Tomasz Bonarowski
Muzyk

Biografia

Tomasz Bona­row­ski (ur. 23 lute­go 1969 w Biel­sku-Bia­łej, zm. 27 listo­pa­da 2015) – pol­ski reali­za­tor i pro­du­cent muzycz­ny, muzyk sesyj­ny. Czło­nek Aka­de­mii Fono­gra­ficz­nej ZPAV.

Był absol­wen­tem IV LO w Gdy­ni i szko­ły muzycz­nej w kla­sie trąb­ki oraz Wydzia­łu Inży­nie­rii Dźwię­ku na Poli­tech­ni­ce Gdań­skiej. W poło­wie lat 80. grał w zespo­łach Sze Sze, Roc­ka­’s Deli­ght i Mari­lyn Mon­roe (wspo­ma­gał go na kon­cer­tach), któ­re były zwią­za­ne z Gdań­ską Sce­ną Alter­na­tyw­ną, a w latach 1989–1995 był człon­kiem No Limits.

Pierw­szą zre­ali­zo­wa­ną przez nie­go pły­tą była Zegar­mistrz świa­tła pur­pu­ro­wy Tade­usza Woź­nia­ka (1991), a pierw­szą wypro­du­ko­wa­ną – Illu­sion 2 gru­py Illu­sion (1994). W latach 1995–1997 wraz z Ada­mem Tocz­ko two­rzył duet reali­za­tor­ski, któ­ry pra­co­wał w stu­diach Modern Sound w Gdy­ni, Deo Recor­dings w Wiśle oraz Stu­dio Buf­fo w War­sza­wie. Byli odpo­wie­dzial­ni za brzmie­nie m.in. Fan­ko­ma­tuFan­ko­fi­lu Blen­ders, Infer­nal Con­nec­tionThe Sta­te of Mind Report Acid Drin­kers, 2, 34 — Boli­lol Tour Illu­sion, a tak­że BzzzzzT.R.I.P. O.N.A.

W przy­pad­ku czę­ści płyt (Myslo­vitz, Kraw­czy­ka, Comy, Big Daya, Flin­ty) był też pro­du­cen­tem. Jako muzyk sesyj­ny grał m.in. na Daemo­on­seth – Act II Christ Ago­ny, Z roz­my­ślań przy śnia­da­niu Myslo­vitz, Mako­wiec­ki Band Mako­wiec­ki Band, Ilu­mi­na­cja Big Day, Ostat­nia misja Grze­go­rza Ska­wiń­skie­go, To, co w życiu waż­ne Krzysz­to­fa Kraw­czy­ka.

Bona­row­ski pra­co­wał m.in. w trój­miej­skich stu­diach Modern Sound, Red Stu­dio, RG Stu­dio, war­szaw­skich Iza­be­lin Stu­dio i S4 oraz w DR Recor­dings w Wiśle.

Wie­lo­krot­nie nomi­no­wa­ny do nagro­dy Fry­de­ryk w kate­go­rii “realizator/producent” (w latach 1997, 1998, 2000 i w 2004, gdy wypro­du­ko­wa­na przez nie­go pły­ta otrzy­ma­ła nomi­na­cję “Pro­duk­cja muzycz­na roku”, a sin­gel z tej pły­ty Trud­no tak zaśpie­wa­ny przez Kraw­czy­ka i Bar­to­sie­wicz otrzy­mał nagro­dę “Pio­sen­ka roku”).

Zmarł 27 listo­pa­da 2015. 2 grud­nia 2015 został pocho­wa­ny na cmen­ta­rzu para­fial­nym w Wej­he­ro­wie.


Dyskografia 54

Małgorzata Ostrowska - 7.05 (przed świtem)

7.05 (przed świtem)

Małgorzata Ostrowska
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: SAMPCS 9663
 • EAN: 5099700966315
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2000
 • Opakowanie: slim case
Gdzie Cikwiaty - Blisko nam do siebie

Blisko nam do siebie

Gdzie Cikwiaty
 • Wytwórnia: Koch International
 • Numer katalogowy: 52047-6
 • EAN: 0664125204769
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1998
 • Opakowanie: slim case
The Calog - Bomby kolorowe

Bomby kolorowe

The Calog
 • Wytwórnia: 4ever Music
 • Numer katalogowy: 059
 • EAN: 5907476693468
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
 • Opakowanie: digipack
eM - Być jak Clint Eastwood

Być jak Clint Eastwood

eM
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRCD 403S2
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2006
 • Opakowanie: bez opakowania
O.N.A. - Bzzzzz

Bzzzzz

O.N.A.
 • Wytwórnia: Columbia Polska
 • Numer katalogowy: COL 485468 2
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1996
Blenders - Ciągnik

Ciągnik

Blenders
Martyna Jakubowicz - Dziewczynka z pozytywką Edwarda

Dziewczynka z pozytywką Edwarda

Martyna Jakubowicz
 • Wytwórnia: Polton
 • Numer katalogowy: CDPL 079
 • EAN: 5902527007904
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1995
 • Dodatkowa informacja: wersja czerwona
Freak Of Nature - Fabryka zła

Fabryka zła

Freak Of Nature
 • Wytwórnia: Mu-Sick Production
 • Numer katalogowy: 2665432
 • EAN: 5099926654324
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Flapjack - Fairplay

Fairplay

Flapjack
Blenders - Fankofil

Fankofil

Blenders
 • Wytwórnia: Warner Music Polska
 • Numer katalogowy: 3984 20736 2
 • EAN: 0039842073620
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1997
Blenders - Fankomat

Fankomat

Blenders
Blenders - Fankomat

Fankomat

Blenders
 • Wytwórnia: Polton
 • Numer katalogowy: CDPL 086
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1996
Freak Of Nature - Flying Too High

Flying Too High

Freak Of Nature
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 618
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2004
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
The Calog - Głowy

Głowy

The Calog
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRCD 930S4
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2006
 • Opakowanie: slim case
Małgorzata Ostrowska - Głupi świat

Głupi świat

Małgorzata Ostrowska
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: SAMPCS 9320/1
 • EAN: 5099700932013
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2000
 • Opakowanie: slim case
Ewelina Flinta - Goniąc za cieniem

Goniąc za cieniem

Ewelina Flinta
 • Wytwórnia: BMG Poland / Zic Zac
 • Numer katalogowy: BMGLOC0062
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2003
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Illusion - Illusion 3

Illusion 3

Illusion
 • Wytwórnia: Polton
 • Numer katalogowy: CDPL 083
 • EAN: 5902527008307
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1995
Big Day - Iluminacja

Iluminacja

Big Day
 • Wytwórnia: Izabelin Studio
 • Numer katalogowy: 536 442-2
 • EAN: 0731453644229
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1997
Acid Drinkers - Infernal Connection

Infernal Connection

Acid Drinkers
 • Wytwórnia: Mega Czad
 • Numer katalogowy: MEGACZAD 777
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
Kumka Olik - Jedynka

Jedynka

Kumka Olik
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 1799706
 • EAN: 0602517997066
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
Małgorzata Ostrowska - Jeśli tak miało być

Jeśli tak miało być

Małgorzata Ostrowska
 • Wytwórnia: Columbia Polska
 • Numer katalogowy: COL 669819 1
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2000
 • Opakowanie: slim case
KarmaComa - KarmaComa

KarmaComa

KarmaComa
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 153 958 2
 • EAN: 0601215395822
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1999
eM - Kilka wyjść

Kilka wyjść

eM
Myslovitz - Korova Milky Bar

Korova Milky Bar

Myslovitz
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 508278 2
 • EAN: 5099750827826
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2002
 • Dodatkowa informacja: Printed in PL
Legendarna Grupa Marilyn Monroe - Legendarna grupa Marilyn Monroe

Legendarna grupa Marilyn Monroe

Legendarna Grupa Marilyn Monroe
 • Wytwórnia: BMG Poland
 • Numer katalogowy: FN001
 • EAN: 5904003223013
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
Makowiecki Band - Makowiecki Band

Makowiecki Band

Makowiecki Band
 • Wytwórnia: BMG Poland / Zic Zac
 • Numer katalogowy: 74321979312
 • EAN: 0743219793126
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2002
Myslovitz - Miłość w czasach popkultury

Miłość w czasach popkultury

Myslovitz
Freak Of Nature - Neurotic States

Neurotic States

Freak Of Nature
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 8755120
 • EAN: 0724387551206
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
The Calog - Nie ma takich miejsc

Nie ma takich miejsc

The Calog
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRCD 930S2
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2005
 • Opakowanie: slim case
Małgorzata Ostrowska - Nie uwierzę...

Nie uwierzę...

Małgorzata Ostrowska
 • Wytwórnia: PNP Poland
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2004
No Limits - No Movie Soundtrack

No Movie Soundtrack

No Limits
 • Wytwórnia: Arston
 • Numer katalogowy: ALP-054
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1991
No Limits - No Movie Soundtrack

No Movie Soundtrack

No Limits
 • Wytwórnia: Lion Records
 • Numer katalogowy: LRCD-007
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1991
Grzegorz Skawiński - Ostatnia misja

Ostatnia misja

Grzegorz Skawiński
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 4979492
 • EAN: 5099749794924
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
 • Dodatkowa informacja: O.S.T.
Makowiecki Band - Ostatnie wspólne zdjęcie

Ostatnie wspólne zdjęcie

Makowiecki Band
 • Wytwórnia: Sony BMG Music
 • Numer katalogowy: 88697152082
 • EAN: 0886971520828
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
 • Opakowanie: super jewel box
Freak Of Nature - Palace Of Rainy Sky

Palace Of Rainy Sky

Freak Of Nature
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 650
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2005
 • Opakowanie: foliowa koperta
The Calog - Parę chwil

Parę chwil

The Calog
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRCD 930
 • EAN: 5901448119307
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2006
Coma - Pierwsze wyjście z mroku

Pierwsze wyjście z mroku

Coma
 • Wytwórnia: BMG Poland / Zic Zac
 • Numer katalogowy: 82876591252
 • EAN: 8287659125250
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
Kumka Olik - Podobno nie ma już Francji

Podobno nie ma już Francji

Kumka Olik
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 2743212
 • EAN: 0602527432120
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2010
Małgorzata Ostrowska - Pogodnych świąt

Pogodnych świąt

Małgorzata Ostrowska
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: SAMPCS 9459 1
 • EAN: 5099700945914
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2000
 • Opakowanie: slim case
Małgorzata Ostrowska - Przed świtem

Przed świtem

Małgorzata Ostrowska
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 501273 2
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
Ewelina Flinta - Przeznaczenie?

Przeznaczenie?

Ewelina Flinta
 • Wytwórnia: BMG Poland / Zic Zac
 • Numer katalogowy: 82876508042
 • EAN: 0828765080422
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2003
Myslovitz - Skalary mieczyki neonki

Skalary mieczyki neonki

Myslovitz
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5 60159 2
 • EAN: 0724356015920
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
Yugopolis - Słoneczna strona miasta

Słoneczna strona miasta

Yugopolis
 • Wytwórnia: T1-Teraz
 • Numer katalogowy: 172 708 6
 • EAN: 0602517270862
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
Vader - Sothis

Sothis

Vader
 • Wytwórnia: Baron Records
 • Numer katalogowy: BMR CD 010
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 1994
Roan - Soundcheck

Soundcheck

Roan
 • Wytwórnia: Warner Music Polska
 • Numer katalogowy: 5052498188352
 • EAN: 5052498188352
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2011
No Limits - The Worst Of No Limits

The Worst Of No Limits

No Limits
 • Wytwórnia: MJM Music PL
 • Numer katalogowy: MJM 244 CD
 • EAN: 5900867024421
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1993
Freak Of Nature - W iluzji trwam

W iluzji trwam

Freak Of Nature
 • Wytwórnia: Mu-Sick Production
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: foliowa koperta
The Calog - Wiosna

Wiosna

The Calog
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRCD 930S3
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2006
 • Opakowanie: slim case
The Calog - Wyjedź ze mną

Wyjedź ze mną

The Calog
 • Wytwórnia: 4ever Music
 • Numer katalogowy: 059S1
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: slim case
Myslovitz - Z rozmyślań przy śniadaniu

Z rozmyślań przy śniadaniu

Myslovitz
Ewelina Flinta - Żałuję

Żałuję

Ewelina Flinta
 • Wytwórnia: BMG Poland / Zic Zac
 • Numer katalogowy: BMGLOC0049
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2003
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
The Calog - Zawsze

Zawsze

The Calog
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PROCD 930S
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2005
 • Opakowanie: slim case
Marek Piekarczyk - Źródło

Źródło

Marek Piekarczyk
 • Wytwórnia: T1-Teraz
 • Numer katalogowy: 590591255 732 9 CD
 • EAN: 5905912557329
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
 • Opakowanie: digipack
Marek Piekarczyk - Źródło

Źródło

Marek Piekarczyk
 • Wytwórnia: T1-Teraz
 • Numer katalogowy: 590329210 494 2 CD
 • EAN: 5903292104942
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
 • Opakowanie: digipack

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI