Piotr “Glaca” Mohamed
Muzyk

Biografia

Piotr Mag­di “Gla­ca” Moha­med (ur. 10 kwiet­nia 1970 w Rze­szo­wie) – pol­ski muzyk, pro­du­cent muzycz­ny, autor tek­stów i woka­li­sta pocho­dze­nia sudań­skie­go. Czło­nek Aka­de­mii Fono­gra­ficz­nej ZPAV.

Życiorys

Jest synem sudań­skie­go inży­nie­ra i pol­skiej lekar­ki. Więk­szość lat dzie­ciń­stwa spę­dził miesz­ka­jąc w Libii i Suda­nie. Po powro­cie do Pol­ski zamiesz­kał w Swa­rzę­dzu.

Był współ­za­ło­ży­cie­lem gru­py muzycz­nej Swe­et Noise. W 2008 wraz z DJ-em i pro­du­cen­tem muzycz­nym zna­nym jako TR Hac­ker powo­łał pro­jekt My Riot, któ­re­go debiu­tanc­ki album zaty­tu­ło­wa­ny Swe­et Noise miał pre­mie­rę 13 wrze­śnia 2011. Od 2009 wraz z Justi­nem Chan­cel­lo­rem z ame­ry­kań­skiej for­ma­cji Tool współ­two­rzy pro­jekt M.T.void. 6 kwiet­nia 2018 pre­mie­rę miał solo­wy album muzy­ka o tytu­le ZANG, na któ­rym gościn­nie wystą­pi­li Justin Chan­cel­lor, Kora, Peja, Mar­ta Podul­ka i Anna Pari­ni.

W ramach wystę­pów ze Swe­et Noise, Moha­med współ­pra­co­wał z taki­mi wyko­naw­ca­mi jak: Vader, Adam Dar­ski, Krzysz­tof Racz­kow­ski, O.S.T.R., Edy­ta Gór­niak, Nata­lia Kukul­ska, Anna Maria Jopek, Anja Ortho­dox oraz Bog­dan Kon­drac­ki. Ponad­to woka­li­sta wystą­pił gościn­nie na albu­mach takich wyko­naw­ców jak: Slums Attack, Ski Skład, Sha­hid, Pezet, Peja, None i Black Glass.

Jego mene­dżer­ką i żoną była Syl­wia Lato, z któ­rą roz­wiódł się w 2014. Mają cór­kę Sarę.


Dyskografia 11

Sweet Noise - Czas ludzi cienia

Czas ludzi cienia

Sweet Noise
Sweet Noise - Getto

Getto

Sweet Noise
Sweet Noise - Koniec wieku

Koniec wieku

Sweet Noise
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 538 233-2
 • EAN: 0731453823327
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1998
Sweet Noise - Nie było

Nie było

Sweet Noise
 • Wytwórnia: Noise Inc / Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 571
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2004
 • Opakowanie: slim case
NoNe - No One

No One

NoNe
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0114
 • EAN: 5907785016972
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
Sweet Noise - Respect

Respect

Sweet Noise
 • Wytwórnia: Izabelin Studio
 • Numer katalogowy: CD 029
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1995
Sweet Noise - Revolta

Revolta

Sweet Noise
My Riot - Sweet Noise

Sweet Noise

My Riot
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 082337 2
 • EAN: 5099908233721
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2011
 • Opakowanie: digipack
Sweet Noise - Świadek

Świadek

Sweet Noise
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2004
 • Opakowanie: bez opakowania
Sweet Noise - The Triptic

The Triptic

Sweet Noise
Sweet Noise - Wyżej

Wyżej

Sweet Noise

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI