Tadeusz Woźniak
Muzyk

Biografia

Tadeusz Woźniak (ur. 6 marca 1947 w Warsza­wie) – polski muzyk, kompo­zy­tor oraz wokalista.

Życiorys

Tadeusz Woźniak debiu­to­wał w 1966 pod pseudo­ni­mem "Daniel Dan" w zespole Dzikusy podczas I Radiowej Giełdy Piosenki. Wystę­po­wał m.in. z Niebie­sko-Czarnymi i Czesła­wem Niemenem, śpiewał z grupą Czterech i z tą grupą dokonał pierw­szych nagrań archi­wal­nych dla 3 programu PR oraz płyto­wych. Jako kompo­zy­tor zadebiu­to­wał w 1967 roku, pisząc muzykę do wierszy Juliana Tuwima, Bolesła­wa Leśmiana, Konstan­te­go Ildefon­sa Gałczyń­skie­go. Od 1968 wystę­pu­je jako solista, śpiewa­jąc najczę­ściej melodyj­ne ballady własnej kompo­zy­cji i akompa­niu­jąc sobie na gitarze. Kompo­nu­je także muzykę teatral­ną i filmową, tworzy spekta­kle muzyczne i musicale. Jako wykonaw­ca najwięk­sze sukcesy odnosił pod koniec lat 60. i w latach 70.

Tadeusz Woźniak ma w swoim dorobku muzykę do kilkuset piosenek, prawie 100 insce­ni­za­cji w teatrach drama­tycz­nych, wielu przed­sta­wień Teatru Telewi­zji, progra­mów poetyc­kich i artystycz­nych oraz filmów dokumen­tal­nych i animo­wa­nych. Piosenki z jego muzyką wykony­wa­li m.in.: Elżbieta Adamiak, Michał Bajor, Anna Choda­kow­ska, Bernard Ładysz, Marcin Broni­kow­ski, Andrzej Ponie­dziel­ski, Krystyna Prońko, Zbigniew Wodecki, Wojciech Malajkat, Jolanta Majchrzak, Krzysz­tof Majchrzak czy grupa Locomo­tiv GT.

Muzyka Woźniaka, choć stano­wi­ła integral­ną część wielu sztuk teatral­nych, była też nieza­leż­nie nagra­dza­na na festi­wa­lach sztuk teatral­nych. Artysta otrzymał nagrodę za muzykę do Wesela Stani­sła­wa Wyspiań­skie­go w reż. R. Kordziń­skie­go, Odprawy posłów greckich Jana Kocha­now­skie­go w reż. A. Witkow­skie­go, Mistrza i Małgo­rza­ty Michaiła Bułha­ko­wa w reż. A.M. Marczewskiego.

W 2005 został odzna­czo­ny przez ministra kultury Walde­ma­ra Dąbrow­skie­go Złotym Medalem "Zasłu­żo­ny Kulturze Gloria Artis".

Najpo­pu­lar­niej­sze piosenki: Hej, Hanno, Smak i zapach pomarań­czy, To będzie syn, Zegar­mistrz światła – nagro­dzo­na na Festi­wa­lu Piosenki Polskiej w Opolu w 1972 r. Jest również autorem muzyki i wykonaw­cą piosenki Pośrodku świata, otwie­ra­ją­cej każdy odcinek popular­ne­go serialu Plebania. Wystąpił również w kilku odcin­kach tego serialu.

Skompo­no­wał także muzykę do "Pana Tadeusza" – filmu Ryszarda Ordyń­skie­go z 1928 roku, wydaną przez Filmo­te­kę Narodową w 2014 r.

14 stycznia 2014 roku został odzna­czo­ny Złotym Krzyżem Zasługi za osiągnię­cia artystycz­ne. Medal wręczył Maciej Klimczak, podse­kre­tarz stanu w Kance­la­rii Prezy­den­ta RP.

Jest mężem pianist­ki i piosen­kar­ki Jolanty Majchrzak-Woźniak, z którą od 1989 r. ściśle współ­pra­cu­je przy swoich pracach teatral­nych i filmo­wych, sesjach nagra­nio­wych, koncer­tach i progra­mach telewizyjnych.

Często koncer­tu­je w zespole rodzin­nym, w składzie: Tadeusz Woźniak (śpiew, gitara), Jolanta Majchrzak-Woźniak (śpiew, klawisze), syn Tadeusza – Piotr Woźniak (śpiew, gitara), syn Jolanty – Mariusz Jagoda (skrzypce).

Nagrody

 • 1972 "Zegar­mistrz światła" – Nagroda Główna na Festi­wa­lu Piosenki Polskiej w Opolu
 • 1975 muzyka do "Wesela" Stani­sła­wa Wyspiań­skie­go w reż. Romana Kordziń­skie­go – Festiwal Konfron­ta­cje Teatral­ne w Opolu
 • 1976 muzyka do "Odprawy posłów greckich" Jana Kocha­now­skie­go w reż. Andrzeja Witkow­skie­go – Festiwal Teatrów Polski Północ­nej w Toruniu
 • 1979 muzyka do "Lata Muminków" Tove Jansson w reż. Andrzeja Marii Marczew­skie­go – Festiwal Sztuk Dziecię­cych w Wałbrzychu
 • 1983 muzyka do „Mistrza i Małgo­rza­ty" Michaiła Bułha­ko­wa w reż. Andrzeja Marii Marczew­skie­go – Festiwal Teatral­ny Drama­tur­gii Rosyj­skiej w Katowicach
 • 2005 – Odzna­czo­ny medalem Gloria Artis
 • 2014 – Odzna­czo­ny "Złotym Medalem Zasługi"
 • Uhono­ro­wa­ny nagrodą "Piękniej­sza Polska" Prezy­den­ta RP

 • Dyskografia 6

  Niebiesko - Czarni - 25 lat Niebiesko-Czarnych - Przeżyjmy to jeszcze raz

  25 lat Niebiesko-Czarnych - Przeżyjmy to jeszcze raz

  Niebiesko - Czarni
  Marek Grechuta - 40 piosenek

  40 piosenek

  Marek Grechuta
  • Wytwórnia: Polskie Nagrania "Muza"
  • Numer katalogowy: PNCD 1351 A/B
  • EAN: 5907783423512
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2010
  • Opakowanie: digipack
  Dzikusy - Gwiazdy polskiego big beatu

  Gwiazdy polskiego big beatu

  Dzikusy
  • Wytwórnia: Polskie Nagrania "Muza"
  • Numer katalogowy: PNCD 1470
  • EAN: 5907783424700
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2013
  • Opakowanie: digipack
  Marek Grechuta - Marek Grechuta Anawa

  Marek Grechuta Anawa

  Marek Grechuta
  Marek Grechuta - Marek Grechuta Anawa / Anawa

  Marek Grechuta Anawa / Anawa

  Marek Grechuta
  • Wytwórnia: Andromeda
  • Numer katalogowy: CD-321
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1999
  Marek Grechuta - Serce

  Serce

  Marek Grechuta
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 5367942
  • EAN: 0724353679422
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2001
  • Dodatkowa informacja: Świecie nasz

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI