Sinfonia Varsovia
Muzyk

Biografia

Sinfonia Varsovia – polska orkie­stra symfo­nicz­na, powstała w 1984 roku w Warsza­wie w wyniku powięk­sze­nia składu Polskiej Orkie­stry Kameralnej.

Historia

Sinfonia Varsovia powstała w 1984 roku w wyniku posze­rze­nia składu Polskiej Orkie­stry Kameral­nej. Na zapro­sze­nie Walde­ma­ra Dąbrow­skie­go, dyrek­to­ra naczel­ne­go Centrum Sztuki Studio im. St. I. Witkie­wi­cza w Warsza­wie oraz Francisz­ka Wybrań­czy­ka, dyrek­to­ra działa­ją­cej już Polskiej Orkie­stry Kamera­la­nej (POK), na występy w Polsce w charak­te­rze solisty i dyrygen­ta przybył legen­dar­ny skrzypek Yehudi Menuhin. By sprostać wymaga­niom zapla­no­wa­ne­go reper­tu­aru, POK zwięk­szy­ła skład, zapra­sza­jąc do współ­pra­cy wybit­nych muzyków z całego kraju. Pierwsze koncerty zespołu pod batutą Yehudi Menuhina spotkały się z entuzja­stycz­nym przyję­ciem publicz­no­ści i uznaniem krytyków, a sam Menuhin bez wahania przyjął propo­zy­cję pierw­sze­go gościn­ne­go dyrygen­ta nowo powsta­łej orkie­stry – Sinfonii Varsovii.

Działalność artystyczna

Koncerty

Sinfonia Varsovia od początku swojego istnie­nia koncer­to­wa­ła zarówno w Polsce jak i zagra­ni­cą, dając przez ten czas łącznie ponad 3 000 koncer­tów. Do tej pory wystę­po­wa­ła w najbar­dziej presti­żo­wych salach koncer­to­wych świata – nowojor­skiej Carnegie Hall, Théatre des Champs Elysées w Paryżu, Barbican Centre w Londynie, wiedeń­skim Musikve­re­in, Teatro Colon w Buenos Aires, Suntory Hall w Tokio czy Herku­les­sa­al w Monachium.

Dyrygenci i soliści

Sinfonia Varsovia wystę­pu­je ze świato­wej sławy dyrygen­ta­mi, wśród których znaleźli się: Claudio Abbado, Gerd Albrecht, Charles Dutoit, Lawrence Foster, Rafael Frühbeck de Burgos, Walerij Giergi­jew, Hans Graf, Leopold Hager, Jacek Kaspszyk, Kazimierz Kord, Jan Krenz, Emmanuel Krivine, Witold Lutosław­ski, Lorin Maazel, Paul McCreesh, Jerzy Maksy­miuk, Yehudi Menuhin, Marc Minkow­ski, Andres Mustonen, Grzegorz Nowak, Krzysz­tof Pende­rec­ki, Michel Plasson, Jerzy Semkow.

Podczas swych licznych koncer­tów orkie­stra towarzy­szy­ła solistom tej miary, co: Salva­to­re Accardo, Piotr Ander­szew­ski, Maurice André, Martha Argerich, Yuri Bashmet, Boris Berezo­vsky, Teresa Berganza, Rafał Blechacz, Piotr Paleczny, Frank Braley, Alfred Brendel, Gautier Capuçon, Renaud Capuçon, José Carreras, Sarah Chang, Kyung-Wha Chung, José Cura, Placido Domingo, Augustin Dumay, Nelson Freire, James Galway, Sophie Graf, Stephen Hough, Sharon Kam, Kiri Te Kanawa, Nigel Kennedy, Gidon Kremer, Aleksan­dra Kurzak, Alicia de Larrocha, Elisa­beth Leonska­ja, Christa Ludwig, Radu Lupu, Albrecht Mayer, Mischa Maisky, Shlomo Mintz, Olli Mustonen, Anne-Sophie Mutter, Olga Pasiecz­nik, Murray Perahia, Maria João Pires, Ivo Pogore­lić, Jean-Pierre Rampal, Vadim Repin, Katia Riccia­rel­li, Mścisław Rostro­po­wicz, Heinrich Schiff, Howard Shelley, Henryk Szeryng, Fou Ts’ong, Maxim Vengerov, Andreas Vollen­we­ider, Christian Zacha­rias, Frank Peter Zimmer­mann, Tabea Zimmer­mann, Grigorij Żyslin.

Nagrania

Orkie­stra Sinfonia Varsovia wzięła udział w wielu nagra­niach płyto­wych, radio­wych i telewi­zyj­nych. Dysko­gra­fia zespołu liczy ponad 270 płyt zareje­stro­wa­nych dla tak renomo­wa­nych, świato­wych wytwórni jak: Decca, Denon Nippon Columbia, Deutsche Grammo­phon, EMI, Naïve, Naxos, Sony, Virgin Classics oraz polskich – BeArTon, CD Accord, NIFC, Polskie Nagrania, Polskie Radio. Wiele spośród tych nagrań uzyskało presti­żo­we nagrody fonogra­ficz­ne, w tym Diapason d’Or, Diapason Découver­te, Grand Prix du Disque oraz dziewię­cio­krot­nie statu­et­kę Fryderyka.

Festiwale

Orkie­stra Sinfonia Varsovia brała udział w renomo­wa­nych festi­wa­lach, m.in. w Salzbur­gu, Gstaad (Yehudi Menuhin Festival), Aix-en-Provence, Montreux, La Roque d’Anthéron, Schle­swig-Holstein, Festi­wa­lu Pablo Casalsa, Würzbur­gu, Alte Oper (Frank­furt n/​M), Festival Beetho­ven­fest w Bonn, Festival de Musique de Menton, Queen Elisa­beth Musical Voyage – Festi­wa­lu Muzycz­nym na Morzu Śródziem­nym i wielu innych.

W Polsce orkie­stra jest stałym gościem Festi­wa­lu Wielka­noc­ne­go im. Ludwiga van Beetho­ve­na, Warszaw­skiej Jesieni, Festi­wa­lu Witolda Lutosław­skie­go Łańcuch. Szcze­gól­ne więzi łączą Sinfonię Varsovię z festi­wa­lem Chopin i Jego Europa, na którym wystę­pu­je od jego pierw­szej edycji.

Orkie­stra Sinfonia Varsovia jest organi­za­to­rem dwóch Festi­wa­li odbywa­ją­cych się na terenie Warszawy: Szalone Dni Muzyki /​ La Folle Journée (od 2010 roku) oraz Festi­wa­lu im. Francisz­ka Wybrań­czy­ka Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu (od 2001 roku).

Koncerty

Sinfonia Varsovia od początku swojego istnie­nia koncer­to­wa­ła zarówno w Polsce jak i zagra­ni­cą, dając przez ten czas łącznie ponad 3 000 koncer­tów. Do tej pory wystę­po­wa­ła w najbar­dziej presti­żo­wych salach koncer­to­wych świata – nowojor­skiej Carnegie Hall, Théatre des Champs Elysées w Paryżu, Barbican Centre w Londynie, wiedeń­skim Musikve­re­in, Teatro Colon w Buenos Aires, Suntory Hall w Tokio czy Herku­les­sa­al w Monachium.

Dyrygenci i soliści

Sinfonia Varsovia wystę­pu­je ze świato­wej sławy dyrygen­ta­mi, wśród których znaleźli się: Claudio Abbado, Gerd Albrecht, Charles Dutoit, Lawrence Foster, Rafael Frühbeck de Burgos, Walerij Giergi­jew, Hans Graf, Leopold Hager, Jacek Kaspszyk, Kazimierz Kord, Jan Krenz, Emmanuel Krivine, Witold Lutosław­ski, Lorin Maazel, Paul McCreesh, Jerzy Maksy­miuk, Yehudi Menuhin, Marc Minkow­ski, Andres Mustonen, Grzegorz Nowak, Krzysz­tof Pende­rec­ki, Michel Plasson, Jerzy Semkow.

Podczas swych licznych koncer­tów orkie­stra towarzy­szy­ła solistom tej miary, co: Salva­to­re Accardo, Piotr Ander­szew­ski, Maurice André, Martha Argerich, Yuri Bashmet, Boris Berezo­vsky, Teresa Berganza, Rafał Blechacz, Piotr Paleczny, Frank Braley, Alfred Brendel, Gautier Capuçon, Renaud Capuçon, José Carreras, Sarah Chang, Kyung-Wha Chung, José Cura, Placido Domingo, Augustin Dumay, Nelson Freire, James Galway, Sophie Graf, Stephen Hough, Sharon Kam, Kiri Te Kanawa, Nigel Kennedy, Gidon Kremer, Aleksan­dra Kurzak, Alicia de Larrocha, Elisa­beth Leonska­ja, Christa Ludwig, Radu Lupu, Albrecht Mayer, Mischa Maisky, Shlomo Mintz, Olli Mustonen, Anne-Sophie Mutter, Olga Pasiecz­nik, Murray Perahia, Maria João Pires, Ivo Pogore­lić, Jean-Pierre Rampal, Vadim Repin, Katia Riccia­rel­li, Mścisław Rostro­po­wicz, Heinrich Schiff, Howard Shelley, Henryk Szeryng, Fou Ts’ong, Maxim Vengerov, Andreas Vollen­we­ider, Christian Zacha­rias, Frank Peter Zimmer­mann, Tabea Zimmer­mann, Grigorij Żyslin.

Nagrania

Orkie­stra Sinfonia Varsovia wzięła udział w wielu nagra­niach płyto­wych, radio­wych i telewi­zyj­nych. Dysko­gra­fia zespołu liczy ponad 270 płyt zareje­stro­wa­nych dla tak renomo­wa­nych, świato­wych wytwórni jak: Decca, Denon Nippon Columbia, Deutsche Grammo­phon, EMI, Naïve, Naxos, Sony, Virgin Classics oraz polskich – BeArTon, CD Accord, NIFC, Polskie Nagrania, Polskie Radio. Wiele spośród tych nagrań uzyskało presti­żo­we nagrody fonogra­ficz­ne, w tym Diapason d’Or, Diapason Découver­te, Grand Prix du Disque oraz dziewię­cio­krot­nie statu­et­kę Fryderyka.

Festiwale

Orkie­stra Sinfonia Varsovia brała udział w renomo­wa­nych festi­wa­lach, m.in. w Salzbur­gu, Gstaad (Yehudi Menuhin Festival), Aix-en-Provence, Montreux, La Roque d’Anthéron, Schle­swig-Holstein, Festi­wa­lu Pablo Casalsa, Würzbur­gu, Alte Oper (Frank­furt n/​M), Festival Beetho­ven­fest w Bonn, Festival de Musique de Menton, Queen Elisa­beth Musical Voyage – Festi­wa­lu Muzycz­nym na Morzu Śródziem­nym i wielu innych.

W Polsce orkie­stra jest stałym gościem Festi­wa­lu Wielka­noc­ne­go im. Ludwiga van Beetho­ve­na, Warszaw­skiej Jesieni, Festi­wa­lu Witolda Lutosław­skie­go Łańcuch. Szcze­gól­ne więzi łączą Sinfonię Varsovię z festi­wa­lem Chopin i Jego Europa, na którym wystę­pu­je od jego pierw­szej edycji.

Orkie­stra Sinfonia Varsovia jest organi­za­to­rem dwóch Festi­wa­li odbywa­ją­cych się na terenie Warszawy: Szalone Dni Muzyki /​ La Folle Journée (od 2010 roku) oraz Festi­wa­lu im. Francisz­ka Wybrań­czy­ka Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu (od 2001 roku).

Kierownictwo

Dyrektorzy Orkiestry
 • Franci­szek Wybrań­czyk – dyrektor orkie­stry (1984–2004)
 • Janusz Marynow­ski – dyrektor orkie­stry (od 2004)
 • Dyrektorzy artystyczni
 • Krzysz­tof Pende­rec­ki – dyrektor artystycz­ny (od 2003)
 • Dyrektorzy muzyczni
 • Krzysz­tof Pende­rec­ki – dyrektor muzyczny (1997–2008)
 • Marc Minkow­ski – dyrektor muzyczny (2008–2012)
 • Dyrektorzy Orkiestry
 • Franci­szek Wybrań­czyk – dyrektor orkie­stry (1984–2004)
 • Janusz Marynow­ski – dyrektor orkie­stry (od 2004)
 • Dyrektorzy artystyczni
 • Krzysz­tof Pende­rec­ki – dyrektor artystycz­ny (od 2003)
 • Dyrektorzy muzyczni
 • Krzysz­tof Pende­rec­ki – dyrektor muzyczny (1997–2008)
 • Marc Minkow­ski – dyrektor muzyczny (2008–2012)
 • Instytucja kultury

  Od dnia 1 stycznia 2008 roku Sinfonia Varsovia jest samorzą­do­wą insty­tu­cją kultury. Organi­za­to­rem orkie­stry jest Miasto Stołecz­ne Warszawa. Wcześniej do dnia 31 grudnia 2007 roku zespół działał przy Centrum Sztuki Studio im. St.I. Witkie­wi­cza w Warsza­wie. Zakres działal­no­ści orkie­stry jako insty­tu­cji kultury obejmuje działa­nia artystycz­ne, eduka­cyj­ne i upowszech­nia­ją­ce muzykę.

  Nowa siedziba

  W 2010 roku Sinfonia Varsovia otrzy­ma­ła własną siedzibę – kompleks dawnego Insty­tu­tu Wetery­na­ryj­ne­go SGGW przy ulicy Grochow­skiej 272 (Praga-Południe).

  Decyzją Rady Warszawy i jej Prezy­den­ta Hanny Gronkie­wicz-Waltz w czerwcu 2010 roku został ogłoszo­ny między­na­ro­do­wy, otwarty i dwueta­po­wy konkurs archi­tek­to­nicz­ny na projekt nowej sali koncer­to­wej dla ponad 1800 widzów oraz zagospo­da­ro­wa­nie archi­tek­to­nicz­ne nieru­cho­mo­ści przy ul. Grochow­skiej 272. Konkurs wygrał projekt powstały w Atelier Thomas Pucher z Grazu (Austria). W 2015 roku w obecno­ści Prezy­dent m.st. Warszawy Hanny Gronkie­wicz-Waltz, archi­tekt Thomas Pucher i dyrektor Sinfonii Varsovii Janusz Marynow­ski podpi­sa­li umowę na projekt wykona­nia dokumen­ta­cji projek­to­wej nowej sali koncer­to­wej i zagospo­da­ro­wa­nia archi­tek­to­nicz­ne­go nieru­cho­mo­ści przy ul. Grochow­skiej 272.


  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI