Piotr Iwicki
Muzyk

Biografia

Piotr Iwicki (ur. 31 stycznia 1965 w Bydgosz­czy) – polski muzyk-perku­si­sta, pianista, kompo­zy­tor, produ­cent nagrań, dzien­ni­karz, samorzą­do­wiec, wójt gminy Raszyn w latach 2002–2006. Od lutego 2016 do czerwca 2017 był dyrek­to­rem Agencji Muzycz­nej Polskie­go Radia. Od stycznia 2019 sekre­tarz miasta Milanówka.

Wykształcenie

Jest absol­wen­tem Akademii Muzycz­nej im. Fryde­ry­ka Chopina w Warsza­wie. Ukończył studia podyplo­mo­we w Insty­tu­cie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk i w Kolegium Zarzą­dza­nia i Finansów SGH. Syn Jerzego Iwickie­go, muzyka i inżynie­ra, wnuk Jana Iwickie­go, wiolon­cze­li­sty Filhar­mo­nii Pomor­skiej w Bydgoszczy.

Działalność samorządowa

W wyborach bezpo­śred­nich wybrany na wójta gminy Raszyn na kadencję 2002–2006 z listy PiS. W latach 2005–2012 członek PiS oraz pełno­moc­nik na gminę Raszyn. Od 2008 do 2012 sekre­tarz koła PiS na powiat prusz­kow­ski. Starto­wał w wyborach na wójta na kadencję 2006–2010, przegry­wa­jąc w drugiej turze, wybrany na tę kadencję na radnego gminy. W 2010 wybrany na radnego powiatu prusz­kow­skie­go z najlep­szym wynikiem wśród kandy­da­tów PiS. Od 1 stycznia 2019 roku, sekre­tarz miasta Milanówka.

Działalność muzyczna

Jako muzyk wystę­po­wał w USA, Libanie, Omanie, Japonii i całej Europie; wielo­krot­nie nomino­wa­ny do nagrody Fryde­ry­ka, z różnymi zespo­ła­mi i orkie­stra­mi zdobył ten laur; m.in. laureat 1995 (musical Metro), 1999 (muzyka poważna).

Koncer­to­wał z orkie­stra­mi: Filhar­mo­nia Narodowa, Polska Orkie­stra Kameral­na, Sinfonia Varsovia, Pende­rec­ki Festival Orche­stra, Warsaw Camerata oraz z kompo­zy­to­ra­mi i dyrygen­ta­mi: Krzysz­tof Pende­rec­ki, Marc Minkow­ski, Simon Standage, Witold Lutosław­ski i Ruben Silva.

Od 1987 roku pierwszy perku­si­sta Warszaw­skiej Opery Kameral­nej. Jako perku­si­sta bądź specja­li­sta od synte­za­to­rów grał z takimi gwiaz­da­mi jak: Chris Botti, Marcus Miller, Kenny G, The Alfred Hause Tango Orche­stra, Michael Bolton, John Abercrom­bie, Gil Goldste­in, Chris White, Hugh Burnes, Hiram Bullock, Bob Stewart, Milo Kurtis’s Drum Freaks, Tomasz Stańko, Edyta Barto­sie­wicz, Anita Lipnicka, Edyta Górniak. Wystę­po­wał na festi­wa­lach na całym świecie oraz w w wielu salach koncer­to­wych od Japonii do Stanów Zjedno­czo­nych w tym m.in.: Orchard Hall (Tokio), Beetho­ven Halle (Bonn), Salle Pleyel oraz Cité de la Musique (Paryż), NHK Hall (Nagoja), The Royal Albert Hall w Londynie czy Sala Kongre­so­wa w Warszawie.

Jest założy­cie­lem i człon­kiem Loud Jazz Band oraz liderem Virtual J@zz Reality. Jego dysko­gra­fia obejmuje ponad 60 albumów z muzyką klasycz­ną, jazzem, popem, rockiem i world music. Ma na koncie liczne nagrania archi­wal­ne dla Polskie­go Radia i Telewi­zji. Od 2018 roku nagrywa i gra gościn­nie z zespołem w wersji akustycznej.

Działalność dziennikarska

Dzien­ni­karz kultu­ral­ny, recen­zent płyt (Gazeta Wyborcza, gazeta​.pl, magazyn kultury katolic­kiej RuaH), Jazz Forum, Polityka, Gazeta Polska Codzien­nie, . Autor www​.jazzga​ze​ta​.pl nieza­leż­ne­go inter­ne­to­we­go serwisu muzycz­ne­go. Redaktor Polskie­go Radia (Radio dla Ciebie, Radio "Bis", Program III, współ­pra­cu­je z radiową Jedynką i Radiem w Nowym Jorku). Komen­ta­tor TVP, Polsatu, TVN i TVP Kultura. Przez blisko trzy lata był dyrek­to­rem progra­mo­wym jednej z komer­cyj­nych warszaw­skich stacji radio­wych – Jazz Radio.

Działalność kulturalna

Organi­za­tor festi­wa­li zarówno w Polsce jak i za granicą (Il Nuovo Jazz Polacco – Rzym, Między­na­ro­do­wy Festiwal Muzyki Sakral­nej w Warsza­wie). Członek Rady Muzeum Dulag 121 w Prusz­ko­wie, od 26 maja 2012 przewod­ni­czą­cy tej Rady. Ekspert ds. kultury miasta stołecz­ne­go Warszawy. Członek Zarządu Stowa­rzy­sze­nia Artystów Wykonaw­ców Utworów Muzycz­nych i Muzyczno-słownych – SAWP.

Członek Rady Nagrody Fryderyk – katego­ria Jazz. Wyróż­nio­ny odzna­ka­mi "Zasłu­żo­ny dla Kultury Polskiej" oraz "Zasłu­żo­ny dla Warszawy". W 2014 roku nagro­dzo­ny (wraz z polsko/​norweskim Loud Jazz Band) Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzic­twa Narodo­we­go. W czerwcu 2017 roku został odzna­czo­ny Brązowym Medalem "Zasłu­żo­ny Kulturze Gloria Artis" oraz nagrodą jubile­uszo­wą Stowa­rzy­sze­nia Wykonaw­ców Utworów Muzycz­nych i Słowno-Muzycz­nych SAWP za XXX lat pracy artystycz­nej. W lipcu 2018 roku odzna­czo­ny Złotym Krzyżem Zasługi.

W lutym 2016 powołany został na stano­wi­sko szefa Agencji Muzycz­nej Polskie­go Radia.

W 2017 roku zasiada w jury konkursu O!Polskie Przeboje (razem z Paweł Sztompke) oraz Między­na­ro­do­we­go Konkursu Piosenki Eurowi­zji (przewod­ni­czą­cy jury).


Dyskografia 5

Harlem - 5:30

5:30

Harlem
 • Wytwórnia: Offmusic
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2004
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Mr Gil - Alone

Alone

Mr Gil
 • Wytwórnia: Ars Mundi
 • Numer katalogowy: AMS 015 R
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1998
Mr Gil - Alone

Alone

Mr Gil
 • Wytwórnia: Oskar
 • Numer katalogowy: OSKAR 1086 2CD
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2019
 • Opakowanie: digipack
Nocna Zmiana Bluesa - Co tylko chcesz

Co tylko chcesz

Nocna Zmiana Bluesa
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 8528682
 • EAN: 0724385286827
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1996
Harlem - Lustra

Lustra

Harlem
 • Wytwórnia: Eurocom Music
 • Numer katalogowy: EUCD 001
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1995

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI