Roksana Wikaluk
Muzyk

Biografia

Roksana Wikaluk (, ur. 10 sierpnia 1973 w Tarno­po­lu, USRR, ZSRR) – ukraiń­ska wokalist­ka i instru­men­ta­list­ka, od 1994 roku miesz­ka­ją­ca w Polsce.

Biogram

Od dzieciń­stwa intere­so­wa­ła się muzyką. Naukę gry na forte­pia­nie rozpo­czę­ła wcześnie, następ­nie w szkole muzycz­nej, a po przyjeź­dzie do Polski konty­nu­owa­ła pod opieką Ewy Bem w Police­al­nym Studium Jazzowym w Warsza­wie w klasie śpiewu. Ukończy­ła kompo­zy­cję i aranża­cję na wydziale Jazzu i Muzyki Rozryw­ko­wej Akademii Muzycz­nej w Katowicach.

Współ­pra­cu­je z Józefem Skrze­kiem. Ich wspólne przed­się­wzię­cia to między innymi:

 • występ solowy w Filhar­mo­nii Narodowej,
 • udział w jubile­uszo­wym koncer­cie SBB w Sali Kongre­so­wej PKiN.
 • W 1999 r. w Warsza­wie współ­two­rzy grupę Mizrah (R. Wikaluk – wokal, piano, R. Borowski – flety, P. Aleksan­dro­wicz – gitara, W. Traczyk – kontra­bas, M. Trela – perkusja). Wraz z zespołem nagrywa płytę Mizrah wydaną nakładem Jazz Forum Records, zawie­ra­ją­cą aranża­cje jazzowe i inspi­ra­cje muzyki wschod­nio­eu­ro­pej­skiej z elemen­ta­mi muzyki żydowskiej.

  W 2005 roku wystą­pi­ła z solowym progra­mem łączącym ukraiń­skie, polskie i żydow­skie motywy ludowe. Przy akompa­nia­men­cie instru­men­tów elektro­nicz­nych i forte­pia­nu przed­sta­wia­ła stare ukraiń­skie melodie oraz kompo­zy­cje własne do wierszy ukraiń­skich poetów T. Szewczen­ki, J. Pawulaka, I. Franki. Owocem tych inspi­ra­cji było wydanie solowej płyty Barwy

  Od 2007 roku aktorka Teatru Żydow­skie­go w Warszawie.

  W roku 2009 wspólnie z Michałem Borow­skim (saksofon) jako "Rozmaj Duo" zdobyli pierwsze miejsce w konkur­sie Europej­skie Integra­cje Muzyczne w Żyrar­do­wie. W latach 2009–2013 współ­pra­co­wa­ła z Teatrem Rampa w Warsza­wie. W 2009 w Teatrze Rampa odbyła się premiera spekta­klu Jaskółka według opowia­da­nia klasyka litera­tu­ry rosyj­skiej I. Turgie­nie­wa Żywe relikwie, do którego Roksana Wikaluk skompo­no­wa­ła muzykę i w którym wystą­pi­ła jako śpiewacz­ka i aktorka. Początek współ­pra­cy z Wolfra­mem DER Spyrą, niemiec­kim wykonaw­cą muzyki elektro­nicz­nej i wynalaz­cą, z którym tworzą det Moon&Melody. Współ­pra­ca zaowo­co­wa­ła wydaną płytą Overture (2011). W roku 2010 ukazała się płyta Jaskółka z muzyką do spekta­klu (śpiewy staro­sło­wiań­skie ujęte w przestrze­niach brzmień elektro­nicz­nych). Skompo­no­wa­ła suitę "Drzewo Światów" ilustru­ją­cą zbiór opowie­ści, stworzo­nych na podsta­wie baśni szamań­skich, głównie ludów Syberii (aut. M. Panaba­żys). Projekt został wydany w formie książki z załączo­ną płytą CD i nosi pełną nazwę Drzewo Światów. Opowie­ści czterech szamanów. Powstał muzyczny kameral­ny spektakl Taki jeden dzień stworzo­ny wspólnie z aktorami Teatru Żydow­skie­go, Moniką Chrzą­stow­ską i Grzego­rzem Kulikow­skim, na podsta­wie opowia­dań Sz. Alejhema (premiera – Festiwal Kultury Żydow­skiej Warszawa Singera, Teatr Żydowski w Warsza­wie). W spekta­klu również brała udział Karolina Brodnie­wicz (puzon) oraz później Katarzy­na Skrzyp­czak (klarnet). Na festi­wa­lu Kultury Żydow­skiej "Błąka­ją­ce gwiazdy" w Kijowie spektakl został nagro­dzo­ny dyplomem.

  W roku 2012 pracuje nad spekta­klem Ach! Odessa-mama… (Teatr Żydowski, reż. J. Szurmiej), w którym wystą­pi­ła w roli Czarnego Klauna. Wystę­pu­je solo oraz z Wolfra­mem Spyrą i Robertem Gollą (gitara) w ramach wystawy sztuki współ­cze­snej "Documen­ta" (Kassel, Niemcy). Prowadzi warsz­ta­ty wokalne w Niemczech.

  Od roku 2013 konty­nu­uje występy w Teatrze Żydow­skim, koncer­tu­je na Ukrainie, w Niemczech, Polsce. Wystą­pi­ła jako gość specjal­ny w progra­mie telewi­zyj­nym Muzyka dla dorosłych (prowa­dzą­ca – Maria Burmaka, Ukraina, Kijów). Wystą­pi­ła z okazji 20-lecia własnej działal­no­ści twórczej z teatra­li­zo­wa­nym koncer­tem Dijstwo (Tarnopol, Teatr Dramy).


  Dyskografia 8

  Dzwonią dzwoneczki, muzyka gra, a kolęda nadal trwa...

  Józef Skrzek
  SBB - SBB i przyjaciele - Na żywo w Kongresowej

  SBB i przyjaciele - Na żywo w Kongresowej

  SBB
  • Wytwórnia: wydawca nieznany
  • Numer katalogowy: PHCD 022D 99
  • Nośnik: 3CD-R
  • Data wydania: 1999
  • Dodatkowa informacja: bootleg
  SBB - SBB w filharmonii: akt 1

  SBB w filharmonii: akt 1

  SBB
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 0333
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2004
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  • Dodatkowa informacja: Anthology 1974-2004
  Józef Skrzek - Serce górala i groń - Stecówka 1997

  Serce górala i groń - Stecówka 1997

  Józef Skrzek
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 0553
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2007
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  • Dodatkowa informacja: Viator 1973 - 2007
  Józef Skrzek - Słone perły

  Słone perły

  Józef Skrzek
  • Wytwórnia: Sławek Dziewulski
  • Numer katalogowy: dbc 004
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2001
  • Opakowanie: digipack
  Józef Skrzek - Tryptyk Petersburski

  Tryptyk Petersburski

  Józef Skrzek
  • Wytwórnia: Wydawnictwo 21
  • Numer katalogowy: 21.016
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2007
  Józef Skrzek - Viator

  Viator

  Józef Skrzek
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 0547
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2007
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  • Dodatkowa informacja: Viator 1973 - 2007
  Józef Skrzek - Viator - Znak Pokoju

  Viator - Znak Pokoju

  Józef Skrzek

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI