecko. W tymże samym roku 1975 powstał zespół Res Publica, w którym obok Pawła (gitara basowa) i Wieśka (gitara, wokal) wystę­po­wa­li Zbyszek Ruciński (gitara solowa) i Mirek Szczęsny (perkusja). Po pewnym czasie Mirka zastąpił Sławek Ciesiel­ski, a do składu doszedł flecista Grzegorz Ciechow­ski. Res Publica trwała, próbując i koncer­tu­jąc, do roku 1979. Jan Castor wyemi­gro­wał do Austra­lii, zaś Paweł, Sławek i Grzegorz, wsparci przez Zbyszka Krzywań­skie­go (gitara solowa) utworzy­li grupę Republi­ka, która po raz pierwszy wystą­pi­ła 25 kwietnia 1981 r. Ale swoista styli­sty­ka zespołu nie była wówczas jeszcze gotowa, zespół pracował nad nią przez kolej­nych kilka miesięcy. Paweł, tak jak jego koledzy, większość czasu spędzał w sali prób starej Odnowy w toruń­skim Dworze Artusa. Do roku 1986, kiedy to nastąpił rozpad pierw­sze­go składu zespołu, wziął udział w nagra­niach czterech singli i dwóch longplay­ów grupy, uczest­ni­czył w festi­wa­lach Roskilde 84 i Ruis Rock Festival w Turku oraz w widowi­sku baleto­wym "Republi­ka – Rzecz Publicz­na" wysta­wio­nym w Teatrze Wielkim w Łodzi. Pracował też z całym zespołem nad przygo­to­wa­niem materia­łu na kolejną płytę długo­gra­ją­cą. Materiał ten nie ujrzał jednak światła dzien­ne­go pod firmą Republi­ki – tuż po wejściu do studia nagra­nio­we­go doszło do rozpadu grupy.

Paweł, Sławek i Zbyszek szybko przystą­pi­li do nowych działań muzycz­nych. Stworzy­li grupę Opera, do której dołączy­li Robert Gawliń­ski i Jacek Rodzie­wicz. Jednak zespół ten nigdy nie zyskał wielkiej popular­no­ści. W efekcie każdy z muzyków poszedł własną drogą, a nagrany w roku 1988 longplay ukazał się dopiero w roku 1993. Paweł swoją sławną białą gitarę basową przeka­zał synowi, a sam zajął się projek­to­wa­niem mebli i wnętrz, a później produk­cją nagrań dźwię­ko­wych dla lokal­nych rozgło­śni radio­wych. Występ Republi­ki w starym składzie na Festi­wa­lu Piosenki Polskiej w Opolu w roku 1990 i nastę­pu­ją­cy po nim wyjazd na koncerty w klubach polonij­nych Chicago i Nowego Jorku potrak­to­wał wyłącz­nie okazjo­nal­nie. Nie pociągał go już styl życia muzyka rocko­we­go, wiążący się z częstym przeby­wa­niem z dala od domu. W 1990 r. przyszła na świat córka Marta.

Nową pasją Pawła okazała się wspinacz­ka. Wstąpił do Toruń­skie­go Klubu Wysoko­gór­skie­go, a nawet został jego prezesem. Wciąż chętnie słucha dobrej muzyki, spora­dycz­nie, np. podczas koncertu z okazji Dnia Białej Flagi, zdarza mu się zagrać dawne przeboje Republi­ki. Prowadzi niewiel­ką firmę wysoko­ścio­wą. Od kilku lat kulty­wu­je swoją najnow­szą pasję – piwowarstwo.

4 czerwca 2009 r. odbył się koncert z okazji dwudzie­stej rocznicy pierw­szych wolnych wyborów, uświet­nio­ny występem Republi­ki w niepeł­nym już składzie.


Dyskografia 7

Republika - 1984

1984

Republika
 • Wytwórnia: Mega Organisation Ltd.
 • Numer katalogowy: LP 1
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1983
 • Dodatkowa informacja: picture disc
Republika - Nieustanne tango

Nieustanne tango

Republika
 • Wytwórnia: Polton
 • Numer katalogowy: LPP - 012
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1984
Republika - nowe Nowe sytuacje

nowe Nowe sytuacje

Republika
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5337550
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
Republika - Nowe sytuacje

Nowe sytuacje

Republika
 • Wytwórnia: Polton
 • Numer katalogowy: LPP - 003
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1983
 • Opakowanie: gatefold
Republika - Nowe sytuacje / Nieustanne tango

Nowe sytuacje / Nieustanne tango

Republika
Opera - Opera

Opera

Opera
 • Wytwórnia: MJM Music PL
 • Numer katalogowy: MJM 5247
 • EAN: 5908243452479
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
 • Opakowanie: digipack
Republika - Republika 82 - 85

Republika 82 - 85

Republika
 • Wytwórnia: Sonic
 • Numer katalogowy: SON 39
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1993

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI