Radosław Łukasiewicz
Muzyk

Biografia

Radek Łuka­sie­wicz (ur. 13 czerw­ca 1981 w Woło­mi­nie) – pol­ski muzyk, kom­po­zy­tor, woka­li­sta i autor tek­stów, reali­za­tor dźwię­ku. Zało­ży­ciel i lider zespo­łu Pust­ki, z któ­rym nagrał sie­dem albu­mów stu­dyj­nych; poło­wa duetu Bisz/Radex. Absol­went wydzia­łu Lin­gwi­sty­ki Sto­so­wa­nej Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go, tłu­macz języ­ków angiel­skie­go i fran­cu­skie­go.

Pierw­szy zespół, z któ­rym grał to zało­żo­ny w Ostrów­ku waka­cyj­ny pro­jekt Larvix (1996). W 1998 dołą­czył do zwią­za­ne­go ze sce­ną HC/punk zespo­łu Art brut. Z gru­pą nagrał demo i kil­ka kon­cer­tów. W 1999 roku wspól­nie z Jan­kiem Pięt­ką zało­żył zespół Pust­ki, z któ­rym nagrał sie­dem albu­mów dłu­go­gra­ją­cych, otrzy­mał wie­le nagród i nomi­na­cji. W latach 2001–2004 wystę­po­wał z zespo­łem impro­wi­zu­ją­cym Melan­cho­lia. Skład opu­bli­ko­wał nagra­nie “Sło­necz­ni­ki” (skła­dan­ka War­szaw­ski Under­gro­und Jaz­zo­wy). Od 2008 roku jest basi­stą skła­du kon­cer­to­we­go gru­py Bal­la­dy i Roman­se. W latach 2011–2014 wystę­po­wał w zespo­le Bul­dog. Nagry­wał i kon­cer­to­wał z zespo­ła­mi Kobie­ty, Pau­la i Karol, Brod­ka. Na potrze­by gali wrę­cze­nia nagród Pasz­por­ty “Poli­ty­ki” w 2018 r. powo­łał gru­pę Radek Łuka­sie­wicz All Stars, z któ­rą wyko­nał stwo­rzo­ną przez sie­bie opra­wę muzycz­ną.

Jest auto­rem więk­szo­ści tek­stów pio­se­nek zespo­łu Pust­ki, jego tek­sty śpie­wa­ją tak­że m. in. Artur Rojek, Moni­ka Brod­ka, Piotr Zio­ła. Kom­po­nu­je muzy­kę teatral­ną i fil­mo­wą.

Sty­pen­dy­sta Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go, wie­lo­krot­nie jako muzyk brał udział w festi­wa­lach lite­rac­kich i sla­mach. Jego tek­sty były dru­ko­wa­ne m.in. w mie­sięcz­ni­ku “Więź” czy w anto­lo­gii mło­dej poezji zwią­za­nej ze Sta­ro­miej­skim Domem Kul­tu­ry w War­sza­wie Pro­szę poka­zać język.


Dyskografia 15

Pustki - 8 ohm

8 ohm

Pustki
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRCD 444
 • EAN: 5901448114449
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
Pustki - Cokolwiek się zdarzy kocham Cię

Cokolwiek się zdarzy kocham Cię

Pustki
 • Wytwórnia: TR Warszawa
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2006
 • Opakowanie: eco pack / vinyl replica
Pustki - Do mi no

Do mi no

Pustki
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRCD 546
 • EAN: 5901448115460
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2006
Urszula - Dobre bo polskie

Dobre bo polskie

Urszula
 • Wytwórnia: Magic Records
 • Numer katalogowy: 674 308 9
 • EAN: 0602567430896
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2018
 • Opakowanie: slipcase
Pustki - Kalambury

Kalambury

Pustki
 • Wytwórnia: Agora SA
 • Numer katalogowy: JO433-RPK
 • EAN: 9788375527124
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
 • Opakowanie: digibook
Pustki - Koniec kryzysu

Koniec kryzysu

Pustki
 • Wytwórnia: Agora SA
 • Numer katalogowy: K0376-RPK
 • EAN: 9788375523652
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: digibook
Pustki - Lugola / Live

Lugola / Live

Pustki
 • Wytwórnia: Chaos Management Group
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: digipack
Fisz Emade Tworzywo - Mamut

Mamut

Fisz Emade Tworzywo
 • Wytwórnia: ART2 Music
 • Numer katalogowy: ART2-005
 • EAN: 9788326813764
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2014
 • Opakowanie: digibook
Kobiety - Mutanty

Mutanty

Kobiety
 • Wytwórnia: Thin Man Records
 • Numer katalogowy: TMR002LP
 • EAN: 5902020614043
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 2011
Pustki - Notatnik Teatralny

Notatnik Teatralny

Pustki
 • Wytwórnia: Ośrodek Kultury i Sztuki
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: książka z płytą
Pustki - Safari

Safari

Pustki
 • Wytwórnia: ART2 Music
 • Numer katalogowy: ART2-007
 • EAN: 5903111491093
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 2014
Pustki - Studio Pustki

Studio Pustki

Pustki
 • Wytwórnia: Antena Krzyku
 • Numer katalogowy: sin 2001 cd
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
 • Opakowanie: digipack
Urszula - Wielki odlot 2 - Najlepsze 80-te

Wielki odlot 2 - Najlepsze 80-te

Urszula
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 378 577 4
 • EAN: 0602537857746
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2014
 • Opakowanie: digipack
Pustki - Wydawało się

Wydawało się

Pustki
 • Wytwórnia: ART2 Music
 • Numer katalogowy: ART2 020
 • EAN: 9788326823152
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2015
 • Opakowanie: digibook
Ballady i Romanse - Zapomnij + Live 2011

Zapomnij + Live 2011

Ballady i Romanse
 • Wytwórnia: Chaos Management Group
 • Numer katalogowy: 6352332
 • EAN: 5099963523324
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2012
 • Opakowanie: digipack

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI