Piotr "Peter" Wiwczarek
Muzyk

Biografia

Piotr "Peter" Paweł Wiwcza­rek (ur. 22 paździer­ni­ka 1965 w Olszty­nie), niegdyś znany również jako Behemoth – polski wokali­sta, gitarzy­sta i produ­cent muzyczny. Absol­went Wydziału Biologii Wyższej Szkoły Pedago­gicz­nej w Olszty­nie. Współ­za­ło­ży­ciel, główny kompo­zy­tor, autor tekstów i lider death­me­ta­lo­wej grupy muzycz­nej Vader. W 2004 roku Wiwcza­rek założył heavy­me­ta­lo­wą grupę Panzer X. Jako produ­cent muzyczny współ­pra­co­wał z grupą Decapi­ta­ted. Gościn­nie wziął udział w nagraniu albumów takich grup jak: Kingdom of the Lie, Slashing Death, Sweet Noise, Ceti czy Para Wino Band.

W 2012 roku wraz z zespołem Vader otrzymał nagrodę polskie­go przemy­słu fonogra­ficz­ne­go Fryde­ry­ka w katego­rii album roku metal za płytę Welcome to the Morbid Reich (2011). Muzyk gra na gitarach elektrycz­nych polskiej firmy Ran Guitars z Olsztyna. Pod koniec lat 80. XX wieku poznał później­sze­go menedże­ra Vader Mariusza Kmiołka i autora tekstów Pawła Frelika, z którymi współ­pra­cu­je na stałe.

W 2008 roku wywiad z Wiwczar­kiem ukazał się w książce dzien­ni­ka­rza Programu III Polskie­go Radia – Piotr Kaczkow­skie­go pt. "Rozmowy Trzecie" (, FotoJana, Kraków).

W książce Joela McIvera pt. "The 100 Greatest Metal Guita­ri­sts" został sklasy­fi­ko­wa­ny na 68. miejscu.

Młodość

Piotr Paweł Wiwcza­rek urodził się 22 paździer­ni­ka 1965 w Olszty­nie, w rodzinie prakty­ku­ją­cych katoli­ków. Uczęsz­czał do Szkoły Podsta­wo­wej nr 17 i III Liceum Ogólno­kształ­cą­ce­go im. Mikołaja Koper­ni­ka w Olszty­nie. Jest absol­wen­tem Wydziału Biologii Wyższej Szkoły Pedago­gicz­nej w Olszty­nie. Ukończył szkołę muzyczną I stopnia w klasie skrzy­piec. Jako nasto­la­tek zainte­re­so­wał się grą na gitarze. Po ukończe­niu studiów w 1989 roku pracował krótko jako nauczy­ciel biologii. Wkrótce potem zrezy­gno­wał z pracy w szkole i poświę­cił się muzyce.

Działalność artystyczna

W 1983 roku w wieku osiem­na­stu lat, inspi­ro­wa­ny dokona­nia­mi takich grup jak: Accept, Judas Priest i Slayer, wraz z przyja­cie­lem, również gitarzy­stą, Zbignie­wem Wróblew­skim założył grupę muzyczną Vader. Zespół w począt­ko­wym okresie działal­no­ści wykony­wał heavy metal. W 1986 roku Wróblew­ski odszedł z zespołu w związku ze zmianą stylu prezen­to­wa­nej przez zespół muzyki.

W 1988 roku po szeregu zmian perso­nal­nych do zespołu dołączył perku­si­sta Krzysz­tof Raczkow­ski, z którym lider Vader odniósł sukces, podpi­su­jąc w 1992 roku kontrakt płytowy z brytyj­ską wytwór­nią muzyczną Earache Records na nagranie debiu­tanc­kie­go albumu. Również w 1988 roku zespół rozpo­czął współ­pra­cę z menedże­rem Mariu­szem Kmioł­kiem. Pierwsze wydaw­nic­two zatytu­ło­wa­ne The Ultimate Incan­ta­tion ukazało się w 1992 roku.

Od tej pory zespół regular­nie wyjeż­dżał za granicę, z powodze­niem koncer­tu­jąc wraz z takimi grupami jak: Morbid Angel, Deicide, Cannibal Corpse, Nile, Divine Empire, Samael, Grip Inc., Enslaved, Six Feet Under, Testa­ment, Marduk, Immortal, The Crown, Krisiun, Behemoth, Decapi­ta­ted, Immola­tion, Bolt Thrower, Suffo­ca­tion, Dismem­ber, Vital Remains oraz wieloma innymi.

W kolej­nych latach działal­no­ści grupa zdobyła popular­ność, nagry­wa­jąc takie albumy jak De Profun­dis (1995), Black to the Blind (1997), które umożli­wi­ły grupie występy w Japonii, gdzie zareje­stro­wa­ny został koncer­to­wy album Live in Japan (1998) oraz przynio­sły kontrakt płytowy z wytwór­nią Metal Blade Records. Na mocy nowego kontrak­tu ukazały się albumy Litany (2000), Revela­tions (2002) i The Beast (2004). Ten ostatni zareje­stro­wa­ny został już z nowym perku­si­stą Dariu­szem Brzozow­skim, który wystę­po­wał w grupie do 2008 roku, nagry­wa­jąc ponadto siódmy album grupy pt. Impres­sions in Blood (2006) oraz szereg pomniej­szych wydawnictw.

W 2008 roku Piotr Wiwcza­rek wraz z zespołem Vader obcho­dził dwudzie­sto­pię­cio­le­cie działal­no­ści artystycz­nej. Tego samego roku nakładem Regain Records ukazał się jubile­uszo­wy album pt. XXV. Natomiast w 2009 roku grupa w odnowio­nym składzie: Tomasz "Reyash" Rejek (gitara basowa), Wacław "Vogg" Kiełtyka (gitara), Paweł "Paul" Jarosze­wicz (perkusja), przystą­pi­ła do prac nad ósmym albumem zatytu­ło­wa­nym Necro­po­lis, który ukazał się latem tego samego roku.

Poza Vader

W 1988 roku gościn­nie wystąpił wraz z grupą Slashing Death na festi­wa­lu Sthra­shy­dło w Ciecha­no­wie, podczas którego zaśpie­wał w utworze pt. "Ceremony of Death". Nagranie z koncertu zostało wydane pt. Live at Thrash Camp tego samego roku. Natomiast dwa lata później zagrał na gitarze basowej na albumie grupy Impurity In Pain We Trust (1990). W 1993 roku wziął udział w nagra­niach albumu Bandid Rockin projektu Para Wino Band oraz About the Rising Star Kingdom of the Lie. Tego samego roku w trakcie trasy koncer­to­wej formacji Prole­ta­ry­at, którą wspierał Vader, Wiwcza­rek wykonał z zespołem utwór "No Women No Cry" w którym zagrał na gitarze. Kompo­zy­cja wraz z zapisem całego koncertu trafił na wydaną w 1994 roku kasetę pt. Tour 1993. W 1996 roku wraz z ówcze­sny­mi człon­ka­mi Vader Wiwcza­rek wziął udział w nagraniu albumu Getto (utwór "Down") grupy Sweet Noise.

W 2000 roku wypro­du­ko­wał debiu­tanc­ki album krośnień­skiej grupy Decapi­ta­ted pt. Winds of Creation. Pod koniec 2001 roku w media anonso­wa­ły udział Piotra Wiwcza­rek jako produ­cen­ta muzycz­ne­go duńskie­go zespołu Thorium. Plano­wa­na sesja nagra­nio­wa miała odbyć się w Red Studio w Polsce. Jednakże do współ­pra­cy ostatecz­nie nie doszło. W 2003 roku gościn­nie zaśpie­wał na albumie Shadow of the Angel grupy Ceti w utworze "Falcon's Flight". W 2004 roku założył heavy­me­ta­lo­wą grupę Panzer X. Do współ­pra­cy zaprosił Grzego­rza Kupczyka, ówcze­sne­go wokali­stę grupy Turbo, perku­si­stę Witolda Kiełtykę i Marka Pająka, gitarzy­stę grupy Esqarial, z którymi nagrał minial­bum pt. Steel Fist wydany w 2006 roku nakładem Metal Mind Productions.

W 2009 roku Peter wziął udział, gościn­nie, w nagraniu albumu amery­kań­skiej grupy thrash­me­ta­lo­wej Hurtloc­ker. Zapowia­da­na płyta ostatecz­nie nie została wydana. Kompo­zy­cja zreali­zo­wa­na z Wiwczar­kiem pt. "Antichrist Conce­ived" została opubli­ko­wa­na na profilu Myspace zespołu. W 2011 roku Wiwcza­rek wziął udział w nagraniu utworu "Mazurski cud" powsta­łe­go w ramach akcji "Mazury Cud Natury", promu­ją­ce­go region Mazur. Autor kompo­zy­cji Krzysz­tof "Dżawor" Jaworski znany z występów w grupie Harlem zaprosił do nagrań także innych artystów związa­nych z regionem w tym: Janusza Panase­wi­cza z Lady Pank, Ryszarda Rynkow­skie­go, Wojcie­cha "Łozo" Łozow­skie­go z Afromen­tal oraz Norberta "Norbiego" Dudziuka. Wiwcza­rek wystąpił także w teledy­sku zreali­zo­wa­nym do tegoż utworu. Rok później muzyk gościł na albumie zespołu Crystal Viper pt. Crimen Excepta. Wiwcza­rek zaśpie­wał w inter­pre­ta­cji utworu "Tyrani Piekieł" z reper­tu­aru formacji Vader. W 2013 roku nakładem oficyny Złoty Melon do sprze­daż­ny trafił singel szwedz­kie­go zespołu Sabaton – 40:1 z gościn­nym udziałem Wiwczar­ka. W utworze wystą­pi­li ponadto:, wokali­sta formacji Turbo – Tomasz Strusz­czyk, liderka zespołu Crystal Viper – Marta Gabriel oraz gitarzy­sta zespołu Hate – Konrad "Destroy­er" Ramotowski.


Dyskografia 67

Vader - ...And Blood Was Shed In Warsaw

...And Blood Was Shed In Warsaw

Vader
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP DVD 0124
 • EAN: 5907785030831
 • Nośnik: CD+DVD
 • Data wydania: 2007
 • Opakowanie: swing case
Vader - Angel Of Death

Angel Of Death

Vader
 • Wytwórnia: Empire Records
 • Numer katalogowy: EMP 012 CDS-E
 • EAN: 5903876600204
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2002
 • Opakowanie: slim case
Vader - Armageddon

Armageddon

Vader
Awake - Awake

Awake

Awake
 • Wytwórnia: S.T.C.
 • Numer katalogowy: stc 005
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1997
Vader - Before The Age Of Chaos - Live 2015

Before The Age Of Chaos - Live 2015

Vader
Vader - Beware The Beast

Beware The Beast

Vader
 • Wytwórnia: Empire Records
 • Numer katalogowy: EMP CD 040-S
 • EAN: 5903876600488
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2004
Vader - Black To The Blind

Black To The Blind

Vader
 • Wytwórnia: Koch International
 • Numer katalogowy: 333722
 • EAN: 0099923372226
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1997
Vader - Black To The Blind

Black To The Blind

Vader
 • Wytwórnia: Impact Records (D)
 • Numer katalogowy: IR-C 151
 • EAN: 4016552215102
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2001
 • Dodatkowa informacja: Black To The Blind / The Darkest Age - Live`93 CD2: System Shock Label Sampler
Vader - Blood

Blood

Vader
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0223
 • EAN: 5907758024263
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 2003
Vader - Blood / Reing Forever World

Blood / Reing Forever World

Vader
 • Wytwórnia: Metal Blade (US)
 • Numer katalogowy: 3984 14460 2
 • EAN: 0039841446029
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2003
Leash Eye - Blues, Brawls & Beverages

Blues, Brawls & Beverages

Leash Eye
Vader - Dark Age

Dark Age

Vader
 • Wytwórnia: Witching Hour Productions
 • Numer katalogowy: EVIL 095 CD
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2017
 • Opakowanie: digipack
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 550 egzemplarzy
Vader - De Profundis

De Profundis

Vader
 • Wytwórnia: Croon Records
 • Numer katalogowy: CCD-003
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1995
Vader - De Profundis

De Profundis

Vader
Vader - De Profundis

De Profundis

Vader
 • Wytwórnia: Impact Records (D)
 • Numer katalogowy: IR-C 152
 • EAN: 4016552215225
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
 • Opakowanie: digipack
 • Dodatkowa informacja: De Profundis / Future Of The Past
Vader - De Profundis

De Profundis

Vader
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0062
 • EAN: 5907785023352
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2003
Sweet Noise - End Of The Century

End Of The Century

Sweet Noise
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 546 719 4
 • EAN: 0731454671927
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1999
Vader - Future Of The Past

Future Of The Past

Vader
Vader - Future Of The Past II - Hell In The East

Future Of The Past II - Hell In The East

Vader
 • Wytwórnia: Witching Hour Productions
 • Numer katalogowy: EVIL078 CD
 • EAN: 5905279205239
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2015
 • Opakowanie: digipack
Sweet Noise - Getto

Getto

Sweet Noise
Vader - Impressions In Blood

Impressions In Blood

Vader
 • Wytwórnia: Regain Records (SWE)
 • Numer katalogowy: RRLP098
 • EAN: 7320470068113
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 2006
Vader - Impressions In Blood

Impressions In Blood

Vader
 • Wytwórnia: Regain Records (SWE)
 • Numer katalogowy: RR 136
 • EAN: 7320470096635
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2007
Vader - Iron Times

Iron Times

Vader
 • Wytwórnia: Witching Hour Productions
 • Numer katalogowy: EVIL087 CD
 • EAN: 5905279205314
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: digipack
Vader - Kingdom

Kingdom

Vader
Vader - Lead Us

Lead Us

Vader
 • Wytwórnia: Regain Records (SWE)
 • Numer katalogowy: REG-CD-1044
 • EAN: 0879822000440
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 2008
Vader - Litany

Litany

Vader
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0088
 • EAN: 5907785016187
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
Proletaryat - Live 93

Live 93

Proletaryat
 • Wytwórnia: Tres
 • Numer katalogowy: TC 0001
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
Vader - Live In Decay

Live In Decay

Vader
 • Wytwórnia: Witching Hour Productions
 • Numer katalogowy: EVIL 057 CD
 • EAN: 5905279205000
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2015
 • Dodatkowa informacja: demo
Vader - Live In Japan

Live In Japan

Vader
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0059
 • EAN: 5907785012165
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1998
Vader - Live In Japan

Live In Japan

Vader
Vader - Live In Japan

Live In Japan

Vader
 • Wytwórnia: System Shock (UE)
 • Numer katalogowy: IR-C 150
 • EAN: 4016552215027
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
 • Opakowanie: digipack
Vader - Morbid Reich

Morbid Reich

Vader
 • Wytwórnia: Witching Hour Productions
 • Numer katalogowy: EVIL 053 LP
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 2015
 • Opakowanie: gatefold
 • Dodatkowa informacja: demo, nakład limitowany, 200 egzemplarzy,
Vader - Necrolust

Necrolust

Vader
 • Wytwórnia: Witching Hour Productions
 • Numer katalogowy: EVIL 052 LP
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 2015
 • Opakowanie: gatefold
 • Dodatkowa informacja: demo
Vader - Necrolust

Necrolust

Vader
 • Wytwórnia: Witching Hour Productions
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 2015
 • Opakowanie: gatefold
 • Dodatkowa informacja: demo, nakład limitowany, 150 egzemplarzy
Vader - Necropolis

Necropolis

Vader
Vader - Necropolis

Necropolis

Vader
 • Wytwórnia: Avalon (JP)
 • Numer katalogowy: MICP-10837
 • EAN: 4527516009403
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
Harlem - Przebudzenie

Przebudzenie

Harlem
 • Wytwórnia: Parlophone Music Poland
 • Numer katalogowy: 4319222
 • EAN: 5099943192229
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
 • Opakowanie: digipack
Vader - Reborn In Chaos

Reborn In Chaos

Vader
Vader - Reborn In Chaos

Reborn In Chaos

Vader
Vader - Reborn In Chaos

Reborn In Chaos

Vader
 • Wytwórnia: Karmageddon Media (NL)
 • Numer katalogowy: KARMA035CD
 • EAN: 0824971703520
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
 • Opakowanie: digipack
Vader - Reborn In Chaos

Reborn In Chaos

Vader
 • Wytwórnia: Hammerheart Records (NL)
 • Numer katalogowy: HHR2012-04
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 2012
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 100 egzemplarzy, czerwony winyl
Vader - Reign Forever World

Reign Forever World

Vader
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0120
 • EAN: 5907785017535
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
Vader - Revelations

Revelations

Vader
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0154
 • EAN: 5907785021396
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2002
Ceti - Shadow Of The Angel

Shadow Of The Angel

Ceti
 • Wytwórnia: Oskar
 • Numer katalogowy: OSKAR 1015 CD
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2003
Vader - Solitude In Madness

Solitude In Madness

Vader
Vader - Solitude In Madness

Solitude In Madness

Vader
 • Wytwórnia: Nuclear Blast Records (DE/​EU)
 • Numer katalogowy: 27361 50045
 • EAN: 0727361500450
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2020
 • Opakowanie: digipack
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 500 egzemplarzy
Vader - Sothis

Sothis

Vader
 • Wytwórnia: Baron Records
 • Numer katalogowy: BMR CD 010
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 1994
Vader - Sothis

Sothis

Vader
 • Wytwórnia: Witching Hour Productions
 • Numer katalogowy: EVIL 041CD
 • EAN: 5907813519888
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 2012
 • Opakowanie: digipack
Vader - Sothis

Sothis

Vader
 • Wytwórnia: Night Of The Vinyl Dead Records (IT)
 • Numer katalogowy: NIGHT 134
 • Nośnik: mLP
 • Data wydania: 2012
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 500 numerowanych egzemplarzy, czerwony winyl
Panzer X - Steel Fist

Steel Fist

Panzer X
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0382
 • EAN: 5907785027299
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 2006
Vader - The Art Of War

The Art Of War

Vader
 • Wytwórnia: Regain Records (SWE)
 • Numer katalogowy: RR074LP
 • EAN: 7320470060940
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 2005
Vader - The Beast

The Beast

Vader
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0278
 • EAN: 5907785025592
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
Vader - The Darkest Age - Live`93

The Darkest Age - Live`93

Vader
 • Wytwórnia: Baron Records
 • Numer katalogowy: BMR CD 008
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
Vader - The Darkest Age - Live`93

The Darkest Age - Live`93

Vader
 • Wytwórnia: Avalon (JP)
 • Numer katalogowy: MICY-1049
 • EAN: 4988015076165
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
Vader - The Empire

The Empire

Vader
Vader - The Rotten Bones Tremble

The Rotten Bones Tremble

Vader
 • Wytwórnia: Szata​niec​.pl
 • Numer katalogowy: SZR 0005 LP
 • EAN: 5907769898709
 • Nośnik: SP
 • Data wydania: 2020
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 300 numerowanych egzemplarzy
Vader - The Ultimate Incantation

The Ultimate Incantation

Vader
 • Wytwórnia: Earache Records (EU)
 • Numer katalogowy: MOSH 59 CD
 • EAN: 5018615105923
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1992
Vader - The Upcoming Chaos

The Upcoming Chaos

Vader
 • Wytwórnia: Empire Records
 • Numer katalogowy: EMP CD 081
 • EAN: 5903876600891
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 2008
Vader - Thy Messenger

Thy Messenger

Vader
Vader - Tibi et Igni

Tibi et Igni

Vader
Vader - Tibi et Igni

Tibi et Igni

Vader
Vader - Welcome To The Morbid Reich

Welcome To The Morbid Reich

Vader
Vader - Wings Of Death Over Hong Kong Vol. I

Wings Of Death Over Hong Kong Vol. I

Vader
 • Wytwórnia: Bez wydawcy /​ Not On Label
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2020
 • Opakowanie: digipack
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 500 egzemplarzy wydanych przez oficjalny sklep Vader`a
Vader - Wings Of Death Over Hong Kong Vol. II

Wings Of Death Over Hong Kong Vol. II

Vader
 • Wytwórnia: Bez wydawcy /​ Not On Label
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2021
 • Opakowanie: digipack
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 500 egzemplarzy wydanych przez oficjalny sklep Vader`a
Vader - Xeper

Xeper

Vader
 • Wytwórnia: Thrash`em All
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2000
 • Opakowanie: książka z płytą
Vader - XXV

XXV

Vader
 • Wytwórnia: Regain Records (SWE)
 • Numer katalogowy: RR141
 • EAN: 7320470089002
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2008
Vader - XXV

XXV

Vader
 • Wytwórnia: Regain Records (SWE)
 • Numer katalogowy: RR141-1
 • EAN: 7320470096536
 • Nośnik: 2CD+DVD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: digipack
 • Dodatkowa informacja: edycja limitowana

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI