Sławomir Wierzcholski
Muzyk

Biografia

Sławomir Ignacy Wierz­chol­ski, znany również jako Sławek Wierz­chol­ski (ur. 19 kwietnia 1958 w Toruniu) – wirtuoz harmo­nij­ki ustnej, wokali­sta, autor tekstów i muzyki, dzien­ni­karz radiowy i prasowy. Założy­ciel grupy Nocna Zmiana Bluesa. Członek Akademii Fonogra­ficz­nej ZPAV.

Edukacja

Ukończył I Liceum Ogólno­kształ­cą­ce im. Mikołaja Koper­ni­ka w Toruniu.

Jest absol­wen­tem Wydziału Prawa i Admini­stra­cji Uniwer­sy­te­tu Mikołaja Koper­ni­ka w Toruniu. W później­szych latach był wolnym słucha­czem z historii jazzu na Uniwer­sy­te­cie Indiana w Blooming­ton w USA.

Kariera i osiągnięcia muzyczne

Sławomir Wierz­chol­ski (wśród muzyków znany bardziej jako Sławek) zaczął grać bluesa w wieku około 21 lat.

Nocna Zmiana Bluesa, od lewej: Wiesław Kryszew­ski, Grzegorz Minicz, Sławek Wierz­chol­ski, Piotr Dąbrow­ski, Witold Jąkalski

W 1982 roku założył grupę Nocna Zmiana Bluesa, www​.nocna​zmia​na​blu​esa​.pl  której jest nadal liderem i z którą dalej koncer­tu­je w Polsce i za granicą , m.in. Francja, Węgry, Szwecja, Belgia, Niemcy, Holandia, Zimbabwe , Stany Zjednoczone

Z tym zespołem i pod własnym nazwi­skiem wydał dwadzie­ścia osiem płyt (3 LP, 21 CD, 3 DVD) oraz wystąpił w wielu progra­mach radio­wych i telewi­zyj­nych. Jako sideman, Sławek gra na harmo­nij­ce na kilku­na­stu płytach takich wykonaw­ców jak m.in. Maanam, Krystyna Prońko, Majka Jeżowska, Zdrowa Woda, i inni.

Sławek Wierz­chol­ski nagrał 3 solowe płyty z towarzy­sze­niem kulto­wych polskich artystów:

 • CD "Ciśnie­nie" z grupą Dżem ; https://www.discogs.com/S%C5%82awek-Wierzcholski-D%C5%BCem-Ci%C5%9Bnienie/release/3726049
 •  CD "Piątek wieczo­rem z Wojcie­chem Karola­kiem ; https://www.discogs.com/Karolak-Wierzcholski-Pi%C4%85tek-Wieczorem/release/7148665
 • CD "Samotna kolacja" z Krystyną Prońko. https://​sklep​.polskie​ra​dio​.pl/​p​l​/​p​/​S​a​m​o​t​n​a​-​k​o​l​a​c​j​a​/​795
 • Koncer­to­wał i nagrywał z bluesma­na­mi amery­kań­ski­mi, wśród których byli m.in. Charlie Mussel­whi­te, Junior Wells i Louisia­na Red oraz z czołówką polskich muzyków rocko­wych i jazzowych.

  Z Nocną Zmianą Bluesa otwierał koncert grupy Blues Brothers (Norym­ber­ga 1989) i B.B. Kinga (Warszawa 1996). Sławek jest wykonaw­cą partii harmo­nij­ki ustnej na ścież­kach dźwię­ko­wych kilku filmów i seriali telewi­zyj­nych gdzie wykony­wał m.in. kompo­zy­cje Krzesi­mi­ra Dębskie­go i Michała Lorenca. Sam stworzył muzykę do serialu TVP "Babilon​.pl" (reż. W. Macie­jew­ski), do spekta­klu "Historia o Miłosier­nej" w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu oraz do musicalu "Tajem­ni­ca Tomka Sawyera" (do libretta Jerzego A. Masłow­skie­go https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Mas%C5%82owski_(poeta)) wysta­wio­ne­go przez Teatr Muzyczny w Toruniu http://​teatr​mu​zycz​ny​.torun​.pl/​1​4​2​/​t​a​j​e​m​n​i​c​a​-​t​o​m​k​a​-​s​a​w​y​e​r​a-2 oraz Teatr Miejski w Lesznie. http://​teatr​miej​ski​lesz​no​.pl/​2​0​1​7​/​0​1​/​3​1​/​t​a​j​e​m​n​i​c​a​-​t​o​m​k​a​-​s​a​w​y​e​ra/

  Jego harmo­nij­ka pojawia się w seria­lach telewi­zyj­nych: "Rodzinka​.pl" oraz "Ojciec Mateusz".

  Wierz­chol­ski jest autorem i kompo­zy­to­rem wielu znanych utworów blueso­wych, jak m.in. "Chory na bluesa", "Blues mieszka w Polsce", "John Lee Hooker", "Hotelowy blues", "Szósta zero dwie" i wielu innych.

  Dziennikarstwo

  Od roku 2001 do 2016 prowa­dził autorską audycję Okolice bluesa w warszaw­skim Polskim Radiu RDC (wówczas Radiu dla Ciebie).

  Wcześniej przez czter­na­ście lat prowa­dził w Progra­mie 3 Polskie­go Radia audycje popula­ry­zu­ją­ce bluesa:

  ·        Z muzycz­nej kolekcji Marii Jurkowskiej

  ·        Blues w pigułce

  ·        Blueseł­ka

  ·        Trójka pod księżycem

  ·        Trochę bluesa

  Obecnie prowadzi w Progra­mie Drugim Polskie­go Radia autorską audycję "Czasem słońce, czasem jazz" https://​www​.polskie​ra​dio​.pl/​L​u​d​z​i​e​/​1​2​7​8​3​9​4​,​S​l​a​w​e​k​-​W​i​e​r​z​c​h​o​l​ski

  Inna działalność

  Jest autorem dwóch podręcz­ni­ków gry na harmo­nij­ce ustnej, telewi­zyj­ne­go kursu gry na tym instru­men­cie oraz wykła­dow­cą na warsz­ta­tach instru­men­tal­nych (m.in. w le Creusot we Francji). W roku 1997, Sławek, jako pierwszy Polak – bluesman, wystąpił wśród najwy­bit­niej­szych harmo­nij­ka­rzy na Świato­wym Festi­wa­lu Harmo­nij­ki w Trossin­gen w Niemczech.

  Od dwudzie­stu lat jest dyrek­to­rem artystycz­nym festi­wa­lu Harmo­ni­ca Bridge www​.harmo​ni​ca​brid​ge​.art

  Wierz­chol­ski jest wicepre­ze­sem Stowa­rzy­sze­nia Artystów Wykonaw­ców SAWP www​.sawp​.pl;  wicepre­ze­sem Związku Autorów i Kompo­zy­to­rów ZAKR,www.zakr.pl ;  sekre­ta­rzem Sekcji Autorów Muzyki Rozryw­ko­wej i Tanecz­nej Stowa­rzy­sze­nia Autorów ZAIKS  https://​zaiks​.org​.pl/​6​3​,​1​0​1​,​s​e​k​c​j​e​_​d​z​i​a​l​a​j​a​c​e​_​w​_​z​a​i​k​s​-ie

  Wierz­chol­ski jest również autorem tekstów i muzyki kilku płyt dla dzieci.

  ·        CD  Korniki "Stójka na głowie" https://​www​.empik​.com/​s​t​o​j​k​a​-​n​a​-​g​l​o​w​i​e​-​k​o​r​n​i​k​i​,​p​1​0​4​9​3​6​7​8​2​4​,​m​u​z​y​k​a-p

  ·        CD Korniki "Zajęcia dodat­ko­we" https://​sklep​.polskie​ra​dio​.pl/​p​l​/​p​/​Z​a​j​e​c​i​a​-​d​o​d​a​t​k​o​w​e​/​830

  ·        CD Jan Wojdak /​ Sławek Wierz­chol­ski "Nasze wybrane" https://​www​.youtube​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​S​U​3​S​T​0​B​3​km4

  Ciekawostki

  ·        1 kwietnia 2015 w południe, z okazji Prima aprilis, Wierz­chol­ski zagrał na harmo­nij­ce ustnej trady­cyj­ny hejnał z wieży Kościoła Mariac­kie­go w Krakowie.

  ·        Sławek Wierz­chol­ski i Nocna Zmiana Bluesa byli bohate­ra­mi programu TVP-1 "Szansa na sukces" https://​www​.youtube​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​k​k​3​T​8​e​m​p​5Q0


  Dyskografia 33

  Maanam - 25 - lecie zespołu

  25 - lecie zespołu

  Maanam
  • Wytwórnia: Pomaton /​ Kamiling Co.
  • Numer katalogowy: 9576338
  • EAN: 0190295763381
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2018
  • Opakowanie: digipack
  Nocna Zmiana Bluesa - Back to the Roots

  Back to the Roots

  Nocna Zmiana Bluesa
  • Wytwórnia: MTJ
  • Numer katalogowy: CDMTJ 11478
  • EAN: 5906409114780
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2015
  • Opakowanie: digipack
  Róże Europy - Bananowe drzewa

  Bananowe drzewa

  Róże Europy
  • Wytwórnia: Polton
  • Numer katalogowy: CDPL-085
  • EAN: 5902527008505
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1996
  Ścigani - Bez hamulców

  Bez hamulców

  Ścigani
  • Wytwórnia: 4ever Music
  • Numer katalogowy: 037
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2007
  Nocna Zmiana Bluesa - Blues mieszka w Polsce

  Blues mieszka w Polsce

  Nocna Zmiana Bluesa
  • Wytwórnia: Hammer Music
  • Numer katalogowy: HCD 001
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1995
  Sławek Wierzcholski - Blues w filharmonii

  Blues w filharmonii

  Sławek Wierzcholski
  • Wytwórnia: 4ever Music
  • Numer katalogowy: 099
  • EAN: 5907476693758
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2009
  • Opakowanie: digipack
  Nocna Zmiana Bluesa - Blues w sile wieku

  Blues w sile wieku

  Nocna Zmiana Bluesa
  • Wytwórnia: MTJ
  • Numer katalogowy: MTJ CD 10337
  • EAN: 5906409103371
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2005
  Leszek Cichoński - Blues-Rock Guitar Workshop

  Blues-Rock Guitar Workshop

  Leszek Cichoński
  • Wytwórnia: Midi-Max
  • Numer katalogowy: 96090001
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1996
  Nocna Zmiana Bluesa - Chory na bluesa

  Chory na bluesa

  Nocna Zmiana Bluesa
  • Wytwórnia: Bass Records
  • Numer katalogowy: BCD 006
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1993
  Sławek Wierzcholski - Ciśnienie

  Ciśnienie

  Sławek Wierzcholski
  • Wytwórnia: Bass Records
  • Numer katalogowy: BCD 002
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1993
  Nocna Zmiana Bluesa - Co tylko chcesz

  Co tylko chcesz

  Nocna Zmiana Bluesa
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 8528682
  • EAN: 0724385286827
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1996
  Corruption - Devil`s Share

  Devil`s Share

  Corruption
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 0739
  • EAN: 5907785038523
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2014
  Gang Olsena - Go!

  Go!

  Gang Olsena
  • Wytwórnia: Polton
  • Numer katalogowy: CDPL 040
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1992
  Nocna Zmiana Bluesa - Harmonijkowy As

  Harmonijkowy As

  Nocna Zmiana Bluesa
  • Wytwórnia: Polskie Radio
  • Numer katalogowy: PRCD 402 DDD
  • EAN: 5901448114029
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2006
  Maanam - Klucz

  Klucz

  Maanam
  Ziyo - Kolędy

  Kolędy

  Ziyo
  Nocna Zmiana Bluesa - Koncert w Suwałkach

  Koncert w Suwałkach

  Nocna Zmiana Bluesa
  • Wytwórnia: 4ever Music
  • Numer katalogowy: 103
  • EAN: 5907592140112
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2010
  • Opakowanie: digipack
  Nocna Zmiana Bluesa - Last Mohican of The Blues

  Last Mohican of The Blues

  Nocna Zmiana Bluesa
  • Wytwórnia: Polton
  • Numer katalogowy: CDPL 047
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1992
  Nocna Zmiana Bluesa - Live - Official Bootleg

  Live - Official Bootleg

  Nocna Zmiana Bluesa
  • Wytwórnia: Blues​.pl
  • Numer katalogowy: BPL2101
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2001
  Sławek Wierzcholski - Matematyka serc

  Matematyka serc

  Sławek Wierzcholski
  • Wytwórnia: Polskie Radio
  • Numer katalogowy: PRCD 1756
  • EAN: 5907812247560
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2014
  • Opakowanie: digipack
  Maanam - Miłość jest cudowna (1975-2015)

  Miłość jest cudowna (1975-2015)

  Maanam
  • Wytwórnia: Pomaton /​ Kamiling Co.
  • Numer katalogowy: 4601869
  • EAN: 0825646018697
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2015
  • Opakowanie: box kolekcjonerski
  Zdrowa Woda - Nie bój się miłości

  Nie bój się miłości

  Zdrowa Woda
  Nocna Zmiana Bluesa - Nocny koncert

  Nocny koncert

  Nocna Zmiana Bluesa
  • Wytwórnia: Poljazz
  • Numer katalogowy: K-PSJ-011
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1986
  Sławek Wierzcholski - Piątek wieczorem

  Piątek wieczorem

  Sławek Wierzcholski
  • Wytwórnia: Polskie Radio
  • Numer katalogowy: PRCD 447
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2004
  Sławek Wierzcholski - Polski blues

  Polski blues

  Sławek Wierzcholski
  • Wytwórnia: Polskie Radio
  • Numer katalogowy: PRCD 208
  • EAN: 5902527205188
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1998
  Sławek Wierzcholski - Przejściowy stan

  Przejściowy stan

  Sławek Wierzcholski
  • Wytwórnia: Polskie Radio
  • Numer katalogowy: PRCD 265
  • EAN: 5901448112650
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2001
  • Opakowanie: digipack
  Maanam - Puerto Rico

  Puerto Rico

  Maanam
  Homo Homini - Reaktywacja

  Reaktywacja

  Homo Homini
  • Wytwórnia: MTJ
  • Numer katalogowy: MTJ CD 10869
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2009
  Sławek Wierzcholski - Samotna kolacja

  Samotna kolacja

  Sławek Wierzcholski
  • Wytwórnia: Polskie Radio
  • Numer katalogowy: PRCD 2096
  • EAN: 5907812249724
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2017
  • Opakowanie: digipack
  Nocna Zmiana Bluesa - Satyr Blues Night

  Satyr Blues Night

  Nocna Zmiana Bluesa
  • Wytwórnia: Oko
  • Numer katalogowy: OKO 01-02/2001
  • Nośnik: BOX 2CD
  • Data wydania: 2001
  • Dodatkowa informacja: CD 2: Mr. Slide Band & Andrzej Wodziński
  Nocna Zmiana Bluesa - The Blues Nightshift

  The Blues Nightshift

  Nocna Zmiana Bluesa
  Maanam - Unikaty

  Unikaty

  Maanam
  • Wytwórnia: Pomaton EMI /​ Kamiling Co.
  • Numer katalogowy: 3116342
  • EAN: 0094631163425
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2005
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  • Dodatkowa informacja: Simple Story
  Nocna Zmiana Bluesa - Zróbmy to razem

  Zróbmy to razem

  Nocna Zmiana Bluesa

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI