Robert Janowski
Muzyk

Biografia

Robert Mariusz Janowski (ur. 22 marca 1961 w Inowro­cła­wiu) – polski piosen­karz, kompo­zy­tor, poeta, aktor, prezen­ter telewi­zyj­ny i radiowy, lektor, pisarz, z wykształ­ce­nia lekarz wetery­na­rii. Wielo­let­ni prowa­dzą­cy teletur­niej TVP1 Jaka to melodia? (1997–2018).

Młodość

Wychował się wraz ze starszą siostrą na jednym z osiedli wojsko­wych w Socha­cze­wie. Jego matka, Urszula, praco­wa­ła jako reżyser­ka spekta­kli teatral­nych i teatrów poezji w placów­kach kultu­ral­nych, a ojciec był pilotem i majorem w wojskach lotni­czych Wojska Polskie­go. Gdy miał jedena­ście lat, jego rodzice rozwie­dli się, a po rozwo­dzie trafił z siostrą pod opiekę matki.

Uczęsz­czał do podsta­wo­wej szkoły muzycz­nej w Socha­cze­wie w klasie forte­pia­nu oraz średniej muzycz­nej przy ul. Bednar­skiej w Warsza­wie w klasie fagotu, jednak żadnej z nich nie ukończył. Jest absol­wen­tem szkoły muzycz­nej I stopnia w klasie forte­pia­nu. Ukończył Szkołę Podsta­wo­wą im. Hanki Sawic­kiej i Liceum Ogólno­kształ­cą­ce im. Fryde­ry­ka Chopina w Socha­cze­wie, a potem wetery­na­rię na WMW SGGW i podyplo­mo­we studia pedagogiczne.

W czasach liceal­nych tworzył akademie i apele szkolne oraz spekta­kle kabare­to­we. Pisał też scena­riu­sze i wiersze. Jako student współ­pra­co­wał z magazy­nem "Litera­tu­ra" i był akade­mic­kim repre­zen­tan­tem Polski w tenisie stołowym.

Kariera muzyczna

Debiu­to­wał na deskach amator­skich teatrów. Wystę­po­wał w kilku­na­stu forma­cjach rocko­wych w latach 80., m.in. Sekcja Z. (pierwot­nie Sekcja Zwłok), Zoo czy Oddział Zamknię­ty.

W 1983 stworzył muzykę do musicalu rocko­we­go Kompot Jonasza Kofty i Bene Rychtera, w którym dodat­ko­wo grał głównego bohatera, Love’a. W 1988 i 1989 brał udział w Ogólno­pol­skich Przeglą­dach Teatrów Poezji. Przez osiem lat grał w musicalu Metro Janusza Józefo­wi­cza i Janusza Stokłosy, co przynio­sło mu ogólno­pol­ski rozgłos. Ze spekta­klem wystąpił na Broad­wayu. Śpiewał w orato­rium Święto­krzy­ska Golgota Zbignie­wa Książka i Piotra Rubika. Współ­pra­co­wał przy tworze­niu musicali, m.in. Do grającej szafy grosik wrzućGrosik-2 oraz brał udział w przed­sta­wie­niach piosenek Jacquesa Brela w Teatrze Buffo w Warsza­wie. Współ­pra­co­wał z warszaw­ski­mi teatrami: Drama­tycz­nym, Roma, Komedia, Rampa, Ateneum (Opętany w reż. Małgo­rza­ty Boratyń­skiej) i Rozmaitości.

Jego piosenka "W nas i wokół nas", wykorzy­sta­na w ścieżce dźwię­ko­wej do filmu Pora na czarow­ni­ce z 1993, utrzy­my­wa­ła się przez osiem miesięcy na pierw­szym miejscu w progra­mie Muzyczna Jedynka. W grudniu 1994 wydał swój debiu­tanc­ki album studyjny pt. Co mogę dać. Od czasu debiutu wydał siedem albumów: Powie­trze (1995), Nieważ­kość (2001), Skrzydła: The Best Of (2008), Song​.pl (2009), Kolędy (2010), Osiemdziesiąte.pl (2012) i Najpięk­niej­sze melodie (2018). W marcu 2010 za album Song​.pl uzyskał status platy­no­wej płyty. 

Z utworem "Lubię ten smutek" wziął udział w nagraniu płyty Tomasza Filip­cza­ka i Piotra Rodowi­cza z jazzo­wy­mi coverami kompo­zy­cji Seweryna Krajew­skie­go Seweryn Krajew­ski Smooth Jazz wydanej 25 czerwca 2007 przez Polskie Radio.

Działalność pozamuzyczna

W latach 1997–2018 był prowa­dzą­cym teletur­nie­ju Jaka to melodia?, emito­wa­ne­go na antenie TVP1, za co został trzykrot­nie wyróż­nio­ny nagrodą Teleka­me­ry (2000, 2003, 2008), dzięki czemu odebrał Złotą Teleka­me­rę 2009

W latach 2006-2010 był prowa­dzą­cym audycję Wasza muzyka w RMF FM.

Od 2012 do 2018 pracował w należą­cym do Agory, Radiu Złote Przeboje, gdzie prowa­dził programy Muzyka mojego życia, Weekend z gwiazdąZłota dwudziest­ka Radia Złote Przeboje. W 2018 został dzien­ni­ka­rzem Radia Pogoda, którego również właści­cie­lem jest ta sama spółka. Jest w nim gospo­da­rzem cyklu Najpięk­niej­sze melodie Roberta Janow­skie­go. Prowa­dził także teletur­niej Gra muzyka w TV Puls (2019).

Jest pięcio­krot­nym laure­atem Nagrody Wiktora (1999, 2006, 2008, 2011, 2012).

Napisał i wydał dwie książki: Muzyka mojego życia (wydana 18 lutego 2016) i Przypad­ki. Robert Janowski (z Marią Szabłow­ską, wydana 9 listo­pa­da 2016), a także tomiki poezji: "Mądrość z natury", "Anioły", "Pragnie­nia", "Głosy", "Noce" i "Lustra".

Był uczest­ni­kiem siódmej edycji programu rozryw­ko­we­go TVN Taniec z gwiaz­da­mi (2008).

Życie prywatne

Trzykrot­nie żonaty. Jego pierwszą żoną była Katarzy­na Kaliciń­ska-Goczał, z którą ma syna Makarego (ur. 18 grudnia 1988). Z małżeń­stwa z Katarzy­ną Dańską ma dwie córki: Anielę (ur. 1998) i Tolę (ur. 9 sierpnia 2000). 14 września 2013 ożenił się z Moniką Głodek (ur. 5 sierpnia 1974).

Audycje radiowe

 • 2006–2010: Wasza Muzyka (RMF FM)
 • 2012–2018: Muzyka mojego życia, Weekend z gwiazdąZłota dwudziest­ka (Radio Złote Przeboje)
 • od 2018: Najpięk­niej­sze melodie Roberta Janow­skie­go (Radio Pogoda)

 • Dyskografia 8

  Robert Janowski - Co mogę dać

  Co mogę dać

  Robert Janowski
  • Wytwórnia: Pomaton
  • Numer katalogowy: POM CD 052
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1994
  Krzysztof Jaryczewski - Jary OZ

  Jary OZ

  Krzysztof Jaryczewski
  • Wytwórnia: Jary OZ
  • Numer katalogowy: 4780577
  • EAN: 0602547805775
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2016
  • Opakowanie: digipack
  Robert Janowski - Kolędy

  Kolędy

  Robert Janowski
  • Wytwórnia: Quazar Records
  • Numer katalogowy: QRCD 019
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1998
  Robert Janowski - Nieważkość

  Nieważkość

  Robert Janowski
  • Wytwórnia: ZPR-Records
  • Numer katalogowy: ZCD - 050
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2001
  Robert Janowski - Osiemdziesiąte.pl

  Osiemdziesiąte.pl

  Robert Janowski
  • Wytwórnia: MTJ
  • Numer katalogowy: MTJ CD 11335
  • EAN: 5906409113356
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2012
  • Opakowanie: slipcase
  Tymon & The Transistors - Polskie gówno

  Polskie gówno

  Tymon & The Transistors
  • Wytwórnia: DzogZen Music
  • Numer katalogowy: dm 001
  • EAN: 602557020106
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2016
  • Opakowanie: eco pack / vinyl replica
  Robert Janowski - Powietrze

  Powietrze

  Robert Janowski
  • Wytwórnia: Pomaton
  • Numer katalogowy: POM CD 077
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1995
  Robert Janowski - Song.pl

  Song.pl

  Robert Janowski
  • Wytwórnia: Bauer Music
  • Numer katalogowy: 1/2009
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2009
  • Opakowanie: digibook

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI