Przemysław Lisiecki
Muzyk

Biografia

Przemy­sław Lisiecki (ur. 1 września 1950 w Poznaniu) – polski perku­si­sta, muzyk sesyjny. Członek zespołów: Roztrze­pań­cy, Birbanci, Bardowie, Waganci, Tramp oraz wielo­let­ni współ­pra­cow­nik Wojcie­cha Skowroń­skie­go. Akompa­nio­wał na estra­dzie takim artystom jak: Mieczy­sław Fogg, Joanna Rawik, Danuta Rinn, zespoły wokalne Alibabki i Partita i in.

Życiorys

Jego przygoda z muzyką zaczęła się już w szkole podsta­wo­wej, gdzie w wieku 11 lat wystę­po­wał z zespołem szkolnym oraz śpiewał w chórze. przewi­jał się przez rozmaite młodzie­żo­we zespoły big beatowe, a w okresie liceal­nym (lata 1965-1967) grał wraz z bratem Wojcie­chem w zespo­łach Roztrze­pań­cy i Birbanci. 

Zespoły te odnoto­wa­ły pewne sukcesy, wystę­pu­jąc na wielu impre­zach masowych, akade­miach szkol­nych, czy festy­nach, zdoby­wa­jąc dyplomy na przeglą­dach. Ponadto Birbanci nagry­wa­li dla Polskie­go Radia w Poznaniu (ich utwory emito­wa­no w audycji Grająca Szafa). Grupa uległa rozwią­za­niu w 1967 po niespeł­na roku działalności.

W 1968 Lisiec­kie­go został zapro­szo­ny do zespołu Bardowie, który działał przy klubie studenc­kim Pod Maskami. Poznań­ski ansambl został laure­atem półfi­na­łu Ogólno­pol­skie­go Konkursu Beato­we­go zajmując w finale 3 miejsce (za Dżambla­mi i Romual­dem i Romanem), a w 1969 roku wystąpił podczas jazzo­we­go festi­wa­lu studenc­kie­go Jazz nad Odrą we Wrocławiu. 

Po pewnym okresie czasu Lisiecki przeszedł do Wagantów z którymi śpiewała niejaka Anna Szmeter­ling (później­sza gwiazda piosenki Anna Jantar). Zespół działał przy Estra­dzie Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. W 1970 roku zespół dokonał nagrań dla Polskie­go Radia, nagrał płytę czwórkę (N 0634 - Polskie Nagrania), wystąpił na KFPP w Opolu i na Festi­wa­lu Piosenki Żołnier­skiej w Kołobrzegu. 

Po roku współ­pra­cy perku­si­sta posta­no­wił rozpo­cząć studia na UAM w Poznaniu i odszedł także z tego zespołu. Po kilku miesią­cach jednak przyjął propo­zy­cję Huberta Szymczyń­skie­go i dołączył do kiero­wa­ne­go przez niego zespołu Tramp. Muzykom udało się wystąpić kilka razy w TVP i koncer­to­wać z takimi gwiaz­da­mi jak węgier­skie grupy rockowe: Omega i Locomo­tiv GT, a także rodzimy Breakout. Zespół po raz pierwszy w swej historii rozpadł się na wiosnę 1971. 

Po kilku tygodniach Lisiecki rozpo­czął współ­pra­cę z wokali­stą, pianistą i showma­nem Wojcie­chem Skowroń­skim w jego Blues Trio. Ponieważ nie było gitarzy­sty basowego, muzyk zapro­po­no­wał swojego kolegę Andrzeja Iskrę (zm. w 1991), niegdyś gitarzy­stę solowego Roztrze­pań­ców i tak powstał trzon zespołu, który przetrwał kilka lat. Grupa Skowroń­skie­go koncer­to­wa­ła w wielu miastach Polski (w tym poznań­skie kluby studenc­kie) i dokonała nagrań radiowych.

W 1972 roku Blues Trio zostało przemia­no­wa­ne na Blues & Rock, powięk­szył się także jego skład osobowy. Zespół wystąpił, m.in. na KFPP w Opolu, Jazz Jamboree, a także zagra­ni­cą: Braty­sław­ska Lira, Deutche Radio w Kolonii (WDR). Dokonał wielu nagrań płyto­wych i radio­wych. Piosenki wykony­wa­ne przez Blues & Rock zajmo­wa­ły pierwsze miejsca na radio­wych listach przebojów.

Przemy­sław Lisiecki w barwach warszaw­skie­go oddziału organi­za­cji Polskie Stowa­rzy­sze­nie Jazzowe wystąpił na Jazz Jamboree w 1973 roku z takimi tuzami polskie­go jazzu jak: Jan Ptaszyn Wróblew­ski, Janusz Muniak, czy Tomasz Szukal­ski (koncert poświę­co­ny pamięci Krzysz­to­fa Komedy). W roku 1974 podczas Jazz Jamboree zagrał w sekcji rytmicz­nej z Big Bandem "Stodoła".

Wielo­krot­nie akompa­nio­wał znanym wykonaw­com estra­do­wym, takim jak: Partita, Alibabki, Mieczy­sław Fogg, Danuta Rinn, czy Joanna Rawik. W 1975 r. przez cztery miesiące grał z Krzysz­to­fem Sadow­skim (keyboard) i Andrze­jem Dąbrow­skim (perkusja) w klubach Hamburga i Berlina Zachod­nie­go (RFN), zaś w latach 1976-1977 przeby­wał na kontr­ak­cie w Finlan­dii, gdzie grywał w najlep­szych hotelach. 

Po powrocie do kraju Przemy­sław Lisiecki po raz kolejny podjął współ­pra­cę z Wojcie­chem Skowroń­skim, zespół jednak nie przetrwał zbyt długo ze względu na zmianę koniunk­tu­ry na muzycz­nym rynku, która spowo­do­wa­ła spadek popular­no­ści muzyki Rock and rollowej i boogie-woogie. W 1980 z powodu złej sytuacji ekono­micz­nej w Polsce muzyk po raz kolejny wyjechał za granicę, tym razem do Norwegii. 

W latach 1984-1986 poznań­ski perku­si­sta ponownie współ­pra­co­wał ze Skowroń­skim. Na gitarze basowej grał wówczas jego brat Wojciech, którego po pewnym czasie zastąpił gitarzy­sta Tomasz Dziubiń­ski. Po kilku miesią­cach prób i ogrania reper­tu­aru zespół nagrał pierwszą płytę w stylu boogie woogie w Polsce – Forte­pian i Ja.

Zespół sporo koncer­to­wał w RFN (min. na Jazz Festi­wa­lu w Lever­ku­sen, Kolonia i w kraju. Kilku­krot­nie pokazał się w TVP i po raz kolejny uległ rozwią­za­niu z powodu braku koniunk­tu­ry na muzykę, którą wykonywał. 

Przemy­sław Lisiecki założył własny zespół "Lucky Weekend Orche­stra", który wykonuje wszel­kie­go rodzaju muzykę rozryw­ko­wą i działa z powodze­niem po dziś dzień.


Dyskografia 6

Wojciech Skowroński - Blues & Rock

Blues & Rock

Wojciech Skowroński
Wojciech Skowroński - Blues & Rock plus Wojciech Skowroński

Blues & Rock plus Wojciech Skowroński

Wojciech Skowroński
 • Wytwórnia: Yesterday
 • Numer katalogowy: 8309885262
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
 • Opakowanie: digipack
Wojciech Skowroński - Fortepian i Ja

Fortepian i Ja

Wojciech Skowroński
 • Wytwórnia: Poljazz
 • Numer katalogowy: K-PSJ 007
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1985
Wojciech Skowroński - No Sense In Worrying

No Sense In Worrying

Wojciech Skowroński
Wojciech Skowroński - Trochę żal

Trochę żal

Wojciech Skowroński
 • Wytwórnia: Kameleon Records
 • Numer katalogowy: KAMCD 63
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2017
 • Dodatkowa informacja: Nagrania archiwalne z lat 1970-1973
Wojciech Skowroński - Wojciech Skowroński

Wojciech Skowroński

Wojciech Skowroński
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: SX 1376
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1976

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI