Tomasz Bracichowicz
Muzyk

Biografia

Tomasz Bra­ci­cho­wicz (ur. 8 wrze­śnia 1967 w Kiel­cach) – pol­ski muzyk roc­ko­wy. Gra na instru­men­tach kla­wi­szo­wych i gita­rze. Jest tak­że kom­po­zy­to­rem, oraz pro­du­cen­tem muzycz­nym pro­gra­mów tele­wi­zyj­nych (Duże dzie­ci, Mój pierw­szy raz, Podró­że z żar­tem, Prze­bo­jo­we Polki, Sabat Cza­row­nic, Kaba­re­to­we waka­cje z ducha­mi, Kaba­re­to­żer­cy, Hit deka­dy, Daniec z gwiaz­da­mi). Czło­nek Aka­de­mii Fono­gra­ficz­nej ZPAV. Czło­nek zwy­czaj­ny Sto­wa­rzy­sze­nia Auto­rów ZAIKS.

Życiorys

Jest absol­wen­tem Wydzia­łu Histo­rii Aka­de­mii Świę­to­krzy­skiej. W latach 1988–1989 wystę­po­wał w roc­ko­wym zespo­le IRA oraz na jubi­le­uszo­wym kon­cer­cie z oka­zji 15-lecia ist­nie­nia zespo­łu, któ­ry się odbył 25 wrze­śnia 2003 roku w radom­skim amfi­te­atrze.

Od 1992 roku jest człon­kiem i współ­za­ło­ży­cie­lem zespo­łu Mafia z któ­rą nagrał pły­ty: Mafia 1993, Gabi­ne­ty 1995, FM 1997, Mafia 99 1999, Ven­det­ta 2005, Ten świat nie jest zły 2014. W latach 2009–2013 był pro­du­cen­tem i kie­row­ni­kiem zespo­łu Iza­be­li Tro­ja­now­skiej.

Producent muzyczny

 • 2005–2007 – Mój pierw­szy raz
 • 2005–2008 – Duże dzie­ci
 • 2006–2008 – Podró­że z żar­tem
 • 2007 – Prze­bo­jo­we Polki
 • 2008 – Prze­bo­jo­we dzie­ci
 • 2009 – Zagad­ko­wa blon­dyn­ka
 • 2009 – Duety roc­ku
 • 2010 – Hit deka­dy
 • 2010 – Tele­wi­zyj­ny kon­cert “Sabat Cza­row­nic 1”
 • 2010 – Kaba­re­to­żer­cy – kaba­re­to­wy cykl tele­wi­zyj­ny
 • 2010 – Tele­wi­zyj­ny kon­cert z oka­zji 10-lecia seria­lu „M jak miłość”
 • 2010 – Tele­wi­zyj­ny kon­cert świą­tecz­ny “Chwa­ła na wyso­ko­ści”
 • 2011 – Tele­wi­zyj­ny kon­cert “Sabat Cza­row­nic 2011”
 • 2011 – Tele­wi­zyj­ny kon­cert “Kaba­re­to­we waka­cje z ducha­mi”
 • 2011 – “Mię­dzy nami Pola­ka­mi” – Pro­gram świą­tecz­ny TVP2
 • 2012 – “Od saba­tu do orna­tu” – musi­cal
 • 2012 – “Daniec z gwiaz­da­mi, czy­li Euro Show” – cykl TVP1
 • 2012 – “Gwiaz­dy na uro­dzi­nach Kozioł­ka Matoł­ka” – kon­cert TVP1
 • 2012 – Tele­wi­zyj­ny kon­cert “Sabat Cza­row­nic 2012”
 • 2012 – Tele­wi­zyj­ny kon­cert “Kaba­re­to­we waka­cje z ducha­mi” – Krzyż­to­pór 2012
 • 2013 – “Ale mądra­le!” – cykl TVP1
 • 2013 – “Od Wiśli­cy do Łysi­cy” – Wido­wi­sko słow­no-muzycz­ne
 • 2013 – Tele­wi­zyj­ny kon­cert “Sabat Cza­row­nic 2013”
 • 2013 – Tele­wi­zyj­ny kon­cert “Kaba­re­to­we waka­cje z ducha­mi 3”
 • 2014 – Tele­wi­zyj­ny kon­cert „Sabat Cza­row­nic 2014”
 • 2014 – Tele­wi­zyj­ny kon­cert “Kaba­re­to­we waka­cje z ducha­mi 4” – Prze­myśl 2014
 • 2015 – Tele­wi­zyj­ny kon­cert „Sabat Cza­row­nic 2015”
 • 2016 – “Hap­py Day” – kon­cert inau­gu­ru­ją­cy Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży
 • 2017 – „Hap­py Day 2″ – festi­wal muzy­ki chrze­ści­jań­skiej
 • 2017 – „Wódz” — wido­wi­sko muzycz­ne wysta­wio­ne z oka­zji set­nej rocz­ni­cy uro­dzin Józe­fa Pił­sud­skie­go
 • 2018 – „Hap­py Day 3″ – festi­wal muzy­ki chrze­ści­jań­skiej
 • 2019 – „Hap­py Day 4″ – festi­wal muzy­ki chrze­ści­jań­skiej

 • Dyskografia 10

  IRA - 1993 rok

  1993 rok

  IRA
  • Wytwórnia: Top — Music
  • Numer katalogowy: TCD 005
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1993
  Mafia - 99

  99

  Mafia
  Mafia - FM

  FM

  Mafia
  • Wytwórnia: Zic Zac
  • Numer katalogowy: ZIC 0056
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1996
  Mafia - Gabinety

  Gabinety

  Mafia
  • Wytwórnia: Zic Zac
  • Numer katalogowy: ZIC 0035
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1995
  IRA - IRA

  IRA

  IRA
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: PLP 0116
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1989
  IRA - Live 15-lecie

  Live 15-lecie

  IRA
  • Wytwórnia: El Mariachi Management
  • Numer katalogowy: EM004CD
  • Nośnik: 2CD+DVD
  • Data wydania: 2004
  • Opakowanie: digipack
  Mafia - Mafia

  Mafia

  Mafia
  • Wytwórnia: Top — Music
  • Numer katalogowy: TCD - 006
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1993
  Mafia - Ten świat nie jest zły

  Ten świat nie jest zły

  Mafia
  • Wytwórnia: Polskie Radio
  • Numer katalogowy: PRCD 1649
  • EAN: 5907812246495
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2014
  • Opakowanie: digipack
  Mafia - Vendetta

  Vendetta

  Mafia
  • Wytwórnia: Offmusic
  • Numer katalogowy: OM 022
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2005
  Izabela Trojanowska - Życia zawsze mało

  Życia zawsze mało

  Izabela Trojanowska
  • Wytwórnia: Roxy Records
  • Numer katalogowy: 100968
  • EAN: 5903292100968
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2011
  • Opakowanie: digipack

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI