Sławomir Uniatowski
Muzyk

Biografia

Sławek Uniatow­ski, właśc. Sławomir Uniatow­ski (ur. 11 maja 1984 w Toruniu) – polski wokali­sta, kompo­zy­tor, aktor, autor tekstów i multiinstrumentalista.

Wczesne lata

Pochodzi z Rubin­ko­wa. Urodził się w Toruniu, gdzie w 2004 ukończył Zespół Szkół Gastro­no­micz­no-Hotelar­skich.

W wieku pięciu lat rozpo­czął samodziel­ną naukę gry na instru­men­tach klawi­szo­wych. Pierwsze kroki na prawdzi­wej scenie stawiał jako trzyna­sto­la­tek – dostał wówczas angaż wokali­sty i pianisty w studenc­kim blueso­wym zespole. Rozpo­czął występy od karaoke i z zespołem Strusie 4, którzy grali w pubie "Barani Łeb", trzy razy w tygodniu w różnych toruń­skich klubach. Z czasem zaczął kompo­no­wać i pisać teksty piosenek i wygrywał lokalne konkursy. Kiedy miał szesna­ście lat został zauwa­żo­ny przez grupkę zamoż­nych ludzi, którzy umożli­wi­li mu granie w kilku cieka­wych i dobrze opłaca­nych miejscach.

Został dostrze­żo­ny przez Sławo­mi­ra Ciesiel­skie­go, perku­si­stę legen­dar­nej Republi­ki i lidera instru­men­tal­nej grupy Kije, w którym współ­kom­po­no­wał oraz grał na synte­za­to­rach.

Kariera muzyczna

Wiosną 2005 wziął udział w czwartym sezonie programu telewi­zji Polsat Idol. Dotarł do finału, w którym zajął drugie miejsce. W tym samym roku wraz z Marylą Rodowicz nagrał utwór "Będzie to co musi być", wydany na jej płycie pt. Kochać. Po Idolu zreali­zo­wał płytę, która ostatecz­nie nie ukazała się.

W 2006 nagrał piosenkę "Kocham cię", która trafiła na ścieżkę dźwię­ko­wą filmu Ja wam pokażę w reżyse­rii Denisa Delica. Z utworem brał udział w krajo­wych elimi­na­cjach do 51. Konkursu Piosenki Eurowi­zji, zajmując ostatecz­nie piąte miejsce w finale selekcji. W tym samym roku wystąpił wraz ze Zbignie­wem Wodeckim oraz Janem Kantym Pawluś­kie­wi­czem podczas XLIII Krajo­we­go Festi­wa­lu Piosenki Polskiej w Opolu.

Pod koniec 2008 założył zespół Uniatow­ski Project. W 2010 zajął pierwsze miejsce na Festi­wa­lu Piosenki i Ballady Filmowej w Toruniu, gdzie wykonał utwory "Wymyśli­łem ciebie" Andrzeja Zauchy oraz "This Never Happened Before" Paula McCart­neya. W 2011 wziął udział w projek­cie "Poland Why Not", z którym koncer­to­wał m.in. w Indiach i Japonii. W 2012 wraz z Poet’s Corner nagrał singiel "Angel in My Arms".

W 2014 podczas koncertu "Grzegorz z Ciechow­ski. Spotka­nie z legendą" zaśpie­wał utwór "Tak… Tak… To ja" z reper­tu­aru Obywa­te­la G.C. przy akompa­nia­men­cie Polskiej Orkie­stry Symfo­nicz­nej Polskie­go Radia oraz Orkie­stry Adama Sztaby. W między­cza­sie koncer­to­wał z big bandami, wykonu­jąc reper­tu­ar Franka Sinatry, Tony’ego Bennetta, Nat "King" Cole’a, Cheta Bakera czy Elli Fitzge­rald, m.in. w Europej­skim Centrum Muzyki Krzysz­to­fa Pende­rec­kie­go w Lusła­wi­cach. Wiosną 2015 wystąpił jako gość muzyczny w dwóch odcin­kach programu Polsat Dancing with the Stars. Taniec z gwiaz­da­mi, a także stworzył i nagrał utwory wykorzy­sta­ne w ścieżce dźwię­ko­wej do serialu Łukasza Jawor­skie­go Skazane.

W 2016 uświet­nił koncert z okazji 100. rocznicy urodzin Franka Sinatry w radiowej Trójce. Zaśpie­wał tam wraz z Kubą Badachem, Januszem Szromem oraz Wojcie­chem Myrcz­kiem przy akompa­nia­men­cie Chopin Univer­si­ty Big Band pod kierow­nic­twem Piotra Kostrze­wy. Koncert wydano na albumie pt. Koncerty w Trójce vol. 20 – Frank Sinatra 100-lecie urodzin. 6 września wystąpił z Davidem Fosterem podczas koncertu z okazji obchodów 71. rocznicy uzyska­nia niepod­le­gło­ści przez Indone­zję zorga­ni­zo­wa­nych w Warsza­wie przez Ambasadę Indone­zji. 25 września w Filhar­mo­nii w Szcze­ci­nie przed­pre­mie­ro­wo zapre­zen­to­wał materiał z autor­skie­go albumu pt. Metamor­pho­sis, rozpi­sa­ny na orkie­strę symfo­nicz­ną i zaaran­żo­wa­ny przez Daniela Nosewi­cza. Album miał swoją premierę 20 kwietnia 2018. Krążek promował singiel "Każdemu wolno kochać".

23 maja 2018 ukazał się album pt. Dobrze, że jesteś Zbignie­wa Wodec­kie­go, na którym znalazł się m.in. utwór "Nie ma jak Bacha­rach" na podsta­wie linii melodycz­nej wymyślo­nej przez Wodec­kie­go, do której zaśpie­wał Uniatow­ski. W czerwcu wziął udział w Konkur­sie Premiery na 55. Krajowym Festi­wa­lu Polskiej Piosenki w Opolu, podczas którego wykonał utwór z "5 rano" (nagroda Stowa­rzy­sze­nia Autorów ZAiKS za najlep­szy tekst dla Tomasza Organka) z albumu pt. Metamor­pho­sis, oraz w koncer­cie "Piosenka ci nie da zapomnieć". 10 listo­pa­da wykonał razem z chórem Sound’n’Grace utwór "Świecie nasz" w ramach Koncertu dla Niepod­le­głej. W styczniu 2019 premierę miała nowa wersja piosenki "Szukaj mnie", którą nagrał w duecie z Anią Rusowicz na potrzeby komedii Kordiana Piwowar­skie­go Miszmasz, czyli kogel-mogel 3.

W 2019 został odzna­czo­ny medalem "Thoru­nium".

Pozostałe przedsięwzięcia

Użyczył głosu postaci śpiewa­ją­ce­go ojca w animo­wa­nej produk­cji Walt Disney Anima­tion Studios Vaiana: Skarb oceanu (2016).

Był uczest­ni­kiem czwartej edycji programu rozryw­ko­we­go Polsatu Dancing with the Stars. Taniec z gwiaz­da­mi (2015).

Od 2019 roku gra w serialu M jak miłość, w którym wciela się w postać Leszka Krajewskiego.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI