Piotr "Vienio" Więcławski
Muzyk

Biografia

Vienio, właści­wie Piotr Więcław­ski (ur. 24 stycznia 1977 w Warsza­wie) – polski raper, wokali­sta, autor tekstów, DJ i produ­cent muzyczny, a także reżyser i dzien­ni­karz radiowy. Członek Akademii Fonogra­ficz­nej ZPAV. 

Znany jest przede wszyst­kim z wielo­let­nich występów w grupie hip-hopowej Molesta Ewene­ment, której był współ­za­ło­ży­cie­lem. Wraz z zespołem nagrał m.in. pięć albumów studyj­nych. Uzyskał także dwukrot­nie nomina­cję do nagrody polskie­go przemy­słu fonogra­ficz­ne­go Fryde­ry­ka. Od 2006 wraz z człon­ka­mi zespołu Molesta Ewene­ment prowadzi wytwór­nię muzyczną Respekt Records. Wcześniej był związany z firmą Baza Lebel. Współ­two­rzył również duet wraz z Pelsonem, czego efektem była trylogia Autentyk. Druga płyta z serii przynio­sła mu kolejną nomina­cję do Fryderyka.

Od 2010 prowadzi solową działal­ność artystycz­ną, a od 2011 wystę­pu­je wraz z rapocore'owym zespołem Way Side Crew. Był także człon­kiem składu Klima, wraz z Chadą, Kaczym i Włodim. Ponadto, współ­pra­co­wał z wykonaw­ca­mi, takimi jak m.in.: Wzgórze Ya-Pa 3, Schizma, Cool Kids of Death, DJ 600V, Fu, O.S.T.R., DJ Decks, Mor W.A., Olsen, Maleo Reggae Rockers, Tede, Vavamuf­fin, Pezet, Małolat, Łona, Fokus oraz L.U.C..

Jako dzien­ni­karz radiowy związany ze stacją Roxy FM, w której współ­pro­wa­dzi autorską audycję Wysypi­sko.

W 2011 został sklasy­fi­ko­wa­ny na 19. miejscu listy 30 najlep­szych polskich raperów według magazynu Machina.

Wystąpił w filmie dokumen­tal­nym z 2006, poświę­co­nym Stani­sła­wo­wi Grzesiu­ko­wi pt. Grzesiuk. Chłopak z ferajny. W 2016 wziął udział w progra­mach rozryw­ko­wych: Agent – GwiazdyTop Chef. Gwiazdy od kuchni.

Inne przedsięwzięcia

Zagrał w filmach: Mówią bloki człowie­ku 2 Joanny Rechnio (2001), Chaos Xawerego Żuław­skie­go (2006), Grzesiuk. Chłopak z ferajny Mateusza Szlach­ty­cza (2006), Wojna polsko-ruska (2009) i Narze­czo­ny na niby (2018), a także w seria­lach: Galeria (2012), Komisarz Alex (2016) i Pierwsza miłość (od 2017). Ponadto, użyczył głosu jednemu z bohate­rów francu­skiej produk­cji Ziomek (2006). Wyreży­se­ro­wał film Przebla­ski (2011), będący krótko­me­tra­żo­wym dokumen­tem poświę­co­nym Sławo­mi­ro­wi Gołaszew­skie­mu. Projek­cja filmu odbyła się m.in. podczas Festi­wa­lu Europej­skich Szkół Artystycz­nych i Twórczo­ści "Kręgi Sztuki" w Ciecha­no­wie. Premiera jego pierw­sze­go wyreży­se­ro­wa­ne­go filmu nigdy nie doszła do skutku ze względów formalnych.

Brał udział w telewi­zyj­nych progra­mach rozryw­ko­wych: Agent – Gwiazdy (2016) i Top Chef. Gwiazdy od kuchni (2016), a także współ­pro­wa­dził program kulinar­ny Ślinotok na kanale Kuchnia+ (2015).

Życie prywatne

Jest wegeta­ria­ni­nem i freeganinem.

Od 2014 jest związany z aktorką Oriną Krajew­ską, którą poznał na planie nieza­leż­ne­go filmu Niedo­czas w reżyse­rii Konrada Drzewieckiego.


Dyskografia 4

Ametria - Piątek 3nastego

Piątek 3nastego

Ametria
 • Wytwórnia: New Project Production
 • Numer katalogowy: NPP 0005
 • EAN: 5907441651004
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
Maleo Reggae Rockers - Reggaemova

Reggaemova

Maleo Reggae Rockers
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 170 847-6
 • EAN: 0602517084766
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2006
Renata Przemyk - Renata Przemyk i mężczyźni

Renata Przemyk i mężczyźni

Renata Przemyk
 • Wytwórnia: Agora SA
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • EAN: 5903111494612
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2020
 • Opakowanie: digipack
Kumka Olik - Yoko Eno

Yoko Eno

Kumka Olik
 • Wytwórnia: My Music
 • Numer katalogowy: My Music 582
 • EAN: 5901698537067
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2014
 • Opakowanie: digipack

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI