Teresa Haremza
Muzyk

Biografia

Teresa Haremza z domu Iwani­szew­ska (ur. 5 paździer­ni­ka 1952 w Koźlu, obecnie Kędzie­rzyn-Koźle, zm. 11 marca 1996 w Sydney) – polska piosen­kar­ka, kojarzo­na głównie z nurtem poezji śpiewa­nej. Flirto­wa­ła również z muzyką rozrywkową.

Życiorys

Ceniona w latach 70. i 80. XX w. wokalist­ka, zainte­re­so­wa­nia muzyczne wykazy­wa­ła już jako dziecko. Około 1966 roku otrzy­ma­ła od rodziców pierwszą gitarę. Brała udział w konkur­sach szkol­nych i regio­nal­nych. Na scenie ogólno­pol­skiej zaist­nia­ła w 1970 roku, repre­zen­tu­jąc miasto Opole na Festi­wa­lu Piosenki Radziec­kiej w Zielonej Górze. Zaśpie­wa­ła piosenkę z reper­tu­aru Bułata Okudżawy Modlitwa Francis Villon i zasłu­że­nie zdobyła Nagrodę Dziennikarzy.

W tym samym roku zdała egzamin na Wydział Poloni­sty­ki Uniwer­sy­te­tu Wrocław­skie­go, lecz z braku miejsc (brak punktów za pocho­dze­nie) nie uzyskała indeksu. W latach 1970–1971 praco­wa­ła w charak­te­rze pracow­ni­ka kultu­ral­no-oświa­to­we­go w Domu dla niewi­do­mych w Trawni­kach. W 1971 roku rozpo­czę­ła studia na Wydziale Psycho­lo­gii U. Wr., których nie ukończy­ła dyplomem, ponieważ nie udało jej się pogodzić drogi artystycz­nej ze studiami. 

Teresa Iwani­szew­ska współ­pra­co­wa­ła z zespołem spod znaku poezji śpiewa­nej Poe. W 1973 roku na Festi­wa­lu w Krakowie artyści otrzy­ma­li nagrodę za inter­pre­ta­cję (ex aequo z Renatą Kretówną). Piosen­kar­ka wykonała Psalm brater­ski do wiersza Tadeusza Nowaka. W 1974 roku wzięła udział w studenc­kim festi­wa­lu FAMA ’74 repre­zen­tu­jąc środo­wi­sko studenc­kie Wrocławia. 

W kwietniu 1975 r. zdobyła dwie nagrody rektor­skie na XII Ogólno­pol­skim Festi­wa­lu Piosenki i Piosen­ka­rzy Studenc­kich w Krakowie za możli­wo­ści wykonaw­cze. W grudniu 1976 roku na Przeglą­dzie Piosenki Literac­kiej "Liryka'76" we Wrocła­wiu spotkała Marka Grechutę. Dzięki temu związała się ze środo­wi­skiem krakow­skim i Teatrem STU.

Wzięła udział w przed­sta­wie­niu pt. Exodus – fragmen­ty spekta­klu można usłyszeć na longplayu Songi Teatru STU w wykona­niu Marka Grechuty, Włodzi­mie­rza Jasiń­skie­go, Romy Warmus, T. Haremzy (w duecie z Grechutą Gdzie miesz­kasz nocy i samodziel­nie Na szarość naszych nocy) i Zespołu Teatru STU. W 1977 roku Teresa Haremza zajęła 4 miejsce na festi­wa­lu opolskim (ex aequo z Andrze­jem Rosie­wi­czem i Krystyną Jandą) za wykona­nie piosenki Gdzie miesz­kasz nocy (muz. M. Grechuta, sł. L. A. Moczul­ski).

Kolejny projekt piosen­kar­ki z Grechutą to praca przy reali­za­cji spekta­klu Szalona lokomo­ty­wa, w którym brała udział. W lutym 1978 roku, obok Krystyny Jandy towarzy­szy­ła artyście podczas jubile­uszu 10-lecia jego pracy artystycz­nej, który odbył się w sali klubu Riviera-Remont. W tym samym roku na XVI KFPP w Opolu Maciej Śniegoc­ki otrzymał nagrodę specjal­ną za aranża­cję piosenki Zejdźmy ze sceny (muz. Janusz Sent, sł. Jadwiga Has) w wykona­niu Teresy Haremzy.

Piosen­kar­ka znalazła się w gronie polskich artystów, na czele z Czesła­wem Niemenem, Marylą Rodowicz (również wzięła udział w reali­za­cji musicalu Szalona Lokomo­ty­wa), Januszem Olejni­cza­kiem, Andrze­jem i Elizą, 2 plus 1, Zespołem Pieśni i Tańca Uniwer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go "Słowian­ki" i Chórem Akade­mic­kim Politech­ni­ki Szcze­ciń­skiej, które na przeło­mie lipca i sierpnia 1978 wzięło udział w XI Światowy Festiwal Młodzie­ży i Studen­tów w Hawanie (Kuba).

W 1979 roku, w ramach Poznań­skiej Wiosny Estra­do­wej, Marek Grechuta i Teresa Haremza prezen­tu­ją premie­ro­we wykona­nie orato­rium pt. Zapach łamanego w rękach chleba do wierszy Tadeusza Kubiaka. W tym samym roku na rynku ukazała się płyta – Pieśni Marka Grechuty do słów Tadeusza Nowaka zawie­ra­ją­ca trzy pieśni w wykona­niu piosen­kar­ki, tj.: Za lasami za wodami, W małym miastecz­ku, Matko Naturo.

Na XVII KFPP Opole ’79, w koncer­cie Premiery piosen­kar­ka zaśpie­wa­ła kompo­zy­cję napisaną dla niej przez Czesława Niemena do słów J. Has – Sprze­da­ję łzy, kupuję sny (bez nagrody – piosenka rzekomo zbyt trudna, brak walorów komer­cyj­nych), wystą­pi­ła także u boku Seweryna Krajew­skie­go w filmie muzycz­nym pt. Pechowy dzień (1979).

W 1980 roku wydarze­niem okazał się przyjęty entuzja­stycz­nie przez publicz­ność recital artystki na Festi­wa­lu w Zielonej Górze. Na listach przebo­jów Non Stopu pojawiły się piosenki: Za oknem bal (muz. S. Krajew­ski, sł. J. Has) i Spada na ziemię srebrny pył (muz. Tadeusz Janik, sł. J. Has). Koniec roku przyniósł kolejny sukces. Uznaniem cieszył się wysta­wio­ny w Teatrze Muzycz­nym w Gdyni spektakl Kolęda-Nocka (muz. Wojciech Trzciń­ski, sł. Ernesta Bryll) z udziałem Krystyny Prońko i Teresy Haremzy.

We wrześniu 1981 roku artystka wraz z mężem i przyja­ciół­mi znalazła się w Holandii, a następ­nie w Niemczech, gdzie dowie­dzia­ła się o stanie wojennym w Polsce. Wystą­pi­ła w audycji Radia Wolna Europa. W 1982 roku wyemi­gro­wa­ła do Austra­lii i zamiesz­ka­ła w Sydney. W 1985 roku piosen­kar­ka nagrała angiel­sko­ję­zycz­ny longplay pt. Teresa Haremza. Na obczyź­nie brała czynny udział w życiu artystycz­nym – na swoim koncie ma rolę filmową i współ­pra­cę z teatrem.

Teresa Haremza zacho­ro­wa­ła w 1990 roku. Przez sześć lat walczyła z nieule­czal­ną chorobą. Zmarła w Sydney i tam też została pocho­wa­na. 24 listo­pa­da 2017 roku w Kędzie­rzy­nie Koźlu odbyła się uroczy­stość nadania imienia Teresy Haremzy muszli koncer­to­wej, miesz­czą­cej się przy ul. Dunajew­skie­go. Tablicę pamiąt­ko­wą odsłonił brat artystki Leszek Iwaniszewski.

Życie prywatne

W 1976 roku Teresa Iwani­szew­ska wyszła za mąż za artystę fotogra­fi­ka Grzego­rza Haremzę. Z tego małżeń­stwa w 1984 roku urodziła im się córka Julia (mieszka w Canberze).

Programy telewizyjne

 • 1978: Pieśni miłości i niena­wi­ści (reż. Tomasz Zygadło)

 • Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI