Tomasz Chada
Muzyk

Biografia

Chada, właśc. Tomasz Chada (ur. 24 sierpnia 1978 w Warsza­wie, zm. 18 marca 2018 w Rybniku) – polski raper i autor tekstów. Przed­sta­wi­ciel warszaw­skiej sceny hip-hopowej. Repre­zen­to­wał nurt ulicz­ne­go rapu, począt­ko­wo będąc związa­nym z grupą muzyczną Molesta Ewenement.

=== Kariera muzyczna===

W marcu 2011 ukazała się reedycja albumu Proceder pod nazwą Proceder Plus z dodat­ko­wym utworem "Nie jestem tu od wczoraj" do którego powstał teledysk oraz remiks do utworu "Obrachu­nek moralny". 27 maja 2011 ukazał się drugi studyjny album pt. WGW. Na płycie znalazło się 19 premie­ro­wych utworów oraz dwa remiksy. Nagrania były promo­wa­ne teledy­skiem do utworu "Rap najlep­szej marki" z gościn­nym udziałem rapera Małolata. Kolejny teledysk został zreali­zo­wa­ny do utworu "Na tych osiedlach 2". Z kolei jako trzeci teledysk ukazała się piosenka "Czemu?" z gościn­nym udziałem Eldo.

Jesienią 2011, Tomasz Chada ogłosił, że rozpo­czął pracę nad kolejnym, trzecim solowym albumem pt. Jeden z Was. W tym samym roku, w warszaw­skim studiu eReM Studio nagrany został utwór pt. "Sześcio­gwiazd­ko­wy skurwiel", który był konty­nu­acją nagrania z albumu WGW. Podobnie jak w pierwo­wzo­rze, tak i w tej części gościn­nie pojawili się Diox i Hades z HiFi Bandy. 29 paździer­ni­ka opubli­ko­wa­no teledysk do tej piosenki. 10 kwietnia 2012 r. wydano promo­cyj­ny utwór pt. "Kartki i myśli", promu­ją­cy nadcho­dzą­cy album. Powstał do niego klip. Dziesięć dni później został opubli­ko­wa­ny utwór tytułowy promu­ją­cy trzeci album solowy rapera. W utworze oprócz Chady wystą­pi­li Sokół i piosen­karz Kay.

W 2009 kilka dni przed premierą solowego albumu Chady, zatytu­ło­wa­ne­go Proceder, sąd odwiesił ciążący na Chadzie wyrok 22 miesięcy pozba­wie­nia wolności w zawie­sze­niu. Wkrótce potem raper został osadzony w zakła­dzie karnym w Bydgosz­czy. Wytwór­nia Step Records wysto­so­wa­ła w tej sprawie oficjal­ne oświad­cze­nie, infor­mu­ją­ce słucha­czy o zaist­nia­łej sytuacji. Z powodu aresz­to­wa­nia Chady nie odbyły się plano­wa­ne zdjęcia do dwóch teledy­sków. Solowy album rapera był promo­wa­ny piosen­ka­mi "Na tych osiedlach", "Nie byłoby tematu", "Czas rozli­czeń" oraz "Chada puszcza w miasto solo". Debiut spotkał się z dużym entuzja­zmem fanów oraz recen­zen­tów. Latem 2010 raper został zwolnio­ny z zakładu karnego.

Kara więzienia

Od czerwca 2012 w Grodko­wie odbywał wyrok trzech lat pozba­wie­nia wolności. Raper został skazany za napaść i pobicie. W między­cza­sie zapadł wyrok w sprawie za kradzież oraz posłu­że­nie się dokumen­tem innej osoby, za co skazany został na kolejne dwa lata. Korzy­sta­jąc z przepu­stek w odbywa­niu kary w zakła­dzie karnym rozpo­czął pracę nad kolejną płytą. 24 grudnia 2013 został udostęp­nio­ny singel pt. "Syn Bogdana" z albumu pod tym samym tytułem, którego premiera odbyła się 25 kwietnia 2014. W grudniu 2013 nie wrócił z przepust­ki do zakładu karnego. W lipcu 2014 sąd wydał list gończy w celu dopro­wa­dze­nia 36-latka do miejsca odbywa­nia kary. W lutym 2015 raper został zatrzy­ma­ny w okoli­cach Żywca i dopro­wa­dzo­ny do zakładu karnego. Zatrzy­ma­no go pod zarzutem kiero­wa­nia pojazdem pod wpływem alkoholu i znisz­cze­nia mienia. 9 sierpnia 2017 skończył odbywa­nie kary.

Śmierć

14 marca 2018 raper wysko­czył z okna na trzecim piętrze budynku i z urazem kręgo­słu­pa został przewie­zio­ny na oddział ortope­dycz­ny szpitala w Mysło­wi­cach. Dzień później władze wytwórni Step Records podały, że trasa koncer­to­wa "Recydy­wi­sta Tour" została odwołana, ponieważ Chada znalazł się w szpitalu. 18 marca, z powodu agresyw­ne­go zacho­wy­wa­nia, został przewie­zio­ny do szpitala psychia­trycz­ne­go w Rybniku, w którym zmarł na izbie przyjęć w trakcie badań. Proku­ra­tu­ra Okręgowa w Gliwi­cach tego samego dnia wszczęła w sprawie śmierci rapera śledztwo.

Został pocho­wa­ny we wtorek 27 marca 2018 w podwar­szaw­skim Józefo­wie. Mszę pogrze­bo­wą odprawił ksiądz Jakub Bartczak, także raper.

Upamiętnienie

15 listo­pa­da 2019 miała miejsce premiera filmu Proceder o życiu tragicz­nie zmarłego rapera.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI