Robert "Litza" Friedrich
Muzyk

Biografia

Robert Friedrich, pseud. Litza (ur. 15 kwietnia 1968 w Babimo­ścieOdnośnie miejsca urodze­nia istnieje rozbież­ność. Pomimo źródeł wskazu­ją­cych na Babimost, sam Friedrich przyznał w wywia­dzie z 1993, iż urodził się w Sulecho­wie – wypowiedź w wywia­dzie video zareje­stro­wa­nym w czasie festi­wa­lu Metal­ma­nia ’96 (czas 3 min. 28 sek. ) – polski muzyk, kompo­zy­tor, wokali­sta i autor tekstów, gitarzy­sta, a także reali­za­tor dźwięku i produ­cent muzyczny.

W latach 1986–1998 wystę­po­wał w grupie muzycz­nej Acid Drinkers. W latach 1989–1990 i 1991–1992 grał odpowied­nio w zespo­łach Turbo i Creation of Death. Następ­nie związał się z zespołem Flapjack, którego był człon­kiem od 1993 do 2004 roku. W 1996 roku m.in. wraz z muzykami zespołów Armia i Houk powołał formację 2Tm2,3. Był pomysło­daw­cą zespołu dziecię­ce­go Arka Noego, w ramach którego tworzy od 1999. W latach 1994–2000 i 2009–2015 wystę­po­wał w zespole Kazika Staszew­skie­go – Kazik na Żywo. Natomiast od 2010 roku tworzy formację Luxtor­pe­da. Poza działal­no­ścią artystycz­ną prowadzi wytwór­nię muzyczną S.D.C. oraz studio nagra­nio­we pod nazwą Małe Studio.

Życiorys

Robert Friedrich w dzieciń­stwie uczył się w szkole podsta­wo­wej o profilu sporto­wym, gdzie grał w piłkę ręczną. W okresie szkolnym zetknął się z gitarą, będąc w składzie prowi­zo­rycz­ne­go zespołu kolegów szkol­nych, zaś pierw­szych wskazó­wek gry na instru­men­cie udzielił mu poznany przypad­ko­wo milicjant dziel­ni­co­wy. Działal­ność artystycz­ną rozpo­czął w lokalnym zespole Los Despe­ra­dos, którego założy­cie­lem był Tomasz "Titus" Pukacki. Wkrótce potem muzyk dołączył do składu Slavoy co dopro­wa­dzi­ło do rozpadu Los Despe­ra­dos. Ostatecz­nie w 1986 roku Friedrich, ponownie związał się z Pukackim w jego niena­zwa­nym jeszcze zespole. Skład współ­two­rzy­li także Darek "Popcorn" Popowicz i perku­si­sta Piotr "Chomik" Kuik. Tego samego roku w dniu koncertu Iron Maiden w Poznaniu, Friedrich i Pukacki posta­no­wi­li sprzedać swoje bilety i za uzyskane pienią­dze kupić alkohol. Wówczas powstała nazwa Acid Drinkers. Jednakże nowy zespół z Friedri­chem pełnią­cym funkcję drugiego gitarzy­sty rozpadł się dwa miesiące później.

W 1989 po powrocie Pukac­kie­go z wojska grupa Acid Drinkers wznowiła działal­ność. Tego samego roku Friedrich dołączył do składu Turbo. Wraz z zespołem wystę­po­wał niespeł­na rok. W tym czasie wziął udział w nagra­niach trzech płyt: anglo­ję­zycz­nych Epidemic (1989) i Dead End (1990) oraz polsko­ję­zycz­nej Epidemie (1990). Także w 1990 roku ukazał się debiut Acid Drinkers zatytu­ło­wa­ny Are You a Rebel?. W 1991 roku muzyk założył death-thrash­me­ta­lo­wy zespół Creation of Death. Wkrótce potem ukazał się jedyny album formacji Purify Your Soul (1991), po czym projekt został zarzu­co­ny. Następ­nie wraz z Acid Drinkers nagrał płyty Dirty Money, Dirty Tricks (1991), Strip Tease (1992), Vile Vicious Vision (1993), Fishdick (1994) oraz Infernal Connec­tion (1994).

W 1994 roku Friedrich dołączył do składu Kazik na Żywo. W między­cza­sie ukazał się debiut powsta­łe­go w 1993 roku zespołu Flapjack – Ruthless Kick (1994). Wkrótce potem z powodu proble­mów zdrowot­nych zaprze­stał pracy. Po dwukrot­nej operacji serca (kwiecień 1994) powrócił na scenę w 1995 roku. Tego samego roku ukazał się pierwszy album KNŻ zareje­stro­wa­ny z Friedri­chem w składzie pt. Porozu­mie­nie ponad podzia­ła­mi. Okazjo­nal­nie podczas koncer­tów tego zespołu grywał także na perkusji. W 1996 razem z Tomaszem Budzyń­skim, znanym z zespołu Armia, Dariu­szem "Maleo" Malejon­kiem człon­kiem kwintetu Houk powołał zespół 2Tm2,3. Następ­nie ukazały się płyty Flapjack – Fairplay (1996) i Juicy Planet Earth (1997), debiut 2Tm2,3 – Przyjdź (1997) oraz Acid Drinkers – The State of Mind Report (1996), High Proof Cosmic Milk (1998) i Varran Strikes Back – Alive!!! (1998). W 1998 roku Friedrich zdecy­do­wał się opuścić Acid Drinkers na rzecz innych projektów.

Z okazji obcho­dzo­ne­go Roku Ojca oraz organi­zo­wa­nej pielgrzym­ki papieża Jana Pawła II do Polski w 1999 skompo­no­wał muzykę i napisał słowa utworu "Tato", w którym zaśpie­wa­ły jego dzieci oraz innych muzyków. Z czasem, na zamówie­nie telewi­zyj­ne­go programu dla dzieci o charak­te­rze religij­nym, Ziarno (TVP1 ) kompo­no­wał i nagrywał następne piosenki. Tak powstała grupa dziecię­ca Arka Noego, którą Friedrich stworzył wraz z człon­ka­mi grupy 2Tm2,3, Marcinem Pospie­szal­skim, Maciejem "Ślima­kiem" Starostą, Dariu­szem "Maleo" Malejon­kiem oraz Joszko Brodą. Wcześniej ukazała się także druga płyta KNŻ z Friedri­chem w składzie zatytu­ło­wa­na Las Maquinas de la Muerte (1999). Rok później zespół Kazik na Żywo zaprze­stał działal­no­ści. Przed 1999 Friedrich skompo­no­wał hymn Festi­wa­lu Muzyki Chrze­ści­jań­skiej w Toruniu. W latach później­szych Robert Friedrich inten­syw­nie pracował z Arką Noego. Ukazało się szereg wydaw­nictw formacji w tym: A gu gu (2000), Kolędy i piosenki na żywo (2000), Mama tata mam 2 lata! (2001), Hip hip hura Alleluja! (2002), Daj na zgodę! (2003), Od rana do wieczora (2005), Nie ma to tamto – subito santo! (2006), Gadu Gadu (2008), Wszyst­kie piosenki (2008) oraz Pan Krakers (2011).

W między­cza­sie Friedrich opuścił skład Flapjack. Równo­le­gle powstały także kolejne płyty 2Tm2,3 Pascha 2000 (2000), Propa­gan­da Dei (2004), 888 (2006) oraz dementi (2008). W 2009 roku powrócił do reakty­wo­wa­nej grupy Kazik na Żywo. Efektem był wydany w 2011 roku album Bar La Curva /​ Plamy na słońcu. Następ­nie powołał nowy projekt muzyczny pod nazwą Luxtor­pe­da. Do 2016 roku wraz z zespołem nagrał cztery albumy Luxtor­pe­da (2011), Robaki (2012), A morał tej historii mógłby być taki, mimo że cukrowe, to jednak buraki (2014) oraz MYWASWYNAS (2016). W 2015 zdecy­do­wał o odejściu z grupy KNŻ, co skutko­wa­ło ogłosze­niem zakoń­cze­nia działal­no­ści tego zespołu.

Został prowa­dzą­cym program pt. "Młodzi Wielcy", emito­wa­ny od 4 marca 2017 na antenie TVP2 i TVP ABC. Stworzył wykonaną przez Arkę Noego piosenkę pt. "Wyrusza­my razem", promu­ją­cą kanał TVP ABC z okazji jego 4. rocznicy istnie­nia w 2018.

Nakładem Wydaw­nic­twa Znak ukazały się dwie książki autor­stwa Roberta Friedri­cha i Adama Szustaka: Wilki dwa. Męska przepra­wa przez życie (2014) oraz Wilki dwa. W obronie stada (2017).

Życie prywatne

Jedyny syn i starsze dziecko (ma młodszą siostrę Magda­le­nę) oficera Wojska Polskie­go, jest związany z Pozna­niem. Poza karierą muzyczną wykony­wał też prace fizyczne; pracował jako sprze­daw­ca w sklepie, dekarz i sprzą­tacz w sieci sklepów Pewex. Będąc człon­kiem Acid Drinkers w 1994 r. przeszedł dwukrot­nie operację serca (wszcze­pie­nie zastawek).

W 1986 r. poznał swoją przyszłą żonę Dobroch­nę, którą poślubił 13 grudnia 1988 r. Mają siedmio­ro dzieci: Maję (ur. 1989), Wiktorię (ur. 1991), Różę (ur. 1993), Francisz­kę (ur. 1997), Brunona (ur. 2000), Henia (ur. 2002) i Urbana (ur. 2005). Jego szwagrem jest Maciej "Ślimak" Starosta, który poślubił jego siostrę. Jest także spowi­no­wa­co­ny z Tomaszem "Titusem" Pukackim.

W wyborach prezy­denc­kich 2010 poparł kandy­da­tu­rę Marka Jurka i wszedł w skład jego społecz­ne­go komitetu poparcia. Skompo­no­wał także muzykę na potrzeby kampanii kandydata.


Dyskografia 72

Hey - ?

?

Hey
 • Wytwórnia: Izabelin Studio
 • Numer katalogowy: 528 683 2
 • EAN: 0731452868329
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1995
2TM 2,3 - 2TM 2,3

2TM 2,3

2TM 2,3
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0086
 • EAN: 5907785013568
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1999
2TM 2,3 - 888

888

2TM 2,3
 • Wytwórnia: Stage Diving Club
 • Numer katalogowy: CD SDC 01/06
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2006
 • Opakowanie: slipcase, standard
2TM 2,3 - 888 / Czad Mix

888 / Czad Mix

2TM 2,3
 • Wytwórnia: Stage Diving Club
 • Numer katalogowy: SDC 0317
 • EAN: 5907785039957
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2017
 • Opakowanie: eco pack / vinyl replica, gatefold
Luxtorpeda - A morał tej historii mógłby być taki, mimo że cukrowe, to jednak buraki

A morał tej historii mógłby być taki, mimo że cukrowe, to jednak buraki

Luxtorpeda
 • Wytwórnia: Stage Diving Club
 • Numer katalogowy: SDC 0114
 • EAN: 5907785038080
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2014
 • Opakowanie: box kolekcjonerski
Luxtorpeda - A morał tej historii mógłby być taki, mimo że cukrowe, to jednak buraki

A morał tej historii mógłby być taki, mimo że cukrowe, to jednak buraki

Luxtorpeda
 • Wytwórnia: Stage Diving Club
 • Numer katalogowy: CDSDC 0218 DG
 • EAN: 5907785040021
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2018
 • Opakowanie: digipack
Kolaboranci - A może to ja?

A może to ja?

Kolaboranci
 • Wytwórnia: Arston
 • Numer katalogowy: ALP-056
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1991
Turbo - Alive!

Alive!

Turbo
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0628
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Anthology 1980-2008
Kazik Na Żywo - Andrzej Gołota

Andrzej Gołota

Kazik Na Żywo
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SP MAX 05/97
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1997
 • Opakowanie: slipcase
Illusion - Anhedonia

Anhedonia

Illusion
 • Wytwórnia: Presscom
 • Numer katalogowy: PRESSCD004
 • EAN: 5902768528046
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2018
 • Opakowanie: digibook
Acid Drinkers - Are You A Rebel?

Are You A Rebel?

Acid Drinkers
Kazik Na Żywo - Bar La Curva

Bar La Curva

Kazik Na Żywo
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SPW 03/11
 • EAN: 5900000000114
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 2012
Kazik Na Żywo - Bar La Curva / Plamy na słońcu

Bar La Curva / Plamy na słońcu

Kazik Na Żywo
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SPCD 09/11
 • EAN: 5900000000091
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2011
 • Opakowanie: digipack
Cuba de Zoo - Ciałokształt

Ciałokształt

Cuba de Zoo
 • Wytwórnia: Arte 101 Records
 • Numer katalogowy: 002
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: digipack
Turbo - Dead End

Dead End

Turbo
Turbo - Dead End

Dead End

Turbo
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0630
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Anthology 1980-2008
2TM 2,3 - Dementi

Dementi

2TM 2,3
 • Wytwórnia: Stage Diving Club
 • Numer katalogowy: SDC0108
 • EAN: 5907785032064
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: digipack
Acid Drinkers - Dirty Money Dirty Tricks

Dirty Money Dirty Tricks

Acid Drinkers
Złe psy - Duma

Duma

Złe psy
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRCD 2123
 • EAN: 5901448115927
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2017
Turbo - Epidemic

Epidemic

Turbo
 • Wytwórnia: Metalmaster (ITA)
 • Numer katalogowy: MET 123
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1989
Turbo - Epidemic / Alive!

Epidemic / Alive!

Turbo
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0089
 • EAN: 5907785016316
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
Luxtorpeda - EPka

EPka

Luxtorpeda
 • Wytwórnia: Stage Diving Club
 • Numer katalogowy: S.D.C. 2015
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 2015
 • Opakowanie: digipack
Flapjack - Fairplay

Fairplay

Flapjack
Artrosis - Fetish

Fetish

Artrosis
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0125
 • EAN: 5907785018174
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
Artrosis - Fetish

Fetish

Artrosis
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP DG 0125
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
 • Opakowanie: digipack
Acid Drinkers - Fishdick

Fishdick

Acid Drinkers
 • Wytwórnia: Loud Out Records
 • Numer katalogowy: loudCD 010
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
Armia - Freak

Freak

Armia
 • Wytwórnia: Isound Labels
 • Numer katalogowy: IA003CD
 • EAN: 5906485780718
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
 • Opakowanie: digipack
Małgorzata Ostrowska - Gramy!

Gramy!

Małgorzata Ostrowska
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: MTJ CD 11370
 • EAN: 5906409113707
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2012
 • Opakowanie: eco pack / vinyl replica
Acid Drinkers - High Proof Cosmic Milk

High Proof Cosmic Milk

Acid Drinkers
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP LP 0050
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1998
 • Dodatkowa informacja: biały winyl
Acid Drinkers - High Proof Cosmic Milk

High Proof Cosmic Milk

Acid Drinkers
Flapjack - Idol Free Zone!

Idol Free Zone!

Flapjack
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMPI CD 0003
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 1995
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Acid Drinkers - Infernal Connection

Infernal Connection

Acid Drinkers
 • Wytwórnia: Mega Czad
 • Numer katalogowy: MEGACZAD 777
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
Flapjack - Juicy Planet Earth

Juicy Planet Earth

Flapjack
Luxtorpeda - Koncert w Stodole

Koncert w Stodole

Luxtorpeda
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP DVD 0205
 • EAN: 5907785037687
 • Nośnik: CD+DVD
 • Data wydania: 2012
 • Opakowanie: digipack
2TM 2,3 - Koncert w teatrze

Koncert w teatrze

2TM 2,3
 • Wytwórnia: Stage Diving Club
 • Numer katalogowy: SDC0109
 • EAN: 5907785034846
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2009
Frontside - Korzenie

Korzenie

Frontside
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 108
 • EAN: 5903427872852
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
 • Opakowanie: digipack
Kazik Na Żywo - Las maquinas de la muerte

Las maquinas de la muerte

Kazik Na Żywo
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SP-S-57
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1999
 • Opakowanie: slipcase
Kazik Na Żywo - Las maquinas de la muerte

Las maquinas de la muerte

Kazik Na Żywo
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SP 58/99
 • EAN: 5908294610200
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1999
Kazik Na Żywo - Las maquinas de la muerte

Las maquinas de la muerte

Kazik Na Żywo
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SPW 01/19
 • EAN: 5908294613546
 • Nośnik: 2LP
 • Data wydania: 2019
 • Opakowanie: gatefold
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 420 numerowanych egzemplarzy, czarny winyl
Tomasz Budzyński - Luna

Luna

Tomasz Budzyński
 • Wytwórnia: Agencja Innova Concerts
 • Numer katalogowy: INNCD001
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: digipack
Luxtorpeda - LuxLive

LuxLive

Luxtorpeda
 • Wytwórnia: Stage Diving Club
 • Numer katalogowy: SDC 0217
 • EAN: 5907785040113
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2017
 • Opakowanie: eco pack / vinyl replica, gatefold
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 2000 egzemplarzy, dwie kostki gitarowe z białym napisem
Luxtorpeda - LuxLive 2

LuxLive 2

Luxtorpeda
 • Wytwórnia: Stage Diving Club
 • Numer katalogowy: CD 3018 DGD
 • EAN: 5907785040120
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2018
 • Opakowanie: eco pack / vinyl replica, gatefold
Luxtorpeda - Luxtorpeda

Luxtorpeda

Luxtorpeda
 • Wytwórnia: Stage Diving Club
 • Numer katalogowy: SDC 0111
 • EAN: 5907785036956
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2011
2TM 2,3 - Marana Tha

Marana Tha

2TM 2,3
Luxtorpeda - Mywaswynas

Mywaswynas

Luxtorpeda
 • Wytwórnia: Stage Diving Club
 • Numer katalogowy: SDC 0116
 • EAN: 0602547848116
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: digibook
Kazik - Oddalenie

Oddalenie

Kazik
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: 26/95
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1995
Kazik - Oddalenie

Oddalenie

Kazik
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SPW 02/18
 • EAN: 5998877620313
 • Nośnik: 2LP
 • Data wydania: 2018
 • Opakowanie: gatefold
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 1300 numerowanych egzemplarzy
Kazik Na Żywo - Ostatni koncert w mieście

Ostatni koncert w mieście

Kazik Na Żywo
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SPCD 01/16
 • EAN: 5909876543206
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: slipcase, super jewel box
2TM 2,3 - Pascha 2000

Pascha 2000

2TM 2,3
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0091
 • EAN: 5907785016408
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
2TM 2,3 - Pascha 2000 Tour

Pascha 2000 Tour

2TM 2,3
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: S.D.C 0300
 • EAN: 5907785016996
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 2000
Kazik Na Żywo - Plamy na słońcu

Plamy na słońcu

Kazik Na Żywo
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SPW 02/11
 • EAN: 5900000000107
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 2012
Kazik Na Żywo - Porozumienie Ponad Podziałami

Porozumienie Ponad Podziałami

Kazik Na Żywo
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SP 28/95
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1995
Proletaryat - Prawda

Prawda

Proletaryat
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 2752200
 • EAN: 0602527522005
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: digipack
2TM 2,3 - Propaganda Dei

Propaganda Dei

2TM 2,3
 • Wytwórnia: Stage Diving Club
 • Numer katalogowy: SDC 2 CD 0104
 • EAN: 5907785025141
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2004
2TM 2,3 - Przyjdź

Przyjdź

2TM 2,3
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0085
 • EAN: 5907785015227
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
2TM 2,3 - Psalm 13

Psalm 13

2TM 2,3
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMPI CD 0021 PROMO
 • EAN: 5907785013292
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1999
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Creation Of Death - Purify Your Soul

Purify Your Soul

Creation Of Death
Flapjack - Ready To Die

Ready To Die

Flapjack
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMPI CD 0008
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 1997
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Luxtorpeda - Robaki

Robaki

Luxtorpeda
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: SDC 0112
 • EAN: 5907785037502
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2012
 • Opakowanie: digipack
Luxtorpeda - Robaki

Robaki

Luxtorpeda
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: CDSCD 0118 DG
 • EAN: 5907785040014
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2018
 • Opakowanie: digipack
Flapjack - Ruthless Kick

Ruthless Kick

Flapjack
2TM 2,3 - Słowo

Słowo

2TM 2,3
 • Wytwórnia: Stage Diving Club
 • Numer katalogowy: CD SDC 0318 DG
 • EAN: 5907785040052
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2018
 • Opakowanie: digipack
Acid Drinkers - Strip Tease

Strip Tease

Acid Drinkers
Acid Drinkers - The State Of Mind Report

The State Of Mind Report

Acid Drinkers
 • Wytwórnia: Polton /​ Warner Music Polska
 • Numer katalogowy: ACID 01
 • EAN: 5902527100100
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1996
 • Dodatkowa informacja: czerwony winyl
Acid Drinkers - Varran Strikes Back - Alive!!!

Varran Strikes Back - Alive!!!

Acid Drinkers
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0061
 • EAN: 5907785011397
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1998
Acid Drinkers - Vile, Vicious, Vision

Vile, Vicious, Vision

Acid Drinkers
 • Wytwórnia: Loud Out Records
 • Numer katalogowy: loudCD 001
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1993
Kazik Na Żywo - W południe

W południe

Kazik Na Żywo
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SP-S-61
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1999
Kazik Na Żywo - Występ

Występ

Kazik Na Żywo
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SP 45/02
 • EAN: 5908294613256
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2002
Maleo Reggae Rockers - XVI Przystanek Woodstock 2010

XVI Przystanek Woodstock 2010

Maleo Reggae Rockers
 • Wytwórnia: Złoty Melon Firma
 • Numer katalogowy: TZ 033
 • EAN: 5906737579404
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: digipack
Luxtorpeda - XVII Przystanek Woodstock

XVII Przystanek Woodstock

Luxtorpeda
 • Wytwórnia: Złoty Melon Firma
 • Numer katalogowy: TZ 040
 • EAN: 5906737579480
 • Nośnik: CD+DVD
 • Data wydania: 2012
Luxtorpeda - XVIII Przystanek Woodstock 2012

XVIII Przystanek Woodstock 2012

Luxtorpeda
 • Wytwórnia: Złoty Melon Firma
 • Numer katalogowy: TZ 042
 • EAN: 5906737579510
 • Nośnik: CD+DVD
 • Data wydania: 2012
 • Opakowanie: digipack
2TM 2,3 - Źródło

Źródło

2TM 2,3
 • Wytwórnia: Stage Diving Club
 • Numer katalogowy: SCD 0115
 • EAN: 5907785039193
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2015

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI