Paweł "Pablopavo" Sołtys
Muzyk

Biografia

Paweł Sołtys, ps. Pablo­pa­vo (ur. 30 marca 1978 w Warsza­wie) – polski pisarz, wokali­sta, autor tekstów piosenek i kompozytor.

Od 2003 roku jest jednym z filarów zespołu Vavamuf­fin. W 2009 roku rozpo­czął karierę solową. Jego twórczość muzyczna firmo­wa­na pseudo­ni­mem "Pablo­pa­vo" (samodziel­nie lub z zespołem "Ludziki") jest wszech­stron­na i trudna do zalicze­nia do jednego, konkret­ne­go stylu.

Działalność literacka i dziennikarska

Autor tekstów i opowia­dań druko­wa­nych w Studium, LampieRicie Baum. W 

2017 zadebiu­to­wał wydanym przez Wydaw­nic­two Czarne zbiorem opowia­dań Mikro­ty­ki, znako­mi­cie przyję­tym przez krytyków. Wiosną 2018 został laure­atem Nagrody Literac­kiej im. Marka Nowakow­skie­go. Uroczy­stość wręcze­nia nagrody odbyła się 3 kwietnia 2018 w Warsza­wie. Laureat Nagrody Literac­kiej Gdynia 2018 oraz nomino­wa­ny do Nagrody Literac­kiej "Nike" 2018. We wrześniu 2019 roku ukazała się druga książka Sołtysa "Niera­dość", również wydana przez Wydaw­nic­two Czarne.

Opubli­ko­wał również opowia­da­nie "Co się robi, gdy się wydało książkę".

Jako dzien­ni­karz związany był ze stacją radiową Roxy FM, w której prowa­dził autorską audycję "Tramwaj z Pragi". Reali­za­cja programu została zakoń­czo­na 1 stycznia 2014 roku, kiedy to szefo­stwo stacji zrezy­gno­wa­ło z autor­skich audycji wielu artystów.

Działalność muzyczna

Karierę rozpo­czął w 2000 roku w zespole Saduba, a od 2001 roku wystę­po­wał w grupie Magara, w których pełnił rolę wokali­sty i gitarzysty.

Od 2002 wraz z Regga­ene­ra­to­rem i Krzakiem współ­two­rzy Zjedno­cze­nie Sound System, które propa­gu­je muzykę jamajską w wydaniu soundsystemowym.

Od 2003 jest wokali­stą Vavamuf­fin, prócz tego od 2006 udziela się w Ba-Lan Sound­sys­tem oraz w zespole Sedativa. Współ­pra­co­wał m.in. z Fu (Olsen/​Fu, Zipera, ZIP Skład), Hemp Gru, O.S.T.R., Sidneyem Polakiem, Sedativą, Dread­squ­adem, Magierą, James Ashen, Habakuk, Junior Stress i Maleo Reggae Rockers. Ostatnio ukazał się bootleg koncer­to­wy z jego udziałem wraz z zespołem Magara. Pojawił się również w refrenie na płycie Molesta + kumple. Wspólnie z Regga­ene­ra­to­rem nagrał utwór Gyal na medal na składan­kę Polski ogień wydaną przez wytwór­nię Germa­ican Records. Wraz z Vavamuf­fin muzyk wspierał kampanię Stowa­rzy­sze­nia Nigdy Więcej Muzyka Przeciw­ko Rasizmowi. 

W 2009 roku artysta rozpo­czął karierę solową. Wydał wówczas debiu­tanc­ki singiel na winylu (7") Zykamu/​Dola Selek­to­ra oraz singiel inter­ne­to­wy Telehon promu­ją­cy pierwszy album tego artysty. Jego debiu­tanc­ki album zatytu­ło­wa­ny Telehon pojawił się w sklepach 26 września 2009 nakładem wydaw­nic­twa Karrot Kommando i jest sygno­wa­ny nazwą "Pablo­pa­vo & Ludziki". 30 marca 2011, w dzień jego trzydzie­stych trzecich urodzin, premierę miał drugi album Pablo­pa­vo i Ludzików, nazwany 10 piosenek. Trzecią płytę pod tytułem Głodne kawałki wydał 28 listo­pa­da 2011 we współ­pra­cy z produ­cen­tem Pracza­sem. 25 stycznia 2014 ukazał się kolejny nagrany z Ludzi­ka­mi album Polor (zawie­ra­ją­cy przebój Dancin­go­wa Piosenka Miłosna, który osiągnął 4 miejsce na liście przebo­jów Programu Trzecie­go), a w paździer­ni­ku tego roku solowy album Tylko. Rok później nagrał wraz z Pracza­sem i Anną Iwanek avant-popowy album Wir, promo­wa­ny przez singiel Paździer­ni­ko­wy facet, który wspiął się na 12 miejsce listy przebo­jów Trójki. 30 marca 2017 ukazał się album Pablo­pa­vo i Ludzików Ladinola, zawie­ra­ją­cy m.in. utwór Wszyst­kie neony. Najnow­szym albumem wydanym pod szyldem Pablo­pa­vo i Ludziki jest Marginal, wydany 12 paździer­ni­ka 2018 roku. W 2020 roku ukazał się album "Wszyst­kie nerwowe piosenki" sygno­wa­ny przez skład Pablo­pa­vo i Ludziki z Naprawdę Dużym Zespołem, wydany wyłącz­nie na płytach winylo­wych i niedo­stęp­ny w serwi­sach streamingowych.

Życie prywatne

Ukończył liceum im. Antonie­go Dobiszew­skie­go w Warsza­wie. Studio­wał rusycy­sty­kę na Uniwer­sy­te­cie Warszaw­skim, jednak nie ukończył nauki. Żonaty z Moniką Sołtys. Kibic sekcji piłkar­skiej klubu Legia Warszawa. Urodził się i wychował na Stegnach i Sadybie, potem przepro­wa­dził się na Grochów gdzie miesz­ka­li jego dziad­ko­wie, i tam mieszkał 15 lat. Gdy był mały spędzał wakacje na Grocho­wie i jak w jednym z dla gazety Metro Warszawa powie­dział "Grochów był tajemniczy".

Nagrody i wyróżnienia muzyczne

Nagrody i wyróżnienia literackie

 • Nagroda Literac­ka im. Marka Nowakow­skie­go 2018 (laur)
 • Nagroda Literac­ka "Nike" 2018 (nomina­cja)
 • Nagroda Literac­ka Gdynia 2018 (nomina­cja)

 • Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI