Robert “Litza” Friedrich
Muzyk

Biografia

Robert Frie­drich, pseud. Lit­za (ur. 15 kwiet­nia 1968 w Babi­mo­ścieOdno­śnie miej­sca uro­dze­nia ist­nie­je roz­bież­ność. Pomi­mo źró­deł wska­zu­ją­cych na Babi­most, sam Frie­drich przy­znał w wywia­dzie z 1993, iż uro­dził się w Sule­cho­wie – wypo­wiedź w wywia­dzie video zare­je­stro­wa­nym w cza­sie festi­wa­lu Metal­ma­nia ’96 (czas 3 min. 28 sek. ) – pol­ski muzyk, kom­po­zy­tor, woka­li­sta i autor tek­stów, gita­rzy­sta, a tak­że reali­za­tor dźwię­ku i pro­du­cent muzycz­ny.

W latach 1986–1998 wystę­po­wał w gru­pie muzycz­nej Acid Drin­kers. W latach 1989–1990 i 1991–1992 grał odpo­wied­nio w zespo­łach Tur­bo i Cre­ation of Death. Następ­nie zwią­zał się z zespo­łem Fla­pjack, któ­re­go był człon­kiem od 1993 do 2004 roku. W 1996 roku m.in. wraz z muzy­ka­mi zespo­łów Armia i Houk powo­łał for­ma­cję 2 Tm²,3. Był pomy­sło­daw­cą zespo­łu dzie­cię­ce­go Arka Noego, w ramach któ­re­go two­rzy od 1999. W latach 1994–2000 i 2009–2015 wystę­po­wał w zespo­le Kazi­ka Sta­szew­skie­go – Kazik na Żywo. Nato­miast od 2010 roku two­rzy for­ma­cję Luxtor­pe­da. Poza dzia­łal­no­ścią arty­stycz­ną pro­wa­dzi wytwór­nię muzycz­ną S.D.C. oraz stu­dio nagra­nio­we pod nazwą Małe Stu­dio.

Życiorys

Robert Frie­drich w dzie­ciń­stwie uczył się w szko­le pod­sta­wo­wej o pro­fi­lu spor­to­wym, gdzie grał w pił­kę ręcz­ną. W okre­sie szkol­nym zetknął się z gita­rą, będąc w skła­dzie pro­wi­zo­rycz­ne­go zespo­łu kole­gów szkol­nych, zaś pierw­szych wska­zó­wek gry na instru­men­cie udzie­lił mu pozna­ny przy­pad­ko­wo mili­cjant dziel­ni­co­wy. Dzia­łal­ność arty­stycz­ną roz­po­czął w lokal­nym zespo­le Los Despe­ra­dos, któ­re­go zało­ży­cie­lem był Tomasz “Titus” Pukac­ki. Wkrót­ce potem muzyk dołą­czył do skła­du Sla­voy co dopro­wa­dzi­ło do roz­pa­du Los Despe­ra­dos. Osta­tecz­nie w 1986 roku Frie­drich, ponow­nie zwią­zał się z Pukac­kim w jego nie­na­zwa­nym jesz­cze zespo­le. Skład współ­two­rzy­li tak­że Darek “Popcorn” Popo­wicz i per­ku­si­sta Piotr “Cho­mik” Kuik. Tego same­go roku w dniu kon­cer­tu Iron Maiden w Pozna­niu, Frie­drich i Pukac­ki posta­no­wi­li sprze­dać swo­je bile­ty i za uzy­ska­ne pie­nią­dze kupić alko­hol. Wów­czas powsta­ła nazwa Acid Drin­kers. Jed­nak­że nowy zespół z Frie­dri­chem peł­nią­cym funk­cję dru­gie­go gita­rzy­sty roz­padł się dwa mie­sią­ce póź­niej.

W 1989 po powro­cie Pukac­kie­go z woj­ska gru­pa Acid Drin­kers wzno­wi­ła dzia­łal­ność. Tego same­go roku Frie­drich dołą­czył do skła­du Tur­bo. Wraz z zespo­łem wystę­po­wał nie­speł­na rok. W tym cza­sie wziął udział w nagra­niach trzech płyt: anglo­ję­zycz­nych Epi­de­mic (1989) i Dead End (1990) oraz pol­sko­ję­zycz­nej Epi­de­mie (1990). Tak­że w 1990 roku uka­zał się debiut Acid Drin­kers zaty­tu­ło­wa­ny Are You a Rebel?. W 1991 roku muzyk zało­żył death-thra­sh­me­ta­lo­wy zespół Cre­ation of Death. Wkrót­ce potem uka­zał się jedy­ny album for­ma­cji Puri­fy Your Soul (1991), po czym pro­jekt został zarzu­co­ny. Następ­nie wraz z Acid Drin­kers nagrał pły­ty Dir­ty Money, Dir­ty Tricks (1991), Strip Tease (1992), Vile Vicio­us Vision (1993), Fish­dick (1994) oraz Infer­nal Con­nec­tion (1994).

W 1994 roku Frie­drich dołą­czył do skła­du Kazik na Żywo. W mię­dzy­cza­sie uka­zał się debiut powsta­łe­go w 1993 roku zespo­łu Fla­pjack – Ruth­less Kick (1994). Wkrót­ce potem z powo­du pro­ble­mów zdro­wot­nych zaprze­stał pra­cy. Po dwu­krot­nej ope­ra­cji ser­ca (kwie­cień 1994) powró­cił na sce­nę w 1995 roku. Tego same­go roku uka­zał się pierw­szy album KNŻ zare­je­stro­wa­ny z Frie­dri­chem w skła­dzie pt. Poro­zu­mie­nie ponad podzia­ła­mi. Oka­zjo­nal­nie pod­czas kon­cer­tów tego zespo­łu gry­wał tak­że na per­ku­sji. W 1996 razem z Toma­szem Budzyń­skim, zna­nym z zespo­łu Armia, Dariu­szem “Maleo” Male­jon­kiem człon­kiem kwin­te­tu Houk powo­łał zespół 2 Tm²,3. Następ­nie uka­za­ły się pły­ty Fla­pjack – Fair­play (1996) i Juicy Pla­net Earth (1997), debiut 2 Tm²,3 – Przyjdź (1997) oraz Acid Drin­kers – The Sta­te of Mind Report (1996), High Pro­of Cosmic Milk (1998) i Var­ran Stri­kes Back – Ali­ve!!! (1998). W 1998 roku Frie­drich zde­cy­do­wał się opu­ścić Acid Drin­kers na rzecz innych pro­jek­tów.

Z oka­zji obcho­dzo­ne­go Roku Ojca oraz orga­ni­zo­wa­nej piel­grzym­ki papie­ża Jana Paw­ła II do Pol­ski w 1999 skom­po­no­wał muzy­kę i napi­sał sło­wa utwo­ru “Tato”, w któ­rym zaśpie­wa­ły jego dzie­ci oraz innych muzy­ków. Z cza­sem, na zamó­wie­nie tele­wi­zyj­ne­go pro­gra­mu dla dzie­ci o cha­rak­te­rze reli­gij­nym, Ziar­no (TVP1 ) kom­po­no­wał i nagry­wał następ­ne pio­sen­ki. Tak powsta­ła gru­pa dzie­cię­ca Arka Noego, któ­rą Frie­drich stwo­rzył wraz z człon­ka­mi gru­py 2 Tm²,3, Mar­ci­nem Pospie­szal­skim, Macie­jem “Śli­ma­kiem” Sta­ro­stą, Dariu­szem “Maleo” Male­jon­kiem oraz Josz­ko Bro­dą. Wcze­śniej uka­za­ła się tak­że dru­ga pły­ta KNŻ z Frie­dri­chem w skła­dzie zaty­tu­ło­wa­na Las Maqu­inas de la Muer­te (1999). Rok póź­niej zespół Kazik na Żywo zaprze­stał dzia­łal­no­ści. Przed 1999 Frie­drich skom­po­no­wał hymn Festi­wa­lu Muzy­ki Chrze­ści­jań­skiej w Toru­niu. W latach póź­niej­szych Robert Frie­drich inten­syw­nie pra­co­wał z Arką Noego. Uka­za­ło się sze­reg wydaw­nictw for­ma­cji w tym: A gu gu (2000), Kolę­dy i pio­sen­ki na żywo (2000), Mama tata mam 2 lata! (2001), Hip hip hura Alle­lu­ja! (2002), Daj na zgo­dę! (2003), Od rana do wie­czo­ra (2005), Nie ma to tam­to – sub­i­to san­to! (2006), Gadu Gadu (2008), Wszyst­kie pio­sen­ki (2008) oraz Pan Kra­kers (2011).

W mię­dzy­cza­sie Frie­drich opu­ścił skład Fla­pjack. Rów­no­le­gle powsta­ły tak­że kolej­ne pły­ty 2 Tm²,3 Pas­cha 2000 (2000), Pro­pa­gan­da Dei (2004), 888 (2006) oraz demen­ti (2008). W 2009 roku powró­cił do reak­ty­wo­wa­nej gru­py Kazik na Żywo. Efek­tem był wyda­ny w 2011 roku album Bar La Curva / Pla­my na słoń­cu. Następ­nie powo­łał nowy pro­jekt muzycz­ny pod nazwą Luxtor­pe­da. Do 2016 roku wraz z zespo­łem nagrał czte­ry albu­my Luxtor­pe­da (2011), Roba­ki (2012), A morał tej histo­rii mógł­by być taki, mimo że cukro­we, to jed­nak bura­ki (2014) oraz MYWASWYNAS (2016). W 2015 zde­cy­do­wał o odej­ściu z gru­py KNŻ, co skut­ko­wa­ło ogło­sze­niem zakoń­cze­nia dzia­łal­no­ści tego zespo­łu.

Został pro­wa­dzą­cym pro­gram pt. “Mło­dzi Wiel­cy”, emi­to­wa­ny od 4 mar­ca 2017 na ante­nie TVP2 i TVP ABC. Stwo­rzył wyko­na­ną przez Arkę Noego pio­sen­kę pt. “Wyru­sza­my razem”, pro­mu­ją­cą kanał TVP ABC z oka­zji jego 4. rocz­ni­cy ist­nie­nia w 2018.

Nakła­dem Wydaw­nic­twa Znak uka­za­ły się dwie książ­ki autor­stwa Rober­ta Frie­dri­cha i Ada­ma Szu­sta­ka: Wil­ki dwa. Męska prze­pra­wa przez życie (2014) oraz Wil­ki dwa. W obro­nie sta­da (2017).

Życie prywatne

Jedy­ny syn i star­sze dziec­ko (ma młod­szą sio­strę Mag­da­le­nę) ofi­ce­ra Woj­ska Pol­skie­go, jest zwią­za­ny z Pozna­niem. Poza karie­rą muzycz­ną wyko­ny­wał też pra­ce fizycz­ne; pra­co­wał jako sprze­daw­ca w skle­pie, dekarz i sprzą­tacz w sie­ci skle­pów Pewex. Będąc człon­kiem Acid Drin­kers w 1994 r. prze­szedł dwu­krot­nie ope­ra­cję ser­ca (wsz­cze­pie­nie zasta­wek).

W 1986 r. poznał swo­ją przy­szłą żonę Dobroch­nę, któ­rą poślu­bił 13 grud­nia 1988 r. Mają sied­mio­ro dzie­ci: Maję (ur. 1989), Wik­to­rię (ur. 1991), Różę (ur. 1993), Fran­cisz­kę (ur. 1997), Bru­no­na (ur. 2000), Henia (ur. 2002) i Urba­na (ur. 2005). Jego szwa­grem jest Maciej “Śli­mak” Sta­ro­sta, któ­ry poślu­bił jego sio­strę. Jest tak­że spo­wi­no­wa­co­ny z Toma­szem “Titu­sem” Pukac­kim.

W wybo­rach pre­zy­denc­kich 2010 poparł kan­dy­da­tu­rę Mar­ka Jur­ka i wszedł w skład jego spo­łecz­ne­go komi­te­tu popar­cia. Skom­po­no­wał tak­że muzy­kę na potrze­by kam­pa­nii kan­dy­da­ta.


Dyskografia 72

Hey - ?

?

Hey
 • Wytwórnia: Izabelin Studio
 • Numer katalogowy: 528 683 2
 • EAN: 0731452868329
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1995
2TM 2,3 - 2TM 2,3

2TM 2,3

2TM 2,3
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0086
 • EAN: 5907785013568
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1999
2TM 2,3 - 888

888

2TM 2,3
 • Wytwórnia: Stage Diving Club
 • Numer katalogowy: CD SDC 01/06
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2006
 • Opakowanie: slipcase, standard
2TM 2,3 - 888 / Czad Mix

888 / Czad Mix

2TM 2,3
 • Wytwórnia: Stage Diving Club
 • Numer katalogowy: SDC 0317
 • EAN: 5907785039957
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2017
 • Opakowanie: eco pack / vinyl replica, gatefold
Luxtorpeda - A morał tej historii mógłby być taki, mimo że cukrowe, to jednak buraki

A morał tej historii mógłby być taki, mimo że cukrowe, to jednak buraki

Luxtorpeda
 • Wytwórnia: Stage Diving Club
 • Numer katalogowy: SDC 0114
 • EAN: 5907785038080
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2014
 • Opakowanie: box kolekcjonerski
Luxtorpeda - A morał tej historii mógłby być taki, mimo że cukrowe, to jednak buraki

A morał tej historii mógłby być taki, mimo że cukrowe, to jednak buraki

Luxtorpeda
 • Wytwórnia: Stage Diving Club
 • Numer katalogowy: CDSDC 0218 DG
 • EAN: 5907785040021
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2018
 • Opakowanie: digipack
Kolaboranci - A może to ja?

A może to ja?

Kolaboranci
 • Wytwórnia: Arston
 • Numer katalogowy: ALP-056
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1991
Turbo - Alive!

Alive!

Turbo
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0628
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Anthology 1980-2008
Kazik Na Żywo - Andrzej Gołota

Andrzej Gołota

Kazik Na Żywo
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SP MAX 05/97
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1997
 • Opakowanie: slipcase
Illusion - Anhedonia

Anhedonia

Illusion
 • Wytwórnia: Presscom
 • Numer katalogowy: PRESSCD004
 • EAN: 5902768528046
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2018
 • Opakowanie: digibook
Acid Drinkers - Are You A Rebel?

Are You A Rebel?

Acid Drinkers
Kazik Na Żywo - Bar La Curva

Bar La Curva

Kazik Na Żywo
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SPW 03/11
 • EAN: 5900000000114
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 2012
Kazik Na Żywo - Bar La Curva / Plamy na słońcu

Bar La Curva / Plamy na słońcu

Kazik Na Żywo
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SPCD 09/11
 • EAN: 5900000000091
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2011
 • Opakowanie: digipack
Cuba de Zoo - Ciałokształt

Ciałokształt

Cuba de Zoo
 • Wytwórnia: Arte 101 Records
 • Numer katalogowy: 002
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: digipack
Turbo - Dead End

Dead End

Turbo
Turbo - Dead End

Dead End

Turbo
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0630
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Anthology 1980-2008
2TM 2,3 - Dementi

Dementi

2TM 2,3
 • Wytwórnia: Stage Diving Club
 • Numer katalogowy: SDC0108
 • EAN: 5907785032064
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: digipack
Acid Drinkers - Dirty Money Dirty Tricks

Dirty Money Dirty Tricks

Acid Drinkers
Złe psy - Duma

Duma

Złe psy
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRCD 2123
 • EAN: 5901448115927
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2017
Turbo - Epidemic

Epidemic

Turbo
 • Wytwórnia: Metalmaster (ITA)
 • Numer katalogowy: MET 123
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1989
Turbo - Epidemic / Alive!

Epidemic / Alive!

Turbo
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0089
 • EAN: 5907785016316
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
Luxtorpeda - EPka

EPka

Luxtorpeda
 • Wytwórnia: Stage Diving Club
 • Numer katalogowy: S.D.C. 2015
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 2015
 • Opakowanie: digipack
Flapjack - Fairplay

Fairplay

Flapjack
Artrosis - Fetish

Fetish

Artrosis
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0125
 • EAN: 5907785018174
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
Artrosis - Fetish

Fetish

Artrosis
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP DG 0125
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
 • Opakowanie: digipack
Acid Drinkers - Fishdick

Fishdick

Acid Drinkers
 • Wytwórnia: Loud Out Records
 • Numer katalogowy: loudCD 010
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
Armia - Freak

Freak

Armia
 • Wytwórnia: Isound Labels
 • Numer katalogowy: IA003CD
 • EAN: 5906485780718
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
 • Opakowanie: digipack
Małgorzata Ostrowska - Gramy!

Gramy!

Małgorzata Ostrowska
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: MTJ CD 11370
 • EAN: 5906409113707
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2012
 • Opakowanie: eco pack / vinyl replica
Acid Drinkers - High Proof Cosmic Milk

High Proof Cosmic Milk

Acid Drinkers
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP LP 0050
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1998
 • Dodatkowa informacja: biały winyl
Acid Drinkers - High Proof Cosmic Milk

High Proof Cosmic Milk

Acid Drinkers
Flapjack - Idol Free Zone!

Idol Free Zone!

Flapjack
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMPI CD 0003
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 1995
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Acid Drinkers - Infernal Connection

Infernal Connection

Acid Drinkers
 • Wytwórnia: Mega Czad
 • Numer katalogowy: MEGACZAD 777
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
Flapjack - Juicy Planet Earth

Juicy Planet Earth

Flapjack
Luxtorpeda - Koncert w Stodole

Koncert w Stodole

Luxtorpeda
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP DVD 0205
 • EAN: 5907785037687
 • Nośnik: CD+DVD
 • Data wydania: 2012
 • Opakowanie: digipack
2TM 2,3 - Koncert w teatrze

Koncert w teatrze

2TM 2,3
 • Wytwórnia: Stage Diving Club
 • Numer katalogowy: SDC0109
 • EAN: 5907785034846
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2009
Frontside - Korzenie

Korzenie

Frontside
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 108
 • EAN: 5903427872852
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
 • Opakowanie: digipack
Kazik Na Żywo - Las maquinas de la muerte

Las maquinas de la muerte

Kazik Na Żywo
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SP-S-57
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1999
 • Opakowanie: slipcase
Kazik Na Żywo - Las maquinas de la muerte

Las maquinas de la muerte

Kazik Na Żywo
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SP 58/99
 • EAN: 5908294610200
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1999
Kazik Na Żywo - Las maquinas de la muerte

Las maquinas de la muerte

Kazik Na Żywo
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SPW 01/19
 • EAN: 5908294613546
 • Nośnik: 2LP
 • Data wydania: 2019
 • Opakowanie: gatefold
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 420 numerowanych egzemplarzy, czarny winyl
Tomasz Budzyński - Luna

Luna

Tomasz Budzyński
 • Wytwórnia: Agencja Innova Concerts
 • Numer katalogowy: INNCD001
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: digipack
Luxtorpeda - LuxLive

LuxLive

Luxtorpeda
 • Wytwórnia: Stage Diving Club
 • Numer katalogowy: SDC 0217
 • EAN: 5907785040113
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2017
 • Opakowanie: eco pack / vinyl replica, gatefold
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 2000 egzemplarzy, dwie kostki gitarowe z białym napisem
Luxtorpeda - LuxLive 2

LuxLive 2

Luxtorpeda
 • Wytwórnia: Stage Diving Club
 • Numer katalogowy: CD 3018 DGD
 • EAN: 5907785040120
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2018
 • Opakowanie: eco pack / vinyl replica, gatefold
Luxtorpeda - Luxtorpeda

Luxtorpeda

Luxtorpeda
 • Wytwórnia: Stage Diving Club
 • Numer katalogowy: SDC 0111
 • EAN: 5907785036956
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2011
2TM 2,3 - Marana Tha

Marana Tha

2TM 2,3
Luxtorpeda - Mywaswynas

Mywaswynas

Luxtorpeda
 • Wytwórnia: Stage Diving Club
 • Numer katalogowy: SDC 0116
 • EAN: 0602547848116
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: digibook
Kazik - Oddalenie

Oddalenie

Kazik
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: 26/95
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1995
Kazik - Oddalenie

Oddalenie

Kazik
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SPW 02/18
 • EAN: 5998877620313
 • Nośnik: 2LP
 • Data wydania: 2018
 • Opakowanie: gatefold
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 1300 numerowanych egzemplarzy
Kazik Na Żywo - Ostatni koncert w mieście

Ostatni koncert w mieście

Kazik Na Żywo
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SPCD 01/16
 • EAN: 5909876543206
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: slipcase, super jewel box
2TM 2,3 - Pascha 2000

Pascha 2000

2TM 2,3
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0091
 • EAN: 5907785016408
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
2TM 2,3 - Pascha 2000 Tour

Pascha 2000 Tour

2TM 2,3
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: S.D.C 0300
 • EAN: 5907785016996
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 2000
Kazik Na Żywo - Plamy na słońcu

Plamy na słońcu

Kazik Na Żywo
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SPW 02/11
 • EAN: 5900000000107
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 2012
Kazik Na Żywo - Porozumienie Ponad Podziałami

Porozumienie Ponad Podziałami

Kazik Na Żywo
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SP 28/95
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1995
Proletaryat - Prawda

Prawda

Proletaryat
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 2752200
 • EAN: 0602527522005
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: digipack
2TM 2,3 - Propaganda Dei

Propaganda Dei

2TM 2,3
 • Wytwórnia: Stage Diving Club
 • Numer katalogowy: SDC 2 CD 0104
 • EAN: 5907785025141
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2004
2TM 2,3 - Przyjdź

Przyjdź

2TM 2,3
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0085
 • EAN: 5907785015227
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
2TM 2,3 - Psalm 13

Psalm 13

2TM 2,3
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMPI CD 0021 PROMO
 • EAN: 5907785013292
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1999
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Creation Of Death - Purify Your Soul

Purify Your Soul

Creation Of Death
Flapjack - Ready To Die

Ready To Die

Flapjack
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMPI CD 0008
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 1997
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Luxtorpeda - Robaki

Robaki

Luxtorpeda
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: SDC 0112
 • EAN: 5907785037502
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2012
 • Opakowanie: digipack
Luxtorpeda - Robaki

Robaki

Luxtorpeda
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: CDSCD 0118 DG
 • EAN: 5907785040014
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2018
 • Opakowanie: digipack
Flapjack - Ruthless Kick

Ruthless Kick

Flapjack
2TM 2,3 - Słowo

Słowo

2TM 2,3
 • Wytwórnia: Stage Diving Club
 • Numer katalogowy: CD SDC 0318 DG
 • EAN: 5907785040052
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2018
 • Opakowanie: digipack
Acid Drinkers - Strip Tease

Strip Tease

Acid Drinkers
Acid Drinkers - The State Of Mind Report

The State Of Mind Report

Acid Drinkers
 • Wytwórnia: Polton / Warner Music Polska
 • Numer katalogowy: ACID 01
 • EAN: 5902527100100
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1996
 • Dodatkowa informacja: czerwony winyl
Acid Drinkers - Varran Strikes Back - Alive!!!

Varran Strikes Back - Alive!!!

Acid Drinkers
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0061
 • EAN: 5907785011397
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1998
Acid Drinkers - Vile, Vicious, Vision

Vile, Vicious, Vision

Acid Drinkers
 • Wytwórnia: Loud Out Records
 • Numer katalogowy: loudCD 001
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1993
Kazik Na Żywo - W południe

W południe

Kazik Na Żywo
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SP-S-61
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1999
Kazik Na Żywo - Występ

Występ

Kazik Na Żywo
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SP 45/02
 • EAN: 5908294613256
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2002
Maleo Reggae Rockers - XVI Przystanek Woodstock 2010

XVI Przystanek Woodstock 2010

Maleo Reggae Rockers
 • Wytwórnia: Złoty Melon Firma
 • Numer katalogowy: TZ 033
 • EAN: 5906737579404
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: digipack
Luxtorpeda - XVII Przystanek Woodstock

XVII Przystanek Woodstock

Luxtorpeda
 • Wytwórnia: Złoty Melon Firma
 • Numer katalogowy: TZ 040
 • EAN: 5906737579480
 • Nośnik: CD+DVD
 • Data wydania: 2012
Luxtorpeda - XVIII Przystanek Woodstock 2012

XVIII Przystanek Woodstock 2012

Luxtorpeda
 • Wytwórnia: Złoty Melon Firma
 • Numer katalogowy: TZ 042
 • EAN: 5906737579510
 • Nośnik: CD+DVD
 • Data wydania: 2012
 • Opakowanie: digipack
2TM 2,3 - Źródło

Źródło

2TM 2,3
 • Wytwórnia: Stage Diving Club
 • Numer katalogowy: SCD 0115
 • EAN: 5907785039193
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2015

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI