Stefan Wesołowski
Muzyk

Biografia

Stefan Wesołow­ski (ur. 11 marca 1985 w Gdyni) – polski kompo­zy­tor, skrzypek i produ­cent muzyczny, absol­went Académie Musicale de Ville­cro­ze we Francji. Związany z amery­kań­ską wytwór­nią płytową Impor­tant Records, francu­ską Ici D'ailleurs i brytyj­skim publi­she­rem Mute Song. Twórca muzyki do spekta­kli teatral­nych, filmów i insta­la­cji artystycz­nych. Jego album "Rite of the End" został uznany Najlep­szym Polskim Albumem 2017 roku w plebi­scy­cie Gazety Wybor­czej. W 2018 roku był nomino­wa­ny do Paszpor­tu "Polityki" w katego­rii Muzyka Popularna.

Życiorys

Od 16 roku życia pisał pieśni dla domini­ka­nów. W 2006 na zamówie­nie zakonu powstał utwór Kompleta, łączący tekst liturgii godzin z melizma­tycz­ny­mi głosami, kwarte­tem smycz­ko­wym i elektro­ni­ką. Do reali­za­cji warstwy elektro­nicz­nej Wesołow­ski zaprosił Michała Jacaszka, z którym potem ściśle współ­pra­co­wał przez kilka lat. W 2008 artyści nagrali razem album Treny. Kilka miesięcy później na płycie ukazała się także Kompleta zreali­zo­wa­na ze środków Narodo­we­go Centrum Kultury. W 2015 album doczekał się reedycji nakładem francu­skie­go wydaw­nic­twa Ici D'ailleurs.

W 2013 nakładem amery­kań­skiej wytwórni Impor­tant records ukazał się drugi autorski album artysty – Liebe­stod. Polska część nakładu ukazała się jesienią, a jego premiera miała miejsce podczas festi­wa­lu Unsound w Krakowie. Światowa część nakładu ukazała się w kwietniu 2014.

W 2015 Stefan Wesołow­ski podpisał kontrakt wydaw­ni­czy z brytyj­ską agencją Mute Song Ltd, repre­zen­tu­ją­cą takich artystów jak Nick Cave, Swans, Under­world, Jóhann Jóhan­ns­son, Max Richter, Ben Frost i wielu innych. Na przeło­mie lat 2015/​2016 pracował w duecie z Piotrem Kaliń­skim nad przed­się­wzię­ciem "Nanook of the North".

Jest autorem ścieżki dźwię­ko­wej nomino­wa­ne­go do nagród BAFTA filmu Listen to Me Marlon w reżyse­rii Stevana Rileya.

Nagrody

 • Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzi­nie Kultury (2007)

 • Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI