Piotr "Gulczas" Gulczyński
Muzyk

Biografia

Piotr Gulczyń­ski, pseud. Gulczas (ur. 14 maja 1968 w Poznaniu) – polski uczest­nik reality show Big Brother.

Życiorys

W 2001 wziął udział w pierw­szej polskiej edycji reality show Big Brother. W domu Wielkie­go Brata razem z Klaudiu­szem Ševko­vi­ciem i Sebastia­nem Florkiem tworzył trio nazywane Sękociń­scy DJ-e. Z programu odpadł po 85 dniach pobytu.

W 2001 napisał książkę Tajem­ni­ce domu w Sękoci­nie, wydaną przez wydaw­nic­two Vera. Ujawnił w niej m.in. tajniki testów dla kandy­da­tów do pierw­szej edycji Big Brother w Polsce. Opisał również system komuni­ka­cji, w którym wspólnie z Klaudiu­szem Sevko­vi­ciem i Sebastia­nem Florkiem, bez wiedzy Wielkie­go Brata i innych miesz­kań­ców, infor­mo­wa­li się wzajem­nie o tym, kto kogo nomino­wał. Jedno­cze­śnie zapewnił, że nie wykorzy­sta­li tego systemu, aby umawiać się w sprawie nominacji.

W 2001 wystąpił w wideokli­pie Małgo­rza­ty Ostrow­skiej Śmierć dysko­te­ce. Zagrał w filmach Jerzego Gruzy: Gulczas, a jak myślisz… (2001) i Yyyreek!!! Kosmicz­na nomina­cja (2002) oraz Marcina Sobociń­skie­go Trzymaj­my się planu (2004). W 2002 użyczył wizerun­ku piwom GulczasGulczas Mocny, produ­ko­wa­nym przez Browar Jabłonowo.

W 2004 wziął udział w czwartej edycji reality show Bar. W 2008 wystąpił w Big Brother Vip, specjal­nej wersji reality show z udziałem znanych osób.

Z zawodu specja­li­sta do spraw reklamy. Związany z klubem motocy­klo­wym Black Rider MCSebastian Gabryel, "Gulczas". Wspomnie­nia z domu Wielkie­go Brata, w: Głos Wielko­pol­ski (Magazyn), 15.3.2019, s. 21.

Życie prywatne

Rozwie­dzio­ny, ma syna Igora. Jest szwagrem piosen­kar­ki Małgo­rza­ty Ostrow­skiej. W 2009 ożenił się ponownie, a w 2012 urodziła mu się córka.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI