Robert "Afa" Brylewski
Muzyk

Biografia

Robert Maksy­mi­lian Brylew­ski, ps. Afa, Max, Robin Goldro­ker (ur. 25 maja 1961 w Warsza­wie, zm. 3 czerwca 2018 tamże) – polski muzyk rockowy i regga­eowy; wokali­sta, gitarzy­sta, kompo­zy­tor i autor tekstów, lider i współ­za­ło­ży­ciel zespołów punkroc­ko­wych Kryzys i Brygada Kryzys oraz grają­ce­go reggae Izraela. Współ­za­ło­ży­ciel grupy Armia, w której w latach 1985–1993 był gitarzystą.

Dzieciństwo

Był synem dwojga artystów Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stani­sła­wa Hadyny. Wczesne dzieciń­stwo spędził w Koszę­ci­nie, gdzie zespół Śląsk ma swoją siedzibę. W wieku kilku lat przeniósł się do Warszawy. Mieszkał tam, z niewiel­ki­mi przerwa­mi, do śmierci. Uczęsz­czał krótko do Liceum PAX, a potem do Liceum im. Mikołaja Reja do klasy równo­le­głej z klasą Kazika Staszew­skie­go i Roberta Schmidta.

Zespół Kryzys (1978–1981)

W 1978 Robert Brylew­ski współ­two­rzył zespół The Boors. Po zmianach w składzie, w 1979 zespół zmienił nazwę na Kryzys. Zespół zagrał kilka­dzie­siąt koncer­tów, ale wiele nagrań (głównie podczas prób) nie docze­ka­ło się oficjal­ne­go wydania. Wiosną 1981 francu­ska wytwór­nia płytowa Blitz­krieg Records wydała bez zgody zespołu album Kryzys. Latem 1981 zespół zakoń­czył działal­ność, koncer­tu­jąc przedtem w Opolu oraz na Pop Session w Sopocie.

W 1981 gościn­nie wystę­po­wał w zespole Deadlock.

Brygada Kryzys

Wkrótce potem Robert Brylew­ski i Tomasz Lipiński (wcześniej Tilt) założyli Brygadę Kryzys. Pierwszy koncert zespołu miał odbyć się w gdańskiej hali Olivia, lecz z powodu konflik­tu z organi­za­to­ra­mi (pobicie jednego z organi­za­to­rów przez Lipiń­skie­go) i tzw. śmiałego programu artystycz­ne­go nie doszło do koncertu. Pierwszy koncert odbył się w warszaw­skiej Rivierze we wrześniu 1981, gdzie obok Brygady Kryzys zagrała po raz pierwszy w Warsza­wie Republi­ka. Koncert przeszedł do historii. Przed koncer­tem do muzyków trafiło ciasto nadzie­wa­ne haszy­szem, które zjadł Grzegorz Ciechow­ski i akustyk. Nagrany koncert (ze złą jakością dźwięku ze względu na niedy­spo­zy­cyj­ne­go akustyka) ukazał się na niele­gal­nie wydanej płycie Brygada Kryzys (wydanej w lutym 1982). W listo­pa­dzie 1981 Brylew­skie­go ciężko pobito. W grudniu Brygada Kryzys próbo­wa­ła pojechać na koncert do Belgradu na Dni Młodej Polskiej Subkul­tu­ry, lecz w Cieszy­nie nie pozwo­lo­no jej na przejazd przez Czecho­sło­wa­cję do Jugosła­wii. Kilka dni później zespół poleciał samolo­tem do Belgradu. Koncerty stały się wielkim sukcesem, zaś twórczo­ścią Brygady Kryzys zainte­re­so­wa­li się promo­to­rzy z zagra­ni­cy. W wyniku wprowa­dze­nia stanu wojen­ne­go nie została nagrana płyta w Jugosła­wii oraz nie doszła do skutku trasa koncer­to­wa w Holandii. W lutym zespół nie zgodził się na granie koncer­tów organi­zo­wa­nych przez organi­za­cje politycz­ne i milicyj­ne pod nazwą Brygada K.. W marcu 1982 Tonpress w celu przete­sto­wa­nia sprzętu zaprosił zespół na nagranie kilku utworów, w wyniku czego zespół wydał album Brygada Kryzys. Płyta postrze­ga­na jako pierwszy oficjal­ny albumu punkroc­ko­wy w Polsce, jest uznawana za jedną z najważ­niej­szych płyt w historii polskiej muzyki rozryw­ko­wej. Brygada Kryzys zakoń­czy­ła działal­ność jesienią 1982.

20 grudnia 1981 Brylew­ski został zatrzy­ma­ny przez Milicję Obywa­tel­ską i przewie­zio­ny na przesłu­cha­nie do komendy miesz­czą­cej się na ulicy Jezuic­kiej w Warsza­wie. Trafił tam za nazwanie pijanego zomowca (który wcześniej potrącił starszą kobietę) "Kurwą z orzeł­kiem". Gdy Brylew­skie­mu pozwo­lo­no zeznawać, zaczął mówić "Panowie, ja chciałem powie­dzieć, że mój tata to wysoki funkcjo­na­riusz Minister­stwa Spraw Wewnętrz­nych…", co jeszcze bardziej sprowo­ko­wa­ło milicjan­tów. W wyniku symulo­wa­nia schizo­fre­nii i padaczki został wypusz­czo­ny z komisariatu.

Izrael i Armia

Wiosną 1983 Brylew­ski założył zespół Izrael, który stał się jednym z pierw­szych polskich zespołów grają­cych reggae. W maju 1983 Izrael wydał album Biada, biada, biada, ale płyta ukazała się na rynku w 1985. W 1986 ukazał się album Nabij faję, a w 1987 Duchowa rewolu­cja, vol. 1. Po zmianach w składzie Izrael w 1990 nagrał materiał na nowy album w Londynie. W 1994 zawiesił działalność.

Podczas grania w Izraelu Brylew­ski zainte­re­so­wał się Biblią.

Równo­le­gle do działal­no­ści Izraela Brylew­ski grał od 1985 w Armii. Zespół powstał z inicja­ty­wy Tomasza Budzyń­skie­go (wcześniej Siekiera) i Roberta Brylew­skie­go. Na bazie punk rocka oraz muzyki hardcore Armia w nowator­ski sposób wplatała inspi­ra­cje rockiem symfo­nicz­nym, heavy metalem, muzyką klasycz­ną i muzyką etniczną. Brylew­ski wystę­po­wał w Armii do 1993, nagry­wa­jąc z zespołem albumy Armia, Legenda, Czas i byt, a także koncer­to­wy Exodus.

W 1983 poznał Vivian Quarcoo, jazzową wokalist­kę o w połowie ghańskich korze­niach, i zaprosił ją do wystę­po­wa­nia ze świeżo utworzo­nym Izraelem. Po kilku miesią­cach zostali parą. W drugiej połowie lat 80. wyjechał do Londynu, gdzie pracował na budowie jako stolarz. W końcu lat 80. zamiesz­kał z rodziną i przyja­ciół­mi w Stanc­le­wie na Warmii, gdzie poza działal­no­ścią artystycz­na zajmował się rolnictwem.

Działalność w latach 90.

W 1990 wraz z znanym z Deutera Pawłem "Kelnerem" Rozwa­dow­skim rozpo­czął tworze­nie muzyki elektro­nicz­nej z wykorzy­sta­niem samplin­gu. W wyniku współ­pra­cy z Rozwa­dow­skim powstał projekt Max i Kelner, który wydał album Tehno Terror. Po zagraniu kilku­na­stu zagra­nicz­nych koncer­tów zakoń­czo­no projekt, który w 2007 reaktywowano.

W 1991 reakty­wo­wa­no (w zmienio­nym składzie) Brygadę Kryzys. W 1992 ukazał się album Cosmo­po­lis. Coraz rzadziej koncer­tu­ją­cy zespół zakoń­czył działal­ność w 1994.

W 1993 Brylew­ski współ­two­rzył Falarek Band. Po wydaniu w 1996 albumu Falarek aktyw­ność zespołu zanikła. Od końca lat 90. współ­two­rzył efeme­rycz­ne yassowe zespoły The Users (ze Świetlic­kim, Tymań­skim, Olterem, Kurtisem i Trzaską), Dyliżans czy Poganie (grupa założona przez Brylew­skie­go i Tymańskiego).

W 1996 Robert Brylew­ski pracował nad dźwię­kiem w filmie Słodko gorzki.

Swoim nazwi­skiem sygnował dwie płyty z muzyką elektro­nicz­ną. Debiut pod tytułem "Warsaw Beat" z 1998 zawierał muzykę elektro­nicz­ną. "Warsaw Beat II" z 2004 to reper­tu­ar o wiele bardziej stonowany.

Był reali­za­to­rem muzycz­nym i właści­cie­lem Gold Rock Studio (później Złota Skała) działa­ją­ce­go w latach 1991–1997. Studio prócz nagry­wa­nia zajmo­wa­ło się także wydawa­niem płyt kompak­to­wych i kaset magne­to­fo­no­wych. Obowiąz­ki tej firmy przejęły inne firmy: Biodro Records, W Moich Oczach, Tone Industria i Pop Noise.

W połowie lat 90. związek z Vivian Quarcoo zaczął przecho­dzić kryzys. Próbą jego ratowa­nia było wzięcie ślubu w 1996, ale w 2001 małżeń­stwo zakoń­czy­ło się rozwodem. Od końca lat 90. XX wieku tworzył także kompu­te­ro­we animacje do teledy­sków w swoich projek­tach. W począt­kach XXI wieku mieszkał w Poznaniu.

Czasy najnowsze

Wspierał kampanię społecz­ną "Muzyka Przeciw­ko Rasizmo­wi" Stowa­rzy­sze­nia "Nigdy Więcej". Pod patro­na­tem tej akcji ukazał się album Świat Czarow­nic i Robert Brylew­ski (2002).

W 2002 wraz z Konradem Janusz­kiem współ­two­rzył studyjny projekt 52um. W 2008 ukazał się debiu­tanc­ki album projektu, nazwany 52um, a w 2010 powstał album Superego.

W 2003 reakty­wo­wa­no Brygadę Kryzys. Ze starego składu oprócz Brylew­skie­go grał Tomasz Lipiński. W 2003 rozpo­czę­ły się pracę nad nowym albumem (roboczy tytuł Eurocri­sis), jednak płyta nie ukazała się. W 2006 reakty­wo­wa­no zespół Izrael, który począt­ko­wo działał pod nazwą Magne­tos­fe­ra. W 2008 ukazał się album Izraela Dża ludzie. W 2008 reakty­wo­wa­no zespół Kryzys, który w marcu 2006 zagrał jedno­ra­zo­wy koncert w warszaw­skim klubie CDQ. W maju 2010 ukazał się album Kryzys komuni­zmu zawie­ra­ją­cy nowe utwory Kryzysu i stare piosenki w nowym wykonaniu.

Przez kilka­na­ście lat był związany się z gdańską sceną alter­na­tyw­ną, w 2006 kupił miesz­ka­nie we Wrzeszczu.

W 2010 starto­wał w wyborach samorzą­do­wych do Rady m.st. Warszawy repre­zen­tu­jąc Komitet Wyborczy Wyborców Gamonie i Krasno­lud­ki. Zdobył 601 głosów, czyli blisko 50% głosów oddanych na jego listę w okręgu wyborczym.

W 2011 Robert Brylew­ski święto­wał 30-lecie kariery muzycz­nej w Nadbał­tyc­kim Centrum Kultury w Gdańsku. W 2012 ukazała się autobio­gra­fia muzyka zatytu­ło­wa­na Kryzys w Babilo­nie (w formie wywiadu przepro­wa­dzo­ne­go przez Rafała Księżyka).

Śmierć

Na początku 2018 na warszaw­skiej Pradze muzyk został dotkli­wie pobity, w wyniku czego był poddany skompli­ko­wa­ne­mu leczeniu szpital­ne­mu. Wrócił do domu, jednak wkrótce okazało się, że wymagał dalszego leczenia; operacji, która miała bezpo­śred­ni związek z wcześniej­szym pobiciem. Ostatecz­nie trafił do szpitala przy ul. Szaserów w Warsza­wie, będąc w stanie śpiączki. Znajdo­wał się w niej przez kilka tygodni, nie wybudza­jąc się już. Zmarł 3 czerwca 2018, w wyniku proble­mów z krąże­niem i zatrzy­ma­nia akcji serca. 15 czerwca 2018 po pogrze­bie o charak­te­rze świeckim jego prochy zostały pocho­wa­ne na Cmenta­rzu Wojsko­wym na Powąz­kach w Warsza­wie (Q kolum­ba­rium 1-1-7).


Dyskografia 52

Falarek Band - +++

+++

Falarek Band
 • Wytwórnia: Gold Rock
 • Numer katalogowy: GR001
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 1996
Deuter - 1987

1987

Deuter
Izrael - 1991

1991

Izrael
 • Wytwórnia: DNA
 • Numer katalogowy: DNA 001
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1991
Maanam - 25 - lecie zespołu

25 - lecie zespołu

Maanam
 • Wytwórnia: Pomaton /​ Kamiling Co.
 • Numer katalogowy: 9576338
 • EAN: 0190295763381
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2018
 • Opakowanie: digipack
Kryzys - 78-81

78-81

Kryzys
 • Wytwórnia: Manufaktura Legenda
 • Numer katalogowy: ML 25
 • EAN: 5903292104881
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2014
 • Opakowanie: digipack
Deadlock - Ambicja

Ambicja

Deadlock
 • Wytwórnia: Blitzkrieg Records
 • Numer katalogowy: BA-242 200.174
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1981
Deadlock - Ambicja

Ambicja

Deadlock
 • Wytwórnia: W moich oczach
 • Numer katalogowy: ML 1
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
Armia - AntiArmia

AntiArmia

Armia
 • Wytwórnia: Ars Mundi
 • Numer katalogowy: AMS 019R
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1999
Armia - Armia

Armia

Armia
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: PLP 0075
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1988
Izrael - Biada, biada, biada

Biada, biada, biada

Izrael
Brygada Kryzys - Brygada Kryzys

Brygada Kryzys

Brygada Kryzys
 • Wytwórnia: Tonpress
 • Numer katalogowy: SX-T 16
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1982
Brygada Kryzys - Brygada Kryzys (live)

Brygada Kryzys (live)

Brygada Kryzys
 • Wytwórnia: Fresh
 • Numer katalogowy: LP 13
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1982
Brygada Kryzys - Brygada Kryzys (live)

Brygada Kryzys (live)

Brygada Kryzys
Brygada Kryzys - Cosmopolis

Cosmopolis

Brygada Kryzys
 • Wytwórnia: Kamiling Co.
 • Numer katalogowy: CD 009
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1992
Armia - Czas i byt

Czas i byt

Armia
 • Wytwórnia: SPV Poland
 • Numer katalogowy: 00072
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1993
Izrael - Dla wszystkich wolność

Dla wszystkich wolność

Izrael
 • Wytwórnia: Manufaktura Legenda
 • Numer katalogowy: ML 17 LP
 • EAN: 5906453604275
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 2013
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 1000 numerowanych egzemplarzy
Izrael - Duchowa rewolucja vol - 1

Duchowa rewolucja vol - 1

Izrael
 • Wytwórnia: Arston
 • Numer katalogowy: ALP 022
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1987
Izrael - Dża ludzie

Dża ludzie

Izrael
 • Wytwórnia: Lemon Records
 • Numer katalogowy: 2669792
 • EAN: 5099926697925
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2008
Armia - Exodus

Exodus

Armia
 • Wytwórnia: Izabelin Studio
 • Numer katalogowy: CD 012
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1992
Falarek Band - Falarek

Falarek

Falarek Band
 • Wytwórnia: Gold Rock
 • Numer katalogowy: GR007
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1996
Armia - Freak

Freak

Armia
 • Wytwórnia: Isound Labels
 • Numer katalogowy: IA003CD
 • EAN: 5906485780718
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
 • Opakowanie: digipack
Izrael - Geneza

Geneza

Izrael
 • Wytwórnia: Manufaktura Legenda
 • Numer katalogowy: ML 24
 • EAN: 5906453604244
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2013
52UM - Introversja

Introversja

52UM
 • Wytwórnia: Offmusic
 • Numer katalogowy: OM 0014
 • EAN: 5903292105086
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
 • Opakowanie: digipack
Izrael - Izrael In Dub

Izrael In Dub

Izrael
 • Wytwórnia: Gold Rock
 • Numer katalogowy: GR 006
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1997
Izrael - Izrael Meets Mad Professor And Joe Ariwa

Izrael Meets Mad Professor And Joe Ariwa

Izrael
 • Wytwórnia: Manufaktura Legenda
 • Numer katalogowy: ML 15 CD
 • EAN: 5906453604053
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: digipack
Pidżama Porno - Koncertówka 1

Koncertówka 1

Pidżama Porno
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SP 46/02
 • EAN: 5908294613263
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2002
Kryzys - Kryzys

Kryzys

Kryzys
 • Wytwórnia: Blitzkrieg Records
 • Numer katalogowy: BA-242 200.173
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1981
Kryzys - Kryzys komunizmu

Kryzys komunizmu

Kryzys
 • Wytwórnia: Songood House
 • Numer katalogowy: 002
 • EAN: 5908260220013
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2010
Armia - Legenda

Legenda

Armia
 • Wytwórnia: Wifon
 • Numer katalogowy: LP 177
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1991
Ewa Braun - Love Peace Noise

Love Peace Noise

Ewa Braun
 • Wytwórnia: NiktNicNieWie
 • Numer katalogowy: NNNW 18
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
Alians - Mega Yoga

Mega Yoga

Alians
 • Wytwórnia: Unbigoted Records
 • Numer katalogowy: UR001CD
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1993
Maanam - Miłość jest cudowna (1975-2015)

Miłość jest cudowna (1975-2015)

Maanam
 • Wytwórnia: Pomaton /​ Kamiling Co.
 • Numer katalogowy: 4601869
 • EAN: 0825646018697
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2015
 • Opakowanie: box kolekcjonerski
Maanam - Miłość jest cudowna (1975-2015)

Miłość jest cudowna (1975-2015)

Maanam
 • Wytwórnia: Pomaton /​ Kamiling Co.
 • Numer katalogowy: 4601868
 • EAN: 0825646018680
 • Nośnik: 2LP
 • Data wydania: 2015
 • Opakowanie: gatefold
Izrael - Nabij faję

Nabij faję

Izrael
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: M 0015
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1986
Tomasz Lipiński - Nie pytaj mnie

Nie pytaj mnie

Tomasz Lipiński
 • Wytwórnia: BMG Ariola PL
 • Numer katalogowy: 74321238032
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
Marek Jackowski - No. 1

No. 1

Marek Jackowski
Deuter - Ojczyzna blizna

Ojczyzna blizna

Deuter
 • Wytwórnia: Pop Noise /​ Noise Annoys
 • Numer katalogowy: NOISE 069
 • EAN: 5907176637694
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2011
 • Opakowanie: digipack
Marionety - Oni i my

Oni i my

Marionety
 • Wytwórnia: SPV Poland
 • Numer katalogowy: 00282
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1995
Tymon & The Transistors - Polskie gówno

Polskie gówno

Tymon & The Transistors
 • Wytwórnia: DzogZen Music
 • Numer katalogowy: dm 001
 • EAN: 602557020106
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: eco pack / vinyl replica
Maanam - Róża

Róża

Maanam
52UM - Superego

Superego

52UM
 • Wytwórnia: Offmusic
 • Numer katalogowy: 5907717470049
 • EAN: 5907717470049
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: digipack
Nosowska - Sushi

Sushi

Nosowska
Świat Czarownic - Świat Czarownic i Robert Brylewski

Świat Czarownic i Robert Brylewski

Świat Czarownic
 • Wytwórnia: Mami
 • Numer katalogowy: MAMI 028
 • EAN: 5904542621288
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2002
T.Love - T.Live

T.Live

T.Love
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5955292
 • EAN: 0724359552927
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2003
T.Love - T.Live CD I czad płyta

T.Live CD I czad płyta

T.Love
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 6799572
 • EAN: 5099967995721
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2011
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Max i Kelner - Tehno terror

Tehno terror

Max i Kelner
 • Wytwórnia: Kamiling Co.
 • Numer katalogowy: 007
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1992
Max i Kelner - Tehno terror

Tehno terror

Max i Kelner
 • Wytwórnia: W moich oczach
 • Numer katalogowy: OKO 45 CD
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2006
Robert Maxymilian Brylewski - Warsaw Beat 11/12 2004

Warsaw Beat 11/12 2004

Robert Maxymilian Brylewski
 • Wytwórnia: Tone Industria
 • Numer katalogowy: FCD156 / TI006
 • EAN: 5905912550733
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
Robert Maxymilian Brylewski - Warsaw Beat V1

Warsaw Beat V1

Robert Maxymilian Brylewski
 • Wytwórnia: Code
 • Numer katalogowy: 002 CD
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1997
Tymon & The Transistors - Wesele

Wesele

Tymon & The Transistors
 • Wytwórnia: BMG Poland
 • Numer katalogowy: 82876650842
 • EAN: 0828766508420
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
 • Dodatkowa informacja: O.S.T.
Brygada Kryzys - XXXLive

XXXLive

Brygada Kryzys
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRCD 1574
 • EAN: 5907812245740
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
 • Opakowanie: digipack
Izrael - Życie jak muzyka (Live `93)

Życie jak muzyka (Live `93)

Izrael
 • Wytwórnia: W moich oczach
 • Numer katalogowy: OKO 29
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI