Robert Talarczyk
Muzyk

Biografia

Robert Talar­czyk (ur. 21 stycznia 1968 w Katowi­cach) – polski reżyser, aktor teatral­ny i filmowy, scena­rzy­sta, drama­turg, autor i tłumacz piosenek, dyrektor Teatru Śląskie­go im. St. Wyspiań­skie­go w Katowicach.

Życiorys

Absol­went VII Liceum Ogólno­kształ­cą­ce­go w Katowi­cach. Ukończył studia na Wydziale Aktor­skim we Wrocła­wiu Akademii Sztuk Teatral­nych im. Stani­sła­wa Wyspiań­skie­go. Po studiach związany przez kilka­na­ście lat jako aktor z Teatrem Rozrywki w Chorzo­wie, w którym debiu­to­wał również jako reżyser (Ptasiek, 1998). Współ­pra­co­wał z teatrami insty­tu­cjo­nal­ny­mi, prywat­ny­mi i offowymi w Polsce oraz zagra­ni­cą. Tworzył też spekta­kle Teatru Telewi­zji TVP i Teatru Polskie­go Radia. Jako reżyser reali­zo­wał scenicz­ne debiuty tekstów Artura Pałygi i Weroniki Murek. Zreali­zo­wał kilka­dzie­siąt spekta­kli, spośród których wiele zostało laure­ata­mi bądź finali­sta­mi najważ­niej­szych polskich festi­wa­li i konkur­sów teatral­nych, takich jak: Ogólno­pol­ski Konkurs na Wysta­wie­nie Polskiej Sztuki Współ­cze­snej, Festiwal Prapre­mier, Festiwal Polskich Sztuk Współ­cze­snych "R@port" czy Festiwal Teatru Polskie­go Radia i Teatru Telewi­zji Polskiej "Dwa Teatry". W 2012 roku został zgłoszo­ny do Paszpor­tu "Polityki" w katego­rii Teatr. Jest laure­atem Specjal­nej Złotej Maski (Nagroda Artystycz­na Marszał­ka Wojewódz­twa Śląskie­go) za kreatyw­ność i wszech­stron­ność umiejęt­no­ści adapta­tor­skich, aktor­skich i reżyserskich.

W latach 2005–2013 był dyrek­to­rem naczel­nym i artystycz­nym Teatru Polskie­go w Bielsku-Białej. Od września 2013 roku pełni funkcję dyrek­to­ra naczel­ne­go i artystycz­ne­go Teatru Śląskie­go im. St. Wyspiań­skie­go w Katowi­cach. Jako dyrektor Teatru Śląskie­go położył nacisk na twórczość związaną z trady­cja­mi regionu i wojewódz­twa śląskie­go, za co został uhono­ro­wa­ny m.in. Cegłą z Gazety – nagrodą dla najważ­niej­szych śląskich twórców kultury. Zreali­zo­wa­ne przez niego spekta­kle, które dotyczą śląskiej tematyki to: Cholonek, Piąta strona świata, Wujek.81. Czarna balladaDrach. W latach 2013–2015 reali­zo­wa­ny był w Teatrze Śląskim im. St. Wyspiań­skie­go jego autorski cykl "Śląsk święty /​ Śląsk przeklę­ty", w ramach którego swoje spekta­kle reali­zo­wa­li m.in. Arkadiusz Jakubik, Jacek Głomb, Ewelina Marci­niak czy Ingmar Villqist.

Od 2018 roku pełni funkcję dyrek­to­ra artystycz­ne­go Między­na­ro­do­we­go Festi­wa­lu "Open the Door" w Katowi­cach, którego był pomysłodawcą.

Jako aktor wystę­po­wał m.in. w filmach Macieja Pieprzy­cy, Magda­le­ny Piekorz czy Małgo­rza­ty Szumowskiej.

Pisze i tłumaczy teksty piosenek (m.in. Nicka Cave’a, Toma Waitsa czy Jaromira Nohavicy). W 2011 roku ukazała się jego debiu­tanc­ka płyta Słowa.

W 2015 roku został odzna­czo­ny Złotym Krzyżem Zasługi, w 2017 Srebrnym Medalem Zasłu­żo­ny Kulturze "Gloria Artis", natomiast w 2019 został laure­atem Nagrody im. Wojcie­cha Korfantego.

Reżyseria spektakli

 • Ptasiek – William Wharton – Teatr Rozrywki w Chorzo­wie. Premiera 15.05.1998
 • Dzieła wszyst­kie Szekspi­ra w nieco skróco­nej formie – Teatr Rozrywki w Chorzo­wie. Premiera 18.11.1999
 • Ballady kochan­ków i morder­ców według Nicka Cave’a – Teatr Korez w Katowi­cach. Premiera 22.02.2002
 • Miłość Fedry – Sarah Kane – Teatr Gry i Ludzie w Katowi­cach. Premiera 28.02.2003
 • Niezi­den­ty­fi­ko­wa­ne szczątki ludzkie i prawdzi­wa natura miłości – Brad Freser – Teatr Gry i Ludzie w Katowi­cach. Premiera 11.06.2004
 • Cholonek, czyli dobry Pan Bóg z gliny – Janosch Teatr Korez w Katowi­cach. Premiera 16.10.2004
 • Krzyk według Jacka Kaczmar­skie­go – Teatr Rozrywki w Chorzo­wie. Premiera 20.11.2004
 • Korowód według Marka Grechuty – Teatr Polski w Bielsku-Białej Premiera 5.11.2005
 • Allo! Allo! – Jeremy Lloyd, David Croft. Teatr Polski w Bielsku-Białej. Premiera 7.01.2006
 • Zła opinia – piosenki Georges’a Brassen­sa – Teatr Polski w Bielsku-Białej. Premiera 5.02.2006
 • Pomalu, a jeszcze raz! – Igor Šebo. Teatr Rozrywki w Chorzo­wie. Premiera 29.06.2006
 • Dosto­jew­ski – Teatr Polski w Bielsku-Białej. Premiera 7.10.2006
 • Testa­ment Teodora Sixta – Artur Pałyga. Teatr Polski w Bielsku-Białej. Premiera 5.11.2006
 • Do łez – piosenki wesołe i wzrusza­ją­ce – Teatr Polski w Bielsku-Białej.
 • Under­gro­und – Teatr Śląski im. S. Wyspiań­skie­go w Katowi­cach. Premiera 12.05.2007
 • Kometa, czyli ten okrutny wiek XX, wg Nohavicy – Teatr Korez w Katowi­cach. Premiera 31.03.2007
 • Inter­ci­ty – Igor Šebo. Teatr Polski w Bielsku-Białej. Premiera 7.10.2007
 • Żyd – Artur Pałyga. Teatr Polski w Bielsku-Białej. Premiera 16.02.2008
 • Szwejk – Jaroslav Hašek. Teatr Polski w Bielsku-Białej. Premiera 10.05.2008
 • Pomalu, a jeszcze raz! – Igor Šebo. Teatr "Capitol" w Warsza­wie. Premiera 30.11.2008
 • 2 – Jim Cartw­ri­ght. Teatr Korez w Katowi­cach. Premiera 9.10.2009
 • Popcorn – Ben Elton. Teatr Polski w Bielsku-Białej. Premiera 14.11.2009
 • Moje drzewko pomarań­czo­we – José Mauro de Vascon­ce­los. Teatr Polski w Bielsku-Białej. Premiera 25.04.2010
 • Mistrz & Małgo­rza­ta Story – na motywach powieści M. Bułha­ko­wa. Teatr Polski w Bielsku-Białej. Premiera 15.01.2011
 • Bulwar zdradzo­nych marzeń – Teatr Muzyczny w Gliwi­cach. Premiera 30.09.2011
 • Carmen, czyli sztuka na dziesięć telefo­nów komór­ko­wych – Esther Vilar. Teatr "Capitol" w Warsza­wie. Światowa prapre­mie­ra 23.10.2011.
 • Ptaszek – Katarzy­na Lengren. Teatr Kamie­ni­ca w Warsza­wie. Premiera 18.12.2011
 • Monsters. Pieśni morder­czyń – Teatr Rampa. Premiera 24.02.2012
 • Amadeus – Peter Shaffer. Teatr Polski w Bielsku-Białej. Premiera 15.06.2012
 • Szwedzki stół – Marek Modze­lew­ski. Teatr "Capitol" w Warsza­wie. Premiera 05.11.2012
 • Tango Piazzol­la – Anna Burzyńska.Teatr Rampa. Premiera 15.11.2012
 • Walizki pełne wody – Piosenki Kabaretu Moral­ne­go Niepo­ko­ju. Teatr Polski w Bielsku-Białej Premiera 5.01.2013
 • Piąta strona świata – Kazimierz Kutz. Teatr Śląski. Prapre­mie­ra 16.02.2013
 • My Fair Lady – Alan Jay Lerner, Frede­rick Loewe. Opera Śląska. Premiera 11.05.2013
 • Chewin­gum Revolu­tion – Julia Holewiń­ska. Teatro Astra. Turyn. Premiera 20.07.2013
 • List do Pana Balzaka. Teatr Śląski. Premiera 13.10.2013
 • Lot nad kukuł­czym gniazdem – Ken Kesey/​Dale Wasser­man. Teatr Śląski. Premiera 22.11.2013
 • Snack Story. Teatr Śląski. Premiera 27.06.2014
 • Dubbing Street – Petr Zelenka. Teatr Śląski. Prapre­mie­ra 17.10.2014
 • Quasi-Paradiso (Prawie-raj) – Irena Śwital­ska. Fonda­zio­ne Teatro Piemonte Europa w Turynie. Prapre­mie­ra 24.02.2015
 • Western – Artur Pałyga (współ­re­ży­se­ria: Rafał Urbacki). Teatr Śląski. Prapre­mie­ra 4.09.2015
 • Sztuka mięsa – Weronika Murek. Teatr Śląski. Prapre­mie­ra 18.12.2015.
 • Historia żołnie­rza – Igor Strawin­ski. Narodowa Orkie­stra Symfo­nicz­na Polskie­go Radia (kopro­duk­cja: Teatr Śląski). Premiera 3.03.2016
 • I Tre Moschet­tie­ri. VI puntata – Aleksan­der Dumas. Fonda­zio­ne Teatro Piemonte Europa w Turynie. Premiera 6.04.2016
 • W 80 dni dookoła świata. Tam i z powrotem Juliusz Verne, adapta­cja Robert Górski. Teatr Śląski. Prapre­mie­ra 17.06.2016.
 • Wujek.81. Czarna ballada – scena­riusz i reżyse­ria. Teatr Śląski. Prapre­mie­ra 17.12.2016.
 • Inwazja jaszczu­rów Karel Čapek. Adapta­cja (współ­pra­ca Weronika Murek) i reżyse­ria. Teatr Modrze­jew­skiej w Legnicy. Polska prapre­mie­ra 9.04.2017 r.
 • Terror Ferdi­nand von Schirach. Adapta­cja i reżyse­ria. Teatr Śląski. Sala Sejmu Śląskie­go. Polska prapre­mie­ra 17.06.2017 r.
 • Himalaje Dariusz Kortko, Marcin Pietra­szew­ski, Artur Pałyga. Teatr Śląski w Katowi­cach. Prapre­mie­ra 19.05.2018 r.
 • Drach Szczepan Twardoch. Adapta­cja i reżyse­ria. Teatr Śląski w Katowi­cach i Teatr Ziemi Rybnic­kiej. Prapre­mie­ra w Rybniku 21.10.2018 r., premiera w Katowi­cach 27.10.2018 r.
 • Inteli­gen­ci – Marek Modze­lew­ski. Reżyse­ria. Teatr Śląski w Katowi­cach i Teatr Korez. Prapre­mie­ra 8.02.2019 r.
 • Nagrody

 • 2002 – laureat Nagrody Marszał­ka Wojewódz­twa Śląskie­go dla Młodych Twórców w dziedzi­nie kultury
 • 2005 – Złota Maska w katego­rii Spektakl Roku za spektakl Cholonek, czyli dobry Pan Bóg z gliny (współ­re­ży­se­ria Mirosław Neinert), Teatr Korez w Katowicach
 • 2005 – Specjal­na Złota Maska za kreatyw­ność i wszech­stron­ność umiejęt­no­ści adapta­cyj­nych, aktor­skich i reżyser­skich w spekta­klach Krzyk według Jacka Kaczmar­skie­go, Cholonek…Niezi­den­ty­fi­ko­wa­ne szczątki ludzkie i prawdzi­wa natura miłości
 • 2008 – Nagroda Młodych Krytyków XVI Między­na­ro­do­we­go Festi­wa­lu Zderze­nie za spektakl Inter­ci­ty
 • 2008 – Perła Sąsiadów, nagroda Festi­wa­lu Teatrów Europy Środko­wej Sąsiedzi w Lublinie za spektakl Cholonek…
 • 2008 – Nagroda Główna Festi­wa­lu Polskich Sztuk Współ­cze­snych R@port w Gdyni za spektakl Żyd, Teatr Polski w Bielsku-Białej
 • 2009 – Perła Sąsiadów, nagroda Festi­wa­lu Teatrów Europy Środko­wej Sąsiedzi w Lublinie za spektakl Szwejk, Teatr Polski w Bielsku-Białej
 • 2009 – Nagroda za reżyse­rię spekta­klu Pomalu, a jeszcze raz! Teatr "Capitol" w Warsza­wie na Festi­wa­lu Talia w Tarnowie
 • 2010 – Nagroda Kabaretu Rak – HANYS za umiejęt­ność łączenia działań aktora, reżysera i menadżera
 • 2012 – Nagroda Tygodnia Kultury Śląska
 • 2013 – Nagroda za najlep­sze przed­sta­wie­nie XIX edycji Ogólno­pol­skie­go Konkursu na Wysta­wie­nie Polskiej Sztuki Współ­cze­snej dla spekta­klu Piąta strona świata
 • 2013 – Cegła z Gazety – Nagroda im. Janoscha
 • 2014 – Złota Maska za reżyse­rię spekta­klu Piąta strona świata Kazimie­rza Kutza w Teatrze Śląskim im. St. Wyspiań­skie­go w Katowicach
 • 2014 – Złota Maska w katego­rii Przed­sta­wie­nie Roku – Piąta strona świata Kazimie­rza Kutza w Teatrze Śląskim im. St. Wyspiań­skie­go w Katowicach
 • 2014 – nagroda za reżyse­rię – za orygi­nal­ne przenie­sie­nie do telewi­zji spekta­klu teatru żywego planu "Piąta strona świata" na XIV Festi­wa­lu Teatru Polskie­go Radia i Teatru Telewi­zji Polskiej "Dwa Teatry" – Sopot 2014
 • 2014 – nagroda za orygi­nal­ny współ­cze­sny polski tekst drama­tycz­ny lub adapta­cję teatral­ną – za adapta­cję książki Kazimie­rza Kutza "Piąta strona świata" na XIV Festi­wa­lu Teatru Polskie­go Radia i Teatru Telewi­zji Polskiej "Dwa Teatry" – Sopot 2014
 • 2017 – Złota Maska za najlep­szy spektakl dla młodych widzów "W 80 dni dookoła świata. Tam i z powrotem"
 • 2018 – Nagroda Honorowa im. Krzysz­to­fa Zaleskie­go za twórczość odrzu­ca­ją­cą stereo­ty­py i łatwe nowinki, umoco­wa­ną w pamięci i historii, dotyczą­cą proble­mów współ­cze­sno­ści za spektakl "Wujek.81.Czarna ballada" na XVIII Festi­wa­lu Teatru Polskie­go Radia i Teatru Telewi­zji Polskiej "Dwa Teatry" – Sopot 2018
 • 2019 – Nagroda im. Wojcie­cha Korfantego

 • Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI