Paweł Kukiz
Muzyk

Biografia

Paweł Piotr Kukiz (ur. 24 czerwca 1963 w Paczko­wie. .) – polski polityk, muzyk, wokali­sta, autor tekstów piosenek, aktor. W latach 1984–2013 lider zespołu Piersi. Kandydat w wyborach prezy­denc­kich w 2015, inicja­tor komitetu wybor­cze­go i ruchu politycz­ne­go Kukiz’15, poseł na Sejm VIII i IX kadencji, przewod­ni­czą­cy klubu posel­skie­go Kukiz’15 w Sejmie VIII kadencji.

Życie prywatne

Wnuk Mariana Kukiza, przodow­ni­ka Policji Państwo­wej w II Rzeczy­po­spo­li­tej, zamor­do­wa­ne­go w ramach masakr więzien­nych NKWD w czerwcu 1941 we Lwowie. Syn Marianny oraz Tadeusza, lekarza i działa­cza kreso­we­go. Od 1991 jest żonaty z Małgo­rza­tą, ma trzy córki: Julię (ur. 1991), Polę (ur. 1994) i Hannę (ur. 2000).

Z zawodu muzyk, uzyskał wykształ­ce­nie średnie ogólne. W Niemo­dli­nie ukończył szkołę podsta­wo­wą i liceum ogólno­kształ­cą­ce (1981), tam też został założony zespół Piersi (1984). Studio­wał admini­stra­cję na Uniwer­sy­te­cie Wrocław­skim, a następ­nie prawo i nauki politycz­ne na Uniwer­sy­te­cie Warszaw­skim, nie kończąc żadnego z tych kierunków.

Kariera muzyczna i rozrywkowa

W latach 80. założył i udzielał się muzycz­nie w różnych zespo­łach rocko­wych takich jak CDN, Hak oraz Aya RL.

W latach 1984–2013 był liderem zespołu Piersi, w latach 1997–2004 działa­ją­ce­go pod nazwą Kukiz i Piersi. Wraz z tą grupą wydał dziewięć płyt. Kontro­wer­sje w tym czasie wzbudził m.in. antyko­ściel­nym utworem "ZChN zbliża się", któremu zarzu­ca­no obrazę uczuć religijnych.

Od 1989 do 1993 był wokali­stą zespołu Emigran­ci. W 2001 wziął udział w projek­cie muzycz­nym Yugoton, a w 2007 w jego konty­nu­acji – Yugopo­lis. W 2003 wydał płytę w duecie z Janem Boryse­wi­czem pt. Boryse­wicz & Kukiz. Z kolei w 2010 wraz z Maciejem Maleń­czu­kiem nagrał płytę z reper­tu­arem Kabaretu Starszych Panów – Starsi panowie. W duecie z Pihem zaśpie­wał piosenkę "Młodość" na wydanej w 2014 płycie Bal matural­ny produk­cji Rozbój­ni­ka Alibaby oraz Jana Borysewicza.

W latach 90. zaczął pojawiać się w filmach – zagrał główne role w filmie sensa­cyj­nym Girl Guide Juliusza Machul­skie­go, a wraz z Bolcem w filmach Ponie­dzia­łekWtorek Witolda Adamka.

Od 2009 był, wraz Markiem Horod­ni­czym, współ­go­spo­da­rzem programu publi­cy­stycz­ne­go Koniec końców w TVP1. W 2010 był jurorem na Festi­wa­lu Piosenki Angiel­skiej w Brzegu.

W drugiej połowie lat 90. wystąpił w reklamie napoju Pepsi. Jak sam stwier­dził, promował tę markę "dla pienię­dzy". Do wydarze­nia nawią­za­ła grupa Kazik na Żywo w utworze "Pozory często mylą" wydanym na albumie Las Maquinas de la Muerte (1999), w którym pojawiły się słowa stano­wią­ce bezpo­śred­nie odnie­sie­nie do Pawła Kukiza (Spragnio­ny, do picia niele­d­wie się zbliżam, wiedzio­ny reklamą z udziałem Kukiza).

Działalność społeczna i polityczna
Działalność do 2014

W wyborach prezy­denc­kich w 2005 znalazł się w honoro­wym komite­cie poparcia Donalda Tuska. W latach 2006–2007 wspierał kampanię samorzą­do­wą Hanny Gronkie­wicz-Waltz i parla­men­tar­ną Platfor­my Obywatelskiej.

W 2009 został redak­to­rem naczel­nym portalu nieobec​ni​.com​.pl, poświę­co­ne­go dokumen­ta­cji polskich cmenta­rzy za wschod­nią granicą kraju, a także zabyt­ko­wych cmenta­rzy na Ziemiach Zachod­nich (m.in. pożydow­skich i ponie­miec­kich), jak również wszyst­kich nekro­po­lii, na których spoczy­wa­ją Polacy. Przy współ­pra­cy z Powier­nic­twem Polskim nagrał także piosenkę "Heil Sztajnbach".

W wyborach prezy­denc­kich w 2010 opowie­dział się za kandy­da­tu­rą Marka Jurka. W tym samym roku podpisał się pod apelem Fundacji Mamy i Taty "Cała Polska chroni dzieci", prote­stu­ją­cej przeciw­ko plano­wa­nej na lipiec tegoż roku w Warsza­wie europej­skiej paradzie mniej­szo­ści seksu­al­nych EuroPri­de. Paweł Kukiz zadekla­ro­wał się jako przeciw­nik adopcji dzieci przez homosek­su­ali­stów oraz przeciw­nik aborcji.

W 2010 i 2011 był człon­kiem komitetu poparcia dla Marszu Niepod­le­gło­ści, organi­zo­wa­ne­go corocz­nie 11 listo­pa­da w Narodowe Święto Niepod­le­gło­ści przez Młodzież Wszech­pol­ską i Obóz Narodowo-Radykal­ny. Z komitetu poparcia marszu wystąpił w 2012.

Zaczął angażo­wać się w działal­ność politycz­ną, głosząc głównie hasło poparcia dla wprowa­dze­nia jedno­man­da­to­wych okręgów wybor­czych i organi­zu­jąc m.in. akcję "Zmieleni​.pl". Wziął udział w akcji na rzecz ruchu pro-life "Uratuj świętego!" (2011).

Działalność od 2014

W wyborach samorzą­do­wych w 2014 z ramienia Bezpar­tyj­nych Samorzą­dow­ców został wybrany na radnego Sejmiku Wojewódz­twa Dolno­ślą­skie­go; został człon­kiem komisji współ­pra­cy zagra­nicz­nej oraz kultury, nauki i edukacji.

W lutym 2015 zapowie­dział zamiar startu w wyborach prezy­denc­kich 10 maja tegoż roku. Zajął 3. miejsce wśród 11 kandy­da­tów, zdoby­wa­jąc 3 099 079 głosów, co stano­wi­ło 20,8% głosów ważnych. Nie poparł w II turze żadnego z kandy­da­tów. W lipcu 2015 powołał KWW Kukiz’15 z zamiarem startu w jesien­nych wyborach parla­men­tar­nych (według jego słów nazwa ruch oznacza "Koniec Układu Korupcji i Złodziej­stwa"). Otwierał listę tego komitetu w okręgu warszaw­skim; otrzymał 76 675 głosów i zdobył mandat poselski (ruch otrzymał 8,8% głosów i 42 mandaty posel­skie). W Sejmie VIII kadencji został przewod­ni­czą­cym klubu posel­skie­go Kukiz’15, zasiadł też w Komisji do Spraw Służb Specjal­nych. W grudniu 2015 ogłoszo­no powsta­nie Stowa­rzy­sze­nia na Rzecz Nowej Konsty­tu­cji Kukiz’15, zareje­stro­wa­ne­go w 2016, którego został prezesem.

W wyborach do Parla­men­tu Europej­skie­go w 2019 jego ugrupo­wa­nie nie zdobyło mandatów (Kukiz’15 otrzymał 3,7% głosów). Paweł Kukiz został wówczas upoważ­nio­ny do prowa­dze­nia rozmów z innymi ugrupo­wa­nia­mi politycz­ny­mi w sprawie wspól­ne­go startu w wyborach parla­men­tar­nych w tym samym roku. W sierpniu 2019 ogłosił, że Kukiz’15 wystar­tu­je w wyborach do Sejmu z list PSL w ramach Koalicji Polskiej. W wyborach Paweł Kukiz kandy­do­wał z pierw­sze­go miejsca w okręgu opolskim i uzyskał poselską reelek­cję, otrzy­mu­jąc 23 468 głosów. Kandy­da­ci rekomen­do­wa­ni przez kiero­wa­ny przez niego ruch uzyskali 6 mandatów posel­skich. W dniu rozpo­czę­cia nowej kadencji Sejmu został ogłoszo­ny przewod­ni­czą­cym Rady Koalicji Polskiej.

3 marca 2020 na antenie radia RMF FM poinfor­mo­wał o tworze­niu związa­nej ze stowa­rzy­sze­niem partii politycz­nej pod nazwą K’15, którą zareje­stro­wa­no w sierpniu tego samego roku.


Dyskografia 50

Yugopolis - 2

2

Yugopolis
 • Wytwórnia: T1-Teraz
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • EAN: 3770002175194
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2012
 • Opakowanie: digipack
 • Dodatkowa informacja: Platynowa płyta
Piersi - 60/70 Piersi i przyjaciele

60/70 Piersi i przyjaciele

Piersi
 • Wytwórnia: Silverton
 • Numer katalogowy: ST 004-94 CD
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
Aya RL - Ameryka

Ameryka

Aya RL
 • Wytwórnia: Mercury Polska
 • Numer katalogowy: 578 514-2
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1996
 • Opakowanie: slim case
Aya RL - Aya RL

Aya RL

Aya RL
 • Wytwórnia: Tonpress
 • Numer katalogowy: SX-T 67
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1985
 • Dodatkowa informacja: czerwona
Aya RL - Aya RL

Aya RL

Aya RL
 • Wytwórnia: Tonpress
 • Numer katalogowy: SX-T 163
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1989
 • Dodatkowa informacja: niebieska
Aya RL - Aya RL

Aya RL

Aya RL
 • Wytwórnia: Tomi
 • Numer katalogowy: CD 009
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
Yugopolis - Bez prądu

Bez prądu

Yugopolis
 • Wytwórnia: T1-Teraz
 • Numer katalogowy: 375 614 7
 • EAN: 0602537561476
 • Nośnik: 2CD+DVD
 • Data wydania: 2013
 • Opakowanie: digipack
Yugopolis - Bez prądu

Bez prądu

Yugopolis
 • Wytwórnia: T1-Teraz
 • Numer katalogowy: 375 613 6
 • EAN: 0602537561360
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
Borysewicz Kukiz - Bo tutaj jest jak jest

Bo tutaj jest jak jest

Borysewicz Kukiz
 • Wytwórnia: BMG Poland /​ Zic Zac
 • Numer katalogowy: BMGLOC0041
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2003
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Borysewicz Kukiz - Borysewicz Kukiz

Borysewicz Kukiz

Borysewicz Kukiz
Aya RL - Calma

Calma

Aya RL
 • Wytwórnia: Mercury Polska
 • Numer katalogowy: 534 044-2
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1996
 • Opakowanie: digipack
Kukiz - Chodź zabiorę cię

Chodź zabiorę cię

Kukiz
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 215
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1999
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Sztywny Pal Azji - Dewiacje na wakacje

Dewiacje na wakacje

Sztywny Pal Azji
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: CD 11325
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2011
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Wojciech Hoffmann - Drzewa

Drzewa

Wojciech Hoffmann
 • Wytwórnia: Art Sound Studio
 • Numer katalogowy: ASS 001
 • EAN: 0724359139920
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2003
Borysewicz Kukiz - Jeśli tylko chcesz

Jeśli tylko chcesz

Borysewicz Kukiz
 • Wytwórnia: BMG Poland /​ Zic Zac
 • Numer katalogowy: BMGLOC0061
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2003
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Borysewicz Kukiz - Jest taki dzień

Jest taki dzień

Borysewicz Kukiz
 • Wytwórnia: BMG Poland /​ Zic Zac
 • Numer katalogowy: BMGLOG0073
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2003
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Kukiz & Hak - Mała dziewczynka

Mała dziewczynka

Kukiz & Hak
 • Wytwórnia: Ania Box Music
 • Numer katalogowy: ABM 012
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
Piersi - Miasteczko South Park

Miasteczko South Park

Piersi
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 253
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2000
 • Opakowanie: slim case
Piersi - Młode Tłoki

Młode Tłoki

Piersi
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 262
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2000
 • Opakowanie: slim case
Piersi - My już są amerykany

My już są amerykany

Piersi
 • Wytwórnia: Silverton
 • Numer katalogowy: ST 00293 CD
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1993
Borysewicz Kukiz - Niby jestem, niby nie

Niby jestem, niby nie

Borysewicz Kukiz
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2002
 • Opakowanie: bez opakowania
Piersi - Nie gniewaj się Janek

Nie gniewaj się Janek

Piersi
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 599
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2004
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Piersi - O, Hela

O, Hela

Piersi
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 096
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1997
 • Opakowanie: slim case
Piersi - Piersi

Piersi

Piersi
Piersi - Pieśni ojczyźniane

Pieśni ojczyźniane

Piersi
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5263120
 • EAN: 0724352631209
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
Piersi - Piosenka z takim tekstem żeby w radiu puszczali

Piosenka z takim tekstem żeby w radiu puszczali

Piersi
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 626
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2005
 • Opakowanie: slim case
Piersi - Piracka płyta

Piracka płyta

Piersi
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 8636442
 • EAN: 0724386364425
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
Budka Suflera - Pokonamy fale

Pokonamy fale

Budka Suflera
 • Wytwórnia: TVP
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2005
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Piersi - Powrót do raju

Powrót do raju

Piersi
 • Wytwórnia: Silverton
 • Numer katalogowy: CD ST 012-95
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1995
Piersi - Raj na ziemi

Raj na ziemi

Piersi
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 8237552
 • EAN: 0724382375524
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1997
Emigranci - Rosja i Ameryka

Rosja i Ameryka

Emigranci
 • Wytwórnia: Bass Records
 • Numer katalogowy: BCD 018
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1992
Piersi - Rowerek

Rowerek

Piersi
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 289
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2000
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Robert Chojnacki - Saxophonic

Saxophonic

Robert Chojnacki
 • Wytwórnia: Ferment
 • Numer katalogowy: 1732-8543-6
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2006
 • Dodatkowa informacja: wydanie specjalne
Robert Chojnacki - Saxophonic

Saxophonic

Robert Chojnacki
 • Wytwórnia: Mister Sax
 • Numer katalogowy: MRSAX003
 • EAN: 5905912551464
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2006
Sexbomba - Sexxbomba

Sexxbomba

Sexbomba
 • Wytwórnia: Sonic
 • Numer katalogowy: SON 210
 • Nośnik: 2CD+DVD
 • Data wydania: 2007
 • Opakowanie: digipack
Kukiz - Siła i honor

Siła i honor

Kukiz
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 88697822122
 • EAN: 0886978221223
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2012
Yugopolis - Słoneczna strona miasta

Słoneczna strona miasta

Yugopolis
 • Wytwórnia: T1-Teraz
 • Numer katalogowy: 172 708 6
 • EAN: 0602517270862
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
Maciej Maleńczuk Paweł Kukiz - Starsi panowie

Starsi panowie

Maciej Maleńczuk Paweł Kukiz
 • Wytwórnia: QM Music
 • Numer katalogowy: 2175002
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: digipack
Big Cyc - Szambo i perfumeria

Szambo i perfumeria

Big Cyc
 • Wytwórnia: Sony BMG Music
 • Numer katalogowy: 88697281782
 • EAN: 0886972817828
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: super jewel box
Robert Chojnacki - The Best Of

The Best Of

Robert Chojnacki
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 2729230
 • EAN: 0602527292304
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2009
 • Opakowanie: digipack
Yugoton - The Best Of

The Best Of

Yugoton
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 88697621992
 • EAN: 0886976219925
 • Nośnik: CD+DVD
 • Data wydania: 2009
 • Opakowanie: super jewel box
Yugopolis - The Best Of Yugopolis

The Best Of Yugopolis

Yugopolis
 • Wytwórnia: T1-Teraz
 • Numer katalogowy: 470 654 5
 • EAN: 0602547065452
 • Nośnik: CD+DVD
 • Data wydania: 2014
 • Opakowanie: digipack
Yugopolis - The Best Of Yugopolis

The Best Of Yugopolis

Yugopolis
 • Wytwórnia: T1-Teraz
 • Numer katalogowy: 470 654 3
 • EAN: 0602547065438
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 2015
Jacek Skubikowski - Uczciwa bieda

Uczciwa bieda

Jacek Skubikowski
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: CD 10969
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2012
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Zawsze tam gdzie ty
Krzysztof Jaryczewski - Vinyl

Vinyl

Krzysztof Jaryczewski
 • Wytwórnia: Accord Song
 • Numer katalogowy: 517
 • EAN: 5901448277007
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
 • Opakowanie: slipcase, standard
Aya RL - Wy to ja

Wy to ja

Aya RL
 • Wytwórnia: Polygram Polska
 • Numer katalogowy: sonv 01
 • Nośnik: mLP
 • Data wydania: 1998
Kukiz - Wyspa zielona

Wyspa zielona

Kukiz
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 771 303 5
 • EAN: 0602577130359
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2018
 • Opakowanie: digipack
Yugoton - Yugoton

Yugoton

Yugoton
 • Wytwórnia: Zic Zac
 • Numer katalogowy: 74321830222
 • EAN: 0743218302220
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
Kukiz - Zakazane piosenki

Zakazane piosenki

Kukiz
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 88725422872
 • EAN: 0887254228721
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2014
Kukiz - Żywot staruszka

Żywot staruszka

Kukiz
 • Wytwórnia: PTE Allianz Polska S.A.
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1999
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI