Stanisław Ignacy "Witkacy" Witkiewicz
Muzyk

Biografia

Stani­sław Ignacy Witkie­wicz, pseudo­nim artystycz­ny "Witkacy" (ur. 24 lutego 1885 w Warsza­wie, zm. 18 września 1939 w Jezio­rach) – polski pisarz, malarz, filozof, drama­turg i fotografik.

Twórczość

W roku 1917 przyłą­czył się do grupy "formi­stów" i brał udział w jej wysta­wach. Dwa lata później, w roku 1919, wydał swoje główne dzieło estetycz­ne Nowe formy w malar­stwie i wynika­ją­ce stąd niepo­ro­zu­mie­nia zawie­ra­ją­ce Teorię Czystej Formy. Ta teoria estetycz­na (bo nie był to program, w przeci­wień­stwie do ówcze­snych, licznych nowych kierun­ków artystycz­nych) zdeter­mi­no­wa­ła jego później­szą twórczość malarską oraz teatral­ną. I chociaż teoria ta stano­wi­ła najlep­szy opis tego, co się wówczas w sztukach plastycz­nych działo (m.in. kubizm, abstrak­cjo­nizm), to pozosta­ła właśnie niezro­zu­mia­na, budząc szereg niepo­ro­zu­mień (uprze­dzo­nych niejako samym tytułem publi­ka­cji) i w zasadzie trwa to do dzisiaj. Teoria Czystej Formy została wykorzy­sta­na także w teatrze. Tutaj Witkacy okazał się wizjo­ne­rem i inspi­ro­wał reżyse­rów. Pod wpływem teorii Witka­ce­go wykre­ował swój teatr Tadeusz Kantor.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI