Rafał Kwaśniewski
Muzyk

Biografia

Rafał Michał Kwa­śniew­ski, pseud. Kwa­sek () – pol­ski gita­rzy­sta roc­ko­wy, woka­li­sta, kom­po­zy­tor, poeta.

Kariera muzyczna

Aktyw­ny od dru­giej poło­wy lat 80. XX wie­ku w pol­skich zespo­łach: Dezer­ter, Deu­ter, Sstil, Krew, Kult i innych, koja­rzo­nych z tzw. war­szaw­ską sce­ną nie­za­leż­ną.

Dzia­łał w zespo­le Kult – nagrał z nim album Kase­ta i wystę­po­wał na kon­cer­tach w 1989 roku, po czym opu­ścił gru­pę, decy­zją Kazi­ka Sta­szew­skie­go.

Był współ­za­ło­ży­cie­lem zespo­łu Elek­trycz­ne Gita­ry, z któ­rym zagrał na pły­cie Wiel­ka radość i wystę­po­wał na kon­cer­tach od 1990 do 1992, kie­dy to opu­ścił zespół.

Jego obec­ność w zespo­le i póź­niej­sze opusz­cze­nie Elek­trycz­nych Gitar gita­rzy­sta i kla­wi­szo­wiec Piotr Łojek, współ­za­ło­ży­ciel zespo­łu, sko­men­to­wał po ośmiu latach nastę­pu­ją­co:

Kuba stwo­rzył reper­tu­ar, Rafał był doświad­czo­nym rock­ma­nem, znał na mie­ście każ­dą dziu­rę, gdzie moż­na było coś z tym mate­ria­łem zro­bić. Ja byłem pomo­stem mię­dzy nimi. Rafał na począt­ku wyko­nał wiel­ką pra­cę, aran­żu­jąc pierw­szy album. Potem odszedł z zespo­łu, bo jak poka­za­ło życie, taki układ nie mógł funk­cjo­no­wać. Uży­wa­jąc języ­ka spor­to­we­go, był moc­nym zawod­ni­kiem, ale za moc­no grał w polu. Uzbie­rał za dużo żół­tych kar­tek i arbi­ter postą­pił zgod­nie z prze­pi­sa­mi.

W 1992 roku zało­żył w Kra­ko­wie zespół PRL, w któ­rym peł­nił funk­cję lide­ra, woka­li­sty i gita­rzy­sty, a tak­że był auto­rem pra­wie całe­go reper­tu­aru. Rów­no­le­gle wystę­po­wał m.in. w zespo­le Homo Twist jako gita­rzy­sta baso­wy. Zagrał jako gita­rzy­sta w dwóch utwo­rach na albu­mie Homo Twist.

Od koń­ca lat 90. XX wie­ku ogra­ni­czył aktyw­ność muzycz­ną.

Rafał Kwa­śniew­ski zwy­kle grał w kla­sycz­nym, roc­ko­wym sty­lu, koja­rzą­cym się np. z Ray­em Davie­sem z zespo­łu The Kinks lub Lou Reedem. Dał się rów­nież poznać jako uta­len­to­wa­ny autor pio­se­nek – zarów­no muzy­ki, jak i tek­stów.

Kazik Sta­szew­ski nastę­pu­ją­co scha­rak­te­ry­zo­wał Rafa­ła Kwa­śniew­skie­go:

Podo­ba­ła mi się jego gra na gita­rze, nato­miast jako czło­wiek to jeden z naj­bar­dziej nie­sym­pa­tycz­nych ludzi, z któ­ry­mi wystę­po­wa­łem

Przez dłuż­szy czas grał na gita­rze elek­trycz­nej fir­my VOX, któ­ra zna­na jest głów­nie z pro­duk­cji wzmac­nia­czy gita­ro­wych.

Problemy z narkotykami

W 2005 roku został ska­za­ny na pół roku wię­zie­nia w zawie­sze­niu za posia­da­nie nar­ko­ty­ków. W cią­gu kolej­nych 5 lat otrzy­mał łącz­nie 10 wyro­ków, gdzie zawsze otrzy­my­wał karę w zawie­sze­niu i 1000 zło­tych grzyw­ny.

W 2010 roku tra­fił na sie­dem lat do wię­zie­nia. Za posia­da­nie nar­ko­ty­ków odby­wał wyrok w ośmiu zakła­dach kar­nych. W Kiel­cach prze­szedł tera­pię odwy­ko­wą oraz pra­co­wał w radio­węź­le, w Lubli­nie pozwo­lo­no mu posia­dać gita­rę w celi. W Lubli­nie grał razem z akor­de­oni­stą, któ­re­go po wie­lo­let­nim poby­cie w wię­zie­niu ponow­nie ska­za­no na karę pozba­wie­nia wol­no­ści za zabój­stwo.

W 2012 roku zgło­szo­no pety­cję do pre­zy­den­ta Bro­ni­sła­wa Komo­row­skie­go z proś­bą o uła­ska­wie­nie Rafa­ła Kwa­śniew­skie­go. Pod­pi­sa­ło się pod pety­cją oko­ło 400 osób, w tym Kazik Sta­szew­ski.


Dyskografia 8

Kult - 45 - 89

45 - 89

Kult
 • Wytwórnia: Arston
 • Numer katalogowy: ALP - 052
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1991
Homo Twist - Homo Twist

Homo Twist

Homo Twist
Dezerter - Jak powstrzymałem III wojnę światową czyli nieznana historia Dezertera

Jak powstrzymałem III wojnę światową czyli nieznana historia Dezertera

Dezerter
 • Wytwórnia: Silverton
 • Numer katalogowy: CDST 0003
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1993
Kult - Kaseta

Kaseta

Kult
 • Wytwórnia: Arston
 • Numer katalogowy: ALP - 045
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1989
Kult - Kaseta

Kaseta

Kult
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SP 21/95
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1995
Homo Twist - Live After Death

Live After Death

Homo Twist
 • Wytwórnia: Music Corner Records
 • Numer katalogowy: MCRD 046/047
 • EAN: 0724353643027
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2002
 • Opakowanie: digipack
Elektryczne Gitary - Wielka radość

Wielka radość

Elektryczne Gitary
 • Wytwórnia: Zic Zac
 • Numer katalogowy: ZIC 0012
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1992
PRL - Zła wiadomość

Zła wiadomość

PRL
 • Wytwórnia: Box Music
 • Numer katalogowy: BM CD 013
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1996

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI