Szymon Tarkowski
Muzyk

Biografia

Szymon Tarkow­ski (ur. 15 sierpnia 1978 w Radomiu) to polski kompo­zy­tor, autor tekstów, wokali­sta oraz basista. Znany jest m.in. z występów w grupach muzycz­nych Pustki, Transyl­wa­nia, Wiosna, Ślimak Trio, Batyskaf czy Płyny. Organi­za­tor festi­wa­lu jazzo­we­go WUJek. Członek Akademii Fonogra­ficz­nej ZPAV.

Jego pierw­szym instru­men­tem była gitara klasycz­na ale w wieku 17 lat posta­no­wił zamienić ją na gitarę basową. Jeszcze miesz­ka­jąc w Radomiu współ­two­rzył hardroc­ko­wy zespół Night Rain, będąc jednak coraz bardziej zainte­re­so­wa­ny jazzem i nowocze­sną muzyką elektro­nicz­ną opuścił ten zespół i dołączył do off jazzowej formacji Transyl­wa­nia. Transyl­wa­nia zdobyła pewną popular­ność wśród fanów alter­na­tyw­nych dźwięków, dzięki specy­ficz­ne­mu połącze­niu jazzu, drum'n'bassu i rocka. Obok formacji Roboto­bi­bok była uznawana (min. przez miesięcz­nik Machina) za jednego z najcie­kaw­szych przed­sta­wi­cie­li tzw. nowej fali jazzu w Polsce. 

Po przepro­wadz­ce do Warszawy i rozsta­niu z Transyl­wa­nią, został współ­za­ło­ży­cie­lem jazzowej grupy Wiosna a później z częścią muzyków tego zespołu założył także free jazzową formację Ślimak Trio. Wtedy też powstała idea Festi­wa­lu WUJek czyli corocz­ne­go przeglą­du off jazzo­wych grup ze stolicy, który od 2001 roku obywa się cyklicz­nie w różnych klubach w Warsza­wie. W 2001 roku wraz z zespołem Wiosna opubli­ko­wał album 'Prima Aprilis'. Współ­pra­co­wał też spora­dycz­nie z wykonaw­ca­mi związa­ny­mi ze sceną yassową takimi jak Rogulu­sXSz­we­las bądź Tymon Tymański. 

Po rozpa­dzie Wiosny na początku 2004 roku założył kolejny jazzowy projekt Batyskaf, ekspe­ry­men­tu­ją­cy z dźwię­ka­mi zarówno jazzo­wy­mi, jak i rocko­wy­mi i utrzy­ma­ny­mi w styli­sty­ce drum'n'bass. Latem 2004 roku powstaje także formacja Płyny nawią­zu­ją­cą do popu, rocka i reggae. 

W 2006 roku ukazała się współ­wy­da­na przez Tarkow­skie­go wraz z Fabryką Trzciny składan­ka zatytu­ło­wa­na WUJek, na której znalazły się między innymi nagrania Wiosny, Batyska­fu i Ślimak Trio.

W 2006 roku pismo Aktivist nomino­wa­ło Tarkow­skie­go do nagrody Nocne Marki w katego­rii 'Event 2006' za organi­za­cję w lutym 2006 Festi­wa­lu WUJek.

W kwietniu 2007 ukazała się debiu­tanc­ka płyta zespołu Płyny opubli­ko­wa­na przez wytwór­nię Dream Music, promo­wa­na przez singiel "Warszaw­ska Plaża".

W czerwcu 2008 ukazała się druga płyta formacji Płyny, zatytu­ło­wa­na "Rzeszów - St.Tropez", nakładem trójmiej­skiej wytwórni Biodro Records.

Wiosną 2007 roku muzyk dołączył do grupy Pustki, z którą opubli­ko­wał dwa utwory zamiesz­czo­ne na składan­ce "Wyspiań­ski wyzwala" (wydanej przez Polskie Radio) oraz pełno­me­tra­żo­we albumy "Koniec Kryzysu" (wydany 17 paździer­ni­ka 2008 przez Agorę) i "Kalam­bu­ry" (2009). Tarkow­ski wystąpił też wraz z Pustkami na koncer­cie pod hasłem "Najmniej­szy Koncert Świata", który został wydany w 2010 roku jako koncer­to­we DVD.

W marcu 2012 ukazała się trzecia płyta formacji Płyny, zatytu­ło­wa­na "Vacatu­nes!".


Dyskografia 4

Babadag - Babadag

Babadag

Babadag
 • Wytwórnia: Lado ABC
 • Numer katalogowy: Lado B/18
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2012
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: promo
Pustki - Kalambury

Kalambury

Pustki
 • Wytwórnia: Agora SA
 • Numer katalogowy: JO433-RPK
 • EAN: 9788375527124
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
 • Opakowanie: digibook
Pustki - Koniec kryzysu

Koniec kryzysu

Pustki
 • Wytwórnia: Agora SA
 • Numer katalogowy: K0376-RPK
 • EAN: 9788375523652
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: digibook
Pustki - Lugola / Live

Lugola / Live

Pustki
 • Wytwórnia: Chaos Management Group
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: digipack

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI