Robert "Robal" Matera
Muzyk

Biografia

Robert Andrzej Matera (ur. 17 paździer­ni­ka 1963 w Warsza­wie) – polski gitarzy­sta i autor muzyki w punkowo-hardco­ro­wym zespole Dezerter, a od 1986 także główny wokali­sta (po odejściu Dariusza "Skandala" Hajna). Współ­za­ło­ży­ciel grupy. W latach 1994–1998 basista w under­gro­un­do­wym zespole Atomico Patibulo (udział w nagraniu płyty "Hiper­glo­bal­ny żal").

Życiorys

Matura w 1983 roku w Techni­kum Elektro­nicz­no-Mecha­nicz­nym przy ul. Generała Zajączka w Warsza­wie (tam powstał zespół SS-20, przemia­no­wa­ny wkrótce na Dezerter – skład stano­wi­li koledzy z jednej klasy). Po maturze rozpo­czął studia na Politech­ni­ce Warszaw­skiej, jednakże po pierw­szym roku studiów porzucił Politech­ni­kę na rzecz Akademii Teologii Katolic­kiej w Warsza­wie (Wydział Filozo­fii). Absol­went Podyplo­mo­we­go Studium Technik Medial­nych przy Polsko-Japoń­skiej Wyższej Szkole Technik Kompu­te­ro­wych w Warsza­wie, kierunek produk­cja multi­me­diów i telewizyjna.

Inne projekty muzyczne: muzyka do filmów dokumen­tal­nych autor­stwa Jarosła­wa Szody i Mirosła­wa Spychal­skie­go: "Karpo­wicz" (film o Tymote­uszu Karpo­wi­czu, czołowym przed­sta­wi­cie­lu tzw. poezji lingwi­stycz­nej); "W i obok" (film o Krysty­nie Miłobędz­kiej). Współ­twór­ca muzyki do sztuki Sama Sheparda "Kły zbrodni" (prapre­mie­ra polska w 1991 roku, w Centrum Sztuki Studio). Oprawa muzyczna do fragmen­tu sztuki Petera Zelenki "Opowieść o zwyczaj­nym szaleń­stwie" w reż. Dagny Jakubow­skiej (Akademia Teatral­na w Warszawie).

Autor muzyki do czołówki programu Kuba Wojewódz­ki (nadawa­ne­go w Polsacie), a także muzyka do czołówki programu "Mała Czarna" prowa­dzo­ne­go przez Katarzy­nę Montgo­me­ry, nadawa­ne­go na antenie TV4. Do zakoń­czo­nych projek­tów można zaliczyć 13.12 (z kwarte­tem smycz­ko­wym Non Stop), którego celem było stworze­nie nowych aranża­cji utworów Dezer­te­ra i innych utworów punko­wych. Grupa zagrała kilka koncer­tów, m.in. w Teatrze Rozma­ito­ści (na wspólnym koncer­cie z formacją Jimi Tenor), w Jazzgo­cie i CDQ (obok Mad Profesora).

Otwartą formułę, muzyczno-multi­me­dial­ną przyjęły Neuroby. Kolejny projekt, reali­zo­wa­ny wraz z Kostkiem Usenko. Poza koncer­ta­mi, stworzy­li też polsko­ję­zycz­ną wersje kinową kresków­ki Masjania. Produ­cent teledy­sku do utworu "Brother­ho­od Of Man" grupy Izrael (z płyty Dża Ludzie, 2008 rok). Zawodowo (poza działal­no­ścią muzyczną): autho­ring DVD i montaż wideo. Od wielu lat jest wegetarianinem.

Od grudnia 2010 współ­pra­ca z grupą R.U.T.A., gościnny udział w nagra­niach płyty "Gore – Pieśni buntu i niedoli XVI–XX wieku", wydawca Karrot Kommando.


Dyskografia 20

Dezerter - Blasfemia

Blasfemia

Dezerter
 • Wytwórnia: QQRYQ Productions
 • Numer katalogowy: QQP 035
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1992
Dezerter - Decydujące starcie

Decydujące starcie

Dezerter
Dezerter - Deuter

Deuter

Dezerter
Dezerter - Dezerter

Dezerter

Dezerter
Dezerter - Dezerter

Dezerter

Dezerter
 • Wytwórnia: Poljazz
 • Numer katalogowy: PSJ 211
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1988
Dezerter - Dezerter

Dezerter

Dezerter
 • Wytwórnia: NiktNicNieWie
 • Numer katalogowy: NNNW13
 • Nośnik: EP
 • Data wydania: 1993
Atomico Patibulo - Hiperglobalny żal

Hiperglobalny żal

Atomico Patibulo
 • Wytwórnia: QQRYQ Productions
 • Numer katalogowy: QQP 077CD
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1996
Dezerter - Ile procent duszy

Ile procent duszy

Dezerter
 • Wytwórnia: Polton
 • Numer katalogowy: CDPL-065
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
Dezerter - Jak powstrzymałem III wojnę światową czyli nieznana historia Dezertera

Jak powstrzymałem III wojnę światową czyli nieznana historia Dezertera

Dezerter
 • Wytwórnia: Silverton
 • Numer katalogowy: CDST 0003
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1993
Dezerter - Jeszcze żywy człowiek

Jeszcze żywy człowiek

Dezerter
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 194
 • EAN: 5903427875204
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2011
 • Opakowanie: digipack
 • Dodatkowa informacja: Jarocin 84 Live
Dezerter - Kolaboracja

Kolaboracja

Dezerter
 • Wytwórnia: Izabelin Studio
 • Numer katalogowy: ISCD 7
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1991
Dezerter - Kolaboracja II

Kolaboracja II

Dezerter
 • Wytwórnia: QQRYQ Productions
 • Numer katalogowy: QQP 078CD
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1997

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI