Piotr Wyleżoł
Muzyk

Biografia

Piotr Wyleżoł (ur. 6 grudnia 1976 w Knurowie) – polski pianista jazzowy, kompo­zy­tor, nauczy­ciel akademicki.

Życiorys

Jest absol­wen­tem Akademii Muzycz­nej w Katowi­cach na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozryw­ko­wej w klasie forte­pia­nu Wojcie­cha Niedzie­li. Od 2007 roku prowadzi klasę forte­pia­nu jazzo­we­go na Akademii Muzycz­nej w Krakowie.Od 2011 roku doktor sztuki.

W wieku 10 i 11 lat z towarzy­sze­niem orkie­stry Filhar­mo­nii w Rybniku grał koncerty forte­pia­no­we Mozarta i Beetho­ve­na. Karierę na scenie jazzowej rozpo­czął w okresie studiów, w zespo­łach m.in. Janusza Muniaka, Jarka Śmietany i Marka Bałaty. Od początku swojej działal­no­ści artystycz­nej jest liderem własnego trio. Był nomino­wa­ny do nagrody Fryderyk 2010 w katego­rii Jazzowy Album Roku.

Podczas dotych­cza­so­wej kariery współ­pra­co­wał z: Billy Hartem, Edd Schul­le­rem, Januszem Munia­kiem, Tomaszem Szukal­skim, Jarosła­wem Śmietaną, Tomaszem Stańko, Janem Ptaszy­nem Wróblew­skim, Grzego­rzem Nagór­skim, Andrze­jem Cudzi­chem, Adamem Pieroń­czy­kiem, John Purcel­lem, Urszulą Dudziak, Ewą Bem, Steve Loganem, Janis Siegel. Od 2005 roku współ­pra­co­wał z Nigelem Kennedym, biorąc udział w jego autor­skich projek­tach, a także koncer­tach muzyki klasycz­nej, m.in. jako klawe­sy­ni­sta w reper­tu­arze J.S. Bacha czy A. Vivaldiego.

Wyróżnienia i nagrody

 • 1993: I nagroda w Między­wo­je­wódz­kim Konkur­sie Solfe­żo­wym w Katowicach
 • 1998: II nagroda na Między­na­ro­do­wym Festi­wa­lu "Jazz nad Odrą“ we Wrocła­wiu z zespołem Parnas Jazz Sextet /​ Nagroda indywi­du­al­na dla najlep­sze­go instru­men­ta­li­sty Między­na­ro­do­we­go Festi­wa­lu „Jazz nad Odrą“
 • 1999: Wyróż­nie­nie na Między­na­ro­do­wym Konkur­sie Młodych i Debiu­tu­ją­cych Zespołów Jazzo­wych „Jazz Juniors“ w Krakowie
 • 2002: zakwa­li­fi­ko­wa­nie do grona dziesię­ciu finali­stów świato­we­go konkursu piani­stów jazzo­wych w Paryżu : „Martial Solal Inter­na­tio­nal Jazz Piano Competition“ 
 • 2002: I nagroda na między­na­ro­do­wym konkur­sie młodych i debiu­tu­ją­cych zespołów jazzo­wych „Jazz Juniors" w Krakowie z zespołem Parnas Jazz Sextet
 • 2002: I nagroda na Festi­wa­lu Standar­dów Jazzo­wych w Siedl­cach z zespołem Piotr Wyleżoł/​Adam Palma Quartet
 • 2003: Grand Prix: "Klucz do Kariery" festi­wa­lu "Pomorska Jesień Jazzowa"
 • 2003: Nagroda indywi­du­al­na dla najlep­sze­go instru­men­ta­li­sty między­na­ro­do­we­go festi­wa­lu: "Jazz nad Odrą" we Wrocławiu
 • 2004: II nagroda na Między­na­ro­do­wym Konkur­sie Impro­wi­za­cji Jazzowej w Katowicach

 • Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI